אב חספ לש הדגה רוטילקת - הבר החמש

ןליא-רב ריאמ

 45 תוריהמב) םיטילקת יתעמש םינש הברה ינפל םעפ .ןמז לש ןיינע קר היה הז
 עיגה הידמיטלומהו םירוטילקתה ןדיעב ,םויה .הכונח יריש םהבו ,(הקדל םיבובס
 לע םירבסה תצקו ,חספל םינוכתמ ,חספ לש הדגה ,חספ יריש וילעש רוטילקתה לש ונמז
 םילשורי הידמיטלומ) JEMM תרבח ידי לע קפוה רוטילקתה .שפנ לכל הוושה המרב חספה
                      .תבשחמ תרבח ידי לע קוושמו ,(מ"עב

 םיצורה ,(תיסורבו תילגנאב ,תירבעב) םידליל הנושארבו שארב דעוימ שדחה רוטילקתה
 תובוב םהבו ,(Quick-Time גוסמ) היצמינא יטרס .חספה גחב דוסי-יגשומ תעדל
 תורבדמ ,(ןהלש בצעמה םש תא ןייצל וחכש המ םושמש ילארשי טנטפ) תודומח הנילטסלפ
 םישנאל תדעוימה 'תיתד' הנכותב רבודמ אל .ולבלבתת לא ,אל .גחה לע תוריבסמו
 רואל אצומה ידוהי רוטילקת תוארל ןתינ הב הנושארה םעפה וזש יל המודמכ .םייתד
 :ןוגכ) ןיינעה לש יתדה טביהה לע שגד םישל ילבמ ךא ,תידוהיה היווחהמ קלחכ
 םיינוליחל דעוימ רוטילקתה :החצ תירבעב .(םייק הז ןיינע םג יכ ףא ,גחה תוכלה
              .וב ועיקשהש םיאור .הפיו דמחנ אוהו ,(םהל קר אל ךא)

 דקונמ ירבע טסקט) חספ לש הדגהה תרכה :'הלועפ תוביבס' המכ לע יונב רוטילקתה
 יגשומ תדימל  ,םירחאו םיירוטסיה םירבסהו םישוריפ ,(יסור וא ילגנא טסקט לומ
 תורשפא תפסותב) גחה יריש ,(המודכו תסורח יהמ ,תרזח יהמ :ןוגכ) גחה לש דוסי
 לש ירוטסיה עקר ,(רוטילקתה קפסמש תובותכה םילמהו הקיזומה םע רישל - 'יקוירק'ה
 תומלוצמה הנילטסלפ תובוב לש הרוצב אלא רבעה 'רוזחיש' לש ןויסנ אלל) גחה
 ןכיה :הדיח םג ליכמ רוטילקתה ךכל ףסונב .(תוענ ןה וליאכ תיארנה הקינכטב
 לש הארוהל דע ןיתמת חספ לש הדגההש םוקמבש איה תיפוסה האצותהו ,ןמוקיפאה
 ןיא לבא ,הרומה' -- ) '!חספ לש הדגהה תא ואיבה 'א םויב ,םידימלת' :הרומה
 לש השדחה תוברתב בטיה תבלתשמו 'המצע תא הגיצמ' שדחה השובלב הדגההש ירה ,('!יל
                        .הידמיטלומהו םירוטילקתה ןדיע

 ןיבל םהינימל םירבסהב העקשהה ןיב רעפה היה הז רוטילקתב יל עירפה תצקש המ
 רוטילקתה לש ינכותה קלחה תא קימעהל היה ןתינ טלחהב  .םהילא עיגהל תלוכיה
 תונוש תומר יפל יונבה עדימ רגאמ ,חספה גח לע 'עדימ רגאמ' ןיעמל ותוא ךופהלו
 אוצמל לכוי דחא לכ וב ,(רוטילקתה לש 'םייחה ךרוא' תא ךיראהל ידכ םג רתיה ןיב)
 םייושעה הדגהל םירבסה רוטילקתב םימייק ,ןכא .ול המיאתמה המרבו ושפנ הקשחש תא
 ,םישוריפ ,הירוטסיה ,םידליל םירבסה ,םירבסה) תונוש תורוצבו תומר המכב
 לככ לודג םיניינעתמו םינוק רפסמ תוסכל הנכותה הדעונ וז הניחבמו ,(המודכו
 לע בושחל היה ןתינ .תלברוסמ תצק איה ולא םינותנל עיגהל תלוכיה ,תאז םע .רשפאה
 דחא לכ היה לוכי הז ןפואב .םיאשונ לש יתיבפלא רדס ובו 'אטרכנא'ל המודה קשמימ
              .ןותנ עגרב ול הקיצמה הלאשל םאתהב רוטילקתב שמתשהל

 איה ןיא ךא ,'תונולח' לע היונב הנכותה ,תישאר .תוניינעמ תונוכת המכ הנהו
 לאנייפ) תירבע 95 תונולח לעו 3.11 תונולח לע תלעופ איהו ,תירבעה הסריגל הקוקז
 גוסב תולת ילבמ םיבשחמ םומיסקמל עיגהל רשפאל :הטושפ ךכל הביסה .(אטב
 ןתינ הדגהה ידומעמ דומע לכב .ןיינעב םיעייסמ ,ןבומכ ,'שגד' יצבק .'תונולח'ה
 תמייק .(זנכשא) יתרוסמה חסונב האירקכ ןיב שממ רישכ ןיב) טסקטה תא 'ןגנ'ל
 עבצאו) ולש ןוגינה ןיבל טסקטה ןיב ,(םידקת-תרסח :התרוצב) הפיו האילמ תוירושיק
 - יקוירקה תנוכתל רשא .(ךסמה לע טסקטל סחיב ןוגינה לש קיודמה םוקימה לע הרומ
 קחשמ םג .הז גוסמ 'הדימל' תרגסמב תינויח תמיוסמ הדימבו תניינעמ הנוכת וז ףא
 עצבל היה בטומש אלא ,הדמחנ הניה (בשחמה תניגנ רחא רוזחל) 'ןומייס' ןונגסב
 יעטק תא ,בגא .'יטתניס' ןוגינ ןגנל רשאמ חספ ירישמ דחאל הניגנמ לש 'רוזחיש'
 םעפו ,הדגהה תאירק ךלהמב תחא םעפ ,תוילאקיזומ תואסריג יתשב עומשל ןתינ הרישה
                          .'הניגנה תבית'מ קלחכ תרחא

 הפי הנומת האציו ,print-screen לש בצמל בשחמה תא האיבה ךסמהמ הספדה תדוקפ
 .(ןוילגה ילושמ מ"ס יצחכ לש הייטס התיהש אלא) תילגנאבו תירבעב טסקט ללוכ
 .(הרוחא ץחכ תיארנ איהו) וזכש רותב הרורב הניא רישה תניגנ לע הרומה תימלצה
 ,(lingo.ini ץבוק רסח) האיגש לע הנכותה יל העידוה הנקתהה רחאל :הרעה דועו
 לאכ הדגהל וסחייתה םיתנכתמה :תחא הרעה דוע קרו .הכלהכ הלעפ הנכותה תאז תורמלו
 ינפלש םידומעה תעבראב טסקטה תא 'לולג'ל שי 5 דומעל עיגהל ידכ ,רמולכ ,'הליגמ'
 לכל 'גלד'ל רשפאל היה ךירצ .(?115 דומעב ףוסל דע 'לולג'ל חוכ שי ימלו) ןכ
 הבורק היימדה עצבלו שומישה לע לקהל תנמ לע תאזו ליגר רפס לכב ומכ אוהש דומע
 ,(ליגר ייקסאל יתרמהש 'שגד' ץבוקב) םירבסהה תא קמועל יתקדב ,בגאו .רפסל רתוי
 ןיב הדרפה העצוב אל םיתעל ,ןכש טסקטל תפסונ ההגה תושעל היה יאדכ יכ יל רבתסהו
 םייואר לבא ,םיטועפ םיניינע .המודכו ,הלמהמ הקחרוה הדוקנה םיתעל ,הלמל הלמ
 ,'יתמ :לש' ל"צ - 'יתמ:לש' ;'הריכז' תויהל ךירצ - 'הרכז' :המגודל) ןוקיתל
                           .(רשעמ הלעמל ןתומכ דועו

                                    םוכיס

 ןנערמ חור-בשמ וב שי .ןמוקיפאה יבנוג לכל טלחהב המיאתמ הנתמ וניה רוטילקתה
 תודהיה יאשונב רובגיתב םיניינועמה רפס-יתבש ינחוטבו ,תונוכתו םימוחת המכב
 בשחמ-קחשמב עקשי דליהש בטומ יכ הנקסמל ועיגהש םירוה םג ומכ ,ןיינע וב ואצמי
 .ברע דע רקובמ היזיוולטה ךסמב ההביש רשאמ תודהיה ןמ והשמ וב שיש יביטקארטניא
 שי - הזה גחה ,הליגר הדגה ונל התיה םיגחה לכבש ?םיגחה לכמ הזה גחה הנתשנ המ
                           .תיביטקארטניא הדגה ונל

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
http://www.biu.ac.il/~barilm/hagada.html

last updated: April 1, 1996