הלרע :הדמול

ןליא-רב ריאמ


בשחמה תא לצנל ךיא' :התיה ןורחאה רושעב םירומה ינפל הבצינש תולאשה תחא
-תינכות ,רמולכ ,'הדמול' תונוכמה תונכות לש םיבר םיפלא הדילוהש הלאש ,'?הארוהל
אלש ונתיאמ דחא ןיאש המוד .םיוסמ םידומיל רמוח דימלתה תא דמלל תדעוימה בשחמ
ךא ,םירחא םימוחתב ילוא וא ,תילגנאב וא ןובשחב ,תרחא וא וז הדמולב הכ דע לקתנ
םוחתב תושעל ןיא המ דומלל ידכ רקיעב ,תודהיב הדמול לע בותכל יתיצר םעפה
                                  .בושחימה

.תובוחר םורדה תבישיב א"י התכ םייסמה רוחב ,בורק יקיבצ םע יתורכהמ לחה לכה
,(! 'ט התכ רחאל ,רמולכ) םייתנש ינפל רבכ רשא תונורשכ ךורב תנכתמ אוה יקיבצ
,רמולכ .תובוחר 'בקעי תשרומ' םירומל רנימסה ידימלת שומישל הדעונש הדמול חתיפ
,(ריעצ םא םג) רשכומ תנכתמ לע תוכמתסה :ידמל הבוט התיה הנכותה לש קוניזה תדוקנ
רוספורפ םג אוהש ברו ,הארוה לש הקידותמב םיחמומה םירגובמ לש הכרדהו יוויל
                       .םיפסונ םימוחתב עייסש הימדקאב

ןיא ,עודיכ .הלרע תווצמ ,ץראב תויולתה תווצמב םוחת-תת דמלל איה הדמולה תרטמ
אוה תוריפה ןיד תיעיברה הנשבו ,תונושארה םינשה שולשב ןליאה תורפ תא לוכאל
ירפה יצע ןיבש םילדבהבו ,םינידה יטרפב ןודל םוקמה ןאכ אל .ינש רשעמ תוריפכ
,םיערז רפס ,הרות הנשמ ,ם"במרה תועצמאב ןכ תושעל לכוי םאצומל הצורהו ,םינושה
                         .ךליאו ט"פ ינש רשעמ תוכלה

המכ שיו ,שומישל היואר הניא וז הנכות יכ המוד ,תובוטה תונווכה לכ תורמל ,הנהו
םויכ םילגרומה םידלי םא בר קפסו ,CGA יכסמל תדעוימ הנכותה :תישאר .ךכל תוביס
לעב לכ דירחהל םיייושע היעבצש הדמולב ןייעל םמצע תא וחירטי VGA יכסמב תופצל
                                 .השיגר ןיע

הרוצב לוקה סיטרכ סנכנ אל ןיידע םייתנש ינפל ,בוט .לוק סיטרכב הכימת ןיא ,תינש
לוקמרהמ םילועה םימרוצה תולוקה - CGA ה ךסמל סחיב ומכ ,בוש ךא ,התע תרכומה
       .הדמול תארוהב עייסל אל ךא ,קסידב תואיגש לוהינל םימיאתמ ימינפה

איה הלרע תכסמ ,ןוכנ ?הלרע יהמ עדוי ימ יכו - ירטוזא אוה דומילה אשונ ,תישילש
.םידומיל אשונל חרכהב התוא תכפוה הניא וז הדבוע ךא ,ס"שבש תותכסמה םיששמ תחא
יד אל .הב  םיניינעתמה רפסמ ןטקי ךכ 'רתסנ' רתוי והשמב הנכותה קוסעתש לככ
הנכות בותכלו תכללש ירה ,רתוי דוע םצמוצמ יתדה קושהו ,םצמוצמ ידוהיה קושהש
עיקשהל היה בטומ .תיגולודותמ האיגש וז ירה - ןיינע ואצמי םיטעמ וב םוחתב
-יטעמש אשונב אלו ,םיניינועמ לכה וב אשונ ,דעומ וא תבש תוכליה לע הנכות חותיפב
                             .וב וניינעתי םיטעמ

תיתועמשמה איה וז הדוקנ יכ ןייצא ועוצקמב הרומכ .הייוקל הארוה תקידותמ ,תיעיבר
ומכ לקשמ תולעב ןניא הכ דע ולעוהש תורחאה תונעטה לכ ,רמולכ .תרוקיבב רתויב
הרומה תא תוחירכמ ,תורחא תובשחוממ תודמול ומכ ,וז הדמול יכ המוד .וז הנעט
.דועו ,םידומילה רמוח תא שכור דימלתה דציכ ,התכב השוע אוה קוידב המ רהרהל
ףוסב :תחא תיעמשמ-דח ךרדב תחכומ ,השעית אלש ךרד וזיאב ,הארוה תקידותמ ,םלואו
ךא ,(?עמשנ לוצלצהשכ םתרעטצהש םעפ םכל רוכז) דומללו ףיסוהל דימלתה הצרי רועישה
דוגינב) הנכותב קחשי אל םא והשמ דיספה וליאכ שיגרי אל וז הנכותב דמולהש המוד
דציכ תורמסמ ןאכ עובקל אב יניא .(DOOM ךרע ןייע .ולאככ םירדגומה םיקחשמל רומג
וז ומכ אל - קפס יל ןיא דחא רבדב ךא ,בשחמב הבוט הארוה תקידותמ תואריהל הכירצ
                        .'הלרע' הדמולה תנכותב תיארנה

הריהמה תוחתפתהה .התמשאב אלש םקלח ,םייוקיל הב ורבטצהש הנכות ונינפל ,םוכיסל
ןוויכו ,(לוקו ךסמ) תיגולונכט הניחבמ רוחאמ וז הנכות הריתוה םיבשחמה לש
.הזינגל היואר איהש איה הדיחיה הנקסמה יוגש ןפואב היושע איה תיטקדיד הניחבמש
        .קסידה תא שדחמ טמרפל ןתינ דימת ,םיבשחמה םלועב הזינג ןיא םאו

הנכותה ,אברדא .שאייתהל םיכירצ םניא םיתנכתמה ויערו יקיבצ :תיביטרפוא הנקסמ
קוקזה סוסל המודב ,הנווכה תלוכי הז םיכירצ םהש המ לכו ,הברה םתלוכי לע תדמלמ
ןיא .'יטרפה חותיפה' ןדיע םת יכ המוד ,ךכ לע ףסונב .תכלל ןאל ול האריש בכרל
הצובק קרו ,יאמצע ןפואב המר תלעב הנכות חתפל היהיש לככ רשכומ ,םדא ףאל תורשפא
הקידבמ .תועמשמ ילעב םיטקייורפ םירהל םילגוסמ ,(הרבח לש סיסב לע) םיתנכתמ לש
,(יתד :רמול ךירצ ןיאו) ידוהיה טביהה יכ הלוע יכוניחה רזגמב תונוש תונכות לש
םע ,התע יכ המוד .'ךוניחה דרשמ ידי לע תורשואמ'ה תונכותב םייק וניאו טעמכ
ןמזה עיגה רפסה יתב תכרעמל םיבשחמה תרדחה לש ימושייה קלחל ךוניחה תכרעמ תסינכ
        .טרפב יתדה רוביצלו ,ללכב ידוהיה רוביצל תודעוימה תונכות חתפל

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/orla.html

last updated: January 30, 1996