םלועב ןושארה ןווקמה ינברה רגאמה - 'םיקסופה רצוא'

ןליא-רב ריאמ

 השדח תועמשמ םויכ לבקמ 'םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ' :םסרופמה קוספה
 ידוהי לכ לש ותיבל העיגמו ןופלט יווק תועצמאב םילשורימ תאצוי 'ה תרות רשאכ
 תא ריבסהל תנמ לע ,םלואו .השעמל הכלה גוהנל דציכ ול תורוהל םדומה תועצמאב
          .הליחת 'םיקסופה רצוא'ו ,םיאשונ המכ רוקסל ונא םיכירצ אשונה

                             ?'םיקסופה רצוא' והמ

 ,גוצרה יולה קחצי ברה 40-ה תונשב ומזי ותוא ינרות לעפמ אוה 'םיקסופה רצוא'
 לש ותמגמ .הכרבל םנורכז רצלמ ןמלז רסיא ברהו ,זאד לארשי ץרא לש ישארה הבר
 תויפרגוילביב תוינפה ובו םימכחה ידימלת לש םתלעותל רפס איצוהל היה הז לעפמ
 ךורעה ונחלושל רזע-ילכ ןיעכ יונב ומצע רפסב רבודמ ,רמולכ .ךורע ןחלושל סחיב
 תולאשה ירפסו םיקספה ירפס לכל תוינפה לש רופס-ןיא ובו ,רבחמה ןרמ לש
 רפסב רבודמ רוציקב .ךורע ןחלושה ינמיסמ דחאו דחא לכב ןדש ימ לכלו ,תובושתהו
 ןיא :לעפמהמ יתטעימ תצק ,בוט .ךורע ןחלוש לע ,(references=) 'םינייע' לש
 שיו ז"שת תנש זאמ תאצויו תכלוהה םירפס לש הרדיסב םא יכ ,דחא רפסב ןאכ רבודמ
 תונש תורשע תורמל ,השעמל .ךורע ןחלוש ינמיסמ דחא לכ לע הכלהה תא םכסל ידכ הב
 הניה ומצע לע חקל אוהש הלטמה ןכש ומויסמ קוחר אוה ןיידעש ירה לעפמה לש ומויק
 ופקיה תניחבמ) וילא ותוא תומדל ןתינש ידיחיה לעפמהש םירידא-לעפמ ,המוצע
         ,תידומלתה הידפולקיצנאה אוה (ןיינעה תניחבמ אל ךא ,תונתפאשהו

                            םיטסקט אלל טסקטרפייה

 'םירשוקמ םיטסקט' איה ותועמשמו הנש 30-כ ינפל שדחתה 'טסקטרפייה' חנומה ,עודיכ
 תוקיתע תואמגוד םניה וילכ יאשונו דומלתה יכ וריעה רבכ ךא ,(ילאטיגיד ןפואב)
 עדימ ירגאמב רשוקמה (ארמג) דחא ילאוטסקט רגאמ ,רמולכ ,'םיטסקטרפייה'ל הברהב
        .(תכסמה ףוסבש ולא םגו ףדה לע םיטסקטה לכ ,תופסות ,י"שר) םירחא

 אלל םירפס לא תוירושיק לש תניינעמ המגוד וניה 'םיקסופה רצוא'ש ירה וז הניחבמ
 ןחלוש ךותמ תוינפה ןהבו תויסיטרכ 380,000 ךרעב לש ףסואב רבודמ ,רמולכ .םירפס
 ןחלושב םינמיס םתואל רשקהב ובתכנש םירפס לא ,(רזעה ןבאו טפשמ ןשוח) ךורע
 תוטיש המכ תועצמאב ,(ןלהל) הנכותה תועצמאב עיגהל ןתינ ולא תויסטרכ לא .ךורע
 רפס יפל וא שקובמ אשונ יפל ,ךורע ןחלושה ינמיס יפל :שופיחו עדימ רוזחיא לש
 תרשוקמ היינפה עצבמ רגאמה ,רמולכ .ןודנה הכלהה קספל סחייתמה ,(ת"וש וא) םיקספ
 אלא ,יסיסבה רגאמב םייולתה םירגאמ יפלא לא ,(ךורע ןחלושה אוה) דחא עדימ רגאממ
 םימייק וב ת"ושה רוטילקתבכ אלש) םירפס םתוא לש אלמה טסקטה תא לבקל ןתינ אלש
                               .(םיאלמ םיטסקט

 לשבו ו"ית תואב יוצמה אשונ) 'קושה תנקת' אשונל סחייתמה שופיח עצבל לכונ ,לשמל
 ,ונש 'יס מ"ח ע"וש לא היינפה לבקנ דיימ .(תוליגר םיכרדב וילא עיגהל השק ךכ
 םירפסה יפלאמ דחא לכ יפ לע שופיח וא ,םייטנבלרה הנשמה יאשונ לא תוינפה םג ומכ
 ,ןייטשנורב יבצ ןב יכדרמ :הארנה לככ = ץ"מר) ץ"מר רפס ןוגכ ,רגאמב םימושרה
 תנכה .(יפארגוילביבה רוטילקתה וא רזעה ירפס תועצמאב ורתאל יתחלצה אל ךא
 םאתהב תשקובמה הבושתה תא איבמ התליאשה חולשמו off-line תישענ התליאשה
 רשפא יאש ןכות) הרצקב ת"ושה ןכותב הוולמה היינפה ,ת"ושל היינפה וא ,התליאשל
 חתפמ ,'תיבר' תויהל תולוכי הז גוסמ תורחא תותליאש .(ןליא-רב רוטילקתב וגישהל
 שפחל ונייה 'ךותיח' עצבל ןתינש ןבומכ .דועו דועו ,'ןמינב תאשמ' רפסב םיאשונה
 חנומ ,םידרפס וא םיזנכשא) הדע וא הפוקת וא קסופל רשקהב םייוסמ אשונ לע םינותנ
                        .('תוליעפ רוזא' הנכותב יורקה

 לבקל ןתינ עדימה רגאמבו 'םיקסופה רצוא' לש םירפס תמישרב םייונמ םירפס 2338
 דחא לכ לש ומוקימ םג ןכו ,(יידמ ץרמנ רוציקב יכ ףא) םירבחמהמ דחא לכ לע םיטרפ
 .ולא תוירפסב םירפסהמ דחא לכ לש יגולטקה רפסמה הז ללכבו ,תוירפס המכב םירפסהמ
 םתסה ןמו ,םירפס 4000 ךרעל ,השעמל ,םינייוצמ תכרעמה לש ימשרה םוסרפה יפ לע
 םקלח יכ ףא ,ףוסה דע וחתפומ םירפסה לכ אלש ךכמ עבונ ולא םירפסמ ינש ןיב לדבהה
 תטיסרבינוא לש ת"ושה רוטילקת רגאמב :האוושה םשל  .'תומוקמ יארמ'ב ןייוצ רבכ
 םיחתפוממה םירפסהמ תירישעכ ךרעל ונייהד ,םירפס 250 ךרעב םידלקומ ןליא-רב
 םע .תונחמה לכל ףסאמכ 'םיקסופה רצוא' לעפמ לש ויפוא תא םיגדמה רפסמ ,תכרעמב
 ומכ ,אלמ ןפואב הז רגאמב עיפומ םירפס לש ןטק רפסמ קר יכ חוכשל ןיא ,תאז

 שמתשמל ,רמולכ ,'םוקמה יארמ'ל םיקקזנל יכ איה רבדה תועמשמו ,ןליא-רב רוטילקתב
                .'םיקסופה רצוא'ל ףילחת ןיא ,הז רגאמ לש יפוסה

                                    המאתה

 םא ,ירקיעה ןורסחה יכ המוד ?וז תכרעמ תדעוימ ימל איה התע תלאשנה הלאשה ,ןבומכ
 תדעוימ וז הנכות .טלחהב םצמוצמ להקל הדועייב ץוענ ,וז הנכות לש ידיחיה אל
 ,תוניידל וא תונברל הכימסל םיננוכתמה ולאל ,(ההובג הבישי) 'ללוכ'ב םיכרבאל
 ,לודג ךכ לכ וניא הז םישמתשמ רפסמ ,ןוכנ .םיינברה ןידה יתבב לעופב םיניידלו
 הנכותה ובש ןפואה יפל םא יכ הישמתשמ רפסמ יפל ןחבנ וניא הנכות לש הכרע ךא
             .הנוש גוסמ הרעה ריעהל שי הז םוחתבו ,הדועיי תא תאלממ

 ןשוח' ךורע ןחלוש לע תוינפהה תא רקיעב 'םיקסופה רצוא' ירגאמ םיללוכ םויכ
 אקווד ואל) ופקיהב םצמוצמ רגאמהש קר אל ,רמולכ .'רזעה ןבא' ךותמ טעמו 'טפשמ
 ונורסח) תמיוסמ הבזכא היופצ עדימ לש הז גוסב םינינועמל ףאש אלא ,(ילאטיגידה
 תכרעמ לכש דע תוכחל םיכירצ ונייה םא ,ןוכנ .(הרהמב יד שגרוי 'העד הרוי' לש
 אלא ןיא ןכ לעו ,תובר םינש דוע תוכחל םיכירצ ונייה זא יכ תמלשומ היהת תוינפהה
 לש ינרדומה ילאטגידה דממה תא לצנל םתמזוי לע 'םיקסופה רצוא' תכרעמ תא חבשל
              .יקלח ותויה ףא לע םתושרבש עדימה תא ץיפהלו תרושקתה

                            םירגאמהו תונכותה הנבמ

 .'םיקסופה רצוא' רגאמ תא הז םשב תונכל לווע הז היהי ךא ,'יקלח רגאמ' יתבתכ
 ללכ תלטובמ אל תומכ ,(טייב הגמ 1000=) טייב-הגי'ג 1 ךרעב לש עדימ תומכב רבודמ
 עדימה רגאמ לש ולדוג תלאשל רבעמ ,םלואו .הליכהל לוכיה םויכ רוטילקת ףא ןיאש
 היה אל ןהידעלבש תונכות ,וז הנכות תוולמה תונושה תונכותה לע טעמ בכעתהל יאדכ
                    .הפי ךכ לכ הרוצב תרושקתה תא עצבל ןתינ

 ךא ,השדח ךכ לכ אל תרושקת תנכות ,(doors) 'תותלד' תנכותל םיסנכנ ןושארה בלשב
 הנכותה .ןיטולחל ענכשמ ןפואב ,('םיטירסת' תועצמאב) הדובע תא תושעל תעדויה
 התיה יל עירפהש המו ,תואסריג המכב תקוושמ איהו תירבעל הבסה הרבע תיאקירמאה
 שי ךכ ךרוצל) ץבוק ךותל רמוח חולשל ןתינ אל המצע הנכותה תועצמאב יכ הדבועה
      .הז הדובע בצמ רפשל תולקב ןתינ .(ןכ ינפל prn2file תנכות תא ליעפהל

 החיש לש תולע איה ותועמשמש 131 וקב עצובמ גויחה .ונתרזעל 'קזב' האב ןכמ רחאל
 דואב 2400 םדומב העש יפל ךמות הז וקש אלא ,ןג-תמרב בשחמל רוביחה תורמל תימוקמ
 העירפמ וז הדבועש ימו ,ארונ ךכ לכ אל בצמה ,םיטסקט תרבעהב רבודמש ןוויכ .דבלב
 איה וז הנכותב הפי קלחה .14400 תוריהמב 'החנמ וק'ל תורישי רשקתהל לוכי ול
 הדוקפ םוש תעדל ךרוצ ןיאש ונייהד ,'ףוקש' ןפואב השענ םדומב שומישה יכ הדבועה
 בשחמ םע תיביטארגטניא הרוצב תישענ קחורמ ישיאה בשחמב שמתשמה תלועפ ןכש םדומב
 תיתוהמ הנוש רבדה ןיא ירה ,עיגיש רמוחל תצק יתיכיח םא .'החנמ וק' לש VAX -ה
 טעמל ,ול םימוד עדימ ירוטילקתב וא ,ןליא-רב רוטילקתב שופיחה תואצותל הנתמההמ
                 .(ארונ אל :שוריפב) תוינש לש רתוי לודג רפסמ

 יתוריש תנתונה הרבח ,'החנמ וק' ירגאמל תורישי שמתשמה תא איבמ יטמוטואה גויחה
 םינוש םיתוריש תנתונ 'החנמ וק' .םינוש םייקסע םימרוגל (TV-TEL -ל המודב) HUB
 ,ףטוש יאסרוב עדימל השיג :ןוגכ ,'תותלד' תנכות לש תונוש תוסריג תועצמאב
    .דועו ,ינורטקלא ראוד ,תורבחה םשר לש עדימ רגאמ ,םייסנאניפ תוח"וד ירגאמ

 תלוכי איה תישעמה ותועמשמש  X.25 יורקה לוקוטורפ תועצמאב תישענ תורשקתהה
 םינוש םיבשחמ .רוביצל תוליבח גותימ תשר תועצמאב תינמז וב םיבר םישמתשמב הכימת
 לוקוטורפ .(הרקב תוידי אלל) bridge יורקה ןקתה תועצמאב תורבוחמ תונוש תותשרו
 'קזב'ש הזכ ןפואב םדומב תושמתשמה תורחא תונכות ומכ אלש ,'קזב' ידי לע ךמתנ הז
 שמתשמ לש יתודידיו חונ רוביח :תיפוסה האצותה .וקב רבועה עדימל סחיב 'תרוויע'
                       .עדימ יתוריש ןתונה בשחמב קחורמ

                                    םוכיס

 אל םג) הרחתמ הל ןיא ןכותה הניחבמש תידוחיי הנכות איה 'םיקסופה רצוא' תנכות
 םיילאוטסקט עדימ ירגאמ) הגוסמ תומדקתמה ןמ איה תיתונכת הניחבמו ,(רפסב
            .(םדומ תועצמאב קוחר שמתשמ ידי לע עדימ תפילשל םינתינה

 רבודמ דחא דצמ :הילא סחיה תניחבמ התוא ןחובה תא תלבלבמ תצק המצע הנכותה
 רחא דצמו ,םייבושחימה םיטביהה לכמ דחוימב ,המישרמ ףאו רתויב תחלצומ הנכותב
 תורמל .תורשכ םינתינה םירגאמה לש יקלחה יפואל סחיב רסוב ינמיס הב תולגל ןתינ
 יוניכב ! הנש 50-ל בורק הנבנה עדימ רגאמל אורקל קיודמ אל תצק הז היהי ,תאז
 .בחרה להקל ףושח עדימה ובש ןפואל קרו ךא סחייתמ ירסובה קלחה השעמלו ,'רסוב'
 ךכל חולסל שי ךכ לשב תוחפלו 'יצולח' תורש תנתונה הנכותב רבודמ :חוכשל ןיאו
 :ירק) תדעוימ איה וילא עדימה ימוחת לכ לע םינותנ הכותמ ףולשל רשפא יא ןיידעש
                             .('ךורע ןחלוש'ה לכ

 הבישי לכב בשחוממה 'םיקסופה רצוא' תא אוצמל היהי ןתינ בורקה דיתעבש תווקל שי
 לכב םג אצמית וז הנכותש תווקל שי ,ןכ לע רתי .רדסה תבישיו 'ללוכ' לכבו ההובג
 ימ .(םיפסונ םירגאמ לאו) הז רגאמ לא רשקתהל היהי ןתינש ךכ ,ץראב תיתד הצעומ
 לש וירבד םהבו ןייוול ירודיש תטילקל תונטנא רובע תויתדה תוצעומל ביצקת אצמש
 רובע (ךומנ רתוי הברה) ביצקת אצמיש אוה לארשי תיב ינומהל ףסוי הידבוע ברה
 ידיחי םתוא .םיקהבומה םימכחה ידימלת ןעמל 'םיקסופה רצוא' רגאמל תורשקתהה
                            .םתונמוא םתרותש הלוגס

:איה ,(תונומתב הוולמ) הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/poskim.html

last updated: November 13, 1995