טנרטניאה יבחרב תודהי

ןליא-רב ריאמ

 תואבומ וב ,ינב דעלג ידי לע בתכנה ,רודמ הז ןותיעב םייקש םישדוח המכ רבכ
 ףאו םירמאמ רוא ואר  ,ןכ ומכ .טנרטניאה תשר לע םיניינעמ םירתא לש תובותכ
 תובותכב ,םוי ידימ טעמכ ,ארוקה ףצומ ךכל ףסונב .טנרטניאב תובותכה לע םירפס
 - יתוא ןיינעמה םוחתל ,םלואו .תונמאב הלכו לסרודכמ לחה ,תשרב םישדח םירתא לש
 תובושח תובותכ המכ ןאכ רוקסל ינוצרבו ,םימוסרפ םתואב תוסחייתה לכ ןיא ,תודהי
 םלועל ןתועמשמב ןודל הנפנ ןכמ רחאלו ,ולא תובותכב הליחת ןייענ .הז םוחתב
                                   .ידוהיה


םישלוגל עויס - ימע-דוה רוטילקת
 תאצוה ידי לע קוושמו Jamsa ידי לע ורוקמב קפוה) רוטילקת םסרפתה םיישדוחכ ינפל
 םע דחי םניח ץפומ רוטילקתה .םלועה יבחרב םירתא 8000 ךרעב םימושר ובו (ימע-דוה
 הז ןותעב ולא תורוש בתוכ ידי לע הפ לכב ץלמוהש) Netscape תנכות לע הבוחה רפס
 רותיאב יניצר רזע-חכ וניה רוטילקתה .(46-45 'מע 1995 רבמבונ ,47 ןוילג -
 םירומש םירתאה לכ .ןופלט לש רקי ןמז ךסוח וב לכשומ שומיש ןכש ,טנרטניאב םירתא
 ,תיפארגה ןתרוצב ןהו ,(HTM יצבקכ םיארנ) תילאוטסקטה םתרוצב ןה קסידה לע
 ץלמומו ,דאמ חונ - תונוש תורוצב שופיח רשפאמ שופיחה קשמימ .ךסמ תודיכל
            .תואמגוד יפלא רוטילקתב שי ןכש HTML יפד תביתכב םיקסועל

 םהלש תקדקודמ הניחב ,השעמל .םירתא 44-ל יתוא ליבוה תשרה לע 'תודהי' שופיח
 תא םג 'הדכל' הנכותה :לשמל) שפחמל םיאתמ 'תודהי' רדגומש המ לכ אל יכ התליג
 םירתא םג תשרב שיש דוע המ ,(?תעדיה - בומיסא קחצי לש ידוהיה ואצומב ןוידה
                      .תוריהז .םירנויסמ ידי לע םילהונמה


תידוהיה תשרה .1 http://www.jewishnet.net/ בד אוה אשונה תא םדקמ .תודהי יניינעל םקוהש תשרב ןושארה רתאה והז הארנה לככ םהבו םיפסונ םירתאל רשוקמ רתאה .(הל הצוחמו) תשרב תובר תויוכז ול רשא רניו םירושיק םימייקש ןבומ .דועו ,לארשיב תוירפס ,תושדח ,ןויד תוצובק ,GOPHER, FTP .תשרה לע םיפסונ םירתאל ידוהיה ךוניחה תשר .2 http://users.aol.com/jesna/jesna.htm סחיב יטרואיתו ינויע רמוח רתאב .הקירמא ןופצב ידוהיה ךוניחה םודיקל שדח רתא .דועו ,םירגובמ ךוניח ,היסור ידוהי תטילק ,הלוגב ידוהיה ךוניחל תודהיה יעדמ .3 :דועו ,םיבאשמ ,תוינפה ,םישנא תומש ללוכ ,תודהיה לש ימדקאה דומילל שדקומה רתא http://www.oise.on.ca/~ajhyman/JewishStudies/ :ולוהינבש ןוידה תצובק תא םג האר http://www.h-net.msu.edu/~judaic תינונס .4 http://www1.cc.huji.ac.il/snunit/ םירגאמ רתאב .תירבעב לעפומה (ביבאה אוב תא תרשבמה תינונס ומכ) ןושארה רתאה ,ך"נתב הלכו ,םיירשפאה םיאשונה לכב תע-יבתכ 12-מ הלעמלב לחה םינוש םיגוסמ םירפס לע רמוח לבקל ןתינ .רוזחיאל םינתינה םיפסונ תודהיתורוקמו םידומלת .דועו דועו ,עדמ רחוש רעונ ,רזע ירועיש טקייורפ םייק ,טנרטניאה לע םישדח - תושעל ןתינ המ םיארמ םה םינוש םיפוג עויסבו הכאלמה תא םיעדוי הלאה ה'רבחה .םהל עידצהל הבוח .הברה תודהיה יעדמל רגאמ 'שמש' .5 :תודהיה יעדמל ףסונ רגאמ http://shamash.org/ תויונח ,תירב ינב ,תואירב ,ך"נת ,לארשיו תודהי יניינעב םיבר םירגאמ ןאכ םג .דועו ,םיידוהי םירפסב תוחמתמה םירפס תידוהי הקיזומ .6 :האבה תבותכה הנה ,תשרה לע תידוהי הקיזומב םיניינועמל http://www.mit.edu:8001/people/amgreene/zamir.html תילאקיזומ תוליעפ לע תועידי םש לבקל ןתינ .ןוטסובמ רימז תקהל לש רתאה והז .(םילשוריו קרוי וינ) םלועב םיפסונ תומוקמב םג ךא ,יתבר ןוטסובב תילארטאיתו האושה תחצנהל 'םשו די' .7 http://www.yad-vashem.org.il/ .תרתוימ הלמ לכ .האושה תחצנהל ילאוטריוה ןואיזומה והז לוק-יצבקבו תירבעב ך"נת .8 להונמה עדימ רגאמל איה הנווכה .ך"נתה לש (!)ישעמ-ךוניחל ןוכמה' יוצמ דנלוהב !תירבעב הרוסמה חסונב ך"נתה תא ללוכה לארשי-יבהוא םידנלוה םירצונ ידי לע .ומצע ינפב ץבוקב יוצמ ך"נתב קרפ לכו ,שופיח-ןונגנמ םש ןיא (ןיידע) ,םנמא לוק-יצבוקב ך"נת םש שי יכ איה רגאמה תא תאז לכב ןייצל שיש הביסה ,םלואו ץלמומ ,בגא) בושחימה םוחתב םהל םיעייסמה לכו םירוועה תעידיל - !תירבעב העיפומ תירבעהו דבלב תילאוטסקט השיג תרשפאמה DOSLYNX תנכותב שמתשהל םירוועל .(הליגר תירבעכ - KERMIT לש עויסב םג רשפא - הב ינויצהו ידוהיה יגוגדפה זכרמה .9 :ידומיל-יכוניח רתא חתפ היפלדליפב רטכש ןומולוס ש"ע ,(יביטברסנוקה) רפסה תיב http://www.jajz-ed.org.il/ :אשונב םיניינעתמה לכלו הזינגה ירקוחל .10 http://www.cam.ac.uk/Libraries/Taylor-Schechter הקירמאב יגולואיתה רנימסה .11 המצע היירפסהו ,היירפסב 'תונורחא תושיכר' תמישר ,הכורעת לש הגוצת ללוכ רתאה .(ף"לא תנכות תועצמאב) http://www.jtsa.edu/ :(םוי ידימ לדגו ךלוהה רתא) יתהק שוריפ םע דחי הנשמ .12 http://www.jajz-ed.org.il/today.html (םיירוטסיהה תורוקמבו תרוסמב ,ך"נתב) לארשי ץראב תומוקמ .13 http://www.wzo.org.il/ הרות ידומילל זכרמ .14 http://www.tora.org/learning ך"נתב היפארגוילביב .15 ןתינ רתאב .ןיינעמ רתא הנה ,ך"נתה לע יפארגוילביב רמוחב םיניינועמ םתא םא םכרובע אצמי 'שופיחה עונמ'ו ,םיוסמ אשונב תיפארגוילביב התליאש עצבל :איה ותבותכו הירטסואבש קורבסניאב יוצמ רתאה .שקובמה אשונב םירמאמ http://starwww.uibk.ac.at/theologie/theologie.html ביבא-לת תטיסרבינוא 16 ןילופ תודהי רקחל היפארגוילביב ,תונויצה לש היפארגוילביב ,םעה דחא יבתכמ :תירבעב ידוהי ירוטסיה רקחמל תשרב ןושארה רתאה http://spinoza.tau.ac.il/hci/dat/e_ind.html .(הכלהכ לעופ וניא שופיחה עונמ ,םייתניב :הרעה) םיידוהי םילכאמ 17 ידוהיה לכואה לע לכה - דועו ,רולקלופ ,םינוכתמ http://www.eskimo.com/~jefffree/recipes/ ד"בח זכרמ 18 In English - דועו עובש-תשרפ ,תודיסח ,ד"בח לש הרות ירבד http://www.chabad.org/ ץיווש ,גרוביירפב ארקמה רקחל זכרמ 19 ,Biblica Hebraica :םהבו םיניינעמ םירבד המכ לולכל דיתע אוה ךא ,חותיפב רגאמה .דועו ,הקיתעה תעה רקחל תע-יבתכ ,הקיתעה תעהמ םיאצממ ,ארקמל םירויא לש ףסוא http://www.unifr.ch/bif/%3Ehttp://www.unifr.ch/bif/%3C/a%3E%3Cbr%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20יברעמה%20לתוכה%2020%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20!לתוכל%20קתפ%20חולשל%20תורשפא%20תפסותב%20,יברעמה%20לתוכה%20לש%20תנכדועמ%20הנומת%3Ca%20href= תודהי יניינעב םירושיק לש לודג רגאמ 21 תודהיה יניינע לכב םירושיק לש תובר תורשע http://www.uscj.org/metny/middletown/nefesh1.htm (דועו ,רזע-ילכ ,םירושיק +) לארשיב תוללכמה תשר 22 http://www.macam98.ac.il/ ילגנא - ירבע ןולימ 23 http://hebrew.macom.co.il/Milon/ םיבורק םיאשונל םיבר םירושיק תפסותב ך"נתה רקחל תע בתכ 24 Journal of Biblical Studies http://web.infowave.net/~jwest/ תילאוטריווה היירפסה - תורוקמ ןוכמ 25 http://www.mekorot.org/ תילגנאב 'ץיבובייל המחנ לש עובש תשרפ תונוילג 26 http://www.jajz-ed.org.il/torani/nehama/

:רוזחיא תינכת + (RSV, KJV, Vulgat) תואסריג שולשב ך"נת 27 http://goon.stg.brown.edu/bible_browser/

Machon Mamre

RAMBI


ןליא-רב ריאמ לש רתאה םירמאמ ,תויפארגוילביב תומישר םש לבקל ןתינ .ילש יטרפה רתאה :ביבח ןורחאו תודהיה םוחתב םירמאמ ,(רקיעב ,הקיתעה תעב תידוהי הירוטסיהו דומלת) יתבתכש .תידוהי תונמא תצק םגו ,'ףיכו םיבשחמ'ב ועיפוהש תבשחוממה https://faculty.biu.ac.il/~barilm/home.html
תשר יכ ,םיבר םהו ,טנרטניאה םלועב םישדח םהש ולאל דחוימב ,ריכזהלו ןייצל בושח םג תומייקש אלא ,רתויב שידחה םושייה אוה ,'ףודפד' קר אל תרשפאמ טנרטניאה תוברה ןוידה תוצובקמ תחאל המשרה איה ךכל הטושפ המגוד .תופסונ תויורשפא לחה ,םיידוהי םיניינעל תושדקומה תובר ןויד-תוצובק תומייק .םיידוהי םיאשונב בשחמה ידי לע םיחלשנה הרות ירבדב הלכו ,הילרטסוא תודהי לש םיימינפ םיניינעמ .דועו ,הכלהו האופר ,ןויצע שוגבש תובש ןולא תבישיב :לא בתכמ םיחלוש ,המגודל Listproc@Jer1.co.il :ךכ םיבתוכ בתכמה ףוגב .קיר בתכמה 'אשונ' תא םיריאשמו Subscribe םיבתוכ ןכמ רחאלו ,ןלהל תומושרה תוצובקה תחא תא םיבתוכ ןוידה-תצובק לש הדשב עובק רמוח םכל חלשיי ,רמולכ) ןה תוצובקה .(ןבומכ ,םיירגוס ילב) םכלש םשה תא :(םיאבה םיאשונב .םידחוימ םירועישו םינוכדיע ,שדח המ ,תיללכ היצמרופניא = YHE-About עובשה תשרפ = YHE-Parsha תידומלת היגולודותמ = YHE-Metho .ןישודיק תכסמב רועיש = YHE-Kiddus .דועו ,תידוהי היפוסוליפ ,קוק ברה ,הכלה יניינעב תופסונ תוצובק תומייק
םירושיקה לכבו ,ל"נה תובותכה לכב קפתסה אל ןיידעש ימש ןבומכ .רוציקב והז האוש :ןוגכ ,חתפמ תולימ יפל תשרב םישופיח עצבל ןבומכ ןתינש ירה ,ןכותמ םיברה .דועו ,ך"נת ,ןארמוק ,(holocaust) תשרב םיידוהיה םירתאה תועמשמ הרותה תא ץיפהל תלוכיב איה םינושה םירתאה לכ לש תיזכרמה תועמשמה יכ המוד :ירק) םירפס ויה סופדל םדקש ןדיעבש ןובשחב חקוי םא .תולק-רתיב םלועה יבחרב אל ם"במרה הארנה לככ ,לשמל) תובר םינש רחאל תוקחורמ תוליהקל ועיגהש ,(די-יבתכ תביתכ ןיבש ןמזה רעפ תא םצמיצ סופדה ןדיעש ירה ,(דומלתל י"שר שוריפ תא ריכה םומינימל דע ןמזה תא םצמצ ילטיגידה םוסרפה ןדיעו ,לעופב ותצפה ןיבל רפסה .ירשפאה ,הרותה תצפה םירשפאמ הגשהל םויה םינתינה םינכתהש ירה ,םצמוצש ןמזה םרוגמ דבל םע ןיטולחל תוהז תודהיה תורטמ וז הניחבמ .ישיאה דומילה תשגדה ךות דחוימבו .'לוטיו אובי ,לוטיל הצורה לכו תיווז ןרקב תחנומ הרות' - תימלועה תשרה תורטמ אוהש ןמזבו ,ץפח ובילש םוקמב דומלל דחא לכל תרשפאמ וז תינורטקלא תיווז-ןרק רתוי ,תוחפל ,ידומיל ךרעכ תודהיה ינכת תא תמאות תשרה תוהמ וז הניחבמו ,ץפח םניא ,דובכה לכ םע ,תשרב לסרודכ ירתא ,לשמל .תשרב םיצפומה םירחא םיאשונ רשאמ 'ןוכנ'ה םיאתמה םוידמה :הייארהו ,לסרודכה - יתימאה רבדל םוסרפ לש גוס אלא העשה לש תואצות תרבעהל תרושקתה תא תלצנמ תשרה ,יכ םא) היזיוולטה אוה הז םוחתל 'יתימאה רבדה' ,תודהיב ,תאז תמועל .('הקרבימ' תורשכ אטבתמ רתאה ךכבו ,הנורחאה ,ותוא דומלל ןיינועמש ימל ותוא עדויש יממ רבעומה ןכותה ,ומצע רסמה תרבעה אוה .לסרודכ רתא רשאמ תעלוק רתוי הרוצב תודהיה תא ,יתעדל ,אטבמ טנרטניאה ךכבו תקחורמ הרייע לכו ,הלוגל לארשי ןיבש ברה קחרמה תא םילטבמ תשרב תודהיה ירגאמ הדעונש טנרטניאה תשר ,רמולכ .הל םיצוחנה דומילה ירמוח לכ תא גישהל םויכ הלוכי רסמה תרבעהל ישארה יעצמאה םויכ תויהל הלוכי םייעדמו םייאבצ םיכרצל הרוקמב -םיחילש ,תונכוסה יחילשל ילאוטריו ףילחת ןיעכ) םלועה ידוהי לכ ןיבש ינחורה רבחל היושע םלועב םיבשחמ ינוילימ תרבחמה תשרהש ,אופיא ,אצוי .(המודכו ,םירומ .טעמ אל הזו ,הרותה םע בשחמה ישמתשמ תא ולדגי םה דיתעבש קפס ןיא ךא ,םילבגומ יד םה תשרה לע תודהיה יבאשמ םויכ ,ןכא הרות לבקלו טנרטניאל רבחתהל ,בשחמה דיל תבשל םדא לכוי תע לכבו ,םינומ המכ .IRC ב הרות ירבד ףא וא ,תורוקמ ,םיטסקט ,םירמאמ :די-גשיהב ףא רשא תובלתשה ,הז ךלהמב תירבעה הפשה לש התובלתשה איה התע תיזכרמה הלבגימה קוקז הקיסיפל רוספורפ םא .םישורדה בצקבו תוריהמב אלש ירה ,תישענ איה יכ הניא תשרב תירבעהש ןמיס ,(DOC יצבקל HTM יצבקמ) תירבעב םירמאמ תבסהב יתרזעל רבכ ,ןכא .תשרה לש 'םאה-תפש' ,תילגנאה לש הזמ הנוש הבצמש יאדווו ,'תיעבט' הכ דע ךא ,(שגד=) טנסקא תרבח לש 'ףדפדמ'הו ךרועה - וז הייעב ןורתפל םושיי םייק תא תולעהלו תירבעב בותכל םדא לכ לכוי אלו ,תרדוסמ הרוצב ןקתה עבקיי אל רשא .תחפוקמ תירבעה הפשה ראשית ןיידע ,תולקב תשרה לא וירבד םיידוהיה םירתאה בורו ,שגרומ תוחפ תירבעה לש הנורסח ל"וחב םיבשויה רובע ,ןוכנ יבאשמ תומדקתהל תינויח הניה תירבעה תייצפואש רורב ,תאז םע .תילגנאב םילהנתמ .תשרב תודהיה םוכיס המוד תשרה תדבוע הב הדובעה תטיש ןכש ,תשרב ןואיזומ ומכ הניא תשרב תודהי .המודכו ,םהמ דומלל תורוקמל היינפה ,םכחל תונפל תלוכיה :לארשי תרוסמל הייפואב ןוזחה תומשגתה ךותב ןטק בלש אלא םניא תשרב םיידוהיה תורוקמה תובלתשה יכ הארנ .(ט,אי היעשי) 'םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ' :האובנה לש לודגה
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/jewishnt.html

last updated: February 20, 1998 - June 11, 2001