ם"במרו םידומלת ,הנשמ ,ך"נת - תישפוח MTR תנכות

ןליא-רב ריאמ

 הברה ךכ-לכ ול ןיאש ימ !םוקיש - ולש חישקה ןנוכה לע םייונפ טייב-הגמ 27 ול שיש ימ
 'הטאיד' תרדיס עצבלו לקטנט תא קוחמל :רמולכ) ותוא רוציל ןכומ ךא ,יונפ קסיד-חפנ
 םניחב םיפסונ םיידוהי עדימ-ירגאמו ך"נתה תא לבקל ןכומ אלש ימ !םוקיש -  (קסידל
                                     !םוקיש

 ,םירחאה בשחמה ישמתשמ לככ ,םתא םגש יל המדנ .ליעל יתוינפב יםכתא יתכביסש עדוי ינא
 רדגב איה אלמתהל ותייטנ יכו  ,ידימת ןפואב אלמ טעמכ םכלש חישקה ןנוכהש םירעטצמ
 הנכות לע םכל חוודל יתנווכב םעפה .םכל בותכל יתנווכב ךכ לע אל םלואו ,תינורכ הלחמ
 -רזע' תתומעל וא םילשורי 34028 .ד.ת ,ארממ ןוכמל ונפ .םניחב םילבקמש השדח תידוהי
 םתאו - חולשמ ימד סולפ םינטק םיטקסיד הנומש ופרצו ,(02-387329 :'לט)  'דבכוי
 ,הנשמ  ,ך"נת  :םניחב םיידוהי עדימ ירגאמ הכותב תללוכה MTR תנכות תא םילבקמ
 לע שופיח-תנכות תפסותב הרות-הנשמ :ם"במרו ימלשורי דומלת ,ילבב דומלת  ,אתפסות
                                   .ולא םירגאמ

 םירצונה ןיב םייוצמ םימוד םילעפמ יכ ףא ,תודהיה םוחתב וגוסמ יצולח לעפמב רבודמ
 - םימש םשל הנווכב אלא 'תוירנויסימ'ב רבודמ ןיא .םינש רשעמ הלעמל ינפל רבכ ב"הראב
 םיצפומה עדימ ירגאמ לע הז רודמב חווד םישדוח המכ ינפל .םלועב הרותה תא ץיפהל
 :תניחבב ,םניחב תונתינה תונתממ יתוגייתסה תא יתעבהו ,(םירצונה ידי לע) תילגנאב
 שיש הנכותב רבודמ .הנוש תצק איה הנקסמה ,ונלש הרקמב .'םניחב הווש - םניחב אפור'
 בושחה ןכותה :רקיעהו ,הובגה ןורכזב שומיש ,תינש ,םניחב :לכ םדוק) םיבוט םירבד הב
 םג ומכ ,הלש שופיחה קשמימשכ ,'הלשב-יתלב' ןיידע תיארנ איה תאז םע דחי ךא ,(הלש
          .קושב תורכמינה תונכות םע תורחת תלוכימ תוקוחר הלש תורחא תונוכת

 לשו ,דחא דצמ םינבדנ לש עויסב ,תובדנתהב לכה םישועה םיכרבא לש ינרות לעפמב רבודמ
 וניא הנכותה לש דועיתה ץבוק .ינש דצמ םימש םשל ינרותה רמוחה תא תודילקמה תונב
 םילמב חתפינה דועית ץבוק תוארל ןתינ םוי לכב אל ירהש ,ונלצא יתרגישל בשחיהל לוכי
 תובר תוניחבמ .(םייניבה ימיב םירפסל תינייפוא החיתפ תחסונ) 'םלוע לא 'ה םשב'
 רשבל אלא הנכותה האב אל םאו ,בושחימה םלועל תובישיה םלוע תסינכ תא הנכותה תפקשמ
                                .ונייד - תאז ונל

 ןוכנ הלש דועיתהו ,'ם"במרה תנשמ םויק תצפהל - ארממ ןוכמ' :ידי לע תצפומ הנכותה
 .(םינוכדיע לש ףסונ טקסיד + תרפסוממ-אל תירוקמ הסריגב םיטקסיד 7) ה"נשת ןסינ ח"רל
 ,('םניחב םתא ףא - םניחב אוה המ') םניחב םתרות תא םיציפמה םימכח ידימלתב רבודמ
 תא םיריבסמ םה ישארה דועיתה ץבוקב .'םלועב 'ה דובכ םסרפתיו לדגתיש'  :םנושלבו
 לש התובישח רסוחל סחיב שיא-ןוזחה תטישל זמר ךות) די-יבתכו חסונ יניינעב םהיתופקשה
                          .(םודק די-בתכב התלגתהש הסריג

 ההגה אלב ,(ןטק וניאש) דועיתה ץבוק אבומ םיטסקטב תקסועה הנכותב יכ תוארל אילפמ
 הנכותש רשפא' ;'תילגנא (!)תבתוכב הנכות ךותב אצמנ התא םא וליפא' :לשמל ,היואר
 ןמיסה תא םיאטבמ תילגנאב) @ ןמיסב ץבוקב ןיוצמ 'טלא' ;'ןורכזל והשמ (!)תלעה תמדוק
 'םיחרופ'ה תוברה תודוקנהו םיקיספה לע רבדל אלש ,(תועטה שרוש ןאכמו at  :הלימב
 לכ ,ללכב .שדחה טפשמה תא תחתופה הלימל הדוקנה ןיב חוור תתל םיחכושש וא ,ריוואב
 ול ןיאש ירה ,תירבעב ןוכנ אוה רשאכ םג ,םש חוסינה ןכש ,שדחמ בותכש ןועט הזה ץבוקה
 ,'?ןאכ הרוק המ עדויש והשימ שי' ,(...'רקי ידוהי הדובעב ךקלח הנהו' :ןוגכ) םוקמ
                                      .דועו

 תא םיעיבמ הירבחמש הדבועה לשב תוחפל ולו ,הנכותל תויבויח תונוכת המכ שיש קפס ןיא
 ןמש') דיה-יבתכ תופידעל סחיב (תושעל ןכומ הנכות רבחמ לכ אלש המ) תיבמופה םתדמע
 םא ירהש ,הבר תוריהז ךירצמ וז הנכותב שומישה ,תאז םע .('םיפידע ןמית די יבתכ םתסה
 ,(אנליו) רכומה חסונה :רבודמ ם"במר הזיאב קוידב עדנ אל ,ם"במרה תא טטצל ונא םיאב
 'תיטקלקאה הטישה' תודהיה יעדמב םיארוק הז הטיש (-רסוח)ל .חאפק ברה וא לקנרפ
 ולא םימכח ידימלתו ,הנש םישימחכ ינפל ןמרביל ש"רה ךכ לע חווצ רבכו ,(תינפסאה=)
 ףאו ,תירבעה הימדקאה יפלכ םהירבדב תרכינ תירקחמ-יטנאה םתשיג .ךכ לע ועמש אל ןיידע
                     .ובתכנ אלול היה בטומש םירבד םה ובתכ ןאכ

 ןיב רוחבל לוכי דמולה ןכש ,םבילמ ודבש שודיח איה םהלש ביתכה תטיש יכ ריענ תאז דוע
 :לשמל] םימלועל היה אלש ביתכ  ,אלמ ביתכב  ך"נת ןיבל הרוסמה חסונב ך"נת
 לש וא ,שופיח-תנכות לש החוכ .[הנהכו הנהכ דועו 'עסייו' ;'הקדצ ול (!)אהבשחיו'
 ,םייקה חסונה לא התובייוחמבו התונקיידב איה ,בשחמ-םדקה גוסה ןמ היצנדרוקנוק
                    .הנותחתה לע ודי - ןאכ הנשמש ימ לכ אליממו

 .הבר הבזכאה - םיצמאמה תורמל יכ ןייצל ונילע ןאכו :הפוג הנכותל ,אופיא  ,אובנ
 עוציבב םישקתמ םיבר יכ הנכותה ירבחמ םיננולתמ ידכב אלו ,חונ וניא שמתשמל קשמימה
 MTR  -ל תנבומ הרוצב םשקובמ תא חסנל ,ונישמתשמ בורל השקש המ' :םתינכותב םישופיח
 תורוקיבל םאתהב תוהגהו םינוקית עצבל םה םינכומ יכ לע הנכותה ילעב תא חבשל שי ,ןכא
 קוחרה קשמימ  ,ומצע קשמימה אוה ןוקית ןועטה ןושארה רבדה יכ המוד ךא  ,תועמשינה
 הניה 1.2 ףיעסב רבסהה תרוצ .(רבד ותוא םצעב הזש) יביטיאוטניא וא 'יתודידי' תויהלמ
 ריבחתה תרוצו ,הנבהל טושפ תויהלמ קוחר קשמימהש ,וזכל םתא םיקוקז םא ,תצרחנ החכוה
                  .DOS 2 ל תרוכזית תווהל טלחהב הלוכי הלוכי ולש

 הלודש םינינפה םע דחיש ינפמ תאזו ,לופיטל םישק ,שופיחה תואצות ,םמצע םיאצמימה
 םא יכ הנושארה הרושב תשקובמה הלמה היוצמ דימת אלו ,'תויראש' הברה םג םילוע הנכותה
 דרפינ ץבוקב שופיחה תואצות תא רומשל ןתינ ,ןוכנ .תשגדומ איה ןיאו ,הלוכ הקסיפב
 ןתינו ,(קנע ץבוקב לשכיהל שמתשמה יושע ןאכש ךכל םיעדומ הנכותה ירבחמ ףא ,תוריהז)
 ךא  ,םיפסונ םירחא םידבעמב וב שמתשהל ןתינ השעמלו) Einstein תועצמאב ותוא דבעל
                                  .(תולק תוחפב

 תחת קר אובי אלמ ןורתפ) יארקמה טסקטה לש הלדה הגוצתה תרוצל 'ומכחתה' הנכותה ירבחמ
 --ךנימי ,תיטנ' :קוספב ןייעמה .םהלשמ םינמיס ופיסוה ןכ לעו ,(בורקב אלו ,'תונולח'
 ןויע ךירצ ,ךכב אצויכ .'ףיסות לב' תוכליהב שדח קרפ דומלל יושע '{ס} .ץרא ,ומעלבת
 .'וכו ,'הרז הדובעל ןיטישכת ןישוע ןיאו' :ח,א הרז הדובע תנשמב < > :ןומיסה רשפ
 המ יפ לע ,הנשמב הסריגה תייעבל םימכחה ידימלת וקקזינ רבכ םא :לאוש ןבה ןאכו
 ןיינעב אקווד ?(ילבבה דומלתב ףדה לע תספדינה הנשמ) םיירגוסב אבוי חסונהש ועירכה
 דיה יבתכב םיברה םירקחמל םיעדומ ויהי הנכותה ילעבש תופצל היה ןתינ הנשמה
 תא וא םמצע תא ועטי אלו ,(םדוקה ןוילגב הז רודמב הבתכב ןייעו) ס"שה לש םיידומלתה
                                    .םהידימלת

 יכ המודו ,דומלתה ירפס לש תואסריג המכ ןוחבל םויכ לוכי בשחמה שמתשמ יכ המוד ,ללכב
 די-בתכ וא גרובמה די-בתכל םאתהב איה ותסריג םא קר אל עובקל דמולה ךרטצי בורק בלשב
     ...שמתשהל ןיא הב הנכותל םאתהב וא שמתשה הב הנכותל םאתהב םג םא יכ ,ןכנימ

                                     םוכיסל

 .ונרפס תיבב אל ךא ,התכ הלעת איה :עודיה טפשמה תא רמול ןתינ הז גוסמ הנכות לע
 בטומ ,ןובנה שמתשמהו ,ישעמ םושיימ תוקוחר ןיידע הנכותה ירבחמ לש תובוטה תונווכה
 טקייורפ תנכות ןוגכ) שממ תלוכי תלעב תירחסמ הנכות לבקיו םילקש טעמ עיקשי םא השעי
 תדעוימ איהש ףא ,םיבשחמ DBS תרבח לש ך"נתה וא ,ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה
 ףא לע וז הנכות קיזחהל רשאמולאה תונכותהמ תחאב שמתשהל בטומ .(דבלב וישרפמלו ך"נתל
 דומילב וידליל וא ול עייסל םניח הנכותב ןיינועמש ימ ,םוקמ לכמ .םייבויחה הידדצ
        ...לוטיו אובי לוטיל הצורה לכו תיווז ןרקב תחנומ הנכותה ירה - הרותה

טנרטניאה לע MTR - ןורחאה שודיחה

  טקייורפ תרגסמב טנרטניאל הלעוה MTR רגאמ יכ ונרשבתה ,(ו"נשת תבט) ןורחאה שדוחב
                      :איה תשרה לע רגאמה לש תבותכה .תינונס
  http://www1.snunit.k12.il/kodesh/kodesh.html


 ,תצפומ איהש יפכ DOS ה קשמימל סחיב הנוכנ רגאמה לע תמייקה תרוקיבה יכ ומצעמ ןבומ
                         .תשרה תסריג םע רשק לכ ךכל ןיאו

 םתסה ןמו ,ימלשוריו ילבב דומלת ,אתפסות ,הנשמ ,ך"נתה תא תוארל ןתינ תשרה תסריגב
 טושפ יד ןיידע יכ ףא ליעי אוה שופיחה ןונגנמ .ם"במרל הרות-הנשמ תא םג ולעי דיתעב
 לע םירחא עדימ ירגאמב תמייק וז תורשפאש יפכ תינאילוב התליאש לש תורשפא ללוכ וניא)
 לודג ארמג דומעבו ,ולוכ דומעל סחייתמ שופיחה ןונגנמ לש 'תושיגר'ה ,ןכ ומכ .(תשרה
 ךא netscape לש שופיחה ןונגנמ עויסב ורתאל שיו) שקובמה סטקטה תא אוצמל השק תצק
 לא רשוקמ אוהשכ לבקתמ ידומלתה טסקטה ,ןכ ומכ .(ךופה ןפואב בותכל שי תירבעה תא
 ,תמייק יתלב איהש תורשפא ,ולוכ קרפל ליבוהל לוכי ך"נתהמ קוספש ךכ ,ך"נתה ירגאמ
 םיניוצמ ך"נתה יקוספמ קלח ,וז ףא וז אל .יל םירכומה םירחאה םירגאמה לכב ,העש יפל
 ףא םירשוקמ) תומוקמל ארוקה תא האיבמ ,הילע םישיקמ םא ,וז תוירושיק .רשוקמ טסקטכ
 'רל 'ןרהא תודלות'ל ילאטיגיד אצאצ ןאכ ירה .ןודנה קוספה רכזומ םהב םידומלתב ,(םה
   .ןמייה 'א 'רל הרוסמהו הבותכה הרות'ל וא ,(תולודגה תוארקמב אבומה) ורזיפמ ןרהא

 המכ הלוע תשרב שופיחה קשמיממש אלא ,ישיא שומישל רגאמה לכ תא דירוהל ןתינ  ,בגאו
   .ישיאה בשחמל 'דירוה'ל ןתינ התוא הסריגה לע ,(םימיוסמ תונורסח תורמל) םינומ

 תגצהו םישופיח רשפאמה עדימ רגאמ :שממ לש יגולונכט גשיה ןאכ שיש רורב ,לכה ךסב
 הז ןפואב .ךכב המ לש רבד וניא תירבעב (cgi-bin  לע ססובמ) שופיח-עונמ םע םיטסקט
 ןויצמ יכ' עודיה קוספהו ,ילאוטריוה רפסה תיב ןוויכל המצע תא תינונס תכרעמ המדיק
        ! חכ-רשיי .השדח תילאטיגיד תועמשמ לבקמ 'םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת

 תוינפה ,ינאילוב שופיח רשפאמה ,(SPL תרבח לש) ללכושמ שופיח-עונמ :ןורחאה שודיחהו
 םידומלתה לא ך"נתהמ תוינפה ןכו ,ילבבה דומלתב םיזומרה ך"נתהמ םיקוספ לש תורשוקמ
   ! ףסונ חכ-רשיי .(ט"לשת ביבא-לת ,הרוסמהו הבותכה הרות ,ןמייה 'א :רפסל המודב)

Look for: http://www.mechon-mamre.org/

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/mtrtxt.html

last updated: July 11, 1996 - June 15, 2001