"הזוחה דג ירבד" לש יפארגואיגה ורוקמ

ןליא-רב ריאמ

                                      אובמ

  בותכ רפסה .ול ץוחמ ךא ,ארקמה יומד ,יפירקופא רוביח אוה הזוחה דג ירבד רפסה
  םרוקמב ורתונ אל רשא םיינוציחה םירפסה בורמ הז רפס הנוש ךכבו  ,תיארקמ תירבעב
  רחואמו ,הרשע הנומשה האמה עצמאב ךרעב ןי'צוקב קתעוה רפסה לש יאדיחי קתוע .ירבעה
  דע דיה בתכ יוצמ םש הילגנאב 'גדירבמייק תטיסרבינוא ידי לע דיה בתכ שכרנ רתוי
  'י וב קסע רתוי רחואמו ,רטכש ז"ש ידי לע תורוש רפסמ הז רפסל ושדקוה הכ דע 1.םויה
                              2.דחוימ רמאמב סמהרבא

  סמהרבאו רטכש תעדל .רפסה רבחתה יתמיא איה ארוקה תא תודירטמה תויזכרמה תולאשה תחא
  יפכ הריפסל תונושארה תואמה תחאב רפסה רבחתה יתעדלש אלא ,םייניבה ימיב רפסה רבחתנ
  לש וכרע ירה ,הזוחה דג ירבד לש ונמז אהי רשא אהי 3.רחא םוקמב טוריפב חכומ רבדהש
  לע .םיינויערהו םייתורפסה ויכרע רתיבו ונכותב םג םא יכ ,ותוקיתעב קר אל דדמנ רפס
  תלאש איה ןהמ תחאו ,הז רפס ארקמל תוררועתמה תויעבה ללכב ןודל יואר ,אופיא ,ןכ
  וא ונמז תלאשמ ,הרואכל ,קתונמה יפארגואיג םוקמ ,רפסה תא בתכ רשא רפוסה לש ומוקמ
                         .תרוקיבל ןותנה רוביחה לש ואצומ

                            תיפארגואיגה הדותמה א

  והשלכ יפארגואיג עקשמ םייק םירפסה בורב יכ איה ןלהל םירבדה דוסיב תדמועה החנהה
  רפס לכ הז ללכב לולכל רשפא יא ,ןכא .רפוסה לש ובשומ םוקמ תא ףושחל לוכי רשא
  ןוגכ ,םיקיתע םירפס םיפקשמ םהינפ לע יכ המוד ךא ,םיינרדומהמ ולא טרפבו  ,אוהש
  .ולא םילודג םייתורפס םיצבק ינש לש הלועפה תריזכ לארשי ץרא תא ,הנשמה וא ך"נתה
  אובי םא ,םוקמ לכמ .'עודי' אוה ןכש ורקוחל ךרוצ ןיא רשא לכשומ ןיעמ אוה הז ןיינע
  ואובי זא יכ ,לארשי ץראב הנשמה וא ך"נתה ורבוח אל אמש ,וז העיד רחא רהרהל םדא
  לילגה  ,םילשוריש םירפס יכ ולגיו םירפס םתואב םימושרה לארשי ץראב תומוקמה תומש
  ףונ תינבת אלא םניא םירפס ירהש ,םש ורבחתה םתסה ןמ עבק ךרד םהב םירכזומ הדוהיו
                                     .םתדלומ

  ינא האור קפוסמ ורוקמ רשא רוביח לש יפארגואיגה ואצומ תא ףושחל דעונה רקחמל המגוד
  תומש ללוכ הז רצק רוביח 4.תינעת תליגמ לש יפארגואיגה האצומ תלאשב יתטקנש ןוידב
  תומשה םה דחאה גוסה .םיגוס ינשל םקלחל ןתינ רשא תומש ,תיסחי םיבר םייפארגואיג
  דועב ,שדקמהו םילשורי - תינעת תליגמ לש הרקמב  ,רוביחה לש 'דקומ'ה תא םינייצמה
  ,ןכבו .דועו ,ןאש תיב ,ןורמוש - םדוקה דקומל 'ידגנה בטוק'ה תא ףקשמ דחאה גוסה
  שי ,'םידקומ' ינשל םתקולח ןכמ רחאלו ,תומשה לכ לש טרופמ םושיר ,הז םידקת רואל
  םרשקהב ןודל ןכמ רחאלו ,הזוחה דג ירבדב םיאבומה םייפארגואיגה תומשב ןייעל
  םא ,ןלהל .תינעת תליגמבש ולא ןיעמ 'םידקומ'ל תירשפאה םתקולחב םג ומכ ילאוטסכטה
  הב תרתוכה רחאל רשאכ ,הזוחה דג ירבדבש םייפארגואיגה תומשה לכ לש טרופמ םושיר ,ןכ
  ךרעיי ףוסבל .םירחא םירפסל ותקיזבו ,טסכטה לא ורשקהב רצק ןויד אבומ ,םשה עיפומ
               .םהמ תשקבתמה הנקסמה הז ללכבו ,תומשה לכ לש םכסמ ןויד

                      הזוחה דג ירבדב תומוקמה תומש ב

                                    םלשורי 1

  ,ןכא  .'וכו ,'םלשוריב דוד ךלמל דחאו םישולש תנשב' :בותכ רפסה תחיתפב ,'א קוספב
  לש ואיבנ ,הזוחה דגל סחוימה רפסכ ויפואמ שקבתמכ ךלמה דודבו םילשוריב רושק רפסה
  ררבתת התויזכרמו ,דועו בפק ,הק םיקוספב דוע רוביחב תרכזומ םילשורי .ךלמה דוד
                                     .ךשמהב

                                     ריעה 2

  םתסש רורבו ,'ריעה םדק חרזמל ךינפ היהת האירקה תעבו' :הזוחל רמאנ  'ג קוספב
  ריעה לא ךיאובכ' :הזוחה הווטצנ זנ קוספב תאזב אצויכ .םילשורי איה ןאכ 'ריעה'
  הלילעה דקומכ רפסה תישארב םג תרכזומה םילשורי ןאכ ירה .'וכו ,'ידבע דוד תא אצמת
  ירבדמ ףאו ,ך"נתה ןמ עודי םילשוריל יוניככ 'ריעה' םתס יכ ריעהל שי תאז דוע .הלוכ
                                    5.םיאנתה

                                   ןורדק לחנ 3

  ןורדק לחנ די לע וז שדוחב הזוחה דג לא 'ה רבד היה' :בותכ ןושארה קוספה לש וכשמהב
  יכ ןייצל יואר .םילשורי :רתוי יללכה םוקמה לש וטוריפ אלא וניא ןורדק לחנ .'רמאל
  יפכו ,אסיג דחמ לאינדלו איבנה לאקזחיל הרקש יפכ ,לחנה דיל הזוחה לע הלח האובנה
  ףסונ ןוזח ןכש ,תרחא הרוצב ןלהל רכזומ ןורדק לחנ 6.םירחא םיינוציח תורוקממ עודיש
                 .(22 רפסמ םש ןלהל) ןוחיגב ותויהב העריא איבנה לש

  הלוע רקב דמצ הנהו' :האובנה הארמ תא הזוחה ראתמ תע 'ה קוספב בוש רכזומ ןורדק לחנ
  ,ןכאו .ומוקמ תא ןוזחה לעב ןייצ ןווכמ תנווכב יכ ,אפיא ,הארנו ,'ןורדק לחנהמ
  לחנ לא םעה ילודגמ המכ ךילוה יכ ךורב ןייצמ ה,ה (ירוסה ךורב) 'א ךורב ןוזחב
  שדקתאו המדא תרעמב ןורדק לחנב בשאו םשמ ךלאו' :הזוחה ראתמ א,אכ םש ךשמהב .ןורדק
  לחנב ותאובנ הלח רשא דחא ,םיזוח ינש ןאכ ירה .'וכו ,'םוקמה לא יתאב רחאו ...םש
  אלא דבלב וז אל .שממ םוקמ ותואב הלחה האובנה תארקל ותנכהש רחאו ,דג אוה ,ןורדק
  הז ןיאש הארנו ,'ןורדק רהנ לע בשי רשא ךורב ןוזח' :בותכ 'ב ךורב ןוזח תחיתפבש
  אל םא ףא ,החיתפב :םהמ םינשב ,ולא םיינוציח םירפס השולשב ןורדק לחנ רכזוהש הרקמ
  םייתורפס םירשקל ףרטצמ הז יפארגואיג רשק ,םינפ לכ לע  7.ןיינעה תועמשמ הררבתה
  ,תינויער העפשה ןאכ ןיא םאו ,'א ךורב ןוזח ןיבל הזוחה דג ירבד ןיב םימייקה םירחא
                  8.ןויע ךירצו ,ןאכ שי תיתורפס הליאש תוחפל יזא

                                     ריעש 4

  תואובנ ךרדכ ,םותסה ןמ הב שיש האובנ ול רמואה 'ה לוק תא איבנה ראתמ 'ח קוספב
  קוספה תנווכ .'ריעשמ האבה הלילב םהילע לישמהל' :םש בותכ .ך"נתב תואצמנה תורחא
  םע לע  ,םהילע לישמהל ,(ןכל םדוק תרכזומה) האמוטה דיב חכ ןתינ יכ ,הארנכ ,איה
  לש תבורעת ונייה ,'הלילב' לארשי ינבב עטית האמוטה ,רמול הצור .'הלילב' ,לארשי
  יביוא לש ילמס םש אלא הז ןיא יכ הארנ .ריעשמ האב וז הלילבו וידחי רוהטו אמט
  ינבל סחיב ,(ט,ול תישארב) 'ריעש רהב םודא יבא' וישע גציימ התוא תוילמסכ ,לארשי
                        .בקעי םע דחי ןטבב ותויה זאמ לארשי

  ןווכתה 'ריעש' הלמב  ,ןאכ םג םתסה ןמ ,אמור ונייה ,םודא תא גציימ וישעש ןוויכ
  = ארזע ןוזח) תינוציחה תורפסה ןמ ןה העודי אמור=םודא האוושמה ,הנהו .אמורל הזוחה
  ןוויכ ,ןכבו 9.ךרעל הריפסל הינשה האמה תישארמ לחה םיאנתה ירבדמ ןהו ,('דה ארזע
  תא תוארל רשפא יא ,תילילש תבורעת התוא ונממ האבש םוקמכ ןאכ רכזומ (אמור=) ריעשש
  ץרא תא קר אלו ,'םלוע'ה לכ תא השבכ אמור ,םנמא .לארשי ץראב אלא רבחמה לש ומוקמ
  איה הנווכהש רבתסמ ,לארשי םע ללכ לא ותאובנב סחייתמ הזוחהו ליאוה ךא ,לארשי
          .'ריעש' לש תילילשה התעפשהל םינותנו לארשי ץראב םיבשויה םידוהיל

                                     רוחיש 5

  יעשעש תויהל ךיתארק רוחיש רבעמ אולה :'ה תאמ הזוחה עמשש םירבדה םיבותכ חמ קוספב
  רואיל יוניככ ך"נתב םימעפ המכ עיפומכ ,'רוחיש' םשב ןאכ טקונ הזוחה .'םוי םוי
  רוחישל רבעמ ודי לע אבוה ונייה ,'ה ידי לע 'ארקנ' לארשי םע ,רמול הצור 10.םירצמ
                11.םוי ידמ 'הל םיעשעש דלי תויהל לארשי ץראל ,םירצמ

                                   םיתיכ ץרא 6

  לע וז האובנ .'םויה ןופצב םיתיכ ץראב תבשויה םודא ךל יוא' :ךכ בותכ חע קוספב
  יארקמה םשה .הארנה יפכ ,אמור לע ןברוח תאובנ אלא הניא ,םיתיכ ץראב תבשויה םודא
  תא הז יוניכ שמשמ ןארמוק תורפסבו ,(ד,י תישארב) ןווי ינבמ דחאל סחייתמ 'םיתכ'
  ינבב רוא ינב תמחלמב בותכל תוושהל שי ,םודאל סחיה תא ללכבו ,הז קוספ 12.םיאמורה
  .םירצמב םייתיכה [ידודג לוכ ל]ע (רואה ינב) םשמ ולעי המחלמה רחאו' :4-3,א ךשוח
  :עטקה תא ושרפב ןידי תעדכ רבתסמ  13.'ןופצה יכלמב םחלהל הלודג המחב אצי וצקבו
  תא תוושהל ןיינעמ דחוימב .'םורדבו ןופצב םייתכה םע םימחלנ 'ה תגהנהב רוא ינב'
  ותכי םייתכו ,םוק ןיאל תפי ינב ולפנו' :358 'מע ןידי 'דהמ ,3-2,חי םש האובנה
  ארוקל ועיגהש םירפס ינש ןיב ינויער ןויוויש ןאכ ירה .'[הטילפו תיראש] ןיאל
  שי תאז דוע .אדירג הקתעה לע ןאכמ שיקהל ןיאש ףא ,ןיטולחל תונוש םיכרדב ינרדומה
  תא רפוסה ףיסוהו) 'םיה ןופצ'מ עבנש רשפא ,'םויה ןופצב' השקה ףוריצה יכ ריעהל
  ,ינרדומה עמשמב אל) ינופצה םיה ןמ ואב םייתיכה ,רומאל .(ותאירק ילגרה יפ לע ו"וה
  ונייה ,'םיה ייאמ ואובי קחרממו' :םייתיכה לע 10,ג קוקבח רשפב בותכל םאתהב (םא יכ
              .ןויע ךירצו ,לאדשי ץראל ןופצמ םימי יבשוי ויה םייתיכהש

  אבוהש ריעש לש ילילשה רוכזיאל םאות ןאכ םיתיכ ץרא לש ילילשה רוכזיאה ,םינפ לכ לע
         .בתוכה לש ובשומ םוקממ וז ץרא לש הקוחיר לע דמלמו ,(4 הרקמ) ליעל

                                     םודא 7

  ,אצ !'ה תואנק' :ךכ םש בותכ .לארשי יביוא לע ןברוחה תאובנ לש הפוסב אבומ זפ קוספ
  תא םוקנל איה הזוחה תאירק ,םתסה ןמ .'םהב השע הלכ ,םודא תא שודו ,ךימוקממ אצ
  העודי אמור=םיתיכ האוושמה יכ ןייצל יואר .ליעל אבומכ םודא איה ,אמורב לארשי תמקנ
  ץרא לש יאמורה שוביכה םע ,הריפסה ינפל הנושארה האמהמ ךרעל  ,ןארמוק יבתכמ רבכ
    .םיתיכ=אמור=םודא לש תוהז תמייק וב יאדיחי הרקמ ןאכ יכ המוד ,תאז םע .לארשי

                        אינומרג זנכשא דרפס תפרצ 11 10 9 8

  םוקניש 'המ שקבמו לארשי יביוא תא הזוחה הנומ ,ןברוחה תאובנ לש הכשמהב ,חפ קוספב
  ,'תחש ראבב ולפנו ואב ,אינומרג אב זנכשא אב דרפס אב תוירצ אב תפרצ אב'  :םהב
  ליאוה .ארקמ ותואמ ןאכ עפשוה רבחמהש רורבו ,'כ הידבועב תורכזומ דרפסו תפרצ .'וכו
  ארק היפ לע ,הקיתע רפוס תועט אלא ןאכ ןיאש רשפא ,רחא םוקממ עודי וניא 'תוירצ'ו
  םיימעפ 'תפרצ אב' םילמה תא תועטב בתכ רחא רפוסש רחא 'תפרצ' םוקמב 'תוירצ' רפוסה
  וינב ינבמ דחאכ ג,י תישארבמ עודי זנכשא .(הז רוביחב תופסונ רפוס תויועטל המודב)
  'אינומרג'ש רשפא ,ןכ םא .הינמרגכ םיניבה ימימ לחה ההוז ימינופוטה םוקמהו ,תפי לש
  זנכשא לש הנושארה הכמסהה תא תנייצמ ,(םימכח תורפסמ העודי ךא ,ארקמב הניאש) ןאכ
  הרזחש ,ןכ םא ,הארנו ,תפי ינב דגנכ האובנ היוצמ זיר קוספב ,ךשמהב 14.הינמרג םע
                    .םינוש תונושל ינשב זנכשא-תפי דגנכ האובנה

  םה  ,םלואו .םתוא ללוכה טסכטה לש רוביחה םוקמ לע רבד קיסהל רשפא יא ולא תומשמ
  םוקמכ לארשי ץרא לע םיזמור םהש ןאכמו  ,לארשי יביוא רתי תומש םע דחא הנקב םילוע
                            .הזוחה דג ירבד לש רוביחה

                                   םחל תיב 12

  .'אמלשורי אובל דוד ריע םחל תיבמ שיא ךלה םהה םימיב' :שדח קרפ ליחתמ הק קוספב
  ,רשקהה יפ לעו ,(ד,ב סקול טעמל) 'דוד ריע' םחל תיב התנוכ וב רחא םוקמ עדוי יניא
  אובל'  :ןאכ סורגל היה ךירצ ,םילשוריב דוד ינפל שיאה ותוא דמע וב רופיסה ךשמהו
  תומ תא ראתמה זפר קוספב ,ךשמההמ םג רבתסמ םילשוריל הז ראות .'דוד ריע אמלשורי
  (י,ב א"למ) בותכה ןמ ובורב לואש הז קוספ .'דוד ריעב לודג דובכב רבקיו' :דוד
  ןאכ בתכנ רפוס תועט לשבש ,ןכ לע ,רבתסמו ,'דוד ריעב רבקיו ויתובא םע דוד בכשיו'
  םוקמב אל ךא ,המינפ בותכה תא סינכה רחואמ רפוסו ,הרושל לעמ 'דוד ריע' תחא םעפ
  ,םוקמ לכמ .(אכ,גל םירבד ןייע ,ופוג ארקמל סחיב ורמאנש תורעשה ןיעכ) ןוכנה
   .דועו ,חכש ,זכש ,חק :םיפסונ םיקוספב אלא ןאכ קר אל הז רופיסב תרכזומ םילשורי

                                  תומקנ בצמ 13

  .ך"נתה ןמ העודי הניאש המחלמ ,םיתשלפב דוד תמחלמ לע רפסמ הזוחה דג ירבדב 'ה קרפ
  ראותמכ בירחנס ילייח לש םפוסל דאמ המוד היה ונינפלש רוביחב םיתשלפה לש םפוס
  לש ופוסב ,םוקמ לכמ .עטקה לש יתורפסה ויפוא תא חתנל םוקמה ןאכ אלש אלא ,ארקמב
  .'הזה םויה דע תומקנ בצמ הל ארקיו הבצמ םש בציו' :דוד לע רפוסמ לק קוספב ,קרפה
  דעלגה תמקה רואיתל הז רואית תוושהל ןיינעמ םא ףא ,ך"נתה ןמ עודי וניא הז םוקמ םש
  םוקמ ותוא אוה ןכיה בותכה ןמ תעדל ןיא ,םנמא .בנ-המ,אל תישארבב ןבלו בקעי ידי לע
  ורואיתש ירה רבחמה לש וחוסינ יפ לע .לארשי ץראב אוה היה םתסה ןמ ךא ,'תומקנ בצמ'
  לארשי ץראב םוקמ םש אוה תומקנ בצמ ,רומאל .יגולויטא רופס ,(ריגסמ ףא וא) ריכזמ
                .הזוחה דג ירבד רבחמ ,הארנה לככ ,יח הבו ריכה התוא

                                עבש ראב ןד 15 14

  וניא הז קוספ ,םרב .'עבש ראב דעו ןדמ לארשי יטבש לכב אנ וטוש' :בותכ דמק קוספב
  םהשכ ב"משב קרפ ותואמ רדסכ םיחוקל םיכומסה םיקוספה לכ םג ןכו ,ב,דכ ב"מש אלא
  ,ןדריה םירכזומ ךשמהב םא ףאש ,ןכ םא ,אצמנ .ךליאו א,אכ א"הדבש הליבקמב םיבלושמ
  אלא וז ןיא .ןודנה רוביחה תריצי םוקמ לע םולכ דמלל ךכב ןיאש ירה ,דועו ,רעורע
  ,הזוחה דג ירבד רבחמ לש תיתורפסה ותדובע יכרד לע והשמ דמלל הלוכיה תיתורפס הקתעה
                  .ןיינע אוה אצמ םהב םייארקמה םיאשונה לע םג ומכ

                                     רוצ 16

  .'רומאל דוד לא םיכאלמ רוצ ךלמ םריח חלשיו' בותכ ,'ט קרפ לש ותחיתפ ,טצק קוספב
  אלו םתס יארקמה רפוסה דועב ,םלואו ,א,די א"הדמ חוקל הנורחאה הלמה טעמל ,הז קוספ
  רמא המ קוידב עדי הזוחה דג ירבד רבחמש ירה ,םיכאלמה לש םתוחילש ןכות היה המ שריפ
  איר קוספב ךישמה הזוחה דג ירבד בתוכ .םריח לא דוד לש ותבושת התיה המו ,דודל םריח
  רכזומ ,הז וראותב ,רוצ ךלמ םריח .'וכו ,'םינודיצו םירוצ ילא ועמש' :םריח ירבד תא
  םע וירשקו םריח לש ורופיס םתו 'ט קרפ םתחנ ןכמ רחאל םיקוספ רפסמו ,בכר קוספב בוש
                     .ומצע ינפב רוריב ןועטה ןיינע ,ךלמה דוד

  טסכטה לש ילארשי-ץראה ואצומ תא קזחל אלא לוכי וניא רוצ לש הרוכזיא ,םוקמ לכמ
  דגל סחוימ ונינפלש טסכטהש דועב  ,םריח לש ומוקמכ ןאכ תרכזומ רוצו ליאוה ונינפלש
                           .םילשוריב לעפ רשא דוד הזוח

                                      תג 17

  .תרתוכ יונישב םילהתמ דמק קרפ תקתעה אלא וניאש ,אי קרפ לכל תרתוכ שמשמ נר קוספ
  .'וכו ,'יתגה תוילג יחא ימחל תא ריעי ןב ןנחלא הכהש םויב' :בותכ ,רתיה ןיב ,םש
  םג ,םירבד לש םפוגל ךא ,ארקמה חסונ רקוח ינפל התע תאבומ תניינעמ דאמ תרתוכ ,ןכא
  ךכמ דומלל ןיאש ירה ,(םיתשלפה דגנכ םיפסונ םיניינעו) תיתשלפה תג ןאכ הרכזוה םא
       .ידוהי היהש ונייה ,םיתשלפב םחלנ ומצע הארש תאז טעמל ,רבחמל סחיב רבד

                                     רושג 18

  ךלמ תיבל החרבתו' :בותכ ,המלש ךלמה לש ותב תודוא לע רופס לש ותחיתפב ,צר קוספב
  םלוא ,(זל,גי ב"מש) רושגל םולשבא תחירבל רוכזיא ןיעמ שי הז קוספב .'םש יהתו רושג
  תופסונ םימעפ רושג תרכזומ רופיס ותואב ,םוקמ לכמ .ומצע ינפב רוריב ןועט הז ןיינע
   .הלילעה תוחתפתהל םאתהב ,(המש ,במש ,חלש ,ה-דלש ,טכש ,טצר ,וצר ,דצר :םיקוספ)

  ,ונינפלש טסכטה לש ילארשי-ץראה ורוקמ לע דמלל לוכי ןאכ רושג לש הרוכזיא יכ המוד
                                .רוצמ דמלנל המודב

                         םילרעה תורעמ ,םיגידה רעש 20 19

  לש ויוויצ יפ לע עדיוהי ןב והינב לש וידיב תוומ היה וישנאו רושג ךלמ לש םפוס
  :הרעמב םיגידה רעש ינפל םתוא ורבקיו' :בותכ מש-טלש םיקוספב ,ןכמ רחאל .המלש ךלמה
  וניה הז עטק .'הזה םויה דע םילרעה תורעמ םיגידה רעש ינפל רשא הרעמה םש ארק ןכ לע
  םיחוקל וב םייתורפסה םיביטומהמ קלח םא ףא ,רחא םוקממ רכומ וניאש לודג רופיסמ קלח
  ןמ ותלבנ תא ודירויו ...ץעה לע הלת יעה ךלמ תאו' :בותכ טכ,ח עשוהיב .עשוהי רפסמ
  .'הזה םויה דע לודג םינבא לג וילע ומיקיו ריעה רעש חתפ לא התוא וכילשיו ץעה
  הרעמב ואבחתהש םיכלמה תשמח תא גרה עשוהי יכ רפוסמ םש זכ,י עשוהי אוה וב אצויכ
  .'הזה םויה םצע דע ...הרעמה לא םכלשיו םיצעה לעמ םודיריו' :ןכמ רחאלו ,הדקמב
  ינש לש יוחיא הניה ריעה רעש ינפל היוצמה הרעמב ירכנ ךלמ תרובק  ,רמוא יווה
  תא שיחכהל ןיאש ירה ,ןיעל רכינ יתורפסה ןוימדה םא ףא ,ןכאו .עשוהי רפסמ תונויער
  לכמ .ורוביחב םירחא תומוקמב םג ומכ ,ןאכ הזוחה דג ירבד רבחמ לש תיתורפסה ותלוכי
  ו"וה תאו ,'םילרעה תורעמ' אלו ,'םילרעה תרעמ' קוספב אורקל שי םתסה ןמ ,םוקמ
  ו"ו אוה ףיסומ רפסב תומוקמ המכב רשא רפוסה לש הפ-לע האירקה יכרדל סחייל שי הרתיה
                                 .הרתי האירק םאכ

  םש .םילשורי לש הירעשמ דחא ,םיימעפ ןאכ רכזומה 'םיגידה רעש' יואר דחוימ רוריבל
  ;י,א הינפצ) ך"נתב ןיוצמה 'םיגדה רעש' תא ריכזמ אוה ךא ,ך"נתה ןמ עודי וניא הז
  דחאהש אלא ,רעש ותואב אוה רבודמה ,םתסה ןמ .(די,גל ב"הד ;טל,בי םש ;ג,ג הימחנ
  ,ןכא .'םיגיד' םש סרג הזוחה דג ירבד רבחמש דועב ,הרוסמה חסונ אוה 'םיגד' סרוג
  רוביחה רבחמ ינפל דמעש ארקמה חסונש רכינ ארקמל האוושהב הז רוביחב םירחא תומוקממ
  לע הפידע 'םיגד' תסריג יכ דוע ןועטל ןתינ .הרוסמה חסונמ הנוש היה ןאכ ןודנה
  15.םיסוסה וא ןאצה רעש ןוגכ םירחא םירעשל הז רעש לש ומש המוד ךכב ןכש ,'םיגיד'
  ,םיגד וא םיסוס ,ןאצ לש רכממ קוש םייקתה םירעש םתואל ךומס יכ דמלמ שקיהה ,רומאל
  תסריג םא ףא ,ןכבו .עוצקמ ילעב ,'םיגיד' םש לע יורקה רעש םילשוריב היה אלו
  תרעמ' לש המוקימ לע ונממ עדונ םינפ לכ לע ,הרוסמה תסריגמ התוחפ ןאכ ןודנה רוביחה
                       16.םילשורי ירעשמ דחאל ךומס 'םילרעה

  עדוי ונינפלש רבחמה דועב ,רחא םוקממ תרכומ הניא םילשוריב 'םילרעה תרעמ'ש ןוויכ
  לוכי רוביחה תא ארוקה ןיאש ירה ,'הזה םויה דע' :וימיב דוע הילע יורק המש יכ רפסל
  תא קר אל ףקשמ יארקמה םיבותכה ןונגס ,אברדא .וינפל דבלב תיתורפס הליאש יכ ןועטל
  םע תיעצמא יתלבה ותורכיה תא ףא אלא ,ך"נתה םע רבחמה לש תימיטניאה ותורכיה
                                    .םילשורי

                                     ראד 21

  המלש תב תפט ראד תפנ לכ בדניבא ןב' :בותכ ךלמה המלש לש ויבצינ תמישרב אי,ד א"למב
  ךלמה המלשל בצנ היה אוה' (בדניבא ןב) :ארקמל סחיתמ ןאכ גנש קוספ .'השאל ול התיה
  םוחת לע אלא  ,רוביחה רוקמ לע רבד תולגל ידכ קוספב ןיא  .'ראד תפנ לכ לע
  גרוח רמת םע תפט תא ההזמה ושוריפו) הזוחה דג ירבד רבחמ לש תיארקמה ותוניינעתה
                                  .(ןאכ ןודנהמ

                                    ןוחיג 22

  לחנב יוצמ ןוחיגה ןייעמ .'ןוחיג לע ינאו 'ה הארמ ילא היה' :בותכ דנש קוספב
  .הזוחה דג ירבדבש םיימלשוריה תומשה רתי םע הז םש רושק ךכבו ,םילשורי דיל ןורדיק

                 הזוחה דג ירבד לש יפארגואיגה 'דקומ'ה ג

  -ץרא תומש תחאב ,תודרפנ תומישר יתשב ליעל םיאבומה תומשה לכ תא רדסל ןתינ הלקנ לע
                 :ןלהלדכ ,לארשי ץראל ץוחמ תומש הינשבו ,םיילארשי

         ץראל ץוח               לארשי ץרא
  ,תפרצ ,םודא ,םיתיכ ץרא ,רוחיש ,ריעש   ,םחל תיב ,ןורדק לחנ ,ריעה ,םלשורי
    רושג ,רוצ ,אינומרג ,זנכשא ,דרפס   רעש ,תג ,עבש ראב ,ןד ,תומקנ בצמ
                      ןוחיג ,ראד ,םילרעה תורעמ ,םיגידה

  השש) םיילארשי-ץראה םיניינעה זכרמב תדמוע םילשורי יכ הלגמ ולא תומשב ףסונ ןויע
  תיתורפס איה ןאכ םתעפוהש תומשה ןמ םלעתנ םא .ןכ לע רתי .(תומש רשע םינש ךותמ
  תומשה ראשו ,'םילהת' קרפל תיתורפס תרתוכב יתגה תילוג לש ומש רוכזיא ןוגכ ,קהבומב
   .הזוחה דג ירבד דקמתמ הב הדיחיה ריעכ םילשורי רתווית זא יכ ,ארקמה ןמ םילוטנה

  לש םדוקפית תא ןחובה ,םלואו ,וז העיבק לע רגת םיארוק ל"וחמ תומוקמה תומש ,הרואכל
  ידוהיה רבחמה לש םייתד- םייטילופה םיביואה תא םינייצמ םה יכ הלגי ולא תומש
  לארשי תאצ ןיינעב תרכזומ ,םירצמ איה ,רוחיש .(תינעת תליגמב תומשה תקולחל המודב)
  םידיתעש ימכ םירכזומ אינומרגו זנכשא ,דרפס ,תפרצ ,םיתיכ ,םודא ,ריעש דועב ,םשמ
  רוצו ,םילשורימ תחרובה ךלמה תבל טלקמ ץרא איה רושג .אובל דיתעל 'ה ידי לע שנעיהל
  ץרא לע םידמלמ םלוכ תומשה ,רמוא יווה .דוד םע םירשקב דמועה םריח רג הב ריעה איה
                  .הזוחה דג ירבד לש רוביחה םוקמכ םילשוריו לארשי

  יפ לע ומוקמ תא ריעב הלתו ,םילשוריב יח אל ללכ רבחמה יכ הנעטה תא תולעהל ןתינ
  תיתורפס 'תינבת' יפ לע םירחא םירפסמ ,(איצמה וא) לטנ ותוא יפארגואיג  'חונימ'
  הז רוביחב םירכזומה תומש שיש טושפה םעטה ןמ ףסה לע היוחד וז הנעט ,םרב .תלבוקמ
  תיתורפס העפות הניה רבעב םיעוריא תאצמהש דועב ,רומאל .רחא רוקמ לכמ םיעודי םניאו
  וניא ,יגולויטא רבסה םמשל ףסונש םג המ ,תומוקמ תומש יודיבש ירה ,תרכומ תירוטסיה
  רוביח ףא לע עודי אלש ךכל תעדה תא תתל שי זא יכ ולא םילוקישב יד אל םא .ללכ רכומ
  ץרא םה דיקפת וב םילטונש םייפארגואיגה תומוקמה דועב ל"וחב רבוחש  ףסונ
                                   17.םיילארשי

  קרפ ,ונינפלש רוביחב 'ז קרפ לש ובולישב תוארל שי וז תיפארגואיג הנקסמל קוזיח
  רומאכ .םימיה ירבדבש הליבקמה םע דחי דבועמה הכ-א,דכ ב"מש לש דוביע אלא וניאש
  םלוכ ,םש ורכזוה םירחא תומוקמ יכ ףא ,עבש ראבו ןד ןאכ ואבוה אוהה קרפה ןמ ,ליעל
  .יתורפס דוביע רבע םא ףא ,ך"נתה ןמ חוקל עטקה ,ןכא .הבורקה התביבסמו לארשי ץראמ
  םצע ןיאה ,רמולכ .וז תיתורפס תוליעפ לש תואיצמב הזיחאה התיה המ לואשל שי ,םלואו
  .רבחמה לש ותוניינעתה תדוקנ לע דיעמ ונינפלש ינוציחה רוביחה ךותב קרפה לש ובוליש
  ותקיז לע דמלל לוכי וניא ןיידע והשלכ רוביחב יארקמ קרפ לש בולישה ,רמוא יווה
  רוביחל רבעוהש לארשי ץראב ולוכ קסועה יארקמ קרפ ,םלואו .רבחמה לש תיפארגואיגה
                .לארשי ץראב יח הזוחה דג ירבד רבחמ יכ דמלל אב רחא

  ,תירוטסיהה הלאשה לע וז תיפארגואיג הנקסממ ךילשהל ןתינ םאה ררבל אלא התע רתונ אל
  ןפה ןמ תומלעתה התיה יפארגואיגה ןוידה ךלהמב םא ףא .הז רוביח רבחתנ יתמ ,רומאל
  עבצא תעיבט תניחבב םה םייפארגואיגה תומשהש םשכ יכ הארנ ירה ,רוביחה לש ירוטסיהה
  רוביחה תפוקת תעיבקל ,ןיפיקעב םג ולו ,םיעייסמ ףא םה ךכ ,רוביחה רוקמ יוהיזל
                                    .ונינפלש

  לעב רוביחל סחייתמ רחאהו ,םמצע תומשל סחייתמ דחאה :םיינשל לצפתמ הז ןויע
  םילשורי לש התויזכרמש ירה ,ינושארה ןויעל סחיב .יהשלכ הפוקתמ םימוד םינייפאמ
  רחא םוקממ םיעודי םניא רשא ,םילרעה תורעמו םיגידה רעש ,תומקנ בצמ תומשהו ,ללכב
  ףא יכ רבתסמ .םייניבה ימיל ןאכ ןודנה רוביחה תא סחייל תורשפא לכב קפס םיליטמ
   .(ןופיסוי רפסב םיעיפומ םיתיכה םא ףא) רוביחה תמדקהל תובר תמרות 'םיתיכה ץרא'

  םינייפאמה וב רוביח ונייה ,ונינפלש רוביחל ירשפא 'תירב ןב' תאיצמל רשאב ,הנהו
  תוצרחנ רתיל איבמ הז ןיינע רוריבש ירה ,ןאכ םינודנה ולאל םימוד םייפאגואיגה
  תלטונ לארשי ץרא וב םייניבה ימימ והשלכ רוביח לע עודי אל ,רומאל .הנודנה הלאשב
  םינייפאמ תלעב תיארקמה תורפסה ,תאז תמועל .םיניינעה דקומב םילשוריו ,יזכרמ קלח
  לככו ,(יתורפסהו ינושלה יוקיחה לע ףסונב תאזו) הזוחה דג ירבדל םימוד םייפארגואיג
  ,תינעת תליגמ אוה וזכרמב תאצמנ םילשורי וב םויכ עודיה רתויב רחואמה רוביחה הארנה
  רקוחה תא םינווכמ םינוש םיקומינ ,רמוא יווה .הנברוח םרט םילשוריב רבחתנש רוביח
  וא תיארקמה הפוקתה יהלש) הקיתעה תעל ןאכ ןודנה רוביחה לש רעושמה ונמז תעיבקל
  העיבק ,ןכא .םייניבה ימיב רפסה תורבחתה לש תורשפא םילסופו ,(תידומלתה הפוקתה
  ,דבלב וז ול .הכרעה לש םיוסמ הדימ הנק תנתונ איה ךא ,קוידמ הקוחר וז תיגולונורכ
  ןוחבל ארוקל ול יוארו ,הזוחה דג ירבד לש ונמז תלאשל שידקמ ינא דחוימ רקחמש אלא
  שמתשהלו ,(ןאכ םינודנה ולאמ ירמגל םינושה םילוקיש לע ךמסנה ןויד) םש בותכה תא
   .הזוחה דג ירבד לש תיסחיה םודקה ונמז תעיבקל רזע-לוקישכ התע יתעגה הילא הנקסמב

                                     םוכיס

  ץראב בתכנ הז רוביח יכ לילעב םילגמ הזוחה דג ירבדב םיעיפומה םייפארגואיגה תומשה
  קדקודמ ןויע יווילב ,וז תיפארגואיג העיבק .םילשוריב בתכנש ףא רבתסמו ,לארשי
  םוקמב יתעגה הילא הנקסמה תא םיקזחמ ,ןאכ ןודנה רוביחב םירכזומה תומוקמה תומשב
  יפארגואיגה ןויעה םא ףא ,םדוק םא יכ םייניבה ימיב רבחתה אל הזוחה דג ירבד יכ רחא
              .וז היגוסב תיעמשמ-דח תיגולונורכ הנקסמ קפסל לוכי וניא

תורעה

  היירפסב םיירבע די יבתכלו םימולצתל ןוכמב ומולצת .'גדירבמייקב O0.1.20 די בתכ 1
  תלהנהל הנותנ יתדות .16265 אוה ,םילשורי ,םר-תעבג ,תיאטיסרבינואהו תימואלה
  תא סיפדהל יל םתושרה לע ףייר 'ס ר"דל דחוימבו ,'גדירבמייק תטיסרבינואב היירפסה
                                .םתושרבש דיה בתכ

  2  S.  Z. Schechter, 'Notes on Hebrew MSS in the University Library at
  Cambridge', JQR, os 6 (1894), pp. 136-145; I. Abrahams, 'The Words of Gad
  the Seer', Sefer Zikaron likhevod ha Dr. Shemuel Avraham Poznanski, Warsaw
  1927, pp. 8-12 (rep. Jerusalem 1969).

  3 M. Bar-Ilan, 'The Date of The Words of Gad the Seer', JBL, 109/3 (1990),
  pp. 477-493.

        .זלק-דיק 'מע ,(ו"משת) חצ ,יניס ,'תינעת תליגמ לש הרוקמו הייפוא' 4

          .ו,ד תינעת ;דועו ,ה,י ב"למ ;אכ,די םש ;בל,אי א"למ :לשמל ןייע 5

  ,דלונירג 'א ;ד,י ;ב,ח לאינד ;דועו ,וט,י םש ;גכ,ג םש ;א,א לאקזחי :ךכ לע ןייע 6
                 .טלק-אק 'מע ,(ב"לשת) א ,ןירימט ,'לאקזחי תויואר'

  השקש אלא ,יתבר תולכיהב םג רכזומ ןורדק לחנ יכ ןייצל יואר .ד,וס םש דוע ןייע 7
  'פ) ב,חי יתבר תולכיהב .תולכיהה תורפסב ןאכ תעצומה תיפארגואיגה הדותמה תא םשייל
  יתב ,רמייהטרו א"ש ;215 הקסיפ ,1981 ןגניביט ,תולכיהה תורפסל סיספוניס ,רפש
  דצב שא ירהנו' :בותכ (דצ  'מע ,ם"שת םילשורי ,'א ךרכ ,השדח הרודהמ ,תושרדמ
  לחנב שיש םימה תמא רועישכ םהיסוס לכ םיתוש ויהו ,(םיימימשה םיסוסה לש) םהיסובא
  :בותכ ןכ ינפלש הקסיפב ,םרב .'םילשורי לש םימשג ימימ לכ תקזחמו האיצומש ןורדק
  ןתינ רתויה לכל .'הירסיק לש היסובאמ חתפ רועישכ ,השלש סוסו סוס לכ הפ רועישל...'
  םיייפארגואיגה תומוקמה לש םועזה רפסמה ךא ,ולא תומוקמ ינש לע עדי רבחמה יכ קיסהל
   .שממ לש תונקסמ תקסה רשפאמ וניא ,טסכט ותואב תורחא תויעב םג ומכ ,יתבר תולכיהב

  ,ארקמב רבכ היוצמה ,וז תשלושמ הרוצו ,'ץרא ץרא ץרא' :בותכ ח,ה 'א ךורב ןוזחב 8
                         .הזוחה דג ירבדב םימעפ המכ היוצמ

  9 Gerson D. Cohen, 'Esau as Symbol in Early Medieval Thought', A. Altman
  (ed.),  Jewish Medieval and Renaissance Studies, Cambridge Mass. 1967,
  pp. 19-48.
               .ח,גי א"הד ;חי,ב הימרי ;ג,גכ היעשי ;ג,גי עשוהי 10

                         .כ,אל הימרי ;ל,ח ילשמ םש לע 11

           .128-123 'מע ,ו"משת םילשורי ,קוקבח רשפ תליגמ ,ןצינ ההלב 12

     .256 ;ךליאו 21 'מע ,ו"טשת םילשורי ,ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ ,ןידי 'י 13

  ד-ג\א ,ונתפוקת ,'?ונתורפסב "תפרצ" םיקנרפה ץרא תארקנש הז והמ' ,סוארק 'ש 14
  -423 'מע ,(ב"צרת) ג ,ץיברת ,'דרפסו זנכשא תומשה' ,ל"נה ;507-502 'מע ,(ג"צרת)
  םילשורי ,םיחדנ ףסאמ ,יבכרה א"א :האר ,םיידומלתה תורוקמב 'הינמרג' לע דוע .435
                                 .145 'מע ,ל"שת

                               .חכ,ג ;א,ג הימחנ 15

  רבכו  ,תחא הרעמב אוה רבודמה יכ רכינ רשקהה ןמ ךא ,'תורעמ' איה ןאכ הסריגה 16
                .תונוש תואיגש ילעבכ (וימדוק וא) דיה בתכ רפוס רכוה

  תאזו ,לארשי ץראל ץוחמ רבוח אוה יכ ןועטל םירקוחה תא איבה רתסא תליגמ ומכ רפס 17
  ףיקע ןפואבו ,תחא םעפ קר הב תרכזנ 'הדוהי' דועב סרפב תשחרתמ הלילעהש ינפמ
  םיינושלה םילוקישל ףרטצמ יפארגואיגה טקפסאה ,תאזב אצויכ .(ןאכ רושג לש הדוקפתכ)
  ןודנהמ םיגרוח ולא םיניינעש אלא ,(היבוט רפס וא) בויא רפס לש ורוביח םוקמל סחיב
                                      .ןאכ

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/gadmeqom.html

last updated: April 15, 1996 - August 14, 2002