םינבר ידי לע םידש שוריג

םיפשכב דומלתה ימכח לש םקוסיע לע והשמ

ןליא-רב ריאמ

אובמ
תוביסמ ,הקיתעה תעב ידוהיה ףושיכה לש ירוטסיהה רקחמב קוסעל וטעימ הכ דע
רוא הארש ,וז היעב םע דדומתהש ןושארה רפסה .ןהילאמ תונבומ ןקלח ,תונוש
רפס ,םיזרה רפס לש הזינגב ויוליג 1.ןורחאה טעמכ וניה ,הנש האמל בורק ינפל
םירקוח ןברדל היה יושעש יוליג ,דומלתה תפוקתמ ילארשי-ץרא ידוהי לש םיפשכ
םג םידעצ םישענ יכ ףא ,תידוהיה היגאמה רקח תא םדיק אל ,הז חכשנ םוחתב ןודל
ןיב םיפשכה רקח ;תירצונה היגאמה ירה ,תידוהיה היגאמכ אלש 2.הז ןוויכב
,(םבורב) םידוהי םילארשי-ץרא םהב ונימאהש םיפשכ ונייה ,םינושארה םירצונה
3.הבורמ קוסיעל הכז
לכל םיפשככ םיארנה םהמו ,םיסנ ושע ארקמה תפוקתב ויגיהנמו לארשי יאיבנ רבכ
תורפסבש הלעמ ,ןלהל ןוידה תמגמכ ,דבלב םידש ישוריגב תודקמתה ,םלואו 4.רבד
םעפב ,(לארשי ץראל ץוחמ יכ ףא) דש לש שוריג השעמ ראותמ ,היתורודל תידוהיה
םשב דחא ידוהי לע סופסוי רפסמ רתוי רחואמ םינש תואמ 5.היבוט רפסב הנושארה
יאמורה אבצה ישארו סונאיספסא תוחכונב םידש שריג םימעפ המכ רשא רזעלא
ואצמנ ןארמוק תיירפסבש ירה ,ךכל המודב 6.(48-45 ,ה,ב,ח םידוהיה תוינומדק)
ולא תוליפתב םוקמה יבשוי ושמתשה םתסה ןמו ,תוער תוחור שרגל םידעוימה םיריש
םידש שוריג ישעמ ,עודיכ 7.'לבח יכאלמ יחור לוכ [לה]בלו דחפל' :ןתרטמל
,(טל-וכ,ח ;ב,ח סקול ;גי,ו ,כ-ב,ה סוקרמ ;דכ-בכ,בי יתמ) ושי לע ףא ורפוס
היה ושי יכ םירקוחה וארה רבכו ,(גי,טי םיחילשה ישעמ ;בכ,ז םש) וידימלתו
תונגלפה ףא לעו ,לבוקמ יממע גהונ היה םידש שוריג ,רמולכ 8.ידוהי ףשכמ
תומימת התיה םידש שוריגל סחיבש ירה ,םיבר םימוחתב תרכינה הקיתעה תידוהיה
ףא ,הארנה לככו) הריפסל הנושארה האמב לארשי םעבש םינושה םיגוחב תרכינ םיעד
.(הירחאלו הינפלש תופוקתב
,םיסנב ,רתיה ןיב ,'םישודק' םישנא וקסע תיטסינלהה תוברתב םג ,ךכב אצויכ
תולודג תויוברת יתשמ קוניל לארשי ץרא ימכח ויה םייושע אליממ .םיפשכ :ירק
העפות - םישנא יופיר ונייה ,הז ללכב םידש שוריגו - ולא םישעמב תואורה
9.תלבוקמ תיתרבחו תיתד
םימכחה ישעמ .א

וקסע דומלתהו הנשמה ימכח יכ תידומלתה תורפסב אורקל ןתינ םיימעפ אלו םעפ אל
תדה ייח ןיב דירפהל היה ןתינ אל הקיתעה תעב יכ רמול ןתינ ללככ 10.םיפשכב
קלחל היגאמה התיה אלא ,ינרדומה םדאה בושחל יושעש יפכ היגאמה ןיבל
תועידי שי םהילע םינושה ףושיכה ירבד ןיב ,ןכאו 11.תדה לש ילארגטניא
12,םינבר ידיב םידש-שוריג לש םירקמ השולש שוריפב םיניוצמ ,תידומלתה תורפסב
13.הקיתעה תעב םידוהיה ןיב הז גוסמ רתוי םיבר םירקמ ועריא ,םתסה ןמ ,יכ ףא
יכ רמול שי ,םימכח ידיב םידש שוריג לע םירופיסה ונודייש םדוק ,םינפ לכ לע
.יופיר תלועפ השעמל היה - ינרדומה םדאה רובע יגאמה ויפוא ףא לע - דש שוריג
אליממו ,ופוגל וסנכנש םידש לשב הלוח השענ םדא יכ ונימאה קיתעה םלועה ינב
שוריג הריכה הקיתע תיממע המכחו האופר ,רומאל 14.ויופירל איבת םידשה תאצוה
םיקדייחב המחלמל המודב) יופיר לש השעמ םא יכ ,אקווד תיגאמ הלועפכ אל םידש
.(ינרדומה םדאה לש ופוגל ושלפש
אסוד ןב אנינח 'ר .1

:ךכ רפוסמ הריפסל הנושארה האמב יחש אסוד ןב אנינח 'ר לע
ןבא וחינהו םיתוכ ואבו הרעמב לובטל דריש אסוד ןב אנינח 'רב השעמ
התוא לע הער חור התרששכו .הוקלסו תוחור ואבו ,הרעמה יפ לע הלודג
,אסוד ןב אנינח 'ר לש ותנוכשב התיהש הינע
.התרעצמ הער חור ךאיה וז הינע האר ,'ר :וידימלת ול ורמא
?םהרבא לש ותב תרעצמ תא המ ינפמ :חורה התואל 'ינח 'ר הל 'מא
ייחאו ינא יתאבו דע ,'וכו הרעמב לובטל התדריש אוה תא אלו :ול הרמא
?ךכ יל השוע התא ךל יתישעש הבוט לע .הונקלסו אבא תיבו
15...רזוג :הל רמא
אסוד ןב אנינח 'רש ךכב םייתסה אוה יכ רבתסמ ,רופיסה לש עוטקה ויפוא ףא לע
הביטה ,(התחפשמו) חורה ןכ ינפלש תורמל תאז ,הינע התואמ אצתש חורה לע רזג
,הנהו .אנינח 'ר לש וחוכ הלגתנ ףא ךכו ,האפרנ השאהו החרב חורה ,ןכאו .ומיע
םכח לש ורוביח ךותמ םא יכ ,הפוג תידומלתה תורפסה ןמ עודי וניא הז רופיס
ינבר טסקט ונינפל םאה :הלאשה ןאכ תשקבתמ הילאמ .הרשע םיתשה האמה ןב יזנכשא
תורפסה ןמ עודי וניא ,הגגשב וא ןודזב ,יהשלכ הביסמש תידומלתה הפוקתה ןמ
םינש תואמ אצמוהש) יפארגיפאודואיספ טסקט ןאכ יוצמ ,השעמלש וא ,תידומלתה
שי הליחת .(דומלתה ימכח לש םמש תא רידאהל דעונו ,סחוימ אוה ול הפוקתה רחאל
חרכהב תדמלמ הניא םייניבה ימימ ךא עודי ןאכ אבומה טסקטהש הדבועה יכ ריעהל
אבה די-בתכב קר רמתשנש םודק ירוקמ טסקט - וז העפות ןכש יודב טסקטה יכ
אטוז ירפס לש ותורמתשה ןוגכ ,םיפסונ םירקממ העודי - רתוי רחואמ סופרוקמ
16.דועו ,לודגה שרדמב םיאנתה תושרדמ םידירש ,ינועמש טוקליב
,('יתאבו דע' ,'וכו') קיתעמה לש רוציק ינמיס םירכינ ומצע טסקטב ,ןכאו
ויפוא לשב תאז ,ידומלת טסקט ךותמ הנווכב רזנוצ אוה יכ רשפאו ,רסח ופוסו
,םינוש םישרדמ םג ומכ ,ימלשוריה דומלתהש הדבועה ,םינפ לכ לע .הטובה יגאמה
בתכנו ,יטנתוא אוה הז טסקט יכ רשפא טלחהבש דמלל האב ,םתומלשב ודרש אל
.דומלתה תפוקתב ורוקמב
ינפמ' :דשה לא אסוד ןב אנינח 'ר ירבד יכ וארהו ,ךכב ונד רבכ הנורחאל ,ןכאו
תבשב השא אפיר רשא ושי ירבדל םנכותב םימוד ,'?םהרבא לש ותב תרעצמ תא המ
הלבקהב ,רומאל 17.'םהרבא תב'ל רוכזיא שי םירקמה ינשב ןכש ,(זט,גי סקול)
18.יטנתוא טסקט ,רחואמ רוקממ עודיה הז טסקטב האורה הרבסה תקזוחמ וז
תרוסמב ורוקמ םא ררבל שי ,ידומלת רוקממ אב טסקטה יכ רמאנ םא ףא ,םרב
שי ךכ לע .דש שוריג :ול סחוימ רשא תא השע אנינח 'ר ,ןכא ,םאו ,תיטנתוא
אנינח 'ר לע וז 'תינוציח' תרוסמ ןיב הבר תומיאת תמייק הז ןיינעב יכ תונעל
.וז תוישיאב תוקסועה תוידומלתה תורוסמה רתי ןיבל אסוד ןב
תא אפיר רתיה ןיבו ,ותליפתב םילוח אפרמ היהש רפוסמ אסוד ןב אנינח 'ר לע
תב האציו ,עובש ךשמב םיבורח לש בק תליכאב קפתסה ;יאכז ןב ןנחוי 'ר לש ונב
לש תומדב וילא ולגינ םיכאלמ ;ותוכזב םייקתמ םלועהש ןכו ,ךכ לע הזירכהו לוק
הליפת רחאלו תדרלמ םשגה קספ ותליפתמ האצותכ ;איבנ אוהש שיחכה ;םדא ינב
ושיכהש שחנ ;םימחלב הרונת אלמתנו סנ עריא ותשאל ;הנושארבכ םשגה בש הינש
19.ול ועריא םינוש םיסנ דועו ;ןמש היה וליאכ קלד ץמוחהו סנ ול עריא ;תמ
לעב ותויהב היה וחוכ רקיעו ,ותרות לע ולע ותוקדצו ותודיסח יכ ,אופיא ,רורב
.יהולאה ,רמולכ ,יעבט-לעה וחוכב םיריכמ לכהש ,תפומ

ב"ע ביק םיחספב ארמגהש אלא ,'תינוציח'ה תרוסמל םאות הכ דע רומאה לכש קר אל
:ןאכ ןודנה רופיסל רתויב המוד רשא ףסונ רופיס האיבמ
תותבש ילילב אלו תויעיבר ילילב אל ,הלילב ידיחי םדא אצי אל :אינתד
,ןיאצוי הלבח יכאלמ לש אובר הרשע הנומשו איה ,תלחמ תב תרגאש ינפמ
.ומצע ינפב לבחל תושר ול שי דחאו דחא לכו
.אסוד ןב אנינח יברב העגפ אדח אנמז .אמוי ילוכ יחיכש ווה ארקיעמ
!ךיתנכס ,'ותרותבו אנינחב ורהזה' :עיקרב ךלע ןזרכמד ואל יא :היל הרמא
!םלועל בושייב ירובעת אלש ךילע ינא רזוג ,עיקרב אנבישח יא :הל רמא
!אתרופ אחוור יל קבש ,ךנימ אתוטמב :היל הרמא
.תויעיבר ילילו תותבש יליל הל קבש
'ר :רקיעהו 20,'תודשה תכלמ' םע אסוד ןב אנינח 'ר להינש חיש-וד ןאכ ירה
,'!םלועל בושייב ירובעת אלש ךילע ינא רזוג' םילמב התוא שריג אסוד ןב אנינח
יאצתש ךילע ינא) רזוג' :העוטקה החרבהה תחסונב םילמל דאמ תובורק תוארנה
.הווש הריזג וז ירה ;'(!וז השאמ

דש שוריג לע ,(לוכיבכ ,רחואמ) רופיס סחוימ ול ידומלת םכח שי םא ,רמוא יווה
,ןכ םא ,ךכב .ךכל המיאתה טלחהבש תוישיא היה אסוד ןב אנינח 'רש ירה ,השאמ
םיידומלת םירופיסל ויפואב בורקה ,הז ידומלת-רתב רופיס לש תויטנתואה הקזוח
.םידש שוריג יניינעב םיפסונ
יאחוי ןב ןועמש 'ר .2

אוה תידומלתה תורפסהמ דש שוריג לש םימסרופמ רתויה םירופיסה דחא יכ המוד
עודי הז השעמ .הריפסל הינשה האמב יח רשא יאחוי ןב ןועמש 'רל סחוימה השעמ
תרחאהו ,ב"עו א"ע זי הליעמ תכסמ ,דומלתהמ תחאה :תוירקיע תואסריג יתשמ
לש תואסריגה יתש ןה ולאו 21.קנילי 'א איצוהש 'שרדמה תיב' םישרדמה תפוסאמ
:רופיסה
130-128 ,ו ,שרדמה תיב ב"ע-א"ע זי הליעמ
תוכלמ הרזג תורזג שלש :ןנבר ונת ורמשי אלש הרזג תוכלמה הרזג תחא םעפש
ןב ןועמש 'ר ימיב לארשי לע העשרה ולעבישו םהינב תא ולומי אלשו ,תבשה תא
...יחוי ...תודנ תא
אבי םיסנב דמולמ םדא םכב שי םא 'ר ךלי ?תורזגה לטביו ךלי ימ :ורמא
םהיניע םימכח ונתנ .תורגאה לטיו ...םיסנב דמולמ אוהש יאחוי ןב ןועמש
...יחוי ןב ןועמש 'ר לע
ויניע ןועמש 'ר הלת העש התואב
תבשוי הדש הארו הניפס לש ןרותל
?ןאכ ךביט המ :הל רמא .וילע :ןוילמת ןב ותארקל אצי
.סנ ךל תושעל יתאב :ול הרמא ?םכמע אובא םכנוצר
לש ונובר :ןועמש 'ר רמא דימ לש החפש המ :רמאו ןועמש 'ר הכב
השימח תנמיז תירצמה רגהל ,םלוע ,םימעפ שלש ךאלמ הל ןמדזנ אבא תיב
?הדש ילו ,םיכאלמ .םוקמ לכמ סנה אבי ;תחא םעפ אל ינאו
,ךל תפכיא המו ,יל רומא :ול הרמא
התא המו ,סנ ךל ןישועש ןויכ
השוע תא סנ הזיא :הל רמא ?שקבמ
ותב ןטבב סנכאו ךלא :ול הרמא ?יל
ואיבה' תרמואו תחווצ איהו ךלמ לש
אב התאו ,'יחוי ןב ןועמש 'ר יל
.הנממ אצוי ינאו ,הינזאב שחולו
תאשכ יל שי ןמיס המ :הל רמא
העש התואב :ול הרמא ?הנממ תאצוי
לש ותיבבש תיכוכז ילכ לכ ורבתשי
רשא לככ ישעו יכל :הל רמא .ךלמ
.תרמא
תחווצ התיהו ,הב הסנכנו הכלה .רסיקד היתרבב לע ,אוה םידק
וחלש .י"בשר יל ואיבה :תרמואו
ירה :םהל הרמא ,לארשי ץראל וירחא
ואצמו ואב .הניפסב םכינפל אוה
:ול רמא .ךלמה ינפל והוכילוהו
התאו .ןה :ול רמא ?י"בשר התא
המו .ןה :ול רמא ?יתב תא אפרת
שחול ינא :ול רמא ?הל השוע התא
רמא דימ .אפרתת איהו הינזאב הל
ילכ לכ ורבתשי העש התואב :ול
.ךתיבבש תיכוכז
יחוי ןב ןועמש 'ר שחל העש התואב ,!אצ ןוילמת ןב :רמא ,םתה אטמ יכ
האציו ,האפרתנ איהו הינזא לע .קפנ היל ורקד ןויכו ,!אצ ןוילמת ןב
תיבבש תיכוכז ילכ לכ הרבשו הדשה
.ךלמה
?ךל ןתאש הצור התא המ :ול רמא ןוכל תיאד המ לכ וליאש :ןוהל רמא לזא
אלא יל ןתתש שקבמ יניא :ול רמא לכ לוקשל היזנגל והנילייעו .לאשימל
ןהב בותכש תורזגה לכ לטבל הוצתש הולקש ,ארגיא אוהה וחכשא .ועבד
.גרהי לארשי ץראל םכילויש ימ לכ .הוערקו
תורגא לטבל ךלמה הוצ דימ
,תונורחאה תורגא בתכו תונושארה
.תורזגה ולטבו לארשי ץראל וכלהו
רופיס :הווש תירקיעה םירבדה תנווכ ירה ,תונושה תורוסמבש םילדבהה תורמל
תוחילשב תוכלמל חלשנש ,םיסנב דמולמ בר ,יאחוי ןב ןועמש 'ר לע אלפומ
ןיב םילדבהה ירקיע 22.םיפשכ ישעמב ותויחמומ לשב ודיקפתב חילצהו ,תיטילופ
,(רתוי ךורא שרדמבש חסונהש :ךפיהל וא) רתוי רצק דומלתב חסונהש םה תואסריגה
,עיפומ דומלתב 23,הביקנ הדש לע רפוסמ שרדמבש דועב ,רכז דש לע רבודמ דומלתב
עודי הדשה לש המש ןיא שרדמבש דועב 24,'ןוילמת ןב' :דשה לש ומש ,ליגרכ אלש
ןיב ךורא גולאיד וב אבומו רתוי טרופמ שרדמה ,ןכ ומכ .('יאלפ אוהו' תניחבב)
ילכ תריבש :הדשה שוריג לש יאוולה תואצות טוריפ םג ומכ ,הדשה ןיבל אנתה
שריג יאחוי ןב ןועמש 'רש אוה םירופיסבש הוושה דצה ,םינפ לכ לע 25.תיכוכז
לע תוריזגה לש ןלוטיבל םרג אוה ךכמ האצותכו ,רסיקה לש ותיבב סנכנש דש
.לארשי ץרא ידוהי
רופיס םייקתה םעפ-יא םא קפסו ,הז רופיסל 'ירוקמה חסונה' היה המ תעדל השק
ןמיהמ הארנ ידומלתה רופיסה וליאכ תינושארה החנהה ,םוקמ לכמ .דחא ירוקמ
תחכומ הניא ,(רתוי תרחואמ הפוקתב ,לוכיבכ ,רבחתנש) ישרדמה רופיסהמ רתוי
התע הייעבה ,ךכיפל .'ירוקמ חסונ' םעפ יא היה םא הנשמ הז ןיא השעמלו ,ללכ
דש שוריג :וילע רפוסמ רשא תא יאחוי ןב ןועמש 'ר עציב ,ןכא ,םאה :איה
26.(ךכמ האצותכ יטילופ חוור תגשהו)
התונוכנ תא קזחת יאחוי ןב ןועמש 'ר לע תופסונ תוידומלת תורוסמ תניחב ,הנהו
תרזופמה הרותב ותלודגמ דבל - רפוסמ יאחוי ןב ןועמש 'ר לע .וז תרוסמ לש
;הרק ךכו ,בהז ירניד אלמתתש העקבל רמא אוה :םיסנב דמולמ היהש - דומלתה לכב
תואל וקקדזנ אלו ,ותוכזב םייקתה םלועה ןכש) ןנעב תשק התארנ אל וימיב
קר ןוזנ הרעמב ותויהב ;ונב םע רתתסה הב הרעמב ןייעמו בורח ול ארבנ ;(תירבה
םדאב טיבה ;ויתוינעת ינפמ ויניש וריחשה יכ וילע ורמא רחא רשקהבו ,ןיבורחמ
27;הרהטל הירבט לש התמדאמ םיתמ תומצע הלעה אוה ;('ערה ןיע'ב) ותימהו דחא
28.וילע ורפוס םיפסונ אלפ ישעמו
,יכ ףא ,תיתנטוא תיארנ יאחוי ןב ןועמש 'ר לע הרפוסש וז תרוסמ ,רומאל
תיטילופה הירוטסיהה לע וא םידש תואיצמ לע חרכהב ןאכמ דומלל ןיא ,ןבומכ
ברה וחוכ תא ףקשמ ותויהב אוה התע ןודנה רופיסב דחוימה ,הנהו .הפוקת התואב
םתס ךותמ אלו ,רסיקה תב לש הפוג ךותמ דש שריג אוה ירהש ,ףושיכב הז םכח לש
זעמ היה אל ,ולא ןיעמ םישעמב בר ןויסנ לעב הז םכח היה אל םאש רורב .השא
שיש אלא ,דבלב וז אל .(םידוהיה בצמ תא ערמ היה זא ןכש) רסיקה תב תא אפרל
חיוורמ וניא שרגמה םהב םירחאה םידשה ישוריג ירקמל דוגינב יכ ךכל בל םישל
הז הרקמבש ירה ,םינוילעה תומלועה לע עיפשמכ שודקה ודמעמב הרכה םא יכ ,רבד
האצותכ ,רומאל .םינותחתה תומלועה לע םג עיפשמכ יאחוי ןב ןועמש 'ר רכוה
הרכוה ךכבו ,םידוהיה לע תוריזגה לוטיב תומדב ורכש תא םכחה לביק דשה שוריגמ
לע) רסיקה ידי לע ןהו ,םידוהי ידי לע ןה ,תיטילופה ותלוכיו ,תדחוימה ותומד
ידוהיה םעה יכ רבס ידומלתה רפסמה ,רומאל 29.(ןבומכ ,תידוהיה תרוסמה יפ
לוע תא לקהל ןתינ ךכבו ,ףושיכב ףא אלא ,הרותב קר אל תלוכי לעב גיהנמל קוקז
.ימור לש הנוטלש
ןיא ללכש ירה ,יתכליהה דמעמהו הרותב תועידיה תניחבמ יכ ןייצל יואר תאז דוע
ךא טעמכ עודי דחאה .יאחוי ןב ןועמש 'ר ןיבל אסוד ןב אנינח 'ר ןיב תוושהל
אל ותרות לשב עודי רחאה דועב ,ותרות לשב אל ךא ,ויתואלפנ ישעמ לשב קרו
לש ךוותה ידומעמ דחא אוה יאחוי ןב ןועמש 'ר ירהש ,ויתפומ לשב רשאמ תוחפ
ידי לע עצוב דשה שוריג יכ רמול היה ןתינ ןושארה הרקמבש דועב ,רומאל .הנשמה
ירה ,שממ ול הצוחמ אל םא ,םימכח לש םמלוע ילושב יוצמה תפומ לעבו דיסח
,דומלתהו הנשמה ימכח לש הריציה זכרמב יוצמה םדאב רבודמ ןאכ ןודנה הרקמבש
.םידש שוריגו תפומ ישעמ :דבב דבו ,הכלהב לודג עדי הבריקב תמלגמה תוישיא
רותייצ שיא יסוי (אבא) 'ר .3

תיעיברה האמב לארשי ץראב ,דש ונייה ,הער חור ושריג דציכ הארמ אבה רופיסה
תועיפומה ,תירבעבו תימראב ,תוירקיע תואסריג יתשמ עודי הז רופיס .הריפסל
30:םינוש םירפס הששב
77 'מע ,רבוב אמוחנת הנקת-גנקת 'מע ,ג,דכ הבר ארקיו
ונתירקב היה השעמ :היכרב 'ר רמא ינתרקב השעמ :ןומיס 'ר 'ב היכרב 'ר
ןיעמה לע יורש היהש דחא חורב רותיצ שיא ןנחוי ןב יסוי אבאב
שקבו הל גוודזהל דחא חור אב .ןיעמ חתפ לע הנושו בשוי היהש
דחא דיסח םש היה .םשמ האיצוהל הוהד אחור אוהה יוליע ילגתיא
.ומש רותייצ שיא יסוי 'רו המכ ןיעדי ןותא :היל 'מא .ןמת ירש
:ול רמא .חורה ותוא ול הלגנ ,ןיקפנ ןותאו ,אכה ירש אנא ןינש
ןותנ ינא םינש המכ ירה ,יבר אישמרב ,ןוכינבו ןוכישנו ןותא
יתקזיה אל הלילבו םירהצבו ,ןאכ ןותא תילו ,אירהטבו אתצירקבו
הזה חורהו ,(םויב אל ףאו) הירב דח אהד ןיעדי ןוהת ןודכו .ןיקזנתמ
ינאיצוהל שקבמו ,רחא םוקממ ילע אב קיזמ אוהו ,אכה ארשימ יעב שיב חור
המ :ל"א .תוירבה תא קיזהלו ןאכמ ?דיבענ המו :היל 'מא .אתיירב
:ל"א ?השענ אתרק ינבב דיהסאו ליזא :היל 'מא
םכילגמו םכילקמ ולט ןאמ ,שוכמ היל תיאד ןאמ ןהל רומאו
,יפורגמ היל תיאד ןאמ ,אספ היל תיאד
םירהצה תעשב וילע ואצו ,אמויד היחמיצמ םע רחמל אכה ןוקפי
ןוניא דכו ,אימב ןילכתסימ ןווהיו
ןישקמ ןווהי אימב אבוברע ןיימח
!חצונ ונלש ,חצונ ונלש ורמאו ןדיד ,חצנ ןדיד :ןורמייו איילזרפב
.חרבי אוהו ןומחיד ןמז דע ןמתמ ןולעי אלו !חצנ
.אימ יפא לע אמדד אררח
ןמ :ןוהל 'מאו אתרק ינבב דיהסאו לזא
ןמ ,ספ היל הוהד ןמ ,שוכמ היל הוהד
ןמתל רחמל ןוקפנ ,יפורגמ היל הוהד
ןילכתסמ ןווהו אמויד היחמיצמ םע
ןווה אימב אבוברע ןומחד ןויכ ,אימב
:ורמא .םשמ והוחירבהו ושע ךכ ,חצנ ןדיד :'מאו ,אילזרפב ןישקמ
דע םשמ וזז אל ןמז דע ןמתמ ןולייע אלו !חצנ ןדיד
.םימה לע ףצ םד תררחכ וארש .אימ יפא לע אמדד אדרח ןימכ ןומחד
םא המו :ורמא ,רבדב םימכח ועמששכ תוחורה םא המו ,רמוחו לק םירבד ירהו
ךירצ עויס ךרוצל ארבנ אלש רבד ,עויס ןיכירצ עויס םושל וארבנ אלש
.המכו המכ תחא לע םדא ינב ,עויס המכ תחא לע עויס םושל ונארבנש ונא
.'שדקמ ךרזע חלשי' דוד רמא ךכל .'שדוקמ ךרזע חלשי' יוה .המכו
לש רתוי לודג רפסמו םירפס השש ,דחא עורא תוגציימה) תואסריגה יתשב לק ןויע
רוטבש אוה םילדבהבש בושחה .םירופיסה ןיב םילדבה המכ שי יכ הלגמ ,(די יבתכ
חסונה ,הארנה לככ .ירבעה חסונה אבוה ילאמשה רוטבו ימראה חסונה אבוה ינמיה
ידי לע ילוא) תימראה ןמ םגרות ירבעה חסונה דועב 'ירוקמה' חסונה אוה ימראה
ךרוא :ינשה לדבהה תא תוארל ןתינ ךכל הייארכ .(אמוחנת שרדמ 'ךרוע'
רופיסב .רתוי טרופמו לודג ימראה רופיסהש ירה ,הוושה ןכותה ףא לע .םירופיסה
ןפואב רבדה ראותמ ירבעה חסונבש דועב ,דש םישרגמ קוידב דציכ רבסומ ימראה
חסונב :דשה שרגמ לש וראות ןיינעל עגונ תואחסונה ןיבש רחא לדבה .םותסו יקלח
אוה רתוי רחואמהו דבועמה חסונבש דועב ,'אבא' הנוכמ אוה 'ירוקמה' ימראה
טרפ ףאש רבתסמ .(הז יוניכב וילא הנופ חורה ףאו) 'יבר' םג ךא ,דיסח הנוכמ
םדא ידי לע עצוב אל דשה שוריג השעמ :יטנתואה חסונה תא ףקשמ הז 'ילוש'
רשא םדא םא יכ ,דומלתה ימכח לש םמלוע תא ףקשמה ראותכ ,'בר' וימיב הנוכש
31.תואלפנו םיסנ ישוע לש םראותכ תופסונ םימעפ עיפומה ראות ,'אבא' הנוכ
,הארנה לככ ,ךא ,ןאכ הנודנה וזמ דבל תפסונ העידי לכ ןיא הז דיסח לע ,ןכא
סחיב זא יכ ,םידש תואצמיהל סחיב אל םא ,יתימא אוה ליעל אבומה רופיסה
רואית ,ןכ םא .ןייעממ דש שרגל ונורשכ :'אבא' ותוא לש ותלועפב רוביצה ןומאל
ינבל עידוה ,(לילגב םוקמ ,הארנה לככ) רותייצ שיא יסוי אבא .אוה ךכ השעמה
ער דש יכ ועידוהו וילא הלגנש בוט דש ,םהלש םימה ןייעמב דש תואצמיה לע ריעה
לא וריע ינב תא איצוהל הליחת חילצה הז יסוי אבא ,הנהו .םימה ןמ ושרגל הצור
דשה תא שרגל חילצה ףוסבלו ,דשה דגנכ ,(ותמחלמ) םתמחלמב םתוא גיהנה ,ןייעמה
םיטושפה ריעה ינב קר אל ונימאה ךכב 32.םייאלקח הדובע ילכ תועצמאב ערה
דשה קר אל ךכב יכ רורב .היכרב 'רכ םיעודי םימכח ףא אלא ,דשב המחלמל ואציש
םע חחושל אוה עדוי ירהש ,ולהקב דבכנ דמעמל ושרגמה קידצה הכז ףאש אלא ,שרוג
שודק ותוא ךישמה םתסה ןמ .ער דש שרגל וחוכב יכ :ךכמ בושחו ,םיבוט םידש
לש ותשודק תעבונ ןיינמ ךליאו זאמ ועדי הביבסה ישנא לכו ,ןייעמה דיל תונשל
.ןייעמ ותוא
לש וביט תא ררבל התע אובנ ,השעמה רופיסו חסונה לש וביט ררבתהש רחאל ,ןכבו
בור ןכש ,ירמגל גירח הארנ הז ןיינע .ןייעממ דש שוריג :ןאכ ןודנה ףושיכה
ףוגב ןנקל ורחבש םידש לע תודמלמ םידש שוריג תוראתמה תוירוטסיהה תועידיה
רבד לכ ןיא ,ןכא ,יכ אצמי בטיה הז ןיינע ןחובה ,םלואו 33.םימב אלו ,שונא
.םינוש תורוקממ תויאר ךכל ואבויו ,ןייעמב רגה דשב רזומ

:ןלהלדכ תאבומ ןהמ תחא ,תותיירב יתש ואבוה א"ע ביק םיחספב
םאו .הלילב םימגאה ןמ אלו תורהנה ןמ אל םימ םדא התשי אל :ןנבר ונת
.ירירבש תנכס ?הנכס יאמ .הנכסה ינפמ ,ושארב ומד - התש
וראיבו םיארומאה ואב ירה ,רוסיאה לש וביט תא וראיב אל םיאנתה יכ ףא ,רמולכ
םידש :תרחא ןושלב וא ,(ןכ ינפל ארמגב ראובמב) 'הער חור' ינפמ שושחל שי יכ
םע דחי ,םדא ידיב ועלבי םא רשא ,םימב תוהשל םיליגרה ירירבש ,(גוסמ וא) םשב
וז אתיירבב םא ,םרב 34.םתוא התושה תא ,(תימהל :ירק) ןכסל םה םייושע ,םימה
זא יכ ,(לבבב ולא םירבד רוקמ יכ םדא ךשחלי םא היהו) יד אל ,(םש התליבקמבו)
םעפהו ,לארשי-ץראב םשוריגו םימב םידשה ןיינעל תופסונ תואמגוד איבהל ןתינ
.ירמגל הנוש גוסמ תודע ךותמ
םידשה לע ןיינעמו לודג רקחמ ילארשי-ץרא יברע רקוח םסרפ הנש םיעבשכ ינפל
ונייה ,רולקלופב קסוע רקחמה ,ןכא 35.ץראה יבשוי תונומא יפ לע םימב םינכושה
ענמנה ןמ אל ,םלואו .םירשעה האמה תישארב לארשי ץרא ינב לש תיממעה הנומאה
,תדל תדמ ורבע רשאכ ףא ,תונוש תויממע תורוסמ לע ורמיש ץראה יבשוי יכ
תורפסה ןמ תועידיה עקר לע ולא 'תוינרדומ' תורוסמ ןוחבל שי אליממו
םידשל 'םימידקת' המכ ארקמב תוארל הטנ ומצע רקוחה ,ןכאו .תידומלתה
םוחתב לפונ וניא אליממו ,ארקמב שרופמ וניא הז ןיינעש אלא ,ץראה תונייעמבש
36.ןאכ ןויעה
,(םינימאמ ןיידע חטבלו) ונימאה - םירצונכ םימלסומ - ץראה יבשוי ,ןכבו
םהמו םיבוט םהמ ,לארשי ץרא תונייעמב םינכושה תודשו םידש לש תובר תורשעב
ןיב קבאממ האצותכ תמרגנ וז העפותש ירה ,תירוזחמ ותעיפשש ןייעמ ,לשמל .םיער
תוכרענ הזה גוסה ןמ תונייעממ קלחב 37.ןייעמב םייוצמה ער דשל בוט דש
רשא תונייעמ שי .תוערל תובוטה תוחורה ןיב רידס חרואב תונוחצינו תומחלמ
ולא ןוגכ ,םימח תונייעמ יכ ןבומ וילאמו ,םהמ דחאב תנכוש המילש םידש תחפשמ
המלש לש ויוויצ חוכמ םתכאלמ םישועה) םידש ידי לע םיממוחמ ,הירבטבש
רחאל באשיהל םיכירצ יופיר תולוגס ילעב םימש םינימאמ ץראה ינב 38.(ךלמה
םויה ךשמב םנימטהלו םנילהל שיש ירה ,קוחרמ םתוא םיאיבמ םאו ,המחה תעיקש
הנשב םעפ רשא הדש שי וחירי דיל ןטלוס ןיע ןייעמב .(שמשל) םילוגמ והי לבל
םה םימה ידש בור .(הלילב קר ךא) םימה לע םד תוארל ןתינ זאו ,תסוו הל שי
תונייעמ שי 39.היח תרוצ םהילע רמושה דשל רשא תונייעמ טעמ אל שי ךא ,תודש
םיבר םיגהנמ ץראה ינבל שיו ,הליפתו תרוטק עויסב קר תישענ םהילא השיגהש
תעשב תשגל אלש םישנה תוגהונש ןוגכ ,תונייעמב םידש תואיצממ םיעבונה םיפסונ
.דועו ,תונייעמה לא ןתדינ
וא ,דחא) דש וב ןכוש ןיאש לארשי ץראב םימ רוקמ ןיאש טעמכ ,רבד לש וללכ
בטיה תופקשמ 'ינרדומ'ה ןדיעה ןמ ךכ לע תוטרופמה תועידיהש הארנו ,(המכ
,אופיא ,ךכב 40.ןכל םדוק אל םא ,דומלתהו הנשמה תפוקת ינב תוקיתע תונומא
הארנ אוהש ףא לע ,רותייצ שיא יסוי אבא ידי לע ןיעממ ער דש שוריג יכ הארנ
אל ,ללכ גירח וניאו ,ונמז ינב תויממע תונומא ףקשמ ,ןושאר טבמב ןפוד-אצוי
.דומלתהו הנשמה ימכחב הרושקה היגאמב אלו ,םימב הרושקה היגאמל סחיב
תיתרבחה תועמשמה .ב

שיו ,הקיתעה תעב ףושיכה תודלותב ןטק קרפ קר וניה םידשה ישוריגב ןויעה
תועידיה יוביר לשב תאז ,תובר ףיסומ אוה ןיא ללכב היגאמה רקחל יכ תודוהל
ולא םירבדשמ רתוי ,םלואו 41.םדא ינבב וסנכנש םידש לש שוריג לש הז אשונב
ץראב תידוהיה הרבחה תודלותב קרפ םה ירה ,הקיתעה תעב ףושיכה תרכהל םיעייסמ
ןכש ,הז השעמ עצובמ הב הרבחה לע ףא םידמלמ םידשה שוריג ישעמ ,רומאל .לארשי
,םיפשכה ישועל הרבחה לש התוקקזיה תא אטבמ אוהו ,רתסב השענ וניא דש שוריג
קר אל ויה ולא ,םרב 42.םייעבט-לע תוחוכב םילוח ואפירש םייממע םיאפור םתואל
הלגת ולא םישיא תניחבו ,םייתרבח םיגיהנמ םג אלא ,םייממע םיאפרמו 'םיפשכמ'
43.הקיתעה תעב תידוהיה הרבחה הקקזנ הל םינושה תוגיהנמה יגוס תא
יסופיט תא גציימ ןכא ליעל םירכזומה םישיאה ןמ דחא לכ המכ דע תעדל השק
ףא .ולא םישיא לש םדוקפיתב ןודלמ ךכ לשב ענמיהל ןיא ךא ,הקיתעה תעב גיהנמה
וחוכ רקיעש ירה ,הרות עדי יאדוובו ,'יבר' ראותב הנוכמ אסוד ןב אנינח יכ
םא ןיבו םימשג דירוהל םא ןיב ול וקקזנ וימיב םידוהיהש ךכמ ול ואב ומוסרפו
תויתוכמס םיגציימה דומלתהו הנשמה ימכח םג וריכה ךכב .םהידלי תא אפרל
תוגיהנמל המגוד אוה אסוד ןב אנינח 'ר ,רמולכ .יתרבחה םוחתב תיתכליה
החוכב הריכמ תרחאה תוגיהנמה ףאש גוסה ןמ תוגיהנמ 44,תינאמאש תיטאמזיראכ
.הבש תוימיטיגלב ףאו
הרסח ןכ לעו ,ליעל ןודנה רופיסה ןמ אלא רכומ וניא רותייצ שיא יסוי אבא
'ר לש ותוגיהנמל לכב המוד ותוגיהנמ יכ הארנ ,תאז תורמל .'קמוע' ותומד
ישעמב םג דבב דבב ךא ,הרותב תקסועה תיטאמזיראכ תוישיא :אסוד ןב אנינח
רכינ יתרבחה וחוכ 45.(יאלפ ןפואב) םישחנ תתמהו םידש שוריג הז ללכבו ,םיסנ
ריעה ינב ,םימחולה תא ונייה ,המחלמה תא גיהנה אלא ,ודבל דשב םחלינ אלש ךכב
.שודקו דיסח ,תפומ לעב לש םש ול אצי ףאו ,(וידימלת ויה ילוא רשא)
ירה ,ושעש אלפ ישעממ םהל אב םמוסרפ רקיע יכ ףא ,הרותב וקסעש ולא ינש תמועל
אלא ,םיסנ השוע קר אוה ןיא .תוגיהנמ לש רחא גוס ףקשמ יאחוי ןב ןועמש 'רש
הרותב ותלודג :תחאכ ואב רשא םירבד ינש לשב רוביצל עודי היה אוה ,אברדא
תא ןה ותומדב ףקשמ יאחוי ןב ןועמש 'ר ,רומאל .םיסנ השועכ ותלודגו ,הכלהבו
יכ הדבועה הבושח דחוימ ןויצל .יתוכמסה גיהנמה תא ןהו ,יטאמזיראכה גיהנמה
לע ,רומאל .יטילופה רושימל יגאמה םוחתב ונורשיכ תא םגרת יאחוי ןב ןועמש 'ר
אלא ,םיסנב דמולמו הרותב לודג קר אל היה יאחוי ןב ןועמש 'רש ירה ,ןרסמה יפ
ןאכ ירה 46.לארשי םע יפלכ םהיתוריזג תא לטבל חילצהו ,םירסיק םע ךלהתה ףא
47.תיטילופו תיגאמ תוגיהנמ םע דחי ,תיתוכמס תיתכליה תוגיהנמ לש בוליש
יטאמזיראכה גיהנמה עישוה תע ,םיטפושה תפוקתב לארשי םע לש תוגיהנמל דוגינב
היה יטאמזיראכה גיהנמה לש וחוכ דומלתה תפוקתבש ירה ,ללכ ךרד ,ברקב ומע תא
םיכלמ לע וליפאו ,םדא ינב לע ,םידש לע ,םיהולא לע עיפשה גיהנמה .ויפב
גיהנמה .יטמארדה ונורשיכו ויפ תועצמאב ,(ויצירעמ ובשח ךכ ,םוקמ לכמ) םירכנ
תמחמ) תינפגס תוישיא םא יכ ,דסמימה ידי לע רתכומ גיהנמ חרכהב היה אל יתדה
ןקיטסימ וב תוארל ןתינ תמיוסמ הניחבמו ,רחאה םלועה םע םירשק תלעב ,(תוינע
גיהנמה .(איבנ אוה יכ שיחכמ היהש םשכ ,תאז החוד היה ומצע אוה יכ ףא)
,ומצע רובע רבד שקבל ילבמ הרבחה ןעמל לעפ דומלתה תפוקתב יטאמזיראכה
48.ארקמה תפוקתב איבנה ןיבל ותוישיא ןיב ןטק אל ןוימד הלגתמ דצהמ ףיקשמלו
םיארנ ינרדומה םדאה יניעב רשא םירושיכ תובלשמה ולא תוגיהנמ תואמגוד
,דחא דצמ תידסמימל תוברתה תקולח לע רגת תוארוק ,ינשה תא דחא םירתוסכ
םיטביה ןה הב שיש תוגיהנמ וייחב ףקשמ יאחוי ןב ןועמש 'ר .ינש דצמ תיממעו
רתוי ןיאו ,דש שוריגמ 'יממע' רתוי ןיא ירהש ,םייממע םיטביה ןהו ,םיידסמימ
ןוטלשה םע יטילופ ןתמו אשמב יוצמו 'בר' ראותב הנוכמה םכחמ 'ידסמימ'
49.שבוכה

םוכיס
םישנמ םהלש שוריגה יכרדבו ,תודשו םידשב ,הרואכל ,דקמתה הפ ןוידה
םוחתב דומלתהו הנשמה ימכח ישעמ לא רדוח טבמ ,תאז םע דחי ,םלואו 50.ןייעממו
,תיטאמזיראכ תוגיהנמ ןה :הקיתעה תעב תוגיהנמה יסופיט לע חפטמ רתוי הלגמ הז
,(םיסנ ישעמ) םזינאמאש םע ,(הכלהב עדי) תויתוכמס תבלשמה תוגיהנמ ןהו
תד ןיב הנחבה התיה אל הקיתעה תעבש ,אופיא ,רכינ .דחי םג תיטילופ תוגיהנמו
דומלתהו הנשמה תודלותב חתפמ ישנאו ,(ינרדומה םדאל םינבומ םהש יפכ) םיפשכל
רבתסמ ,תאז שיחכהל םיצורה שי םא םג 51.דחי םג םיסנ ישעמבו הרותב וקסע
הממ רתוי לודג היה לארשי-ץרא ידוהי לש ינחורה םמלועב היגאמה לש הקלחש
ולא יגוחב ןיבו ,םימכח םתוא לש םהיכישממ יגוחב םא ןיב ,םויכ בושחל לבוקמש
52.םמלוע תא םירקוחה


תורעה
.ךכ לע ול הדומ ינאו תוליעומ תורעה ינריעה לאגנ 'ג 'פורפ *

L. Blau, Das Altjuedische Zauberwesen, Budapest 1898. 1

;ז"כשת ביבא לת ,םיזרה רפס ,תוילגרמ 'מ 2
J. Naveh and S. Shaked, Amulets and Magic Bowls, Jerusalem - Leiden:
Brill - The Magnes Press, 1985; P. Schaefer, 'Jewish Magic Literature
in Late Antiquity and Early Middle Ages', JJS, 41 (1990), pp. 75-91; L.
H. Schiffman and M. D. Swartz, Hebrew and Aramaic Incantation Texts
from the Cairo Geniza, Sheffield: JSOT Press, 1992;
.176-145 'מע ,ב"נשת םילשורי ,אמוגו סרח לע ,הונ 'י
David E. Aune, 'Magic in Early Christianity', Aufstieg und 3
Niedergang der Roemischen Welt, Berlin - New York: Walter de Gruyter,
1980, II,23.2, pp. 1507-1557.
J. Neusner, 'Science and Magic, Miracle and Magic in Formative 4
Judaism: The System and the Difference', J. Neusner and others (eds.),
Religion, Science, and Magic, New York - Oxford: Oxford University
Press, 1989, pp. 61-81;
,(א"נשת) ול ,ארקמ תיב ,'השמ לש ויתויועטו םזיאיתונומ ,ףושכ' ,םורגלימ 'י
.55-42 'מע
.61-54 'מע ,א"נשת םילשורי ,דומלתה תפוקתב לבב ידוהי ,ינפג 'י :ןייע 5
םישנה םג יכ ןכתי ,םרב .176-167 'מע ,םש האר ,לבב ידוהי ןיב םיפשכ לע דוע
:האר .םידש שוריגב וקסע ,(גכ-זי,גי) לאקזחי איבנה ידי לע תוראותמה
W. H. Brownlee, 'Exorcising the Souls from Ezekiel 13 17-23', JBL, 69
(1950), pp. 367-373 (היגאמה גוס תא ראבל ילבמ ,תיתורפסה הניחבהמ ןויד).
'מע ,ו"לשת ביבא-לת - םילשורי ,ב ,םידוהיה תוינומדק ,םגרתמ ,טילש 'א 6
ךא ,ייסיא היה הז רזעלא יכ רבוסה תעדב טילש ךמות הכק 'מעבש הרעהב .271
רואיתב דוע ןייע .ךכל הייאר לכ ןיא ,(ךומסב ןלהל) םימכח ישעממ הארנה יפל
ידי לע ראותמ וניינעש יפכ תוחור שרגל לגוסמה ,(הארנכ ,םיאדודה) שרושה
:דוע האר .ג,ו,ז םידוהיה תומחלמ ,סופסוי
Dennis C. Duling, 'The Elazar Miracle and Solomon's Magical Wisdom in
Flavius Josephus's Antiquitates Judaicae 8:42-49', HTR, 78 (1985), pp.
1-25.
הנ ,ץיברת ,'עשר תוחור "להבלו דחפל" ןארמוקמ חבש יריש' ,ןצינ 'ב 7
-440 'מע ,םש ,'ןארמוקמ חבש ירישל תורעה' ,עמש-את מ"י ;46-19 'מע ,(ו"משת)
;445-442 'מע ,םש ,'ןארמוקמ םיעגפה יריש לע' ,ןטרגמואב א"י ;442
E. Puech, '11QPsApa: Un Ritual D'Exorcismes. Essai de Reconstruction',
RQ, 14 (1990), pp. 377-408; R. H. Eisenman and M. Wise, The Dead Sea
Scrolls Uncovered, Shaftesbury, Dorset - Rockport, Massachusetts -
Brisbane, Queensland: Element, 1992, pp. 265-267.

M. Smith, Jesus the Magician, New York 1978. 8

David L. Tiede, The Charismatic Figure as Miracle Worker, SBL 9
Dissertations 1, Missoula Montana, 1973; P. Brown, Society and the Holy
in Late Antiquity, Berkeley & Los Angelos: University of California,
1982, pp. 103-152; William S. Green, 'Palestinian Holy Men: Charismatic
Leadership and Rabbinic Tradition', Aufstieg und Niedergang der
Roemischen Welt, Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1979, II,19.2,
pp. 619-647.
'י :תונושה תושיגה ילעב םירפסב ןכו ,(1 'עה ליעל) ואלב לש ורפסב האר 10
תיתדו תיתורבח הירוטסיה ,ןוראב 'ש ;ח"כשת ביבא לת ,םישוחה ןמ הלעמל ,קזב
,ךברוא א"א ;191-188 ;78-73 'מע ,ב ,ז"כשת ןג-תמר - םייתעבג ,לארשי םע לש
ל"זח תודגא לע דוע .102-82 'מע 3,ו"לשת םילשורי ,תועדו תונומא יקרפ - ל"זח
:האר ,היגאמ לש רשקהב
J. Goldin, 'The Magic of Magic and Superstition', Elisabeth Schuessler
Fiorenza (ed.), Aspects of Religious Propaganda in Judaism and Early
Christianity, Notre Dame - London: University of Notre Dame Press,
1976, pp. 115-147 [= J. Goldin, Studies in Midrash and Related
Literature, Philadelphia - New York - Jerusalem: The Jewish Publication
Society, 1988, pp. 337-357].
וז הביסמו ,היגאמה ןיבל םינברה ןיב הימוטוכיד האורה רפש 'פ ירבדל הוושה 11
.דומלתה ימכחל ,(תיגאמה) תולכיהה תורפס סוחיי תא החוד ,(תופסונ םע דחי)
:בתוכ אוה
'The authers of the Hekhalot literature believed in the power of magic
and attempted to integrate magic into Judaism. ...they cannot be the
same rabbis who wrote the Mishnah, Talmud and Midrash'. (P. Schaefer,
Gershom Scholem Reconsidered, The Aim and Purpose of Early Jewish
Mysticism, Oxford Center for Postgraduate Studies 1986, citations from
pp. 13, 16). Once again A. D. Nock should be recalled (cited by J.
Goldin, [supra n. 10, p. 122], that for the ancients there was not, 'as
with us, a sphere of magic in contrast to the sphere of religion'. See
also: P. Schaefer, Hekhalot-Studien, Tuebingen: J.C.B. Mohr, 1988, p.
290; C. R. Phillips, 'In Search of the Occult: An Annotated Anthology',
Helios, 15/2 (1988), pp. 151-170.

:והשלכ ינבר טסקטל תוסחייתה אלל ךא ,העפותב ןוידה תא האר 12
Jack N. Lightstone, The Commerce of the Sacred, Scholars Press, Chico,
California 1984, pp. 17 ff.
ראתמה עודיה שרדמב הרמתשנ ,עוציבל ןוכתמכ תראותמה דש שוריגל המגוד 13
,םיובלדנמ 'ד תרודהמ ,אנהכ ברד אתקיספ) המודא הרפ השעמ רבסהל סחיב חוכיו
:היל 'א ,ייכז ןב ןנחוי ןבר תא לאש דחא יוג' :(74 'מע ,א ,ב"כשת קרוי וינ
התוא ןיטחושו הרפ ןיאיבמ ;םיפשכ ןמכ ןיארנ ןידבע ןותאד אילימ ןיליא
ןיזמו ,תמל אמטמ םכמ דחאו ,הרפא תא ןילטונו התוא ןישתוכו התוא ןיפרושו
ותואב תיזזת חור הסנכנ אל :ול 'א !התרהט :ול םירמואו ,םיפיט שלש םיתש וילע
'א ?תיזזת חור וב הסנכנש רחא התיאר אלו :ול 'מא .ואל :ול 'א ?וימימ שיאה
ויתחת ןינשעמו ןירקיע ןיאיבמ :ול 'א ?ןישוע םתא המו :ול 'א .ןיה :ול
.'וכו ,'תחרוב איהו םימ הילע םיצברמו
:ילארשי ץרא שרדמב קר היוצמ ךכל הרורב החכוהש אלא ,רקחמב םכסומ הז רבד 14
- הבושת השע םא .ןידילומ ןיאש םירכז םיעגנ וילע [ה"בקה] איבמ הליחתב'
,'תנשונ תערצ ,הנבל תרהב תודילומ ןהש תובקנ [ה"בקה] איבמ - ואל םאו ;לבקתמ
:ןייע .'וכו
J. Mann and I. Sonne, The Bible as Read and Preached in the Old
Synagogue (rep.), New York 1971, II, Hebrew section, p. 47.
,ינש תיב ימי יהלשב םינהכל םימכח ןיב סומלופה ,ןליא-רב 'מ :דוע ךכ לע ןייע
ןג תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא לש היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל הדובע
.6 'עה 142 'מע ,ב"משת
יסוחי ,אריפשמ סומינולק יברב הדוהי 'ר ,(ךרוע) ןומימ ןהכה ל"י :ךותמ 15
.חלת 'מע ,ג"כשת םילשורי ,םיארומאו םיאנת

אק ,יניס ,'(?) יעדמה רקחמב םינפה רש עושי לש ולרוג' ,ןליא-רב 'מ :האר 16
אלא ,תובר תואמגודמ בטיה וז העפות העודי ,השעמל .אפק-דעק 'מע ,(ח"משת)
.ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאש
,ל"נה ;154-133 'מע ,(ה"משת) נ ,ןויצ ,'השעמ ישנאו םידיסח' ,יארפס 'ש 17
םילשורי ,תודהיה יעדמל ירישעה ימלועה סרגנוקה ירבד ,'תידיסחה העונתהו ושי'
.7-1 'מע ,א ךרכ ,ב הביטח ,ן"שת

,םידש שוריגב קסועה םירצממ יגאמ סוריפאפ יפ לע ולא םירבד קזחל ןתינ 18
תא האר וז החסונ לע) בקעי יהולאו קחצי יהולא ,םהרבא יהולאל הינפב חתופו
ירצונה טסקטה .(27 'עה 191 'מע ,[10 'עה ,ליעל] ןוראב ןייצ הל תורפסה
:וילע האר ,(PGM IV.1227-64 ) ףושיכה לש ידוהיה ורוקמ תא ריגסמ
Hans D. Betz, The Greek Magical Papyri in Translation, Chicago &
London: The University of Chicago Press, 1986, p. 62.
;96 'מע םש האר ,(PGM IV.3007-86) המוד יפוא לעב רחא טסקט לע
W. L. Knox, 'Jewish Liturgical Exorcism', HTR, 31 (1938), pp. 191-203.
םיאנת תודלות ,ןמייה 'א :האר ,אסוד ןב אנינח 'ר לע םירבדה םוכיס 19
;484-481 'מע ,ד"כשת םילשורי ,םיארומאו
G. Vermes, Post-Biblical Jewish Studies, Leiden: Brill, 1975, pp. 178-
214; S. Freyne, 'The Charismatic', G. W. E. Nickelsburg and J. J.
Collins (eds.), Ideal Figures in Ancient Judaism - Profiles and
Paradigms, Ann Arbor, Michigan 1980, pp. 223-258; B. M. Boxer, 'Wonder-
Working and the Rabbinic Tradition: The Case of Hanina ben Dosa', JSJ,
16 (1985), pp. 42-92.
,ןליא-רב 'מ :האר ,(ט,חכ תישארב !לאעמשי תבו ושע תשא) תלחמ תב תרגא לע 20
ןותנש ,'םירישה ריש תליגמב םיפשכ ישעמו םייטורא םיניינע ,חסונה תניחב'
םידש לעו ;(40 'מע דחוימב) 53-31 'מע ,(ז"משת) ט ,םודקה חרזמה רקחלו ארקמל
:ללכב
E. Langton, Essentials of Demonology, London: The Epworth Press, 1949.

,רבוב 'ש ;130-128 'מע ,ו ,י"חרפת םילשורי 2,שרדמה תיב ,קנילי 'א 21
.71-70 'מע ,(ד"שח ביבא לת ,םוליצ סופד) ה"נרת בובל ,אטוז שרדמ ,רידהמ
ןורוד לארשי ירודשל ועב אדח אנמיז' :א"ע אכ תינעתב רופיסל דוע הוושה 22
ןמו ,'אוה ןיסינב דמולמד וז םג שיא םוחנ ליזיי ?ליזיי ןאמ :ורמא .רסיק יבל
.םיפשכ-השעמ םש השענש רכינ ךשמהה

הביקנ ןושל ספת בתוכה ,רמולכ .'יאדמשא הדיש הארו' :בותכ אטוז הכיאב 23
.(רכז ןושלב ךישמה ןכמ רחאלו) דחי םג רכזו
,ד"צרת ביבא לת ,לארשי תודלות ,ץבעי 'ז :האר ,'ןוילמת ןב' םשה שוריפל 24
.28 'עה 243 'מע ,(28 'עה ,ןלהל) ןינב לצא ןכו ;320-318 'מע ,ו

רכז'כ התועמשמ יכ הארנו ,הנותח תעשב םג העודי תיכוכז ילכ תריבש 25
:האר .םידש שורג :תירוקמה התועמשמ תא קיחרהל ידכ הל הנתינ 'ןברוחל
J. Z. Lauterbach, 'The Ceremony of Breaking a Glass at Wedding', HUCA,
2 (1925), pp. 351-380 [=idem, Studies in Jewish Law, Custom and
Folklore, (New York): Ktav, 1970, pp. 1-29A.]
רוקמ תנבהב הכורכה תויתייעבהו ,הציב תריבש תועצמאב הלכה ידיב םידש שורג לע
,'הקירפא ןופצ תודהי יגהנמ לע תוימאלסא תועפשה' ,רברפש 'ד :האר ,גהנמה
תאיצי תעשב תיכוכז וא םילכ תריבש לע דוע .157-144 'מע ,(ב"נשת) א ,םינחמ
,57 'מע ,ג"משת םילשורי ,לארשי תורפסב "קוביד" ירופס ,לאגנ 'ג :האר ,חורה
.112-111
:יקלח ןפואב ןודנ רבכ ןיינעה 26
W. Bacher, 'La Legende de L'Exorcisme D'un Demon par Simon B. Yohai',
REJ, 35, (1897), pp. 285-287 (ןלהל הארו).

חורב יחוי ןב ןועמש יבר הפצ' :בותכ ד"ע חל ,א"ה ט"פ תיעיבש ימלשוריב 27
םינותחתה לעו ,ודריש םינוילעה לע ינא רזוג" :רמאו ,םש ונתנש שדוקה
תומודה העבשהה תונושלל 'ינא רזוג' וז ןושל הוושה .'היל תיוה ןכו ,"!ולעיש
.אסוד ןב אנינח 'ר רמאש
ךרכ ,ב"פרת ןילרב ,ץיבוניבר ז"א :םגרת 2,םיאנתה תודגא ,רכאב ז"ב :האר 28
'י ;1189-1178 'מע ,םיארומאו םיאנת תודלות ,ןמייה ;102-45 'מע ,א קלח ,ב
.ו"כשת םילשורי ,יאחוי רב ןועמש יבר ,ץיבונאק
יברל ץעמיחא תליגמב תינויער הליבקמ תמייק יאחוי ןב ןועמש 'ר רופיסל 29
האמב .19-18 'מע ,ד"לשת םילשורי 2,ראלק 'ב תרודהמ ,לאיטלפ יבריב ץעמיחא
ותרות לביק רשא) הילטיא םורדבש יריואמ היטפש יבר ,הריפסל תיעישתה
דש שריג ,(םיפשכ ישעמב לודג החמומ היהש ,ילבבה ןרהא ובאמ ףושיכב ויתועידיו
,בר ןוממ ךלמה ול ןתנ םירבדו ןיד רחאל .יליסב רסיקה תב לש הפוגב ןכשש
לש והשעמל הקיזבו) ךכ לע דוע האר .יריוא ידוהי דגנכ ותריזג תא לטיבו
הנשב הנש ,'ץעמיחא תליגמב ילבבה ןרהא ובא תומד' ,קוטשניו 'י :(י"בשר
,'תיטנזיבה תורפסב המוקמו ץעמיחא תליגמ' ,ןינב ד"ש ;25-2 'מע ,(ד"כשת)
243-242 דחוימב) 250-237 'מע ,(ה"משת) ד ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ
'מע ,(ז"משת) ה ,םלש ,'לבב ןיבל לארשי ץרא ןיב' ,ליפנוב 'ר ;(םש תורעהבו
.(9-8 דחוימב) 30-1
'מע ,ג,דכ ,ז"טשת םילשורי ,תוילגרמ 'מ תרודהמ ,הבר ארקיו :ימרא חסונ 30
,ס"רת בושטידרב ,רבוב 'ש תרודהמ ,םילהת רפס לע יריכמה טוקלי ;הנקת-גנקת
'מע ,ט םישודק ,ה"מרת הנליו ,רבוב 'ש תרודהמ ,אמוחנת :ירבע חסונ .141 'מע
,רבוב 'ש תרודהמ ,םילהת שרדמ ;33 'מע ,ט םישודק ,ע"רת השרו ,אמוחנת ;77
ןילרב קרוי וינ ,ינועמש טוקלי ;176 'מע ,כ קרפ ,ח"שת קרוי וינ ,םוליצ סופד
יאדכ ךא ,תואסריגה יפוליח לכ תא איבהל רשפא יא .897 'מע ,פרת םילהת ,ו"פרת
לש אל) תספדנה הרודהמב ךא 'אבא' םשב דיסחה הנוכמ םילהת שרדמב יכ ןייצל
יכו ,(תועט ךותמ תואסריגה יתש בוליש רמולכ) 'אבא יבר' אוה ראותה ,(רבוב
.וידימלת אלא ,ריעה ישנאמ םתס ויה אל ותיא םימחולה
:םיאבה םישיאה תא האר ,םיסנב אלפומו דיסח שיא ףקשמכ 'אבא' ראותה לע 31
היהו םימשל ללפתמ היה םשגל םלועה ךרצנשכ ,לגעמה ינוח לש ותב וב היקלח אבא
תימימשה אתביתמהמ םולשל ךרבתמ היה אנמוא אבא ;(א"ע גכ תינעת) םשג דרוי
ןשבה ךלמ גוע לש תילוקה םצע ךותל סנכנש רפסמ לואש אבא ;(ב"ע אכ תינעת)
ליגר היכויטנאמ הדוהי אבא ;(ב"ע דכ הדינ) תואסרפ שולשמ רתוי הכורא התיהש
ןומטמ הליגו ויניע תא ה"בקה ול ריאה ויסכנמ דריש רחאלו ,הקדצ הברה תתל היה
הבר תלהק) המח ה"בקה חירזה אדיסח הנחת אבאל ;(א"ע חמ ,ג"פ תוירוה ימלשורי)
,א,ל הבר ארקיו) 'ריואב החרפש ותטמ ואר' איריט שיא היעשוה אבא תמשכ ;(ד,ט
.(םש תואסריגה ייונישב האר ךא ,'יבר'כ םג קידצה הנוכמ רוקמ ותואב .ץרת 'מע
:םיראתהו םייוניכה רקחל' ,רנרל ב"מ :האר ,םיווש 'אבא'ה לכ ןיא ,םינפ לכ לע
האר 'יבר' םע 'אבא' יפוליחל רשאו) 113-93 'מע ,(ו"משת) ד ,הדועת ,'אבא .א
.(87 'עה םש
ףרצל שי ,(דועו ,הדובע ילכ ,תואירק ,ןשע) תונוש תוקינכטב םידש שוריגל 32
הקסיפ ,1981 ןגניביט ,תולכיהה תורפסל סיספוניס ,רפש 'פ) תולכיהה תורפס תא
לע ,םילשיו - שחנה לע ,תצצופתמ איהו - ןבא לע רכזנה דבכנה םשה הז' :(511
רבדה עודיש יפכ לזרב-ילכמ םיששוח םידשה יכ בל םישל שי .'חרוב אוהו - קיזמה
:האר .(רתוי תרחואמה תורפסהמו) ב המלש תאווצמ הנושארל
James H. Charlesworth (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha,
New York: Doubleday & Company, 1983-85, I, p. 963; Lauterbach (supra n.
25), p. 357 n. 7;
תבש אתפסות ;5 'עה 139 'מע ,(ג"פרת) א ,ריבד ,ןייטשרומרמ 'א :דוע הארו
,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל 'ש :רתא לע ריעהש המו ,23 'מע ןמרביל 'דהמ ,ד,ו
.84 'מע ,ג ,ב"כשת קרוי וינ
'מע ,(ז"פרת) ב ,ןויצ ףסאמ ,'לארשי ץראב םימודק םיגהנמ' ,ןייטשרמרמ 'א 33
.(25 'עה ,ליעל) לאגנ 'ג ;27-17

תומורתב הנשמה לש רחא ןפ אלא וניא הלילב םימ תותשל הז רוסיא יכ רבתסמ 34
ןיקשמה לכ ראשו ,בלחהו ןייהו םימה :יולג םושמ ןירוסא ןיקשמ השלש' :ד,ח
ןייעו) 'התשיו בורק םוקממ שחרה אציש ידכ ?ןירוסא ויהיו והשי המכ .םירתומ
,ו"צרת ביבא לת ,םימה ,יאטפ 'ר ;א"ע ומ - ג"ע המ ,ו-ה,ח תומורת ימלשוריב
יאמקה ששחה לש היצזילאנויצאר תמגמ ףקשמ שחנל הנכסה סוחיי ,רמולכ .(9-7 'מע
הק ןילוח האר ;םיתושה םילערומ ךכבו םהמ םיתושש וא) םילזונב םינכושה םידשמ
םיעצמאב ושרוג םהינשש ךכמ עבנ דשל שחנה ןיב ןוימדה יכ ןכתי .(ב"ע ףוס
תיב :ןומיס ר"ב הדוהי 'ר רמא' :187 'מע רבוב ,בכ םילהת שרדמב אבומכ םימוד
לכמ .'חרוב שחנה דימו ,וכותב תיבה תא ןינשעמו ליא ןרק םיאיבמ םישחנ וב שיש
השרדב ,(א"ע בל ,ב"ירת השרו ,אירול ד"ר תרודהמ) גי רזעילא 'רד יקרפב ,םוקמ
וב שיש םדאל ?המוד רבדה המל לשמ' :רמאנ ,'הדשה תיח לכמ םורע היה שחנהו' לע
- רבדמ אוהש םירבדה לכו ,השוע אוה ותעדמ - השוע אוהש םישעמה לכו ,הער חור
לכ ,שחנה ךכ .וילע שיש הער חור תעדמ אלא השוע וניא אלהו ,רבדמ אוה ותעדמ
.'לאמס לש ותעדמ אלא השע אלו רבד אל ,רבדש וירבד לכו השעש וישעמ
T. Canaan, 'Haunted Springs and Water Demons in Palestine', The 35
Journal of the Palestine Oriental Society, 1 (1920-21), pp. 153-170.

-טי,ב ב"למ ;וכ-גכ,וט תומש) םימ רוהיט לע ארקמה ירופיס יכ ענמנה ןמ אל 36
דגנכ אצי ארקמה ,ונייה ,(תיתימ-יטנא :וא) תינומיד-יטנא המגמ םיפקשמ ,(בכ
לש הידירש לע תועיבצמה תורחא תויורשפא לע .ןאכ תונודנה תויממע תורוסמ ןתוא
:האר ,םימכח ירבדב ןהו ארקמב ןה ,וז הנומא
J. Z. Lauterbach, Rabbinic Essays, Cincinnati: Hebrew Union College,
1951, pp. 312-320; 338.
תרוצב דש וב שי ץראה יבשוי תנומא יפל רשא) ןוחיגה ןייעמב אוה בצמה ךכ 37
ןיעב וא ,(ןייעמה תעיפש תקספנ ךכמ האצותכו ,םעפל םעפמ םיבר םימ התושה למג
.דומע לחנבש ,(ןי'ג-ןיע :תיברעב יורקה) םעופ

ל ,ארקמ תיב ,'רבדמב םימיה תא אצמ רשא הנע אוה"' ,אירול צ"ב :דוע ןייע 38
.268-262 'מע ,(ה"משת)

,סופסוי ;גי,ב הימחנ) 'ןינתה ןיע' םייארקמה תומשה תא ןענכ שרפמ ךכ 39
םג ןכו) 'ידג ןיע'ו ,(אליממ תכירב איה ,םישחנה ןיע = ב,ג,ה םידוהיה תומחלמ
האר ,םינרק ולו דש לע .ןייעמה לע םירמושה םידשה תורוצ םש לע ,('םילגע ןיע'
.(7 'עה ליעל) ןטרגמואב לש ורמאמב
וא תודה ךותל וא רובה ךותל עקותה' :ז,ג הנשה שאר תנשמ לש הטושפ ןאכמ 40
יאה בר .'אצי אל - עמש הרבה לוק םאו ,אצי - עמש רפוש לוק םא ;סטיפה ךותל
מ"ב) 'יולגב עוקתל םהמ םיאריתמ ויהש' דמשה תעשב התנשנ וז הנשמש שריפ ןואג
,םרב .(47 'מע ,תובושתה ,ג"צרת םילשורי ,הנשה שאר - םינואגה רצוא ,ןיול
ימ ןוגכ) דש שרגל תנמ לע רפושב ועקתש רתוי רבתסמו ,הייאר תלוטנ וז הדמעה
,(ב"ע גל םשו) א"ע חכ הנשה שארב רמאנכ ,(הנשה שארב רובמ םימ איבהל ךלהש
קלחכ ההגהו ןוקית רבע ירוקמה חסונה .'אצי - רישל עקותה' :(הבר וא) אבר יפמ
לש ודוסיבו' :רתא לע דיעמה י"שרמ דומלל ןתינש יפכ ,היצזילאנויצאר תמגממ
אלש) '"וילעמ הער חור חירבהל - דשל עקותה" :יתיאר הדוהי ןב קחצי יבר ירומ
םידשל עקתי ךיא םיעדוי ונא ןיאש' םש וז אסריג לע בתכש ןואג יאה בר ומכ
לש הטושפ אלא ,אבר לש שודיח ןאכ ןיא ,רמולכ .('יכה םהל עקתי המ ינפמו
ךרוצ ןיאו) 'אצי - (דש שרגל תנמ לע=) רובה ךותל עקותה :רומאל .הנשמה
.(הנווכב
:תיללכ האוושהל הארו ,תטרופמו הכורא איה םידש שוריג לע תורפסה 41
T. K. Oesterreich, Possession: Demoniacal and others, among primitive
races, in Antiquity, the Middle Ages, and Modern Times (translated by:
D. Ibberson), London: Kegan Paul, Trubner & Co., 1930; A. Stanley and
Ruth S. Freed, 'Spirit Possession as Illness in a North Indian
Village', J. Middleton (ed.), Magic, Witchcraft and Curing, Garden
City, New York: The Natural History Press, 1967, pp. 295-320; Sheila S.
Walker, Ceremonial Spirit Possession in Africa and Afro-America,
Leiden: Brill, 1972; Erika Bourguignon, 'Spirit Possesion Belief and
Social Structure', A. Bharati (ed.), The Realm of the Extra-Human:
Ideas and Actions, The Hague - Paris: Mouton Publishers, 1976, pp. 17-
26.
םש י,חי םירבדל ,לשמל ,הוושה .קיתע ןבומכ אוה םיאפורו םיפשכמ ןיב רשקה 42
.(אפור) pharmakos בתכנ םיעבשה םוגרתבש דועב ,'ףשכמ' בותכ

,ןמסיו 'ז ;ג"לשת םילשורי ,ארקמה תפוקתב תוגיהנמ יסופיט :ןייע 43
'א ;14-1 'מע ,(ו"לשת) המ ,ץיברת ,'םיטפושה תפוקתו תיטמזירכ תוגיהנמ'
תייעב' ,ןד 'י ;148-128 'מע ,ג"משת םילשורי ,ארקמה תפוקתב לארשי ,טמלמ
,דעיו השרומ - ונימיב תינחור תוגיהנמ ,(תכרוע) רפלב 'א ,'תיטסימה תוגיהנמה
.69-63 'מע ,ב"משת ביבא לת
:לשמל ,האר .הפינע תורפס הבתכנ םזינאמאשה לע 44
W. A. Lessa and E. Z. Vogt (eds.), Reader in Comparative Religion - An
Anthropological Approach, 4th ed., New York: Harper & Row, 1979, pp.
301 ff.

,(הריפסל תיעיברה האמה ,לבב) בקעי רב אחא בר לש אלפומה השעמל הוושה 45
.ב"ע טכ ןישודק :םישאר העבש לעב ןינתכ הארנש קיזמ גרה ותליפת חכב רשא
,(ב"ע אכ ,ט"ה ח"פ האיפ 'ורי) אפפ רב איננח 'ר לע רופיסה אוה ךכב אצויכ
.(די,אכ ילשמ) 'ףא הפכי רתסב ןתמ' ורמואב 'איחורד ןוהבר' תא שריג רשא
המוד ,(תלטבתמה הערה הריזגה ביטומ) יאחוי ןב ןועמש 'ר לע רופיסה 46
םימוד ולא םיסנ ישעמו ,הוקליסו תוחורה ואבו ראבה לע החנוהש ןבאה לע רופיסל
רחא םמשור תא וריתוה אלש םישעמ ,דומלתב םירכזומה םיפסונ םיפשכ ישעמל
.ועריאש

וירבחו עומש ןב הדוהי ('ר) לע רפוסמ םש א"ע טי הנשה שארל הוושה ,םרב 47
לע דוע .היגאמ אללו ,תיטילופ הנגפה תועצמאב אמור לש המוד הריזג ולטיב רשא
אתפסות ,ןמרביל 'ש :האר ,םייטילופ םיגיהנמכ דומלתה תפוקתב לארשי ימכח
.992-990 'מע ,ג"לשת קרוי וינ ,ח ,םישנ - הטושפכ
157 'מע ,ם"שת םילשורי ,תודסומה תיינבו המזיראכה לע ,רבו 'מ :ןייע 48
.ךליאו

םידש שוריג לש חסונב אוצמל ןתינ 'יתוברת גוזימ' לש וז ןיעמ המגוד 49
אלא ,היחרפ ןב עשוהי יברל קקזנ עיבשמהש קר אל .לבבב הרעק יבג לע בתכנש
ל"י :האר .םידש שרגל תנמ לע ,(השא שוריגל) טג לש תואחסונב שמתשמ אוהש
;103 ,33-32 'מע ,ז"שת םילשורי ,ימלשורי השעמ ,(עדיבא) קינטולז
M. Geller, Joshua b. Perahia and Jesus of Nazareth: Two Rabbinic
Magicians, A Dissertation presented to Brandeis University, Ann Arbor,
Michigan: University Microfilms, 1974, pp. 5 ff.; 70-117.
םהב םירקמה ינשב ירה ,טוריפב ליעל םינודנה םירקמה ןיבמ יכ ןייצל יאדכ 50
,(יטסיטאטס ןפואב םג) רבדה עדונ רבכו ,הבקנל אוה סנכנ ,םדא-ןבל סנכנ דשה
הירטסיה'מו) םידש תסינכמ ,(תונוש תויוברתב) תולבוס ,םירבגמ רתוי ,םישנ יכ
םיגשומ וטלק אלש) קיתעה םלועה ינב יכ ריעהל שי תאז דוע .('תישנ
'םייח' םימל תארוק הרותה ףא ירהש ,םייח םה םימה םג יכ ורבס ,(םייפוסוליפ
םימ םאש ןבומ וילאמ .(דועו ;ח,א תואוקמ ;זי,טי רבדמב ;ה,די ארקיו :לשמל)
ל"זח תורפסב רבדה עדונש יפכ ,תובקנ םהב שיו םירכז םהב שי זא יכ 'םייח' םה
םינויליעה םימה' :122 'מע קבלא-רודואית תרודהמ ,גי,גי הבר תישארב :לשמל)
,הבקנל בשחיי 'םינותחת' םה וימימש ןייעמ ,אליממ .('תוביקנ םינותחתהו םירכז
.םד ימתכ וילע שיו ,תירוזחמ ךרדב םעופ ןייעמהש דוע המ
גכ,ז תבש אתפסות :דוע האר ,(ףוגל וסנכנ םרט) םינבר ןיב םידש תקחרה לע 51
- הטושפכ אתפסותב ושוריפו) 29-28 'מע ,ב"כשת קרוי וינ ,ןמרביל 'ש 'דהמ
;50 'מע ,(2 'עה ליעל) הוונ לש ורפס ;(104 'מע ,ב"כשת קרוי וינ ,ג ,דעומ
,'םירצונה תריפסל תיעיבשהו תיששה האמב לארשי-ץראב הכלה יניינע' ,רה ד"מ
,'הדיחל היעב ןיב - "ירדנ לכ"' ,היבחרמ 'ח ;80-62 'מע ,(ם"שת) טמ ,ץיברת
יבר ןואגה ונרומ דובכל לבוי רפס ,(םיכרוע) לאפר 'יו םאל 'נ ,ילארשי 'ש
-ונרתת 'מע ,ב ,ד"משת קרוי-וינ - םילשורי ,קי'צייבולוס יולה בוד ףסוי
.וצרתת
:דוע האר 52
M. Bar-Ilan, 'Witches In The Bible And In The Talmud', Herbert W.
Basser and Simcha Fishbane (eds.), Approaches to Ancient Judaism, New
Series, Atlanta: Scholars Press, 1993, V, pp. 7-32.

:רצוקמבו סופדב עיפוה הז רמאמ
,'םיפשכב דומלתה ימכח לש םקוסיע לע והשמ :םינבר ידי לע םידש שוריג' ,ןליא-רב 'מ
.31-17 'מע ,(ה"נשת) דל ,תעד
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/mag.html

last updated: January 18, 1999 - August 14, 2002