בשחמ לע קוק ברה יבתכ

ןליא-רב ריאמ


   העיבק לע .(1935-1865) תונורחאה םינשה האמב לארשי ילודגמ דחא היה קוק ברה
   רובע .וידגנתמ םג םא יכ ,(ברה :ןלהל) קוק ברה לש וידהוא קר אל ומיכסה וז
   ץראל הלוגהמ רבעמה תא ,רחא רבד לכמ רתוי ,ברה לש ותוישיא הלמיס םיבר
   .הלוכ לארשי ץרא לשו םילשורי לש תונברל ןי'זולוו תבישימ רבעמה תא ,לארשי
   ימואל-יתדה רוביצה עודמ רורבו ,יתד ינויצ לש תפומ תומדל תויהל ךפה ברה
   לודגל בשחנ ברה .('קוק) ברה זכרמ' תבישיב דמל אל םא םג ,ותיא ההדזמ םויכ
   תרות .ותרות דומילל םתותע םישידקמ םיברש ,ךכיפל ,אלפ ןיאו ,הבשחמבו הרותב
   האר םקלח קרו ,וייח ימיב םיבר םירמאמו םירפס בתכ ברה .הל תובר םינפ - ברה
   העידי ילעב םהבו ברה לש םיינחורה וידימלתש ,ןכ לע ,אלפ אל .סופדה רוא תא
         .בשחמה לע ברה יבתכ תא תולעהל םיצמאמ ועיקשה יבושחימ ןורשכו

   ולא וירבד רואלש המודו ,'שדקתי שדחהו שדחתי ןשיה' :ברה לש ותרמיא העודי
   ןולא תבישי רגוב ,םילשורי שיא ,הליש רורד לש ולעפמ תא תוארל שי ברה לש
   'עונמ' הנב ,בשחמה לע ברה יבתכ - ךותמ קלח קר םייתניב - הלעה הליש .תובש
   המ לכ רתאל ןתינ רוביצל קפיסש ידמל תיתודידי הנכותבו ,םירגאמה תקירסל
   :םיאבה םירגאמה ולעוה םייתניב .ןבומכ ,בשחמל הלעוהש יאנתבו ,בתכ ברהש
   ירמאמ ,הבושתה תורוא ,רהוט ילפרע ,רבד שאר ,(ד-א) שדוקה תורוא ,תורוא
   תיתשת םיווהמ ולא םירפס 13 .ןילמ שארו הנומאה תורוא ,הרותה תורוא ,היאר
   ,םהבו םיפסונ םירפס ליכתו הנכותה לדגת דיתעבש תווקל שיו ,ברה יבתכל הבושח
   םירפסה רפסמ לדגיש לככש רורב .דועו ,הליפתה תורוא ,ברה תורגא ,לשמל
   םע קר ירהש ,הב שומישה תניחבמ הנכותה תוליעי לדגת ךכ בשחמה לע םידלקומה
   ,(הכ דע סופדה רוא תא וארש ולא ,תוחפל וא) בשחמה ךותל ברה ירבד לכ תדלקה
        .םינושה םיניינעב ברה לש תיתימאה ותפקשה תא רוריבב תעדל לכונ

   הגוסמ הנושאר הנכות ונינפל ,יל עודיה לככ ,תישאר ?הנכותה הבוט ימלו המל
   תא דומלל הצורה לכ .דבלב תחא תוישיאל שדקומה עדימ רגאמ :ידוהיה םוחתב
   יורקה) ברה לש ןוירוטסיה תויהל וא ,ברה לש הבישחה תא ריכהל ,קוק ברה תרות
   םישנא המכ עדוי יניא .ורובע תדעוימ וז הנכותש ירה ,('גולוקוק' וניתומוקמב
   לכב 'הבוח' איה וז הנכותש ירמגל רורב ךא ,ברה תרותב ךכ ידכ דע םיניינועמ
   תודהי ירפסלו דחא דצמ םיבשחמל םוקמ שי הב תירוביצ היירפס לכבו ינרות דסומ
   רקובב רחמש חינהל השק הנכותה לש 'לבגומ'ה הייפוא לשב ,תאז םע .רחא דצמ
   לש ןורסח הניא ,המצעל איהשכ ,וז הדבוע יכ ףא ,לארשי תיב לכ התוא ונקי
                                  .הנכותה

   ,הובגה זוחאה היה םינושה םירגאמב ןויעה ךלהמב יתוא הדירטהש תויעבה תחא
   וניא ולא תואיגש לש ןבור ,ןוכנ .יתלקתנ םהב סופד תואיגש לש ,תיסחי
   שי הרזעה יכסמב .רתויל תופצל ןתינ םילמ קפסל תרמייתמה הנכותמ ךא ,'יטירק'
   הנה .תואיגשב רמונמ ומצע טסקטהו ,('ןיב'ל 'ןב' ןיב הנחבא רסוח) תואיגש
   תיפוסה הדוקנה ;'לאידיאב, םידוגא' :תוינייפוא סופד תואיגשל תואמגוד המכ
   ףא 'וצפק' םיקיספה ;(םימעפ המכו המכ) טפשמה תא תמייסמה הלמהמ קחרה היוצמ
   הנכותה - רבדה שוריפ .הז בצמב 'קיספ-הדוקנ' הפצינ תחא םעפו ,המידק םה
              .הכ דע הל וקינעהש הממ הקימעמ רתוי תצק ההגה הנועט

   אוה ולש default-הו ,הפי דבוע שופיחה 'עונמ' .םייתוהמ רתוי םיניינעל ןאכמ
   הנכות לבקל הצורש ימ רובע ןייוצמ ןויער ,תוולינ תויתוא םע הלימ שופיח
   ידכ end ןצחלב שומיש השענ שופיחה תואצות תגצה רחאל ,תאז םע .תיתודידי
   ךותמ) הספדה עצבל לוכי אל 'םינפב' אצמנש ימ ךא ,םירגאמה תא 'חותפל'
   טירפת ךותמ סיפדהלו 'תאצל' בייח אלא ,(print screen רשפאתמ ךא ,הנכותה
   יאדכו ,ואצמנ המכ יתרכז אל תואצותה ךותל היינשה םעפב יתסנכנשכ .תודוקפה
                   .'תואצות 32' :הנוילעה הרושב גיצהל היה

   וז הניחבמו ,ץבוקל ןאוציי וא תספדמל םתספדהו תואצות תרימש תרשפאמ הנכותה
   םירבד המכ הנכותב רפשל היה יאדכ ,תאז םע .תואיכ הדיקפת תא תאלממ איה
   תא תקייודמ הרוצב ןייצל (א .('יביטימירפ'ה החיתפה ךסמ תא ,רתיה ןיבו)
   .(המודכו ,הנש ןויצ ,היינש וא הנושאר הרודהמ) טסקט לכ חקלינ ונממ רוקמה
   לקהל תנמ לע 'תואצות'ה יבג לע שופיח רשפאל (ב .היפארגוילביב םיארוק ךכל
   ןוגכ שופיחה עונמל תופסונ תויצפוא תונקהל (ג ;תשקובמה הלמה רותיא לע
   תעדל השק ןכש) 'הטיס*ינוא' לש שופיח המגודל ,הלימ ךותב םיילבולג םינמיס
   אל האצמנ אל םייתניב - 'הטיסרווינוא' וא 'הטיסרבינוא' ,בתכ ברה דציכ
   תחא תועצמאב שופיחה ךסמ תא תולקב תוקנל (ד .(היינשה אלו תחאה הרוצה
   לשמל) רחא ינאילוב שופיח לכ ומכ הלילש תלימ םע שופיח רשפאל (ה ;תויצקנופה
   .דועו .('םדא' הלימה הדיל ןיאש 'בל' הלמה תא אצמ ,רמולכ ,'םדא' אלו 'בל'

   ,םיניינועמ וב רפסה והמ םילאשנ הליחת .םלש טסקט גיצהל ןתינ ,שופיחל ףסונב
   הנכותה העידוה דחא הרקמב ,םנמא .הרושה ךכ רחאו ,דומעה רבדב םילאשנ ךכ רחא
   גצוה רשאכ המצע הנכותה ידי לע רתוי רחואמ השחכוהש הדבוע ,12 הרוש ןיא יכ
   תנכות לכה ךסב .תירקמ האיגש אלא וז התיה אלו ןכתיי ךא ,יניעל ולוכ דומעה
            .הריבס איה טסקטה תגצה ףאו ,הילע לטומה תא השוע שופיחה

   לע הדיעמ וז הנכותש ירה הנכותב םימייקה םילקה תונורסחה תורמל ,םוכיסל
   תלבק םע תונויצ ,היישע םע בשחמ תבלשמה הרות ,לארשי-ץרא תרות לש היתוריפ
   ברה לש וסחי תא תעדל ידכ אלא ןאכ דע ונעגה אל םא .שדח ילכב ןשי הרות לוע
        .ונייד - המודכו ,תורחוב םישנ ןיינעב ותפקשה תא ריכהל ,לצרה לא

:איה ,(תונומתב הוולמ) הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/kook.html

last updated: November 13, 1995 - August 20, 2002