:ךוניחה דרשמ תונכות

ןליא-רב תטיסרבינוא - ע"בשות טקייורפ

ןליא-רב ריאמ

 תוינכתל ףגאה ,ךוניחה דרשמ לש תונכותל עדומ יתייה אל יכ ,שובא תצקו ,הדוא
 'לת טקייורפ' לע יתעדי ,ןכא .ךוניחה דרשמב יתדה ךוניחה להנימו םידומיל
 תטיסרבינואב הפ-לעבש הרות טקייורפ םע הלועפ ףותישב עצובמה (םידומיל תוינכת=)
 ,הנורחאל .תונכותה תא אלו הז טקייורפ לש תורבוחה תא קר יתרכיה ךא ,ןליא-רב
 ופסונ תונכות המכ יכ יתיליג הטיסרבינואה תיירפסב שדחתמה לע בקעמ ידכ ךות
                .ןתוארל ןרקס יתייהו ,(?!) םירפסה ףדמל הנורחאל

 טקייורפה שארב דמועה גרבנזיא הדוהי ר"ד םע החישל ימצע תא יתנמיז ךכ ךרוצל
 תעה בתכ לש ךרועה םג אוה ןכו ,(הז גוסמ תונכותל) תעד טקייורפ שארב ,ל"נה
 -בר םדא אוה גרבנזיא ר"ד .'ךוניחב תמדקתמ היגולונכטל ןועבר - ךוניחב םיבשחמ'
 לע) וירוביחמ דחא תאש םדא ,(םיפתוש םע דחי ,80-כ ךרעל) םירוביח-עבשו םילעפ
 -ביתנ' תינוכיתה הבישיב דימלת יתויהב םינש ינפל דוע יתרכיה ,(הפ-לעבש הרות
 םוחתב ירקיעה עצבמהו םזויה קר וניא גרבנזיא ר"ד יכ יל רבתסה .םילשוריב 'ריאמ
 תונכות םזוי םג םא יכ יתדה ךוניחל םידומילה תוינכת לש הכרדההו תורוקמה תורבוח
                     .תורבוחב בותכה תא 'םילשהל' ןדיקפתש

 רשא - יתדה ךוניחה תרגסמב םיידומיל םיאשונ לע תורבוחב ןאכ רבודמ ,השעמל
 ,'הדמול'ה גוסמ ןה ולא תונכות .ל"נה תורבוחה תא תוולמ תונכותבו ,ןלהל וטרופי
 ירה ,('הלרוע' אשונב הדמולה לע ירמאמב) רבעב הז רודמב רעוה רבכש יפכו
 תניחבמ םג םא יכ ,ינושלה חונימה תניחבמ קר אלו - ילארשי טנטפ אוה 'הדמול'ש
 הרומה תויהל ךופהי בשחמהש אוה ןויערה ,רמולכ .הנכותה ירוחאמ תדמועה היצפסנוקה
 תרטמל דימלתה עיגי רשא דע הייעטו יוסינ ךות דימלתה תא ךירדיו ,ילאוטריוה
 תא ורובע קיפי וליפא בשחמהו תמייוסמ םידומיל-תינכת עדיי דימלתה :ולש םידומילה
                                 .ךכל ןויצה

 ;ירבעה חולה ;ןינהנה תוכרב ;ערה תבהא :תומייקה תורבוחב םיאשונה תא הליחת טרפנ
 תווצמ ;דומלתל תונכומ ;תיציצל םכל ;המחלמ חושמ ןהכ ;(חספה גחל) ךנבל תדגהו
 .תירחש תליפת ;םייח ילעב רעצ ;הליפתה לע ;קדצ טפשמ ;(קחשמ) ץראב טושמ ;ץראה
 גוסמ ןניא םידומילה תוינכת בורש ירה תודמולה יאשונמ דיימ תוארל ןתינש יפכ
 -הד ודראנואיל לע רוטילקת וא ,הב ץיצהל דמחנש הידפולקיצנא ןוגכ ,'הרשעה'ה
         .יתדה ךוניחה לש םידומילה תינכת לש היתומצעמ םצע אלא ,י'צניו

 ךכל םיארוק תילגנאבו ,רמוחה תא לגרתמה הרומה תויהל אוה תוולמה תונכותה דיקפת
 יסחי םג ומכ תונכותה לש הלועפה ךרדו ,סרוק השעמל איהש הנכות ,courseware :התע
 רמול ןתינ התע רבכ ךא ,ךשמהב ררבתת תונכותה ןיבל םידומילה תורבוח ןיב ןילמוגה
 רובע ,(תיציצ) 'ב התכב לחה ,תומרה לכב תותיכל םידומיל תוינכתב רבודמ יכ
 ץראב תודסומה דחאב ,בגאו .(ד"י התכ) הללכמ תמרב הלכו ,ןוכיתלו םייניבה תביטחל
 סרוקב ןויצה תעיבקב עייסמ בשחמה לש ןויצה ףאו ,וז םידומיל תינכת יפ לע םידמלמ
   .(הובג רתויה ןויצה תא קר ןובשחב חקי בשחמהו 'רזוח ןחבמ' עצבל ןתינ ,בגאו)

 יכ תודוהל הבוח ,תישאר .םידומילה תורבוח ונודיי תונכותה הנחביתש םדוק ,התעו
 :הדימ-הנק לכב הובג תורבוחה לש ןכותה .רתויב ההובג איה תורבוחה לש הכרדהה תמר
 םימכח ידימלת ובשי הבו הדעוו הלפיט תרבוח לכב) יגוגדפה טביהה לע שגד םשוה
 לש הקפהה יכ רמול רתוימ הז היהי אל ףא .(םיימדקא םיראת ילעבו ,םינבר -םיקהבומ
 .דועו ,תורוקמ לופכיש ,םימוליצ :תיפארג הניחבמ הובג טראדנטסב התשענ תורבוחה
 ירה ,(גוחב וא) רפסה תיב תרגסמב ולא םיאשונ דמלל םתננכית םאש ןיטולחל רורב
 תנשמ) ןשוימ תצק אוה הכרדהה תורבוחמ קלח .הלועמ רמוח ןה ולא הכרדה תורבוחש
 ךכב ןיא ךא ,(ןהב ודמליש םידימלתהמ קלח ודלונש ינפל וספדנ ןה רמולכ - ח"לשת
 םויה לש יפארגה בוציעהו ,ויהשכ ורתונ םייסיסבה דומילה יכרע יכ חוכשל ןיא .ער
            .הנש הרשע-הנומשכ ינפל םייק היהש הזמ תיתוהמ הנוש וניא

 תוינכתש דועב .תונכותב ןייעל אבש ימל הבזכא הנוכנ יכ תודוהל שי ,תאז לכ רחאל
 ,תיתוהמ הנתשה אל תורבוחה לש בוציעה ףאו ,תונורחאה םינשב ונתשה אל םידומילה
 XT יבשחמל ודעונ ןלוכ תונכותה .יתועמשמו לודג יוניש לח בושחימה םוחתבש ירה
 בשחמה לש וחוכמ רתויב ןטק קלח ךא אלא תולצנמ ןניא תונכותה ,רמולכ .CGA יכסמלו
 וחביש רבכ ךא ,'הפיטע'ב םגפ ךכב תוארל ןתינ .(רבכע לע ומלחת לאו) ינרדומה
 הקוחר תונכותה לש בוציעה תמרש דועב ,ראופמ ילכב האבה תראופמ הרות םימכח
 ךכב ןיא ךא ,הובג תונכותה לש םייגשיה-םייכוניחה םיטביהה ,ןכא .תראופמ תויהלמ
 תונכותב תרכומ ךכ-לכ איהש העפות ,ןמצע ינפב היצקרטאל תונכותה תא ךופהל ידכ
                           .םויכ תומייקה תומדקתמה

                 .תויושע ןה דציכ הארנו ונינפלש תונכותב ןייענ

                              םייח ילעב רעצ

 ןוילג' רחא בוקעל תנמ לע ותחפשמ םשלו יטרפה ומשל שמתשמה לאשינ הנכותל הסינכב
 ,reset ה רותפכ עויסב אלא הנכותה ןמ 'תאצל' תורשפא ןיא ,םרב .ולש 'םינויצה
 וחרט אל םינשה ךשמבו) דבלב XT יבשחמ לע ובשח הנכותה יחתפמש םעטהמ הארנכ תאזו
 אל יכ ףא) ןטק אל םגפ והז ינרדומה שמתשמה רובעש ןבומכ .(הנכותה תא רפשל
 DOS ןולח ךותמ הנכותה תא םינעוט םא וז הייעב רותפל ןתינ ,בגאו  .(יתוהמ
 + לורטנוק + טלא) תינכתה תא 'םילטבמ' הנכותב שומישה םויסבו 'תונולח'בש
 ןוטילקתל רובעל תורשפא ןיא ,ןושארה ןוטילקתה תא םתנעטש רחא ,תאז םע .(טיליד
 3) ...דבלב 360K ינב םיטקסידב רבודמ יכ ןייצל יאדכ ירה ,רמול יתחכש םאו ,ינשה
          .(םוקמ רתונ היה דועו ןטק טקסידל סנכיהל ויה םילוכי םיטקסיד

 ,ןהילע תונעל - בשחמב שמתשמה - דימלתה לע רשא תולאש לש טירפתכ היושע הנכותה
 .הנכותל הדומצה תרבוחה לש םידומילה אשונב דימלתה תנבה תא תופקשמ תובושתהו
 ,רמולכ .תיגוגאדפה תכרעמב בושחו ינויחל בשחנה 'םיקוזיח' ךרעמ םג תללוכ הנכותה
 תא תחבשמ הנכותה אלא ,('םדקתה'ל הנכותה תברסמ הידעלב) 'הנוכנ'ה הבושתב יד אל
 -ברה ןחבמ'ה לש הטישב תויושעה - תולאשב רכינ .המודכו ,'!תינע הפי' :דימלתה
 לכמ הכלהכ יושע דומילה ךרעמ לכש םשכ ,הבשחמ ןהל השדקוהש ,ןבומכ ,'יתבושת
 'םיינכטוריפ' םילולכישל יתנווכ ןיא .יתונכתה טביהה ,ירעצל ,טעמל ,איהש הניחב
 תא תובשל ודעונש תושדחה תונכותה לע הביבח הכ הנוכת ,תוארמו תולוק תפסוה ןוגכ
 ויה ,ןתאצ דעומב רבכ ,תונכותהש ךכל יתנווכ .(וסיכ םג ומכ) ובילו שמתשמה יניע
                    .הכלהכ בשחמה תא ולצינ אלו ,'תונשוימ'

 לש ינרות דומילב קוסעל םיצורה לכל םיאתמ אוהו יתבשחמו יתכליה רמוח ללוכ רמוחה
                .(םילחנ תבישיב 'תויגוס'ה תטישל המודב) םיאשונ

                               ירבעה חולה

 ילעב רעצ'ל סחיב ליעל רמאנש המ לכו ,םינוטילקת השימחב אב הז םידומיל-אשונ
 םידומילה רמוח לש ההובגה ותמר תורמל יכ ןיינעמ .וז הדמולל סחיב םג ףקת 'םייח
 ,רפס לומ הנכות לש תיפוסה האצותהש ירה ,(םיבושח םירקוח המכו המכ םיארחא ול)
 תללוכ םידומילה תינכת ,ןכא .ןוצר עיבשהלמ הקוחר ,הדמול םע רפס :תרחא ןושלב וא
 ,םלואו .םיטרפ ולא-יא הנממ יתדמל ינא ףאו ,הז אשונב לואשלו תעדל ןתינש המ לכ
 הכ המר תמייק עודמ ?רופיסה לכב בשחמה לש ומוקמ המ :לואשל ךירצ הז םוקמב קוידב
 אל 1985 תנשב ,ןכא ?הדורי הכ איה תונכיתה לש המרה דועב ,ינכותה דצב ההובג
 הנכות קוושלו ךישמהל הקדצה לכ ןיא ךא ,רתוי ההובג המרב הנכות עצבל היה ןתינ
 ,בגאו ...םייעובש ינפלמ ןותעה תא תונחב רוכמל רשאמ רתוי ,יחכונה הבצמב וז
 היה יושע יתינכותה טביהה םג ,ז"משתב תנקותמ הרודהמב האצוה תרבוחהו ליאוה
               .הדמולה לש רתוי תמדקתמה הסריגב ונוקית תא אוצמל

 ללכ דימלתה :תפסונ הייעב הלגמ חולה תנכותל תיוולינה םידומילה תרבוחב ןויע
 לש 'םיללצ-ןכוס' ןיעמ איה הדמולה .תרבוחה תא הוולמה הנכות תמייק יכ עדוי וניא
 ןיב תיתימא תוירושיק עוציבל ןויסנ לכ אלל ,רפסה תיב לש וא ,ךוניחה דרשמ
 לש תושדחה תורבוחב קר ,ןכאו .תילאטיגידה הדמולה ןיבל ריינ היושעה תרבוחה
 תוסחייתה תמייק ,ה"נשתב רוא וארש תורבוח ,'ךנבל תדגהו'ו 'ןינהנה תוכרב'
 -תיכוניחה השיגה תניחבמ ונתשה אל ןמצע תונכותהש אלא ,'ןוטילקתב תינכתה יקרפ'ל
               .(העורגה) תיתינכותה ןתשיג ומכ ,(הבוטה) תידומיל

 תא בשחמה שמתשמ ינפב תואיבמה תונכות לש ןטק אל רפסמ םויכ תומייק ,ךכמ רומח
 רבכ הז רודמ יארוקו ,המודכו ,ירבעל יזעול ךיראת 'תוכפוה' תונכותה .הנשה חול
 תורמל . ('תונולח'בו DOS תונכותב הנש-תוחול) הז אשונב תובתכ יתש אורקל וכז
 תינכת ןיב יתימא בוליש עצבל התסינ אל ללכ תרבוחבש םידומילה תינכת ,תאז
 יעבט אוהו שקבתמ היה הז בוליש ןאכ אקווד ירהו ,בשחמה ןיבל תיטרואיתה םידומילה
               .('םייח ילעב רעצ' לש הרקמב ,לשמל ,ומכ אלש) לקו

 וליפא) ונל קשחתמ רשאכ הנכותהמ תאצל ןתינ אלש ליעל ןיוצ רבכ .דבלב וז אלו
 תולאשה רדסש ףיסוהל שיו ,(תמאב ךירצשכ םיתורשל תאצל רשפאמ רפסה תיבב הרומה
 רדס תא תונשל תורשפא תמייק ךא ,ומצע אשונה ךותב) ויפואב יראיניל אוה
 הדמולה !םולכ םכל ןיא - תרבוח אלב הנכות םכל שי םא יכ ןייצל בושח .(םידומילה
 תא בלשל והשלכ ןויסנ ושע תונכותה יחתפמש ילבמ תרבוחל סחיב לוגרית תכרעמ הווהמ
 אל ךא ,הכרדהה תרבוחל ומלוצ תורוקמה ,רמולכ ...המצע הנכותה ךותב עדימה ירגאמ
 ינש ףוריצ םג ךא ,םינוש םיאצח ינש ונידיב שי ,רמולכ .הדמולה ךותל ודלקוה
                    ...םלשה לא ונתוא איבמ אל ןיידע םיאצחה

 ןהש ירה ,תידומילה ןתוכיא ףא לע ,ןאכ תונודנה תודמולה יכ עובקל יל רצ ,םוכיסל
 תמרב ןוזיא-רסוח תונכותב רכינ .דימלתה - יפוסה שמתשמה לש תוארה תדוקנמ תודורי
 דועב ,דומילה ינכתל (תיתרוסמו) הקימעמ תוסחייתה :הנכותב תיתריציה העקשההה
 םויה תווצמש ,םויה תבוח ידי תאצל וליאכ התשענ יתונכיתה טביההל תוסחייתההש
                                  ...בשחמב

 ,יתעד תוינעל .תאז השעא אל ךא ,תודמולה תזינג לע ץילמהל יתייה ךירצ הרואכל
 רמוח לבקל ןתינ וב רגאמ ,יתימא תודמול רגאמל ןתכיפהב אוה תודמולה לש ןתנקת
 המוד .(ולאה תונכותהמ קלח תושועש יפכ) תונוש תומרבו םינוש םיאשונ לע ידומיל
 םייקל ךכבו ,טנרטניאב תודמולכ ולא תודמול שדחמ אורבל איה ךכל המיאתמה ךרדה יכ
                 .דעומל ןוזח דועו .תושביה תומצעה ןוזח תא ןהב
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
http://www.biu.ac.il/~barilm/lomdotal.html

last updated: March 13, 1996