'הזוחה דג ירבד'ב םייטרפה תומשה

ןליא-רב ריאמ

  אוה םויכו ,הרשע-הנומשה האמה עצמאב ןי'צוקב קתעוה הזוחה דג ירבד רפסה לש דיה-בתכ
  ירה ,הרבעש האמב רבכ רכוה דיה-בתכ יכ ףא 1.'גדירבמייק תטיסרבינוא תיירפסב יוצמ
  לארשי-ץראב רוביחה רבחתנ ,הארנה לככ 2.רוביחה תריקחב לחוה תונורחאה םינשב קרש
  לש תרוסמ יפ לע .ןמיתל רפסה הלג םינש תואמ רחאל קרו ,הריפסל תונושארה תואמה תחאב
  ,םיפסונ םירוביח םע דחי ,רוביחה םהילא עיגה ,הרשע-הנומשה האמה ןמ ןי'צוק ידוהי
                           .ודוהל ןמיתמ ולגש םידוהי םע

  תורפסל  ךייתשמ  אוה וז הניחבמו  ,דוד לש והזוח  ,דגל  סחוימ  רוביחה
  תיתורפס הריצי וב שיו ,ארקמה תייומד תירבעב בותכ רוביחה  .תיפארגיפאודואיספה
  ,םייטפילקופא תונויזח ,ארקמה בותכש ,םילהת-ירומזמ ,יממע רופס :םינוש םיגוסמ
  ךא  ,תוניחב המכמ רחא רוביח לכמ הנוש הז רוביח .םייפוסוליפ םיחנומ ףאו תושרד
  תייומד 'תושדקתה' לש ךילהת רפסה רבע ,הארנה לככ ,יכ ןייצל יואר ןאכ ןוידה ךרוצל
  תכרעמב הוולמ רפסהש ךכב תרכינ וז  'תושדקתה' .ותביתכ רחאלש הפוקתב שדוקה-יבתכ
  קפס-ןיא .דועו ,םיקוספ םוכיס ,תונטקו תולודג תויתוא ,ביתכו ירק ,הרוסמ לש תפעוסמ
   .תחא-תבב םלוכב ןודל רשפא יאו ,רקחמל םיבר םירגתא הז רוביח ביצמ תובר תוניחבמש

  ןמז תא עובקל עייסת ,תרחא הדותמ לכמ רתוי ,הזוחה דג ירבד לש ונושל תניחב יכ הארנ
  ונחובל חרכהה ןמו ,תוניחב המכמ םותס רוביחה יכ ןייצל הבוח  ,םלואו  .ורוביח
  םא ףא) תעדה-תא-חינמ ןורתפ תתל תויושע דחי ןלוכ רשא ,תונווגמו תונוש רקחמ-תוטישב
                              .הז רוביחל ,(יטלחה אל

  .וב םיאבומה םייטרפה תומשה :הזוחה דג ירבדמ רצ דממ ןוחבל איה ןלהל רקחמה תמגמ
  ,המישרב) םישנא לש תומש םילולכ םהב םייגולואיכרא וא םייתורפס תורוקמ תריקח רואל
  ,רוביחה רוקמ תנבהב ועייסי הזוחה דג ירבדב תומשה יכ החנהה תרבתסמ ,(רזופמב וא
             .ירוטסיהה ועקר תא וא ,יתורפסה ורוקמ תא וריהבי ףא ילואו

  ןתינ יכ ,תגייוסמ הרוצב םא םג ,תעבוק ,ןלהלש רקחמל דוסי תשמשמה ,וז הדובע-תחנה
  תועפות חונעפל יעצמא ,לבגומ תודועת ץבוקב וא ,רדגומ רוקמב תומש תניחבב תוארל
  םייארקמה תומשהמ המכ ןוחבל ןויסנב תוארל ןתינ ךכל המגוד .תוירוטסיהו תויתרבח
  תצובק ,א רבדמבב םיעיפומה לארשי יטבש יאישנ תומש לש יטרפ הרקמב ןויד וא ,ללכב
  םישנאה תומש יפ לע תונוש תונקסמ תקסהל תרחא המגוד 3.רזומ ףאו ידוחיי םקלחש תומש
  קרפ םיפשוח םהב םימושרה םישנהו םישנאה תומש רשא בימ תודועתה רקחמב תוארל ןתינ
  המכ תצורמב וא םיוסמ רודב םידוהיה תומש לע יללכה ןוידב וא  4.ינחורה םמלועמ
                                     5.תורוד

  .שודיח םהב שי רשא הזוחה דג ירבדבש םייטרפה תומשב קר דקמתי ןלהל ןוידה  ,ןכבו
  שארמ תדמלמה תיתורפס העפות ,רוביחה לש יארקמ-יומדה ויפוא תא ןייצל הבוח ,תישאר
  לש יארקמה ויפוא תשחמהל  .תורכומ תויארקמ תויומד םה רוביחב םיעיפומה םירובגה יכ
  :יתיב-ףלא רדסב הז רוביחב םייטרפה תומשה תמישר ןלהל אבות התע ןודנה רוביחה
  תוילג ,דג ,ןמינב ,והינב ,ןנרא ,ןונמא ,ןנחלא ,רשיחא ,ךלמיחא  ,םולשבא ,םהרבא
  ,תפי ,בקעי ,ץבעי ,באוי ,ןתנוהי ,עדיוהי ,ריאי ,תפט ,םח ,םריח ,ינדה ,דוד ,(!)
  ,אעמש ,לאומש ,המלש ,יניקה ,ןתנ ,השמ ,לאכימ ,ימחל ,יול ,לארשי ,ישי ,קחצי
  םיעבראמ רתוי .(ידש ,תואבצ ,הוהי ,הי ,םיהלא ,לא :תוהולא תומש) .רמת ,ןטש(ה)
  ,ארקמל רבחמה תקיז תא םיאטבמ םהש הדבועה טעמל שודיח לכ םילוטנ ןאכ םייונמה תומשה
  םירכומ םניאש םירופיס ,תויארקמ תויומד לע הדגא ירבד תודבל יתורפסה ונורשכ תאו
                                  .רחא רוקמ לכמ

  ,ארקמה ןמ םיעודיה םהמ ,רוביחב םירכזומה תומוקמ תומש ןלהל ונודיי אל ,ךכב אצויכ
  ,'םישדחה' תומוקמה תומש .רחא רוקממ םירכומ םניאש םהמו ,םחל תיבו םילשורי ןוגכ
  ןלהל ןוידהש אלא ,יאמצע רוריב םינועט ,'תומקנ בצמ'ו ,(הינמרג=) 'אינומרג' ןוגכ
                      6.תומוקמ תומשב אלו םישיא תומשב דקמתמ

  תומש העברא הז רוביחב שיש ירה ,ארקמה ןמ םירכומה םייטרפה תומשה דבלמ  ,םלואו
  תורפסהמ בטיה רכומה םיכאלמהמ דחא לש ומש ,לאמס םשה אוה םהמ דחאו ,םייארקמ םניאש
  אל רשא תומשה תמועל 7.ןודיי אל אוה ךכ לשבו ,תינברה תורפסהמ םג ומכ תינוציחה
  זוחא העשתכ ,לכה ךסבו ,ארקמה לע 'םירובג' ףיסומ הזוחה דג ירבד רבחמש ירה ,ונודיי
                      .םייארקמ םניא רוביחבש םייטרפה תומשהמ

  ,(רושגב ךלמה ער) זשרפ ,(םחל תיבמ שיא) יחרפה דבז :ןלהל ונודיי ולא 'םישדח' תומש
  ,ותנבהב םיישקה ,ולא תומשמ דחא לכב דקמתי ןוידה .(יבאומ העור לש ותב) הריפצו
                          .ול םיעצומה םינושה תונורתפהו

                                יחרפה דבז .1

  בורקה רנא'ז ,טפושה דוד לש ותמכח תא לידגמה יתדגא רופיסב ,(הק קוספב) חתפנ ד קרפ
                             :ךכ םש בותכ .המלש טפשמל

  תחפשממ יחרפה דבז ומשו אמלשורי אובל דוד ריע םחל תיבמ שיא ךלה המהה םימיב
                      .'הל רדנ רשא ורדנ תא םלשל יצרפה

  ,ארקמב םירכזומה יצרפה תחפשמו ,דבז םשה ןודיי הליחת :םינשל קלוחי ןיינעה רוריב
                     .יחרפה :שיאה לש ויוניכ ןודיי ןכמ רחאלו

  ,לאידבז ,והידבז ,הידבז ,ידבז ,דבז :תונווגמו תובר תורוצב ארקמב עיפומ דבז םשה
  אל ךא) אמ,אי א"הדב .דבזלאו דבזוהי ,דבזוי ,דובז ,השא םשכ ,(הדובז :ירק) הדיבז
  ירבד רבחמש רשפאו ,'ילחא ןב דבז' :דוד ירובגמ דחא ןיוצמ (טל,גכ ב"משבש הליבקמב
       .דוד לע שדח רופיס ורפסב דוד םע רושקה םדא לש םש ןווכמב לטנ הזוחה דג

  תורוקמהמ ןה דומלל ןתינש יפכ ,ידמל ץופנ 'דבז' םשה היה תיארקמ-רתבה תפוקתב
  ,(הארנכ  ,םיארומא) םישיא המכ םירכזומ דומלתב .םינוילגנוואה ןמ ןהו ,םיידומלתה
  בקעי ורכזוה אכ,ד יתמב 8.'אדבז' ,'דיבז' ,'ידבז' :בורק םשב ארקנ םה וא םהיבאש
                      .תרנכב םידוהי םיגייד ,ידבז ינב ןנחויו

  היושע איה ןכש ,תיארקמ וז הרוצ תיארנ הינפ לע .'יחרפה' הרוצב ןודל התע אובנ
  ןמ תרכומו 'ץרפ'מ הרוזגה הרוצ ,'יצרפה' :ןכמ רחאל דימ אבה םשל המודה ךוישה תרוצב
  וא) 'חרפ' יורק היה השארש החפשמל ןב היה יחרפה דבז ,ןכ םא .(כ,וכ רבדמב) ארקמה
  יכ בל םישל שי תאז דוע .(ונממ תרצוקמה הרוצה אוה חרפ םשהו 'היחרפ' היה אלמה ומשש
  תחפשממ האצומש םחל תיבב הרגה תומד רציו ,םשה לש יפארגואיגה טביהל עדומ היה רבחמה
                                .הדוהי טבשמ יצרפה

  אוה יכ ףא ,יטרפ םשכ ארקמב דעותמ וניא הז םשו ,'חרפ'מ רוזג 'יחרפה' םשה ,הנהו
  עיפומה םש ,'חרפא' אוה וילא בורקה רחא םש .(זי,ד א"למ) 'חורפ' םשל ותרוצב המוד
  תניחבמ 9.גל,ה ינוציחה ארזעב עיפוה םשהש ןכתיו ,ןושאר תיב ימימ ירבע םתוח לע
  :ןוגכ ,היחמצה םלועמ םיחוקלה םייארקמ תומשל תמיוסמ הדימב 'חרפ' םשה בורק ןיינעה
                    10.דועו ,הסדה ,העיצק ,ץוקה ,טול ,ףלצ ,חמצ

  ,הנקה  :ןוגכ  ,םיחמצ םש לע םייורקה םישנא לש תומש םיעודי תידומלתה תורפסב םג
  בורקה ידומלתה םשה 11.וז תורפסמ תרכומ הניא 'חרפ' הטושפה הרוצה ךא ,ילוקיד ,ירמת
  דבלב דחא הרקמב דעותמה ,(תירופואיתה תפסותה םע לעופה) 'היחרפ' אוה 'חרפ'ל רתויב
  קר אל בטיה רכומה םש ,(ס"הנפל הנושארה האמב יחש) עשוהי 'ר םשב םכח לש ויבאכ
                    12.תויגאמה סרחה תורעקמ םג םא יכ ,דומלתהמ

  .םייניבה ימיב םיידוהיה תומשה רצואב 'יחרפה' םשה רכזומ הנושארה םעפב ,הארנה לככ
  םשמ רזגנ ויוניכש םדא ,ןאש-תיבב בשייתהו לארשי-ץראל הלעש יחרפה ירותשא 'ר אוה ךכ
                         13.היסולדנאבש הסנרולפ ואצומ ריע

  םשכ 'חרפי'ל םשה בורק ןכו ,(ידרפס אצוממ) החפשמ םשכ 'יחרפ' םשה בטיה רכומ םויכ
                            .הבקנ םשכ ,'היחרפ'ו ,רכז

                                  הריפצ .2

  דודמ שקיב רשא ,ןאצ-העור ונייה ,'יבאומ דקנ' לע רפוסמ ,(גצ קוספב חתופה) ג קרפב
  ןיב העור תויהל והנימ דודו ,רייגתהל לכוי אלש ול רמאנ ןתנ לא 'ה רבדב .ורייגל
                        :בותכ גק קוספב ,ךשמהב .ונאצ יעור

  המלש חקל התוא הארמ תפיו ראות תפי תשא התיה איה הריפצ המשו ול התיה תבו
          :םישגליפה תיב לכל שארל התיהו לכמ ויניעב ןח תאשונו ושגלפל

  דעותמ וניא הארנה לככש םש ,הריפצ היה המשו יבאומ אצוממ שגליפ התיה המלשל ,ןכ םא
  ונייה ,'ריפצ' לש הבקנה תרוצ אוה 'הריפצ' םשה יכ הארנ .הרשע-עשתה האמל דע תירבעב
  ליאוה 14.תרחואמה תיארקמה תירבעה ןושלהמ הנושארל רכומה םצע םש ,(ידג וא) שית
  אוהש דוע המ ,ותב תא טלחהב םאות 'הריפצ' םשה הארנ ,ןאצ-העור היה הריפצ לש היבאו
  ,הלגע ,האל ,הקבר ,לחר :םייח ילעבמ רזגנ ןמשש תויארקמה םישנה תומש תצובק תא םאות
  םימוגרתהמ םיעודיה רתוי םירחואמה תומשה ייוניכל המוד ףאו 15. הדלוחו הרובד ,היבצ
                  16.אתילט - הרענלו ,אילט - רענל ,םיילארשי-ץראה םיימראה

  אלא ,(הז םשב ןותע עיפוה רתוי רחואמו) 'הריפצה' םשב תע-בתכ דסונ הרשע-עשתה האמב
  הנשמב םג עיפומה םצע-םש ,'הריפצ' יארקמה םצעה-םשמ הז םש רזגנ  ,הארנה לככש
  תע-בתכ לש ומשכ  ,רחש :ןהמ תחא) תויועמשמ המכל הכזש ףאו  ,תידומלתה תורפסבו
      .ליעל רכזומה ריפצהמ רזגנה 'הריפצ' םשה לע עדונ אל הכ דע ,רומאל 17.(רחא

  יגולואיכרא יפארגיפא אצממב שדוחמ ןויד ררועל יושע 'הריפצ' םשל סחיב תורוקמה רסוח
  םשב השא ,היננח לש ותשא תרכזומ א,ה םיחילשה ישעמב .הזמ תיתורפס תודעבו  ,הזמ
  יבג לע אצמנ ךכל בורקה םש 18.('הריפש' וא) 'אריפש'ל םגרות רשא םש ,Sappheirh
  תויתואב) CAIIIPA תחא םעפ :תונוש תורוצבו ,ס"הנפל הנושארה האמה ןמ תואמקסולג
  וליאכ ןיררוע אלל לבקתה ינוויה םשה 19.דועו ,Androus Sapira תרחא םעפו ,(תולודג
  רהב םירבק-תרעמב אצמנש םש 20.הפי :ונבומש 'אריפש' ימראה םשה לש קיתעתה אלא וניא
                           21.םיפסונ תומוקמבו ,םיתיזה

  ילוא 22.תמייוסמ תוגייתסהב םא םג ,לוקשל םוקמ שי ,וז תורשפא לע קולחל ןיאש ףא
  קיתעת קר הניא תינוויה s הש אוה ךכל רבסהה .'הריפצ' לש קיתעת ףא היה ינוויה םשה
  תאבומ וט,וכ רבדמבב 'ןופצ' תחפשמ ,לשמל ,ךכ .י"דצה לש םג םא יכ ,תירבעה ן"ישה לש
  הינפצ  ,Swphar םגרותמ אי,ול תישארבב ופצ ,Saphwn :(דכ קוספ) םיעבשה םוגרתב
                23.ךכל תופסונ תואמגוד תומייקו ,Sophonias כ םגרותמ

  טלחהב אוה םא םג ,םימודקה תורוקמב דעותמ וניא 'הריפצ' םשה  ,רבד לש וללכ
  אוה אמש לוקשל שי ,'אריפש' לש קיתעתכ לבקתה Sapira ינוויה םשה יכ ףא .'ינויגה'
                               24.'הריפצ' לש קיתעת

                                  זשרפ .3

  החרב איה ןונמא ידי לע הסנאנש רחאל רשא דוד תב רמת לע ןיינעמ רופיס וניה ג"י קרפ
  םשב םדא ,('ךלמה יער' :רוביחב ביתכה) ךלמה ער הצר םש התויהב .המיא יבא רושג ךלמל
            .ותוא הגרה איה ףוסבלו ,וילע המירעה איהש אלא ,הסנואל ,זשרפ

  ןיינעמ ומצע רופיסהו ,(גי ב"משל ךשמה לוכיבכ) ך"נתה ןיעמ הביתכ ןונגסב טקנ רפסמה
  ןכ ינפל ,םלואו .דבלב 'זשרפ' םשב ןוידה זכרתי ןאכש אלא ,תוניחב המכמ ךרע-לעבו
  ןיאו ,(ה,ד א"למ) יארקמ ראות אוה 'ךלמה ער' :זשרפ הנוכמ וב ראותה יכ ריכזהל יואר
                      25.ארקמה רחאל אוהש רוביח לכמ רכומ אוה

  הסכ ינפ זחאמ' :ט,וכ בויאב עיפומ הז תויתוא ףוריצ יכ ףא ,ארקמב וניא 'זשרפ' םשה
  'שרפ'מ ותועמשמ ורזגו ,םומע קוספב לעופה רתונ ותודיחי לשב .'וננע וילע זשרפ
  ,אהי רשא לעופה לש שוריפה אהי ,םרב 26.תופסונ תועצה םג ועיצה ךא ,(תילאמש ן"ישב)
                             .ןוביל ןועט 'זשרפ' םשה

  ,ירכנ שיאב ןאכ רבודמו ליאוה ,רומאל .אוהש תומכ םשה תא לבקל איה הנושארה תורשפאה
  יושעכ ותוארל איה תחאה ךרדה .םינפוא ינשב שרפתהל לוכי הז םש .ול האי רזומה םשה
  םשהש ונייה ,יתוכאלמכ םשה תא תוארל איה תרחאה ךרדהש דועב ,ז + 'שרפ' לעופהמ
  לע  ,ן"יז ופוסב ליטהו םש איצמה ךכ לשבו ירכנ םשל קוקז היהש רבחמה ידי לע אצמוה
  םש  ,אל-ל,זי ב"למב תוארל ןתינ 'זשרפ'ל המודה םש .(יסרפ ילוא) ירכנ הארייש תנמ
              :םהיהולא לעו ןורמושל רושא ךלמ הלגה רשא םילוגה לע רפוס

  :אמישא תא ושע תמח ישנאו לגרנ תא ושע תוכ ישנאו תונב תוכס תא ושע לבב ישנאו
                       .'וכו ,קתרת תאו זחבנ ושע םיועהו

  סרפב ,םליע ,הארנכ) םיועה יהולא 'זחבנ'ל המוד הזוחה דג ירבדב 'זשרפ' םשה ,רומאל
                 .םשה אבוה וב רופיסל םאתהב ירכנ לש םש ,(םויה לש

  ,רומאל .םירפוס-תועטמ עבונה םשכ ,'זשרפ' םשה תא שרפל תפסונ תורשפא תמייק ,םלואו
  'ןשרפ' בתכנ ןאכ ןודנה םשה רוקמבו ,ן"יזל תיפוס ן"ונ ןיב ףילחהו העט ןומדק רפוס
                    .ןלהל ןוידה שדקומ וז תורשפאל .'זשרפ' אלו

  ,הנהו .ותאירקב תועטל םוקמ ןיא הרואכלו ,םעפ רשע-םינש רוביחב עיפומ 'זשרפ' םשה
  ךרדכ  ,'הלודג ןיז' :בותכ ןוילגבו ,הלודג ן"יז תואהשכ םשה עיפומ תיעיברה םעפב
  קר עודמ תעדל השק .ארקמה ירפסמ דחא היה וליאכ ,הז רוביחב תובורמה הרוסמה תורעה
  תואכ בתכית ן"יז תואה יכ ,(רבחמל ,םתסה ןמ ,רחואמה) רפוסה 'רכזנ' תיעיברה םעפב
  תעפותב היולת השק תוחפ אל היעב 27.הנושארה םעפב רבכ ךכ לע ריעה אל עודמו ,הלודג
  רפוסה הצר המ :ך"נתה ירפסמ דחאבכ הז רוביחב תורוגשה תונטקהו תולודגה תויתואה
                   ?'תוגירח' תויתוא ןתוא ובתוכב זומרל וא דמלל

  יתטיש ןפואב ראבל ןתינ אל ןכש ,התוללכב העפותה לע רוריבב בישהל רשפא יא העש יפל
  אל יכ המוד ,םלואו 28.יארקמה טסקטב ,הנטק וא ,הלודג תוא העיפומ ןהב םירקמה לכ תא
  ך"נתב ןורתפ אצמיהל ךירצ הזוחה דג ירבדב תודחוימה תויתואה לכל יכ רמואה קחרי
  הקוחר ארקמב תוגירחה תויתואה תייעבש אקע אד .הרוסמה תסירע אוה ך"נתה ירהש ,ומצע
  ,'זשרפ' םשה :תחא היישוק תיילת לש השק בצמב אצמנ דמולהו ,תעדה תא חינמ ןורתפמ
        .(ללכב ך"נתבו ,טרפב הז רוביחב) תולודגה תויתואה רוקמ :תרחא היישוקב

  ןה ת"לדו ן"יע תויתואהשכ ,'דחא 'ה ונהולא 'ה לארשי עמש' :בותכ ד,ו םירבדב ,הנהו
  תואה יכ הארנ ,תאז תמועלו ,רורב וניא הלודגה ן"יע תואל רבסהה .תולודג תויתוא
  'ה' ןוגכ ,םילמה לש היוגש האירק עונמל הדעונ ,םישרפמה ושריפש יפכ ,תלדגומה ת"לד
  -תחנה ,רומאל 30.'םייטסילאנויצאר' תוחפ ,םירחא םירבסה ךכל ונתינ יכ ףא 29.'רחא
  ךרדכ ,הביתכב תועט עונמל הדעונ ת"לד תואהש ,דבלב תחכומ יתלב החנהו ,איה הדובע
              31.ארקמב םיבר תומוקממ בטיה םירכומה ש"ירו ת"לד יפוליח

  היה הצור .הלודג ן"יזב 'זחבנ' בתכ ב"למב רפוסה עודמ ןיבהל ןתינ ,וז המגוד יפ לע
  ארקי אלא ,'ןחבנ' אורקל ,בתוכה וא ,ארוקה העטי לא הז יאדיחי םשבש רמול רפוסה
  ףאו ,'ןחבנ' םשה בותכ ארקמה לש דיה-יבתכמ קלחב ,תנתונה איה איה ,םלואו .'זחבנ'
  דג ירבדב העריא המוד העפות יכ ענמנה ןמ אל ,ןכ םא 32.םשה תא ךכ וארק דומלתה ימכח
  ןכש ,תרחא תוא ןאכ אורקל העטת לא :רפוסה תארוה לע תזמור הלודגה ן"יזהו ,הזוחה
  תויועטה יפוליחל רפוסה תיינפה םצע יכ המוד ,םלואו .ן"יז איה הנוכנה תואה
  הלודג תוא ןאכ עבקש רפוסה יכ דמלל האבה איהו ,ובילל רדחש קפסה לע תדמלמ םיירשפאה
  ן"ונ וינפלש דיה-בתכב האר רפוסה ,רומאל 33.העט ,(ומדקש רפוסה וא) ומצעב אוה
  .תויתואה יתש ןיב םייקה ברה ןוימדה םוש לע תאזו ,ן"יז תואכ הארוקל העט ךא ,תיפוס
  שושחל לחה אוה ,'זשרפ' ,וניבהש יפכ םשה תא קיתעה אוה םהב םימעפ רפסמ רחאל ,םלואו
  ,'זשרפ' םוקמב 'ןשרפ' ארקיו ,'העט' טעמכ ומצע אוהש יפכ 'העטי' וירחא ארוקה אמש
  הלמ העיפומ וב ןושארה םוקמל בש אלש וילע המית תצק םא םג) ן"יזה תא לידגה ןכ לעו
                                      .(וז

  רשא תע ,םימוד םירקמב וקוזיח תא אצומ ,םירפוסה לש הביתכה יכרד לע ןועשה ,הז רבסה
  םילהתב תוארל ןתינ ךכל המגוד 34.תיפוס ן"ונל ן"יז ןיב ףילחהו העט יארקמה רפוסה
  יל היה' :בותכ ג,אע םש ול ליבקמה קוספבש דועב ,'זועמ רוצל יל היה' :בותכ םש ב,אל
  35.תיפוס ן"ונל ן"יז ןיב רפוסה ףילחה םהב ך"נתב דיחיה םוקמה הז ןיא .'ןועמ רוצל
  היה ירוקמה םשה ,רומאל .המוד הרקמ הרק הזוחה דג ירבדב יכ ענמנה ןמ אל ןכ לעו
  36.'זשרפ' םשכ ,(ןיינעה שגדוה ףא דחא הרקמבו) קתעוה אוה רפוס תועטב ךאו ,'ןשרפ'

  תומשה יפ לע רבסהל טלחהב ןתינ 'ןשרפ' םשהש ירה ,תועמשמ-רסח 'זשרפ' םשה דועב
  ינב תרשע 37.םייארקמ-ץוחה תורוקמב םינגועמה תומש ,רתסא תליגמב םיאבומה םייסרפה
  וא 'אתד' תמויס ילעב םהמ הששו ,םהילע יסרפ םתוח םיאשונ ט-ז,ט רתסאב םירכזומה ןמה
  תויוברתמ םיעודיה ףאו) םיידוהיה תומשה םג ומכ ,םייסרפה תומשה ,רומאל 38.'את'
        .(ינמש וא) ילעפ ינשהו ירופואית דחאה ,םיביכרמ ינשמ םייושע ,(תורחא

 .'אתדנשרפ' םשה לש ,(ירופואיתה ביכרמה אלל) ורוציק אלא וניא 'ןשרפ' םשה ,תאז רואל
  ,יסרפ סיסב לע םש הזוחה דג ירבד רבחמ 'איצמה' ןווכמב יכ ענמנה ןמ אל  ,ךכיפל
  ףא ילוא וא) 'ןשרפ' תא איצמה רבחמה .הז ךרוצל ןמה לש וינבמ דחא לש ומשב עייתסנו
  לע ,(רמת תא סונאל ןווכתהש םדא לש תילילש תומד) רושג ךלמ ערל ונתנו ,(הז םש ריכה
                          39.ירכנ שיאכ ותוא ןייפאל תנמ

  'זחבנ' לש ותומד-ןב אוהש וא :םינפוא ינשב 'זשרפ' םשה תא שרפל ןתינ ,רבד לש וללכ
  הגירח הרוצכ) ן"יז תפסותב רכומ ירבע לעופמ בכרומה ירכנ םש  ,(םאתהב דקוניו)
  םשה רוציקכ  'ןשרפ' ורוקמב היה הז םשש וא ,(םיירבעה תומשה לש תלבוקמה הרוצהמ
  תרחואמ רפוס-תועט לשב קרו ,ן"ונב םימייתסמה םיבר תומשב לבוקמכו ,'אתדנשרפ' יסרפה
                         .ן"יזל תיפוסה ן"ונה הכפהנ תיסחי

                                   םוכיס

 ,(ךאלמה) לאמס :םה ארקמב בותכש המל רבעמ הזוחה דג ירבד רבחמ ףיסוהש םייטרפה תומשה
  םישיגדמ םה ךכבו ,'םישדח' תומש םה ולא העברא ךותמ השולש .זשרפו הריפצ ,יחרפה דבז
  תוארה  תדוקנמש  רוכזל בושח  ,םלואו  .ןאכ ןודנה רוביחה לש ודוחיי  תא
  שממ ,םייארקמכ תומשה םיארנ ,הז רפס בותכ הב תיתורפסה הרוצה ,תיפארגיפאודואיספה
  תומש המכ יכ ררבתמ תקדקודמ תרוקיב רחאל קר .תיארקמ תיארנ רוביחה לש תירבעהש םשכ
     .(המצע ינפב הריקח הנועט ארקמה תייומד תירבעה תייעבו) 40'םישדח' םה םייטרפ

  ידכ וב ןיא ןכש ,תמיוסמ הניחבמ ,בזכאמ וללה 'םישדח'ה תומשה לש ףיקמה רוריבה
  םייטרפה תומשה לש רקחמה-תטיש יכ הארנ .הזוחה דג ירבד לש יתדיחה ויפוא תא רותפל
  רבחמ לש ומוקמל וא ,ונמזל ,ויפואל ,אלמ ירוטסיה ןורתפ תתל תלגוסמ הניא ןיידע
  קלח אלא וניא תמיוסמ הדועת לש תומשב ןוידה יכ חוכשל ןיא ,םרב .הזוחה דג ירבד
  לכ לע .ןאכ הלעוהש המב עייתסי רתוי ףיקמו ידיתע ןוידש רשפאו ,ללוכ ינושל ןוידמ
  יכ ,דבלב רצ םוחתב םא םג ,תפסונ םעפ חיכומ הז רוביחבש םישדחה תומשב ןויעה ,םינפ
  לעב םדא ידי לע רבחתנ אלא ,אדירג ינייקח השעמכ בשחיהל לוכי וניא הזוחה דג ירבד
                    .תיאמצע הריצי תלוכיו ,ינושלו יתורפס רשוכ


תורעה

    .ךכ לע הל הנותנ יתדותו הז רקחמב הכמת ןליא-רב תטיסרבינוא לש רקחמה תושר *
  םימולצתל ןוכמב הז די-בתכ  לש םולצתה רפסמ  .O0.1.20 'גדירבמייק די-בתכ  1
  .16265 אוה ,םילשורי ,םר-תעבג ,תיאטיסרבינואהו תימואלה היירפסב םיירבע די יבתכלו
  לע ףייר 'ס ר"דל דחוימבו ,'גדירבמייק תטיסרבינואב היירפסה תלהנהל הנותנ יתדות
                      .םתושרבש דיה בתכ תא סיפדהל יל םתושרה
  סרגנוקה ירבד  ,'"הזוחה דג ירבד" לש יפארגואיגה ורוקמ' ,ןליא-רב 'מ :האר  2
  ירפס' ,ןליא-רב 'מ ;126-119 'מע ,א ,ן"שת םילשורי ,תודהיה יעדמל ירישעה ימלועה
                     ;100-74 'מע ,(ב"נשת) 52 ,םימעפ ,'ןי'צוק
  M. Bar-Ilan, 'The Date of The Words of Gad the Seer', JBL, 109/3 (1990),
  pp. 477-493.
  'מע ,(ז"שת) וט ,וננושל ,'ארקמבש םייטרפה תומשה רקחמל' ,(רזמ) רלזיימ 'ב  3
       .17-16 'מע ,ה"משת םילשורי ,[י-א] רבדמב רפס לע שוריפ ,טכיל 'י ;44-37
  אל ,וננושל ,'תוירוטסיה תועידיל רוקמכ בי ידוהי לש םהיתומש' ,ןהכ 'נ  :האר 4
                          ;210-199 ;106-97 'מע ,(ז"כשת)
  M. H. Silverman, Religious Values in the Jewish Proper Names at Elephantine,
  Neukirchener Verlag Neukirchen-Vluyn, Verlag Butzon & Bercker Kevelaer, 1985.
  לט ;70-47 'מע ,ד"ישת ביבא-לת ,תורפסבו הרישב ןושלב םינויעו םירקחמ ,ראלק 'ב 5
    .241-238 'מע ,(ז"משת) טי ,לארשי ץרא ,'ינש תיב ימיב םיאנומשחה תומש' ,ןליא
  דוע המ ,התע ןודנה רוביחה תא תמאותכ תיארנ ךא ,חרכהב תקדצומ הניא וז הדרפה  6
                   .(2 'עה ליעל) דרפנב ונודנ וב תומוקמה תומשש
  סחוימה םוגרת ;ז,ט ,ח,ד (ינוויה) 'ב ךורב ןוזחב (?)הנושארל עיפומ לאמס םשה  7
  הכלה לע ,גרובצניג 'ל  :האר .הפינע תורפס וילע הבתכנו ;ו,ג תישארב לע ןתנויל
  ,הינש הרודהמ ,ןוילע יכאלמ ,תוילגרמ 'ר ;ךליאו 226 'מע ,ך"שת ביבא-לת ,הדגאו
                           ;ער-חמר 'מע ,ד"כשת םילשורי
  G. Scholem, Kabbalah, Jerusalem: Keter 1978, pp. 385-388; L. H. Schiffman and
  M. D. Swartz, Hebrew and Aramaic Incantation Texts from the Cairo Geniza,
  Sheffield: JSOT Press, 1992, p. 79.
  ןויער ,תוומה-םס לש תועמשמב אקווד ואלו) לאל תרוטק ונייה ,'לא-םס' אוה םשה שוריפ
  :תניחבב איה םשה תועמשמ .(ללכ-ךרד ,ןבוה ומשש יפכ ,תוומה ךאלמכ ודיקפת תא אטבמה
  היה ןכאש רשפאו) יארקמ הארנ ומצע םשה .לאה ינפל חוחינ חירכ ינב אהיש ןוצר יהי
  ,םימשב םש לע ,(םישנ לש רקיעב) םייטרפ תומשל בורק הז םש .(ארקמה תפוקתב לבוקמ
  דג ירבד רבחמ תשרד תא ןייצל בושח .םשביו ,(ךופה ןרק) העיצק ,הרוטק ,תמשב :ןוגכ
  קרפהשכ םג בקוע םיקוספה רופסמש התיה רפוסה לש הרוסמה תטיש) גנש קוספב הזוחה
  םדק הז ושוריפב .'םימסה שאר ףטנ םש לע תפט ותב רמת תא המלש ךלמה ארקיו' :(םייתסמ
  ג ,'לארשי ינב תומש רקחל' ,ינבוארה 'א :האר .ינרדומה רקחמל הזוחה דג ירבד רבחמ
                            .48-39 'מע ,(א"צרת-ץ"רת)
     .382-379 'מע ,ד"כשת םילשורי ,א ,םיארומאו םיאנת תודלות ,ןמייה 'א :האר 8
  'מע ,ח"לשת הפיח ,םייארקמ-ץוחה םיירבעה תומשה תרוסמ ,רצלה 'מו הנחוא 'מ :האר  9
  -ילעב תומש לע) חורפא איה ותארוה אלא ,םיחרפב רשוק וניא חרפא םשה יכ ןכתיי .35
  ,ג"נשת םילשורי ,תוירבע תובותכ תפוסא ,בוטיחא 'ש :ןייע .(ןלהל האר םיריעצ םייח
                                  .135-134 'מע
  ,'לארשי ינב תומש רקחל' ,ינבוארה 'א :האר ,םיחמצמ םירוזגה תומש לע  10
                         ;395-381 'מע ,(ץ"רת) ב ,וננושל
  I.  Loew,  Die  Flora der Juden,  rep.,  Hildesheim:  Georg  Olms
  Verlagsbuchhandlung, 1967, IV, pp. 416-428.
  בכ ,הפוקתה ,'תומודקה תופוקתב םיירבעה םייטרפה םצעה-תומש' ,גרבשרה  ש"א 11
         .(403 'מע דחוימב) 413-379 'מע ,(ט"פרת) הכ ;289-256 'מע ,(ד"פרת)
       ;106 'מע ,ט"שת םילשורי ,דומלתה ימכח ,יקסנמוא 'י ;ו,א תובא :האר 12
  M.  J.  Geller, Joshua b. Perachia and Jesus of Nazareth:  Two Rabbinic
  Magicians, Ph.D. Dissertation Presented to Brandeis University, 1973.
                :הזינגהמ יגאמ עימקמ עודיה 'לאיחרפ' םשל דוע הוושה
  P. Schaefer und S. Shaked, Magische texte aus der Kairoer Geniza, Tuebingen:
  J.C.B. Mohr, 1994, I., p. 59.
  םריע םש לע ,(םהירפס וא םה) ונוכש סנאבורפ ימכחמ הפי תרכומ המוד העפות  13
          .דועו ;ןטקה רואמה - לנול ;רהה ןמ - ראיילפטנומ :תירבעל םגרותמה
                   .אכ,טכ ב"הד ;הל,ח ארזע ;ךליאו ה,ח לאינד 14
  הל'צכ וא  ,(ידג=) תילגנאב kid אוה םויכ ול בורקה  ,(םש אלו) יוניכה  15
  ,(ה"כשת) חצ ,םינחמ ,'תויח תומשכ םישנ תומש' ,יונ 'ד :האר .שידיאה ןמ ,(לותלתח)
                   :האר ,ארקמב םישנה תומש תייעבל .159-150 'מע
  J. J. Stamm, 'Hebraeische Frauennamen', Supplements to Vetus Testamentum, 16
  (1967), pp. 301-339; Inger Ljung, Silence or Suppression: Attitudes towards
  women in the Old testament, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1989, pp. 18-20.
  סחוימב םגרות בכ,דמ תישארבב 'רענה' .הז ןיינעב תודיחאב וטקנ אל םימגרתמה  16
  המגרות ט,ב רתסאב 'הרענה' ךכב אצויכ .'אמילוע' ה,בכ םש ךא ,'אילט' הלמב ןתנויל
  'הרענ'ה זט,דכ תישארבב) 'אתמילוע'כ המגרות ד,ב םשש דועב ,'אתיילט'כ ינשה םוגרתב
  הרענל ימראה יוניכה לע .(ןתנויל סחוימב  'אביר'ו ,סולקנואב  'אתמלוע'כ המגרות
  םשה תא םאות 'אתילט' יוניכה .(תירוסב רבדה ןכו) אמ,ה סוקרמב םג האר 'אתילט'כ
  עבונ גרבשרה ש"א תעדל רשא ,(ןמחנ בר לש ותשא) 'אתלי' םשל בורקו ,'הילט' ינרדומה
  ,ליעל) גרבשרה ש"א :האר .וירבד םירבתסמו ,תירבעה 'תלייא' איהש תימראה 'אתליא'מ
  התניזש ןהכ תב ילט תב אתרמיא' :ב"ע בנ ןירדהנסל דוע הוושה .401 'מע ,(11 'עה
           .יתימאה םשה תא םילעהל דעונש םש ,'הילט תב השבכ' ונייה ,'יאוה
  ;ב"ע אי ,ב"ה ח"פ תבש 'ורי ;ג,זט םילכ ;י,ז ,ז,ז לאקזחי ;ה,חכ היעשי :האר  17
         .5596-5595 'מע ,ה"שת םילשורי אי ,תירבעה ןושלה ןולמ ,הדוהי-ןב 'א
                               :האר ,וז השא לע 18
  Edith Deen, All of The Women of The Bible, New York: Harper & Brothers, 1955,
  pp. 213-217.
  ,(ץ"רת) א ,ץיברת ,'('ב) םיתיזה-רה דרומב תידוהי םירבק-תרעמ' ,קינקוס ל"א  19
  םש לש הרקמכ וא ,ורדנא לש התב אריפשכ וא קינקוס ראבמ ןורחאה םשה תא .143-137 'מע
                               .ינוויו ימרא ,לופכ
  זי ,לארשי ץרא ,'ינשה תיבה תפוקתב םידוהי לצא םייוניכו תומש' ,ילילכח לחר 20
  ,םינוילגנוואב 'אריפש' םשה הנממ טמשנ ,בגא .(199 :דחוימב) 211-188 'מע ,(ד"משת)
  םוחתב עייסל היה לוכי ,תירקחמ הניחבמ לבגומה ,(18 'עה ,ליעל) ןיד לש הרפסו
                                   .יטסיטאטסה
  21  P. B. Bagatti and J. T. Milik, Gli Scavi del "Dominus Flevit", I.,
  Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1981, pp. 84-85 (pl. 22:3). For more
  cases, see: Tal Ilan, 'Notes on the Distribution of Jewish Women's Names in
  Palestine in the Second Temple and Mishnaic Periods', JJS, 40 (1989), pp.
  186-200.
  התיה היפל ,(21 'עה ליעל) ןליא העיבצה הילע העפותהמ תעבונ תוגייתסהה תביס 22
  יורק היה היסולכואב םישנ לש רכינ זוחאו ,םישנה לש תומשה רפסמ תא םצמצל 'הייטנ'
  םישנה תומש רפסמ לש הבחרה לכ ,ךכיפל .(תימולש ,םירמ) תומש לש דאמ םצמוצמ רפסמב
  הפוקתל סחיב ,לשמל ,ףקת וניאש קומינ) תכתוח החכוה ןועט דומלתהו הנשמה תפוקתמ
                                   .(תינרדומה
  ירשפא יתלב הז ןיאו ,o תעונת לביק הינפצ לש י"דצב ענה אוושה יכ בל םישל שי 23
  תרוסמבו הירבט תרוסמב אוושה לש תיסיסבה התייגהכ) a תעונת י"דצה לבקת 'הריפצ'בש
  םיעבשה םוגרתב תומשה לש קיתעתה םאה איה הלאש ,ןכא .(ןתוד 'א 'פורפ תרעה - ןמית
  ךרד תא ךכל תוושהל ןתינ ,םלואו .תילארשי-ץרא הייגה ףקשל לוכי םירצמב עצובש
  = ירופצ ,לשמל) סויבאלפ סופסוי לש וירפסב תינוויל םיירבעה תומשה לש קיתעתה
                                :האר .(Sepphwris
  A. Schalit, Namenwoerterbuch zu Flavius Josephus, E. J. Brill, Leiden, 1968,
  p. 140-143.
  םשה ומכ ,ןח-ןבא ,'ריפס' לש הבקנ תרוצ ןאכ שי אמש לוקשל איה תרחא תורשפא  24
  הנפה רסיק 'צ רמ .ןויע ךירצו ,הזמ 'המולהי' ינרדומה םשהו ,הזמ 'הנינפ' יארקמה
  התועמשמ הרורב אל ךא ,'הריפצ' םשב החפשמ העודי ןמית יאצוי ברקב יכ ךכל יבל תמושת
  םירפוסהו רפסה תודלותל רוקמכ די-יבתכ לש םינופולוק' ,רלגיר 'מ :האר .וז העפות לש
  רפס :ןמית תוברתבו לארשי םע תורפסב םירקחמ ,(םיכרוע) ןזח 'או ןושיד 'י ,'ןמיתמ
     .(175-174 :דחוימב) 179-161 'מע ,א"נשת ןג-תמר ,יבהצר הדוהי 'פורפל לבויה
  א"למ יפ לע דלש קוספ) רוביחב אבומה 'ךלמה תיב לע רשא' ראותה אוה ךכב אצויכ  25
    .רבחמה לש הבישחה תרוצ תא הפי םיגדמ םייארקמה םיראתה ינשב שומישה םצעו ,(ו,ד
   .טצק 'מע ,ל"שת םילשורי ,ארקמ תעד ,םכח סומע ידי לע שרופמ :בויא רפס :האר 26
  עשת .כ א"משב תוארל ןתינ ,הנושארה תורקיהב אלש רפוס 'ןוקית' ,ךכל המוד העפות 27
  וריעה אל הרוסמה ילעב ,םלואו .'םיצחה' לש הארוהב 'יצחה' וא 'םיצחה' בותכ םימעפ
  וריעה הנורחאהו (!) תישימחה העפוהב קרו ,(ול 'ספ) 'יצחה' לש הנושארה העפוהה לע
                              .'םיצחה' אוה ירקה יכ
  ,'תיריהאקה הזינגהמ ארקמבש תונטקהו תולודגה תויתואהמ המישר' ,רועאפ 'י :האר 28
  ;י-א 'מע ,(1962) 35 ,Proceedings of the American Academy for Jewish Research
  -249 'מע ,(ב"משת) צ-טפ\זכ ,ארקמ תיב ,'ארקמב תוריעזו תולודג תויתוא' ,רצינש 'ש
                                      .266
  ,רמולכ  .'רחא לאל הוחתשת אל יכ' :די,דל תומש תא איבהל ןתינ ךכל הייארכ  29
      .(לוכיבכ ,דחא לאל היווחתשה רוסיא) תועט עונמל ידכ ש"ירה תא שיגדה רפוסה
  - הכרב תפסות ,ןייטשפע יולה ךורב 'ר :האר  ,םירפוס תויועט לש קומינה לע  30
  -לת ,םירבד רפסל שוריפ) ןמפוה צ"דר ,ותמועל .45-44 'מע ,ה"כשת ביבא-לת ,םירבד
  ן"יעה ,קוספב תולדגומ תויפוס תויתוא יתש יכ שיגדה ,(זצ-וצ 'מע ,א ,ך"שת ביבא
  .'דע' תניחבב םה םירמאנה םירבדה יכ זמרל ודעונ ןהיתשו ,'דחא'בש ת"לדהו 'עמש'בש
  ,המלש הרות ,רשכ מ"מ :האר ,תונושמהו תולודגה תויתואה לש ןתועמשמ לע םירחא םירבסה
  'א ;חס-חנ 'מע ,ה"ח ,ג"משת ביבא לת ,בר ךל השע ,יולה ד"ח ;ח"לשת םילשורי ,טכ
  ,'ותאירקו ותביתכ ,ארקמה חסונ לע "הלפאה רואמ" ינמיתה שרדמב תורוסמה' ,גרבסולש
  ,תודעה תרוסמבו תירבעה ןושלב םירקחמ :לאיטבש רפס ,(םיכרוע) רסיק 'צו אקסולג 'י
                           .315-305 'מע ,ב"נשת ןג-תמר
                         :הארו ,בטיה תרכומ וז העפות 31
  E.  Tov,  'Interchanges of consonants between the Masoretic Text and the
  Vorlage of the Septuagint', M. Fishbane and E. Tov (eds.), Sha'arei Talmon,
  Winona Lake 1992, pp. 255-266.
  אצויכ .'אבלכ - ןחבנ תא ושע םיועהו' :ד"ע במ ,ב"ה ג"פ הרז הדובע ימלשוריב 32
  'ןחבנ' וארקש םושמ םתסה ןמ ,בלכ לש הרוצ התיה הז לאלש ב"ע גס ןירדהנסב ושרד ךכב
          :דוע האר .(ז + 'חבנ'ל קלוחש 'זחבנ' םשהמ תאז ודמלש רשפא יכ ףא)
  W. Rudolph and H. P. Rueger (eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia, second
  edition, Stuttgart, 1984, p. 654. (=BH).
  ,ןווגמ יפוא ילעב ןהש אלא  ,תואיגשב רמונמ הזוחה דג ירבד יכ ןייצל הבוח  33
  תורודה תצורמב קתעוה יכ רוביחה לע רכינש דוע המ ,דחא רפוסב ןלוכ תא תולתל השקו
                        .תונוש תולוכסאמו ,םירפוס המכ ידיב
  'מע ,ב"כשת קרוי וינ ,דעומ ,ה ,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל ש"רה ירבדב דוע האר 34
   ;םש ןייע ,'ן"יז תארקנו הנטק הפוקז ן"ונ ןיבתוכש תומוקמ שי' :ש"ארה םשב ,1291
  'מע ,(ג"נשת) ב ,דומלת ירקחמ ,'"ןיכוב-הדש" - "אמד-לקח"' ,לטנזור 'ד :דוע הארו
                       .(100 'עה 509 'מע :דחוימב) 516-490
  'מ ךכ לע ריעהש המו ג,גע םשו א,צ םילהתב האר ,תיפוס ן"ונ-ן"יז יפוליח לע  35
  ורוא' :גכ,ה םיטפוש :דוע ןייע .198 'מע ,ח"משת םילשורי ,םתנווככ תוארקמ ,סייו
  ןרקלדנמ 'ש ןייצ ח,ה א"הדב 'זזע' םשל סחיב .'ןורמ' ףידעה םשה עצוה רבכו ,'זורמ
  Biblia בו יש תחנמב דה ךכל ןיא ךא) 'ןזע' בותכ םירפס תצקב יכ ולש היצנדרוקנוקב
  בותכ גמ,ו א"הדב ונלצאש דועב יכ םתרודהמ ףוסב ונייצ ןרוק ך"נת ירידהמ .(Hebraica
  ספדומה B19a דרגנינל די בתכ אוה ךכו) 'זליח' םהב בותכש די יבתכ שי ירה 'ןליח'
  הרסח) ןג-תמרו ביבא-לת ,ןליא-רב תטיסרבינואו ידע תאצוה ,ןתוד 'א תרודהמ ך"נתכ
  הוושה .ןלוח אוה ןוכנה םשה יכ הארנ וט,אכ עשוהיבש הליבקמה ןמ ,בגא .(סופד תנש
        .XIX 'מע ,ז"ישת קרוי וינ ,הרז הדובע תכסמ ,רידהמ ,ןוסמרבא 'ש :דוע
  ברקיו' :ה,זכ רבדמבב תיפוסהו הלודגה ן"ונה יכ דומלל ןכתיי ןאכ רומאה רואל  36
  ן"ונל ו"ו ןיב םעפהו ,המוד גוסמ תועט עונמל הדעונ ,''ה ינפל ןטפשמ תא השמ
  ן"ונ לש םירקמ השולשל סחיב 255 'מע ,(26 'עה ליעל) רצינש ירבדל דוע הוושה .תיפוס
  .(ז-ן יפוליח) תועט תעינמל םינווכמכ םיארנ ,הלודגה ן"ונל המודב רשא ,הריעז תיפוס
  :ארקת לא) 'ןבזשובנו' :גי,טל הימרי ;(זרא :ארקת לא) 'ןרא' :די,דמ היעשי :האר
  :ארקת לא) 'ןגרנו' :חכ,זט ילשמ ;(די,ב רתסאב זגזעש םשל ולילצב המודה ,זבזשובנו
                                     .(זגרנו
                          :לע תיקלח ךמסנ ןאכ ןוידה 37
  A. R. Millard, 'The Persian Names in Esther and the Reliability of the Hebrew
  Text', JBL, 96/4 (1977), pp. 481-488.
  .321 'מע ,ג"משת םילשורי ,תירבעה ןושלה תודלותב הסמ :יליזרב ,סוקרמ 'א :דוע האר
  דוח  :בורק הפב ןאצומש) ת-ד שגפימ לשבש אלא ,איה תחא תמויס  ,הארנה לככ  38
  'ו"ית'ב עיפומה 'אתדנשרפ' םשב תוארל ןתינ ךכל הייאר .דחא רוציע טמשנ ,(ןושלה
  רפוסה .ההגהה תעב םוצמצב התפסוהו ו"יתה תחכשמ ,הארנה לככ ,תעבונה הרוצ) הריעז
  ,ו"יתה תא חכשת לא :רמול אב לוכיבכו ,וינפל םשה עיפוה הב הרוצה תא 'שדיק' רחואמה
  הוושה .(דעותמ יסרפ םש) ליעל דראלימ ירבדב האר הז םש לע .(תעמשנ ישוקב איה םא םג
  .הריעז ן"יזבו יתבר ו"וב עיפומה םש ,'אתדזיו'ב הארנה לככ ורוקמש 'אתזיו' םשל דוע
  תדחוימ תוא ועבק םינרסמה ,רומאל .הריעז ן"ישב עיפומה םש ,אתשמרפ אוה ולאב אצויכ
                   .וסרסל תולקב היה ןתינש םשב ,(הנטק וא הלודג)
  ת"יח ארקמב :ןרוח םוקמה םשו) יסוביה ןנרא אוה ,ליעל רכזוהש ןנרא םשל הוושה 39
             .לקשמ ותואב יושע 'ןשרפ' םשהש ןכתייו ,(תיאווש ו"וו החותפ
  ויוביע ךרוצל ,יארקימה רופיסל םייטרפ תומש תפסוה לש וז העפות יכ ריכזהל יואר 40
  איה יכ ףא ,םילבויה רפס לשמל ומכ ,תינוציחה תורפסהמ קלחל תינייפוא  ,ותכראהו
                         .ל"זח תודגאב הטעומ הדימב תמייק

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/gadshemo.html

last updated: February 6, 1997 - October 9, 2002