דומלתל םישודיח - םינושארו ס"ש

ןליא-רב ריאמ

.ח"ש 630 :ריחמ ;02-6244269 טסקטילופ ,םינושארו ס"ש רוטילקת
ידימלתל שממ לש רצוא וניה םיקסופה רצוא םע ףותישב טסקטילופ תיבמ שדחה רוטילקתה
םע דחי םינושארה וניתובר לש םשרדמ תיבמ דומלתה ישודיחב ושפנ הקשחש ימ לכלו תובישי
.'ןשוחה תוצק'


םיינרותה םירוטילקתה עפשל עקר

טקייורפ ישנא וז הווצמב ולחה .בר ידומיל רמוח םהבו םירוטילקתל הכז רבכ תובישיה םלוע
םירוטילקת ,טסקטילופו DBS תורבח לש םירוטילקת ואצי ןכמ רחאלו ,ןליא-רב לש ת"ושה
םייתנשל דע םודר היה הז קוש .ינרותה קושה :קוש חלפ ותוא לע ,רתוי וא תוחפ ,םירחתמה
קושה לא םיבשחמה לש תיביסאמה הרידחהו םירוטילקתה תסינכ םע ,זאו ,ךרעב תונורחאה
םיחתפמה ןיב תורחת הלחה ,(םישדח םירוטילקת תקפהב םיריחמ תדירי םג ומכ) לארשיב יתיבה
.תווצמה רמוש בשחמה שמתשמ לש ופסכו וביל לע םינושה

אל םיליגר קוש יאנתב רשא תונורתי שי ןליא-רב רוטילקתל יכ לכל רורב היה הלחתההמ רבכ
ומדקש ןליא-רב תטיסרבינואב תוכוראה רקחמה תונשל איה הנווכהו ,וב תורחתהל ולכוי
ךרדה .ת"וש ירפס תואמ ליכמ רוטילקתה יכ הדבועב בשחתהב דחוימבו ,רוטילקתה לש ותאצל
דצמ יפסכה םוחתב ןליא-רב רוטילקתב תורחתהל התיה הז קוש חלפב םיניינועמה ינפב הרתונש
יתש .ינש דצמ ןליא-רב רוטילקתב וללכוה אלש ,(םירפסה :ירק) םירגאמה םוחתבו ,דחא
וינפל שי :ןכרצה ,ןבומכ ,אוה ךכמ רכשינהו ,טלחהב תוקדצומ יניעב תוארנ ולא תושיג
רוטילקת ןאכ ןודנ םישדוח השולש ינפל .םינוש םיריחמבו ,תונוש תורטמל ,תונוש תונכות
ס"ש רוטילקת' רואל אצי התעו ,'תבשחוממ תינרות הירפס' יורקה טסקטילופ לש םדוק
.ןלהלש םירבדה םישדקומ ול רוטילקת ,'םינושארו

יללכ רואית

תראפת ,ט"ויות ,ב"ערה) הישרפמו הנשמ ירדס השש תא ובריקב רצוא 'םינושארו ס"ש רוטילקת'
,(ןלהל הארו - 'תוצק'ו) תונטק תותכסמ ,ימלשורי דומלתו ילבב דומלת ,אתפסות ,(לארשי
רוטילקתל םסינכהל אל טלחוהש םירפס לש םרדעיה דבלמש אלא ,םדוקה רוטילקתב ומכ קוידב
דומלתה לע םישודיחב אוה שדחה רוטילקתה לש וחוכ רקיעש ירה ,(ךורע-ןחלוש :ןוגכ) הז
,ש"אר תופסות ,ד"יר תופסות ,(םדוקה רוטילקתב םייוצמ רבכש) תופסותו י"שר :ילבבה
סורדוט 'רב ריאמ 'רל) ה"מר די ,יריאמל הריחבה תיב ,א"בטירהו א"בשרה ,ן"במרה ישודיח
סרטנוק ,ןשוחה תוצק ,(יזנכשא לאלצב 'רל) תצבוקמ הטיש ,ארתב-אבב לע (היפעלובא יולה
,אופיא ,רורב .(1813 ,ג"עקתב רטפנ - רלה ןהכה ביל הירא 'רל) תוביתנ בבושמו תוקיפסה
םלועב 'תוצק'ה לש ותובישח יפלו) תובישי ידימלתו הרות ינבל דעוימה רוטילקת ונינפל יכ
.(לוכיבכ ,'ןושאר'כ אוה ספתנ תובישיההרותה םויקל השדח ךרד ןאכ ירהו ,הז רוטילקת תקפהל ףסכ םרת דלפכרב ריאמ רמ ןבדנה
.ךרובי אוה ןיע בוט .םירוהה תחצנהל םג ומכ הידמולותוימלצ םוקמבש אלא ,טסקטילופ לש קשממהו הנכותה לע ססובמ םירפסה רגאמ ,תינורקע
-ינצחל' לע הציחל ךות תולועפה לכ תועצובמ ,'םיאנולח'ה לש םמלועב לבוקמכ ,(םינוקייא)
וא 'םילמ ינצחל' ונוצרב םא טילחהל שמתשמה לוכי םש Netscape-ב ומכ אלש) 'םילמ
לכו ,וב שופיחב םא ןיבו טסקטה תגצהב םא ןיב רוקמ לכל עיגהל ןתינ הבר תולקב .(תוימלצ
דומע תחיתפש ךכ ,םירשוקמ םירגאמהש םג ןבומ .רפסבש אלמה דומעל 'חתפיה'ל לוכי 'רוקמ'
ךילוה םייוסמ שופיח ,לשמל .םישרפמה ירפס לכ תחיתפ הירחא תררוג ס"שב וא הנשמב םייוסמ
:רתא לע םישרפמה יניעל ולגינ דיימו ,'םישרפמ' ןצחל לע השקה .ןטק דעומ תכסמ לא יתוא
שפחלו ןוראהמ רפסה תא רורגל ךרוצ ןיא .יריאמהו ש"ארה תופסות ,א"בטיר ,תופסות ,י"שר
ןתינ טסקט לכש ןייצל רתוימ טעמכ .םירבדה םישרפתמ וב קייודמה םוקמה והמ ךכ רחא
ירבעה טסקטה ,ןכא .ןויצל היואר תוזירזב לכהו ,םילילמתה דבעמ ךותל הקתעהל וא הרימשל
ןתינש ומכ לעופה ינרות רוטילקת ,רוציקב .שממ לש הייעב ךכב ןיא ךא ,'ללגנ' וניא
.ונממ תופצל

רוטילקתה לש ונורתיל תואמגוד

,ןיעה ןמ םירתסנ תרחא ךרדבש 'םינינפ'ל עיגהל הנכותה תועצמאב ןתינ יכ ןבומ וילאמ
רבודמ ,רבתסמש יפכ ךא ,הימדקאה לש השרדמ תיבמ ,לוכיבכ ,החוקלה תחא המגוד ןלהל אבותו
.םינושארה וניתובר תטישב ןאכ

רקחמה תוציחנב ןד אוה וב רמאמ הנורחאל בתכ ,לארשי סרפ ןתח ,רברפש 'ד ברה 'פורפ ,ירומ
.היגוסה הנבימו דומלתה לש ילאירה עקרב םינושארה וקסע המכ דע הארה ובו ,דומלתב יעדמה
ג אעיצמ אבב לע ,(יליבשאלא םהרבא ןב בוט-םוי 'ר) א"בטירה ירבד ואבוה וירבד ךלהמב
,הנהו .'ןואג יאדוהי בר רמד אנשיל אלא ס"שה רקיעמ וניא' היגוסה ןמ קלח ויפל א"ע
םש ,ב"ע ד מ"ב לע םג ורמאנ א"בטירה לש ולא וירבד יכ דיימ הלגמ ונינפלש הנכותב ןויע
ןאכ רבודמ ןיאש רקוחה תנעט תא תקזחמ בשחמה תנכות ,רומאל .ב"ע ומ ןישודקו ב"ע ז
וניתובר ירבד לכ תא דומלל הכז אלש ימ ,ןכ לע רתי .תויגוס המכב םא יכ ימעפ-דח שוריפב
הנכות עויסב ,א"בטירה לש ובר ,ן"במרה ירבדב שפחל התע לוכי ,הלכ דעו לחהמ םינושארה
ךשמה איה א"בטירה תטישש רבתסמ .םיקהבומ םימכח ידימלת לש םניעמ םלענש המ תולגלו ,וז
תויגוסל סחיב המוד דאמ הרעהב ריעמ ן"במרה ןכש ,הז יגולודותמ ןיינעב ן"במרה תטיש לש
יכ ןיטולחל רורב .ב"ע בס ןילוחו א"ע חצ ,א"ע חל ,ב"ע טי ,ב"ע גי ,א"ע בי אעיצמ אבבב
,קפס ןיא .לילעב היולג איה ישונאה עדיהו ןורכזה ינפ לע רוטילקתה לש ותונוילע
ותוציחנלו עדימ רגאמכ רוטילקתה לש ותובישחל תפסונ המגוד הווהמ ונינפלש רוטילקתה
.תואטיסרבינואב םה םא ןיבו תובישיב םה םא ןיב ,םידמולה לש םמלועב

ונקותי םייוקילה

-רדסב םירגאמה םיגצומ שפחמ אוה וב רגאמה תא רידגהל הצור שמתשמהש העשב ,תונטקב ליחתנ
,יגולונורכ וא יכראריה-יאשונ) הז טירפת הנבימב הבשחמ רתוי עיקשהל היה יאדכ .רדס-אל
םינצחלה םוקימ תא ףילחהל שי ךכב ,ךכל ךשמהב .(לשמל ,הפיטעה לע םימושר םירגאמהש ךרדכ
ינצחל תא ורקאמכ עובקלו ,הטמל 'האבה'ו הלעמל 'תמדוק'ה ,'האבה הקסיפ 'תמדוק הקסיפ'
תוציחלל הביטאנרטלאכ Alt-ה ינצחלב רתוי בר שומיש רשפאל ןכו) המאתהב PgDn-ו PgUp
.רבכעב

יונישב קר רבודמ ןיא .הכלהכ תנייוצמ הניא שדח ארמג עטק תלחתה לש ןויצכ 'ארמג' הלמה
ךכב םא יכ ,ומצע דומלתב רבדה יוצמש יפכ ,טסקטה ןיבל 'רתוכ' ןיב םיניחבמה םיטנופ לש
,םעפ 828 דומלתב העיפומ ארמג הלמה יכ המיהדמה האצותל ךילוה 'ארמג' הלמה שופיחש
הברה ךכ לכ העיפומ 'ארמג' הלמה יכ ןכתיי ןכא ,רומאל .'ןוכנ רקש' ןיעמ איהש הדבוע
.טסקטה ףוגמ הניאו 'רתוכ'ב העיפומ איה ךא ,םימעפ

יתשקיב ,לשמל .םינוש םיאנתב .הגוצתה ןמ תומיוסמ םילמ לש 'םתומלעיה' איה תרחא המגוד
יכ ןיעל יולגו ,'ןיאמט ןיקשמ _______יע ולפנ' םש בותכ יתאצמו ב,ט תורהטב ןייעל
יתכשמה רשאכ המצע לע הרזח וז העפות .(הרימשב אלא) ותוארל רשפא יאש אלא ,םייק טסקטה
הייעבה התיה זאש אלא ,2 ם"תס תנכותב רבכ הנחבוא איה יכ רמול הבוחו ,הנשמב 'ףדפד'ל
.הברהב הרומח

.םילודגב ןאכ ןודל שיו ,תיסחי םינטק םירבד םה ולא ,םרב

ארוקה .םירפסה ודלקוה ןהיפ לע תורודהמה תלאש איה רוטילקתב ןיעל תויולגה תויעבה תחא
.זמר ןיא ךכלו ,ןייעמ אוה וב טסקטה דלקוה רפס הזיא יפ לע תעדל הצור יתרפיסה רפסב
טושפה םעטה ןמ יוקל וא רסח תויהל דושח טסקטה יכ הלגמ הקימעמ רתוי הקידב ,ןכ לע רתי
.םיחספ תכסמל א"בטירה שוריפב תוארל ןתינ ךכל המגוד .רתוי הבוטה הרודהמה הדלקוה אלש
,א"ע אמ ףדל דע גוליד שי א"ע זל ףד לע שוריפה רחאל יכ התלעה הנכותה לש תיערקא הקידב
,קוק ברה דסומ) ץיבוביל 'י תרודהמ םיחספ תכסמ לע א"בטירה ישודיחב ,תאז תמועלו
רוטילקתה ליעומ ןכא ,התעמ רומא .וינפוא לע רובד רבד םירבדה םיאצמנ ,(ד"משת םילשורי
ןתינ התוא הבוטה הרודהמב ןייעל שי הרקמ לכבו ,ןיטולחל וילע ךומסל ןיאש אלא ,דמולל
'םירוח' םתואבש חינהל רשפא טלחהב ,ליעל האבוהש המגודה יפ לע .(די-בתכב וא) גישהל
הקידב ידעלב וקדובל רשפא יאש ןותנ ,ןואג יאדוהי ברל תפסונ תוסחייתה היוצמ טסקט לש
.הנכותב דלקומה טסקטה תמועל ספדומה טסקטה לש הקימעמ

דחי תוחוכו הלועפ ופתשי הנכותה ילעבש םוקמבו ,'םירצוי תויוכז'ב הייעבה הנומט םתסה ןמ
דחא לכו ,ולשמ המב ומצעל הנב תונכותה ילעבמ דחא לכש ירה ,לשמל ,קוק ברה דסומ םע
םורתי דחא דסומל םרותה דלפכרב רמש תווקל שי .הרותב םילמעל תלעות ילבמ ופסכ תא קרוז
ךכל האנ המגוד .הנהיי רוטילקתה לש דעיה להק ,'הצקה-ישמתשמ'ש תנמ לע ינשה דסומל םג
א"בשרה ישודיח ןוגכ תושדחהו תוחבושמה תורודהמה תללכהב יוטיב ידיל אובל התיה הלוכי
ןיעמ טקייורפ .דועו ,ןישודיק תכסמ לע המר די ,קוק ברה דסומ תרודהמ ,(ליעל ורכזוהש)
תנכדועמ תיפארגוילביב המישרכ םא יכ ,םתס עדימ רגאמכ קר אל םידמולה תא תרשמ היה הז
םושירב קפתסהל ילבמ ךא ,ףלאה ירש לש תינכדע הרודהמ ןיעמ ,ס"שה ישרפמ לכ לע
.רתויב םישדחה םירפסה תאבהב םא יכ ,אדירג יפארגוילביבה
םוכיס

ךא) םיידוחי םה ולא םירגאמ .םינושארה תרותב ושפנ הקשחש ימ לכל בושח ונינפלש רוטילקתה
ןאכ תמייק הימדקאה רובע ,םנמא .הרות ינבל עייסל םייושעו ,(DBS לע הבתכב דיתעב ןייע
םירפס ודלקוה יכ הדבועה לשבו ,םייפארגוילביב םינותנב רוסחמה לשב ,תמייוסמ הייעב
,םימייקה םירפסל םוקמ שי ןיידע ,תאז םע .םויכ קושב םימייקה םירפסהמ תלפונה תוכיאב
תנכהב םא ןיב ,םילמעה לכ לש םחקימ תא חיבשהלו ןמז ךוסחל יושע הז רוטילקתב ןויע ןכש
.תירקחמ וא תינוירנימס הדובע תנכהב םא ןיבו 'ארובח'

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
http://www.biu.ac.il/~barilm/rishonum.html

last updated: December 16, 1996