(דועו) הכלהו האופרל עדימ רגאמ - יארוהנ

ןליא-רב ריאמ

 .(די-י,ב יגח האר) רתוי אל םא ,הנש םייפלאכ הז תמייק תובושתהו תולאשה תורפס
 .תורודה תצורמב ידוהיה םעה לש םייחה תוחרוא לכ תא תפקשמו הפינע הניה וז תורפס
 ,תרחא הפוקתב םינודנה םיאשונה םה תחא הפוקתב םילאשינה םיאשונה אלש רבדה טושפ
 ןמ .(תובושתו תולאש) ת"ושה הדשב הל םידחוימה םינייפאמ םימייק הפוקת לכלו
 ,לארשי םע תודלות ירקוחל בחרנ רכ הניה וז תורפס יכ ריעהל יאדכ ירוטסיהה טביהה
                          .ךכב ןודל םוקמה ןאכ אל ךא

 םילגוסמ םיטעמ ךאש קר אל ירהש ,יידמל עגיימ וניה ת"ושה ירפס יפלאב ןויעה
 רשא דע םינווגמו םיבר םיאשונב םיקסוע םירפסהש אלא ,םירפס םתוא לכ תא ףיקהל
 םהו ,היילע ינב רפסמ םנשי ,ןכא .תורפס התוא לכ תא ףיקהל ירשפא יתלב שממ
 םי םע דדומתהל לגוסמ וניא ליגר םדא ךא ,וז תורפס יזר לכב םיטלושה ,םיטעומ
                           .םילמו םירפס לש הז רידא

 םדא לוכי םש ,ןליא-רב לש ת"ושה טקייורפב הלגתמ ךכל שקבתמה ינרדומה ןורתפה
 יקלח) םינואגה תובושתמ לחה ,ת"וש ירפס םישמחו םיתאממ רתויב ןייעלו רוקחל
 ,תישאר .הב ץוקו הילא ,םרב .ינברה ןידה תיב לש ןידה יקספב הלכו ,(דבלב
 .קלח לבא - בושח קלח ,ת"ושה ירפסמ 'קלח' קר ףיקמ ןליא-רב לש ת"ושה טקייורפ
 היהי םעפ יא םא בר קפסש הלודג הכ איה הדלקוה אל ןיידעש ת"ושה ירפס תומכ
 הרתונ ךא ,טסקטה תא איבמ ת"ושה טקייורפ ,תינש .וז הניחבמ 'םלש' הז טקייורפ
 אל יוכיס םייק ,םיוסמ אשונב ןיינועמ ינאש חיננ ,רמולכ .התליאשה תייעב ןיידע
 אשונה עיפומ הכלהה תורפסבש טושפה םעטה ןמ ותומלשב אשונה תא אצמא אלש ןטק
 עברא דוע יתאצמ אלש תורשפא תמייק ,תואצות שולש אצמא םא םג ןכ לעו ,הנוש ןפואב
                               .תופסונ תואצות

 התליאש עצבל רשפאמה 'םיקסופה רצוא' רגאמב תוארל ןתינ וז הייעבל (יקלח) ןורתפ
 לע ולטנש הלטמה סמועו ,היינבב ןיידע הז רגאמש אלא ,שארמ 'תודש' תיינב יפ לע
 אוה תובורקה הנשה םירשעב םא בר קפס רשא דע ,דאמל דע םוצע אוה םינובה םמצע
 -תמישמ איה הרותה ימוחת לכב םיאשונ ירגאמ תיינבו ת"ושה ירפס לכ תדלקה .םלשוי
  .תודהיה ימוחת לכבו םיאשונה לכ תא אוצמל ןתינ אל הז עגרבו ,תורודל המישמ ,לע

 קוסעל רמייתמ אוה ןיא :ליעל וגצוהש תויעבל הנעמכ תוארל ןתינ 'יארוהנ' רגאמ תא
 .וידדצ לכמ ופיקהלו רדגומ אשונב 'םצמטצה'ל םא יכ םיאשונה לכבו םירפסה לכב
 אוה - (35M ךרעב ליכמ) הכלהו האופר (1 :םה יארוהנ ןוכמ ישנא ורחבש םיאשונה
 .(3M ךרעב ליכמ) ם"תס (3  ;(6M ךרעב ליכמ) תוכרב (2  ;ןאכ רקסנה רגאמה
   .הירוחאמש המו הרבחה לע םילמ המכ רמאנ ,םהלש טקייורפה תא ראתנש םדוק ,םרב

 ומיקהש םימכח ,זנאצ תודיסחל םיברוקמה םימכח ידימלת ידי לע םקוה יארוהנ רגאמ
 ראוד ;03-6194179 :ןופלט ;51102 קרב ינב 308 .ד.ת) 'מ"עב רבד בישמ' םשב הרבח
 בישמ' ןוכמ קרב ינבב םקוה םינש הנומשכ ינפל .(

 ךילעש לכ .ינורטקלאה ראודה תועצמאב הכלהו האופר לש ןוידב ףתתשהל לוכי התא
   :דבלב תחא הרוש וב בותכלו listserv@actcom.co.il :לא בתכמ בותכל אוה תושעל
 בותיכהמ קלח הניא info -ה רחאל הדוקנה :בל םיש) .info toranet.medico-halacha
 יפל .(תוינורטקלא תובותכ םינייצמה תומוקמ הברה דועב ןכו ,ריבחתהמ תעבונ אלא
 שי דציכו ל"נה ןוידה תצובק לע היצאמרופניא יטאמוטוא ןפואב בשחמה חלשי וז השקב
                                .הילא םשריהלתורושקה תויעב וא ,(תממ תיניע תחיקל לש הרקמב) םיתמה ןמ האנה ומכ תולאש .הכלהו האופרל יארוהנ רגאמ לש סיסבה םה םה ,םומ-ילעבב וא תושק תולחמב ,םילפנב 25,000 -מ הלעמל ןכו ,בשחמב וחתפומו ודלקוהש תובושתו תולאש 7000-מ הלעמל תולקב לוכי רחא וא הזכ הרקמב ןידה המ תעדל ןיינועמה לכש איה האצותהו ,תוינפה ירמגל השדח איה יכ בשח אוהש הלאשהש תולגלו התליאש עצבל ,רגאמל סנכיהל תיברימ התליאש עצבל רשפאמ רגאמה .םינש תורשע ינפל םיקסופה ןיב הנודנ רבכ אשונ לכל תובושתה .לאושה תנווכל 'עולק'ל הבורמ הדימב חילצמו ,תיביטיאוטניא הקיר הרוש וא ,(רתומ \ רוסא) קספה ריצקת ןדיצבו יגולונורכ רדסב תונייוממ .קספ תלבק אלל יתכליה ןויד ןויצל ןפואב םינושה םיאשונה תא תופקשמה תומר עשת דע ןב םיטירפת-ץע הלגי רגאמב רבונה ומצעל קירזהל תרכס הלוחל רתומ םאה תעדל םיניינועמ ונאש חיננ ,לשמל .יכראריה תועצמאב וא תושעיהל הלוכי הבושתל העגהה .(לבוח רוסיאל םיששוחו) תבשב ןילוסניא ןפואב עצובי שופיחהש וא ,(תבשב הקירז וא ןילוסניא םילמה תא תללוכה) התליאש םילופיט ,תבשב הלוח ,תבש ,םייח-חרוא :ןלהלדכ םיטירפתה ץעב הדירי ידי לע יגוך תואבומ הרקמ לכב .תבשב הלוחל ןילוסניא תקירז ,תונוש תופורת ,תוקירז ,םייאופר .דועו ,(תבשב תורחא תוקירז ןוגכ) םימוד םיניינעל תוינפה ןתינ .(ינועבצ סטקט) 'ANSI' יכסמב עיפומ ומצע טסקטהו ,DOS ב תלעופ תכרעמה ןבומו ,האילמ הרוצב וא ,(קספה תיצמת :תאז ללכבו) תרצוקמ הרוצב תובושתב תופצל םיפיהמ) 'ומד' טקסיד ידי לע םגדומ ומצע רגאמה .רמוחה תא סיפדהל ןתינש וילאמ רבעמ .היינפ יפ לע שקבמ לכל הרבחהמ םניח ןתניתש הנכות ,(וגוסמ יתיארש רתויב אלמו ,($499) רצוקמ ,($149) דאמ רצוקמ :תורוצ שולשב השיכרל ןתינ רגאמה ,ךכל .($999) יפלא ובו תוכרב רגאמ :םירגאמ ינש דוע םימייק ,הכלהו האופר רגאמל ףסונב תוטיש יפל םהיתוכרבו םילכאמה יגוס לכ) ןינהנה תוכרבל סחיב תוחתפוממ תובושת תובושתה לכ ףסוא ובו ,(תוזוזמו הרות ירפס) 'ם"תס' רגאמ ןכו ,(תונושה קספה .(ם"תסב תורושקה תוכלההו תויתואה תרוצ) הז אשונב םוכיס לע םג םא יכ ,האופרהו הכלהה ןיבש הקודהה הקיזה לע קר אל עיבצמ יארוהנ רגאמ תודיסחה םלוע ןיבש ךורבהו שדחה רשקה לע וליפאו ,םיבשחמהו הרותה ןיבש רשקה רקובב רחמ ,ןוכנ .תינרדומה היגולונכטהו ,(ןשוימכ רוביצב רייטצמ ללכ ךרדש) קוסעאו הדימב וא ,םילוח תיב חתפאו הדימב ךא ,רגאמה תא תונקל ץורא אל ןיידע יל ןיא ,(םילוח תיבל תעד-תווח תביתכ וא רקחמ ךרוצל) תיאופר הקיתא לש תולאשב .וב דומללו ןייעל ךלאו ,יניע לומ דומעי הז רגאמ יכ קפס

The electronic address of this file is:
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/nehorai.html

last updated: January 18, 1996