בשחוממה ידוהיה חולה לע בוש

ןליא-רב ריאמ

 תבשחוממה תודהיה לע תובתכה תרדיס תא יתחתפ ,(1994 לירפא ,28 ןוילג) הנשכ ינפל
 םימ ורבע זאמ ?ידוהי הנש חולמ ידוהי רתוי המ יכו .ידוהיה חולה לע תונכותב
 וריבעה םג םייתניב .םדיקפת תא ומייסו וטפרתה רבכ םיבר הנש-תוחולו ,ןדריב םיבר
 רמועל םויה תא תעדויה תחא תינכות :תוישפוח ןלוכ ,תודמחנו תונוש תוינכות יל
 תעדוי תרחא תינכות ;(המיאתמה הפוקתב autoexec.bat ץבוקב המיאתמ הרוש הסנכוה)
 ,'תונולח' תחתו DOS תחת הנש-תוחול ;התאיציו תבשה תסינכ דעומו עובשה תשרפ יהמ
                                    .דועו

 גולאנא תרבחמ שדח חול (1 :םיינש םה םעפה םהילע בותכל יתרחבש םיירבעה תוחולה
 םאו) ב"הרא ויהואבש ןוטנקמ ןהכ 'מ ףסוי רביחש shareware חול (2  ;תוכרעמ
          .(תינכותה לש האילמו תימשר הסריג םכל חלשי אוה $25 ול וחלשת

 היורק איהו ,(02-236124 :ןופלט) תוכרעמ גולאנא תרבח לש הנושארה הנכותה
 יואר תאז לכב ךא ,דחוימב המישרמ הניא וז הנכות .(1.2 הסריג) 'חולה' :תוטשפב
 תונכות המכמ תבכרומ איה השעמלו ,DOS תביבסב תלעופ הנכותה .החבישמ תצק דיגהל
 םיכיראתל םיידוהי םיכיראת תרמה תרשפאמה תחא הנכות :וידחי תורשוקמה תונטק
 תורשפאו ,הווצמה-רב דליה לש ןוכנה דעומה תא בשחל תעדויה תרחא הנכות ,םייזעול
                          .הנש-חול גיצהל איה תישילש

 והז ךא ,(2090-1840) םילבגומ םיכיראתל תנווכמ הנכותה המיאתמ תוריהז ךותמ
 -ןמוי ךותב יזעול וא ירבע ךיראת לכ תוארל תולקב ןתינ .ריבס ןמז-חווט טלחהב
 ךלש אבסה לש יזעולה וא ידוהיה הדילה ךיראת תא תולקב רתאל ןתינ ,רמולכ ,שדוחה
 לירפאב 12 ,עובשב 'ב םוי הז היה הנכותה יפ לעו ,ם"רת רייא ח"רב דלונ יבס)
 ןתינ אל ךא ,print-screen תדוקפב תספדימל חולשל ןתינ תואצותה תאש ןבומ .(1880
 םיטלוש םתא ןכ םא אלא ,(רמג-תדובעב בוליש ךרוצל ,לשמל) ץבוקב רמוח תא אצייל
 יתמ דיימ תעדל תורשפאה .אקווד וז הנכותל תוכייש ןהל ןיאש רזע-תונכות המכב
 עיגמ דליה :תרכומ הייעבל תואנ ןורתפ יניעב תיארנ דליה לש הווצמ-רבה לוחת
 תא בשחל ידכ 'הנש האמל חול' חותפל ךירצ זאו ,הווצמ-רבל ותוא דמלל רומאש הרומל
 ידיימ ןפואב הלאשה תא תרטופ הנכותה וז הדוקנב .הווצמ-רבה תבש לוחת וב דעומה
           .תבש התואב ארקיתש השרפה המו הווצמ-רבה לוחת יתמ העידומו

 תונשי תונכות ןכש ,שדח לכ ןיא ךכב ,ךפיהלו יזעולל ידוהימ ,םיכיראת תרמהל רשא
 לע ססובמה ףסונ רזע-יעצמא אלא ןאכ ןיאו ,חלצומ ןפואב אשונה תא תוגיצמ רתוי
      .הווצמ-רבה דעומ תא וא חולה תא תאצומו הנכותה תדבוע ויפל בושיח ותוא

 םידמלמה םירומל ןורתיפ הווהמ טלחהב ךא 'והשמ אל' איה וזה הנכותה ,רבד ףוס
                   .(דחוימב לודג וניאש קוש) הווצמ-רב ידליתישאר תא .'תונולח'ל Hebrew Calender :ב"הראמ ןהכ ףסוי לש הנכותל התע רובענ תרפושמה הסריגה תא יתדרוה ןורחאה עובשה ךלהמב ךא ,5.4 תסריגל סחיביתישע הבתכה .7.3 :רתוי השידחהו :האבה תבותכהמ הנכותה תא דירוהל ןתינ ftp://oak.oakland.edu/SimTel/win3/calendar/hbcl73.zip ןיינעל םייושע םהמ המכש ,הנש-תוחול הרשעמ הלעמל אוצמל ןתינ הציחמ התואב) .(םכתא :רבחמה לש יטרפה רתאל עיגהל וא http://users.aol.com/calmaven/calmaven.html :FTP ב הנכותה תא דירוהל וא ftp://users.aol.com/calmaven -לאוזיו' תועצמאב הבתכינש ,'תונולח' לע תססובמו תמכחותמ הנכותב רבודמ ,תישאר תונומתב לק ןויע .ומצע חולה תיינבב עקשוהש ברה עדיה לע רבדל אלש ,'קיסייב ריבסמ) 'םח' אוה ךסמה :הנכותה לש התלעותו היפוי תא לילעב םיגדי תופרוצמה עצבל ןתינו ,(רבכעה ןמס התע 'חנ' וילע שקמה לש ותועמשמ תא הנותחתה הרושב .(תמדוקה הנכותב ומכ 'יטמוטוא' וניא הווצמ-רב בושיחש אלא) רבד לכ טעמכ הנכותב אצי חולה .חול ןבומכ ,יתספדה דימו ,תונוש תורוצב תוספדה עצבל תרשפאמ הנכותה הסריגה ידיבו ליאוה ךא ,(הנשיה תמועל רכינ רופישב - השדחה הסריגבו) יידמל הפי - ייו יוא' :(תילגנאב) האירקה חולב םוי ראתמה 'עוביר' לכב העיפוה 'תישפוח'ה ...'!םשריה השקבב דציכ וז הנכותמ והשמ דומלל םייושע ,(ץראה תרצותמ) ל"כנמוי תנכות ירבחמ ,בגאו רשפא יאש לבח קר) שדוחה תא תנייצמה העודי הלבט התואב יזעולו ירבע ךיראת קיפהל איה תמאה ,םלואו .(םינושה םימיל סחיב תורעה םושיר ידכ ךות ךסמה לע התוארל םיכרצל ומיאתהל ןתינו ,הריטפו תדלוה ימי יכיראת הזה הנשה-חולב םושרל ןתינש העיקש יכיראת תעיבקל) םייח ונא הב ריעה יפל ןוויכל ןתינ חולה ,לשמל .םינושה לודגה רחבימ) תמדקומה הסריגל האוושהב שממ לש רופיש שי הז םוחתבו ,(תבש תסינכו תללוכ האילמה הסריגה םתסה ןמ .(לארשיב תומוקמ םהבו ,םלועה לכמ םירע לש .הילא סחיב תועצה המכ יל שיו ,הקדבנ אל ןיידע איה ךא ,תופסונ תובר תויורשפא המכ עציב הנכותה רבחמו ,ינומדק רבכ יכ הארמ השדחה הסריגה לש הקידב ,ןכאו pop- תנכותכ םיאתמה ןמזב תרוכזת) .תופסותל םוקמ רתונ ןאכ םג יכ םא ,םירופיש םינשל תסחייתמ וז הלועמ הנכות ,םוקמ לכמ .(דועו ,םיירבע םיטנופב שומיש ,up ,הריטפו תדלוה ימי םושרל ,םינוש םיבושיח הב עצבל תולקב ןתינו ,2200-1600 דבעמ ךות לא ךכ-רחא ודירוהלו 'דרוב-פילק'ה ךותל חולל סחיב ידומיל רמוח קיתעהל ןה ,'לארשי' וא 'הלוג'ל םאתהב חולה תגצה ,(תילגנאב קר ,םייתניב) םילילמתה עובשה תשרפ תעיבקל סחיב ןהבו ,(םיימוי וא םוי - תועובש) גח-ימי רפסמל סחיב עדומ הנכותה רבחמו ,עובש לש 'רוגיפ'ב עובשה תשרפ תא הלוגב םיארוק וז הפוקתב) תווקל הז תושעל וישכע ךירצש המו ,לכה לע טעמכ בשח רבחמהש הארנ ,ללכב .(ךכל איה הנכותה :ןאכ חבשל שי התוא תפסונ העפות .תירבעב רזע-רמוח ףיסוי אוהש הבתכ האר) בוטל הרוכזה 'ךרד-ינמיס' תנכותל המודב ,תחאכ 'החותפ'ו 'הורגס' חולה ךפהנ ךכו ,םינוש םיגוסמ תוישיא תורעה ףיסוהל רשפאמ רבחמה .(םדוקה ןוילגב .יתחפשמו ישיא חול תויהל ימ לכו ,תישפוח הנכות רותב ךרע-תלעב טלחהב איה וז הנש-חול-תנכות ,רבד ףוס הסריגש ךכ לע רבדל אלש) תלעות הברה הנממ קיפי ול העירפמ הניא תילגנאה הפשהש .(ידוהיה שמתשמל דעונ אלש 'תונולח' לש 'ןמוי'ה תא ףילחהל הייושע האילמ המכ הלוע תישפוחה הנכותה הז הרקמבו ,םינוש םה תוחולה ,םתנבה רבכש יפכ :םוכיסל ןיא .תינקירמאה הנכותה לש תירבעה רדענ קשמימה טעמל ,תירחסמה הנכותה לע םינומ האמל חול'ל קר אל אלמ ףילחת ווהי רשא םיפסונ תוחול וחתופי דיתעב יכ קפס יל ןויס 'כ ךיראתה לש ותועמשממ לחה ,חולל רשקב ןיינעו רבד לכל םג םא יכ 'הנש .(!תירבעבו) ברקתמ זומתב ז"י םוצ יכ תרוכזתב הלכו לארשי תרוסמב
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
http://www.biu.ac.il/~barilm/luah2.html

last updated: January 25, 1996