רשימת פרסומים

120 רשומות

 

1. 'תקנת ר' אבהו בקיסרי', סיני, צו (תשמ"ה), עמ' נז-סו.

2. 'כסא ה': מה שמתחתיו, מה שכנגדו ומה שאצלו', דעת, טו (תשמ"ה), עמ' 35-21.

3. 'כתיבת ספר-תורה תפילין מזוזות וקמיעות על עור צבי', בית מקרא, ל/קב (תשמ"ה), עמ' 381-375.

4. 'אבן, כסא וקתדרא שישב עליהם משה', סידרא, ב (תשמ"ו), עמ' 23-15.

5. 'ברכת "יוצר האדם" - מקומות הופעתה, תיפקודה ומשמעותה', HUCA, 56 1985, חלק עברי, עמ' ט-כז.

6. 'אופייה ומקורה של מגילת תענית', סיני, צח (תשמ"ו), עמ' קיד-קלז.

7. 'הערות למחזור בענייני מלאכים', אור המזרח, לה (תשמ"ז), עמ' 12-7.

8. 'רעיון הכתרת ה' בכתר והפולמוס הקראי נגד התפילין של ה'', י' דן (עורך), המיסטיקה היהודית הקדומה, דברי הכנס הבינלאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ו], ירושלים תשמ"ז, עמ' 233-221.

9. סתרי תפילה והיכלות, רמת-גן תשמ"ז, 186 עמ'.

10. 'מעשה פרה אדומה בימיו של הלל', סיני, ק (תשמ"ז), עמ' קמג-קסה.

11. 'בחינת הנוסח, עניינים ארוטיים ומעשי כשפים במגילת שיר השירים', שנתון למקרא ולחקר מזרח הקדום, ט (תשמ"ז), עמ' 53-31.

12. 'הוראת התפילה כספרות', בשדה חמ"ד, ל (תשמ"ח), עמ' 90-84.

13. 'רישומה של אי ידיעת הקריאה על הילכות קריאת מגילה והלל', Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 54 (1987), חלק עברי, עמ' 12-1.

14. 'הרקע היהודי של "שם הורד"', זהות, ה (תשמ"ח), עמ' 220-215.

15. 'הוראת התפילה כמקצוע אינטגראטיבי', שמעתין, 92 (תשמ"ח), עמ' 84 ,79-75.

16. 'גורלו של ישוע שר הפנים במחקר המדעי (?)', סיני, קא (תשמ"ח), עמ' קעד-קפא.

17. 'חותמות מאגיים על הגוף בין יהודים במאות הראשונות לספירה', תרביץ, נז (תשמ"ח), עמ' 50-37.

18. 'Scribes and Books in the Late Second Commonwealth and in the Rabbinic Period', M. J. Mulder (ed.), Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum, Section II, vol. I, MIKRA, Assen / Maastricht: Van Gorcum, and Philadelphia: Fortress Press, 1988, pp. 21-38.

19. 'מיסטיקה וארוטיקה: הצד השווה שבין השתיים בעת העתיקה', מהות, א (תש"ן), עמ' 146-141.

20. 'האם מסכתות תמיד ומידות הן תעודות פולמוסיות?', סידרא, ה (תשמ"ט), עמ' 40-27.

21. 'ושמו את שמי על בני ישראל (במדבר ו,כז)', HUCA 60 (1989), חלק עברי, עמ' יט-לא.

22. 'קווי יסוד להתהוותה של הקדושה וגיבושה', דעת, כה (תש"ן), עמ' 20-5.

23. 'מקורו הגיאוגראפי של ספר "דברי גד החוזה"', דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים תש"ן, א, עמ' 126-119.

24. 'Infant Mortality in the Land of Israel in Late Antiquity', S. Fishbane and J. Lightstone (eds.), Judaism and Jewish Society, Montreal: Concordia University Press, 1990, pp. 3-25.

25. 'The Date of The Words of Gad the Seer', JBL, 109/3 (1990), pp. 477-493.

26. 'רעיון הבחירה בתפילה היהודית', ש' אלמוג ומ' הד (עורכים), רעיון הבחירה בישראל ובעמים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים תשנ"א, עמ' 145-121.

27. 'המעבר ממגילה לקודקס (מצחף), ורישומו בקריאת התורה', סיני, קז (תשנ"א), א עמ' רמב-רנד.

28. 'מפני מה שנו התנאים את גבולותיה של ארץ ישראל?', תעודה, ז (תשנ"א), עמ' 110-95.

29. 'רחיצת רגלים לפני התפילה: השפעת התרבות המוסלמית או מנהג יהודי קדום', מחניים, א (תשנ"ב), עמ' 169-162.

30. 'Illiteracy in the Land of Israel in the First Centuries c.e.', S. Fishbane, S. Schoenfeld and A. Goldschlaeger (eds.), Essays in the Social Scientific Study of Judaism and Jewish Society, II, New York: Ktav, 1992, pp. 46-61.

31. 'ספרים מקוצ'ין', פעמים, 52 (תשנ"ב), עמ' 100-74.

32. 'ברכות וקללות נקראות לפני ראש השנה', סיני, קי (תשנ"ב), עמ' כט-לה.

33. 'היחס לנשים בכמה ספרים מהספרות החיצונית', בית מקרא, לח/קלג (תשנ"ג), עמ' 152-141.

34. 'התורה הכתובה על האבנים בהר עיבל', ז"ח ארליך וי' אשל (עורכים), מחקרי יהודה ושומרון, ב, קדומים - אריאל תשנ"ג, עמ' 42-29.

35. 'The Hand of God: A Chapter in Rabbinic Anthropomorphism', G. Sed-Rajna (ed.), Rashi 1040-1990: Hommage a Ephraim E. Urbach, Congres europeen des Etudes juives, Paris: CERF, 1993, pp. 321-335..

36. 'ספרות ההיכלות ומניעי כתיבתה', מחניים, ו (תשנ"ד), עמ' 51-46.

37. 'לפירושה של ברייתא בעניין קריאת התורה', סיני, קיב (תשנ"ג), עמ' קכו-קלד.

38. 'Witches in The Bible And In The Talmud', Herbert W. Basser and Simcha Fishbane (eds.), Approaches to Ancient Judaism, New Series, Atlanta: Scholars Press, 1993, V, pp. 7-32.

39. 'מותו של אלעזר בקרב בית-זכריה', ז"ח ארליך וי' אשל (עורכים), מחקרי יהודה ושומרון, ג (תשנ"ג - 1993), קדומים - אריאל, תשנ"ד, עמ' 125-117.

40. 'הקבורה ב"נחלת אבות" בין היהודים בעת העתיקה', א' זינגר (עורך), קברים ונוהגי קבורה בארץ-ישראל בעת העתיקה, ירושלים תשנ"ד, עמ' 229-212.

41. 'יצורים דמיוניים באגדה היהודית העתיקה', מחניים, ז (תשנ"ד), עמ' 113-104.

42. 'מישחקי ילדים בעת העתיקה', דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, ירושלים תשנ"ד, חטיבה ב, כרך א', עמ' 30-23.

43. 'השמות הפרטיים ב"דברי גד החוזה"', סיני, קיד (תשנ"ד), עמ' קט-קיט.

44. 'אשה - כלי זיינה עליה', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, טז (תשנ"ד), עמ' 40-29.

45. 'ה"ילדות" ומעמדה בחברה המקראית והתלמודית', בית מקרא, מ/קמ (תשנ"ה), עמ' 32-19.

46. 'גירוש שדים על ידי רבנים: משהו על עיסוקם של חכמי התלמוד בכשפים', דעת, לד (תשנ"ה), עמ' 31-17.

47. 'Prester John: Fiction and History', History of European Ideas, 20/1-3 (1995), pp. 291-298.

48. 'The Discovery of The Words of Gad The Seer', Journal for the Study of Pseudepigrapha, 11 (1993), pp. 95-107.

49. 'מקומות-פלא בארץ-ישראל בעת העתיקה', מחקרי יהודה ושומרון, ה (תשנ"ה), עמ' 239-229.

50. 'מיתוס וריטואל בהילכות ירושלים', חביבה פדיה (עורכת), המיתוס במחשבה היהודית (אשל באר-שבע, ד), ירושלים תשנ"ו, עמ' 57-45.

51. 'תיקון ליל שבועות: התהוות ותקדימים', מחקרי חג, ח (תשנ"ז), עמ' 48-28.

52. 'עולמם הסודי של אנשי קומראן וחכמים', שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, יא (תשנ"ז), עמ' 301-285.

53. 'שמות של מלאכים', א' דמסקי, י' רייף וי' תבורי (עורכים), ואלה שמות: מחקרים באוצר השמות היהודיים, רמת-גן תשנ"ז, עמ' לג-מח.

54. 'Papyrus', Eric M. Meyers (ed.), The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, New York - Oxford: Oxford University Press, 1997, IV, pp. 246-247.

55. 'Parchment', Eric M. Meyers (ed.), The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, New York - Oxford: Oxford University Press, 1997, IV, pp. 247-248.

56. 'מקבילות במקרא וב"דברי גד החוזה"', בית-מקרא, מבד (תשנ"ז), עמ' 355-343.

57. 'השינויים בתפילות ראש השנה: משנת ראש השנה ד,ז', סידרא, יג (תשנ"ז), עמ' 46-25.

58. 'הערות לטיפוגראפיה של הסידור', שנה בשנה, לט (תשנ"ט), עמ' 526-505.

59. Some Jewish Women in Antiquity, Atlanta, Georgia: Scholars Press (Brown Judaic Studies 317), 1998.

60. 'הספר העברי המקוון - הספריה הווירטואלית', יד לקורא, לא (תשנ"ח), עמ' .37-34.

61. 'הרפואה בארץ-ישראל במאות הראשונות לספירה', קתדרה, 91 (תשנ"ט), עמ' 78-31.

62. 'מקורה של תפילת עלינו לשבח', דעת, מג (תשנ"ט), עמ' 24-5.

63. 'ביקורת על: י' הררי, חרבא דמשה', דעת, מג (תשנ"ט), עמ' 140-125.

64. 'Segen und Fluch', Theologische Realenzyklopaedie, XXXI, 1/2, Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2000, pp. 84-88.

65. 'Writing Materials', Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, New York: Oxford University Press, 2000, II, pp. 996-997.

66. 'The Reasons for Sectarianism According to the Tannaim and Josephus's Allegation of the Impurity of Oil for the Essenes', Lawrence H. Schiffman, E. Tov and J. C. VanderKam (eds.), The Dead Sea Scrolls Fifty Years after Their Discovery - Proceedings of the Jerusalem Congress, July 20-25, 1997, Jerusalem: Israel Exploration Society, 2000, pp. 587-599.

67. 'ביקורת על: Michael D. Swartz, Scholastic Magic: Ritual and Revelation in Early Jewish Mysticism, Princeton: Princeton University Press, 1996', קבלה, ד (תשנ"ט), עמ' 437-425.

68. 'The Attitude towards Mamzerim in Jewish Society in Antiquity', Jewish History, 14 (2000), pp. 125-170.

69. 'נפלאות רבי יהודה יודיל רוזנברג', עלי ספר, יט (תשס"א), עמ' 184-173.

70. 'פיוטים ארמיים מארץ-ישראל ואחיזתם במציאות: י' יהלום ומ' סוקולוף, שירת בני מערבא', מהות, כג (תשס"א), עמ' 188-167.

71. 'India and the Land of Israel: Between Jews and Indians in Ancient Times', The Journal of Indo-Judaic Studies, 4 (2001), pp. 39-77.

72. 'על המחלות הקדושות', קורות, טו (תשס"א-תשס"ב), עמ' כ-סב.

73. '(ביקורת על) דב שוורץ, אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים, רמת-גן תש"ס', קבלה, ז עמ' 384-361.

74. '(ביקורת על) שלמה סלע, אסטרולוגיה ופרשנות המקרא בהגותו של אברהם אבן עזרא, רמת-גן תשנ"ט', קבלה, ז עמ' 359-331.

75. 'Saul Lieberman: The Greatest Sage in Israel', M. Lubetski (ed.), Saul Lieberman (1898-1983) Talmudic Scholar and Classicist, Lewiston - Queenston - Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2002, pp. 79-87.

76. 'The Process of Writing the Copper Scroll', George J. Brooke and Philip R. Davies (eds.), Copper Scroll Studies, Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002, pp. 198-209.

77. 'Between Magic and Religion: Sympathetic Magic in the World of the Sages of the Mishnah and Talmud', Review of Rabbinic Judaism, 5.3 (2002), pp. 383-399.

78. 'Astrology in Ancient Judaism', 'Astronomy in Ancient Judaism', J. Neusner, A. Avery-Peck and W. S. Green (eds.), The Encyclopaedia of Judaism, V, Supplement Two, Leiden - Boston: Brill, 2004, pp. 2031-2044.

79. 'Prayers of Jews to Angels and Other Intermediaries during the First Centuries CE', M. Poorthuis and J. Schwartz (ed.), Saints and Role Models in Judaism and Christianity, Leiden – Boston: Brill, 2004, pp. 79-95.

80. נומרולוגיה בראשיתית, רחובות תשס"ד.

81. 'הערה נומרולוגית על מחבר "כתאב אלחקאיק" חכם שלא נודע בשמו, צעדה, תימן, המאה הי"ד', י' טובי (עורך), עטרת יצחק: קובץ מחקרים במורשת יהודי תימן מוגשים ליצחק קרנר, נתניה תשס"ד, עמ' 80-73.

82. 'Literacy among the Jews in Antiquity', Hebrew Studies, 44 (2003), pp. 217-222.

83. 'הזמן לסוגיו בבראשית א', מועד, יד (תשס"ד), עמ' 18-1.

84. '(ביקורת על) רחל אליאור, מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה, ירושלים: מאגנס, תשס"ג', מועד, יד (תשס"ד), עמ' 131-114.

85. 'שחמט ביהדות – הלכה ואגדה', מהות, כז (תשס"ג), עמ' 33-23.

86. 'Herzls Traum - Europa und Israel: ein 100jähriges Miteinander', 5. Internationales Theodor Herzl Symposion, Wien, 14-17 Juni 2004, Wiener Rathaus: Der Bericht, Wien, 2004, pp. 114-120.

87. '(Review of) Pablo A. Torijano, Solomon the Esoteric King: From King to Magus, Development of a Tradition, Leiden – Boston – Koeln: Brill, 2002', Review of Rabbinic Judaism, 7 (2004), pp. 247-255.

88. נומרולוגיה מקראית, רחובות תשס"ה.

89. '(ביקורת על) ר' אברהם אבן עזרא, יסוד מורא, מהדורת י' כהן וא' סימון', קבלה, י (תשס"ד), עמ' 351-335.

90. 'שלשלת הקבלה בספרות ההיכלות', דעת, 56 (תשס"ה), עמ' 37-5.

91. '(Review of) James M. Scott, On Earth as in Heaven: The Restoration of sacred Time and Sacred Space in the Book of Jubilees, Leiden – Boston: Brill, 2005', Review of Biblical Literature.

92. '(ביקורת על) מגילות מדבר יהודה א', קתדרה, 117 (תשס"ו), עמ' 156-151.

93. '(Review of) John S. Lucas, Astrology and Numerology in Medieval and Early Modern Catalonia, Leiden – Boston: Brill, 2003', Review of Rabbinic Judaism, 8 (2005), pp. 287-300.

94. 'ארון הספרים בבתי הכנסת העתיקים', מ' סלוחובסקי וי' קפלן (עורכים), ספריות ואוספי ספרים, ירושלים תשס"ו, עמ' 64-49.

95. '(ביקורת על) ורד נעם, מגילת תענית: הנוסחים – פשרם – תולדותיהם, בצירוף מהדורה ביקורתית, ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשס"ד', מועד, טז (תשס"ו), עמ' 130-114.

96. 'Major trends in Jewish Society in the Land of Israel: From the 5th century BCE till the 7th century CE', Trumah, 15 (2006), pp. 1-23.

97. 'The Calendar in the Flood Narrative', A. Sołtysiak (ed.), Time and Astronomy in Past Cultures, Proceedings of the conference held in Toruń, March 30 – April 1, 2005, Warszawa – Toruń, 2006, pp. 13-32.

98. 'נישואין ושאלות יסוד אחרות בחברה היהודית בעת העתיקה', קתדרה, 121 (תשס"ז), עמ' 52-23.

99. 'Jewish Violence in Antiquity: Three Dimensions', Roberta Rosenberg Farber and S. Fishbane (eds.), Jewish Studies in Violence, Lanham – Boulder: University Press of America, 2007, pp. 71-82.

100. 'The Words of Gad the Seer: The Author's Opponents and the Date of Its Composition', Review of Rabbinic Judaism, 10.1 (2007), pp. 1-10.

101. '(Review of) Markus McDowell, Prayers of Jewish Women: Studies of Patterns of Prayer in the Second Temple Period, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006', Shofar, 26/1 (2007), pp. 238-240.

102. 'מפיוטי ההגדה – "אדיר הוא" ו"אדיר במלוכה"', מסורת הפיוט, ד (תשס"ח), עמ' 60-37.

103. '(ביקורת על) יהודה ליבס, תורת היצירה של ספר יצירה, הוצאת שוקן, ירושלים ותל-אביב תשס"א, 375 עמודים', קתרסיס, 10 (תשס"ט), עמ' 155-126.

104. 'תגובה לביקורתו של מגן ברושי: על מִסְפָּרִים, היסטוריה דמוגראפית וחוקרים דגולים', קתרסיס, 10 (תשס"ט), עמ' 186-156.

105. 'השיפורים בתזונה במהלך ימי בית שני', מורשת ישראל, 6 (תשס"ט), עמ' 50-31.

106. 'אשה כי תזריע: ביולוגיה ופיסיולוגיה בעת העתיקה', מועד, יט (תשס"ט), עמ' 34-12.

107. 'הקול הנשי מקרוב ומרחוק', ש' יונה (עורך), אור למאיר: מחקרים במקרא, בלשונות השמיות, בספרות חז"ל ובתרבויות עתיקות, מוגשים למאיר גרובר במלאת לו שישים וחמש שנה, באר שבע תש"ע, עמ' 86-33.

108. אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין יהודי ארץ-ישראל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית, מוסד ביאליק, ירושלים תשע"א.

109. 'בעקבות זיופיו של פירקוביץ' [ביקורת על: דן ד"י שפירא (עורך), מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'וּפוּט-קַלְעֵה, קרים: דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן-צבי – קובץ מחקרים: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ירושלים תשס"ח, 536 עמודים]', קתרסיס, 14 (2010), עמ' 72-59.

110. 'הפולמוס בין חכמים וכוהנים בשלהי ימי בית שני', מורשת ישראל, 8 (תשע"א), עמ' 53-37.

111. 'Non-Canonical Psalms from the Genizah', Armin Lange, Emanuel Tov, and Matthias Weigold, in association with Bennie Reynolds (eds.), The Dead Sea Scrolls in Context: Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of Ancient Texts, Languages, and Cultures, VTSup, Leiden: Brill, 2011, pp. 693-718.

112. 'Internecine wars in biblical Israel', Y. Levin and A. Shapira (eds.), War and Peace in Jewish Tradition from the Bible to the Present, London: Routledge, 2011, pp. 89-100.

113. '(Review of) Zvi Ben-Dor Benite, The Ten Lost Tribes, A World History, Oxford – New York: Oxford University Press, 2009', History of Religions, 51/2 (2011), pp. 188-191.

114. 'בין מציאות בדויה לבדיה היסטורית: ביקורת על: ישי רוזן-צבי, הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה, ירושלים: מאגנס, תשס"ח, 316 עמודים', קתרסיס, 16 (תשע"ב), עמ' 111-73.

115. 'Monsters and Other Mythological Creatures', Haya Bar Itzhak (ed.), Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions, London, England – Armonk, New York, M. E. Sharpe, 2013, 2, pp. 371-372.

116. 'Six Differences between Two Creation Stories in Genesis', Mark Roncace and Joseph Weaver (eds.), Global Perspectives on the Bible, Upper Saddle River, NJ: 2013, pp. 7-9.

117. 'אילו הוציאנו ממצרים... – דיינו', כתבור בהרים: מחקרים בתורה שבעל פה מוגשים לפרופסור יוסף תבורי, בעריכת א' עצמון וצ' שפיר, אלון שבות: הוצאת תבונות, תשע"ג, עמ' 332-305.

118. 'הגניזה: אוספי אנטונין וורטהיימר', עלי ספר, כג (תשע"ג), עמ' 137-121.

119. 'חזרה לימי הביניים: המספרים הסודיים של התנ"ך', בית מקרא, נח (תשע"ג), עמ' 166-153.

120. 'The Hebrew Book of Creation and the Syriac Treatise of Shem', ARAM, 24 (2012), pp. 203-218.