1996 רעונל הקייאדוי הידפולקיצנא

ןליא-רב ריאמ

02-5870112 :'לט C.D.I. תרבח :קוושמ
מ"עמ + $139 :ריחמ
ןייעל רשפא ףוס-ףוס .םיטסקטמ םיבכרומ תודהיה ירוטילקת לכ ויה הכ דע
רגאמכ תודהי :הקיזומו תונומת םג םא יכ םיטסקט קר וב ןיאש תודהי רוטילקתב
.רשוקמו דמולמ עדימ

יללכ

תונקל לוכי ,הזכ ונניאש דחא ןיא םצעבו ,הידפולקיצנאב ןיינועמה בשחמה שמתשמ
,הארנכ) רוטילקת לע הנושארה הידפולקיצנאה זאמ .תוידפולקיצנא לש עפש םויכ
הידפולקיצנא התייה םעפ םאו ,הז בשחוממ עדימ ףנע חתפתה ,(םינש רשעכ ינפל דוע
הקינאטירב ,טפוסורקימ ,ןוטפמוק :רתוי לודג רחבמה םויהש ירה ,םייתש וא תחא
הבוחו ,םלועה יבחרב בשחמה שמתשמ לש ובילו וסיכ לע תורחתמ ולא לכ .דועו
תונומתה לשב ןיב ,תולעפתה תואירק שמתשמהמ תוטחוס ולא תוידפולקיצנאש תודוהל
.ןכותה לשב ןיבו ,ןהב םילולכה תוניגנמהו

הקייאדוי רוטילקת
.איהש הניחב לכמ שדח רצומ וניהו םישדוח רפסמ ינפל רוא האר ונינפלש רוטילקתה
ותמגוד ןיאש רצומ ,רעונל תודהיל הידפולקיצנא ונינפלש ירה ,ינכותה טביהה ןמ
תא הבסה 'הקייאדוי' הידפולקיצנא לע תויוכזה תלעב 'רתכ' תרבח .םירפסה ףדמ לע
תרתוכבש 'רעונ'ה .תמצמוצמו תנטקומ הרודהמב םתוא האיצוהו םיינורטקלאה הירגאמ
הידפולקיצנאה לש 'קתעה' רוטילקתב הידפולקיצנאה ןיא יכ הדבועה תא אטבמ
תרצוקמ הרודהמ םא יכ - םדוקה שדוחב רוא התאר האלמה הידפולקיצנאה - האילמה
תיידפולקיצנא לש םיירוקמה םיכרעהש ךכב יוטיב ידיל אב הז רוציק .רמוחה לש
קלח קר יכו ,היפארגוילביב ילוטנ םיכרעה ,(יידמ רתוי םיתעל) ורצוק הקייאדוי
.םיכרע 1500 ךרעב :רוטילקתה לע ולעוה ריינה לע הידפולקיצנאבש םיכרעהמ
םע לש תוברתהו ,(הקיטסימ אל ךא) תדה ,הירוטסיהה לע אורקל ןתינ ולא םיכרעב
תומוקמו ,(םידוהיל הקיז םהל התיהש תירב ינב םניאש ףאו) תודהיב םישיא ,לארשי
.ונמע תודלותב תובישח התיה םהל

ךכל ףסונבש אלא ,יתיבפלא רדסב וז הידפולקיצנא תרדוסמ הידפולקיצנא לכ ומכ
הלמ לש שופיח יפל ףא וא ,תונוש תוירוגטק יפ לע םינושה םיאשונל עיגהל ןתינ
ךכב יכ רורב .םיכרע 13 הבינה birds הלמב ןייעל השקבה ,לשמל .ךרעב העיפומה
.ריינ לע ספדומה רפסה - ומדוק ינפ לע רוטילקתה הלעתמ
'תוקתעהה חול' לא וב שיש המ לכ קיתעהל הז רוטילקת םג רשפאמ רוטילקת לככ
ןתינ .תיטרפה תספדמה לא תורישי וא ,םילילמתה דבעמ לא םשמו ,('דרוב-פילק'ה)
.יטרפ 'עדימ רגאמ' תיינבב ליחתהל ךכבו ,םייוסמ ךרעל סחיב 'הרעה' רומשל
תרשפאמ איה ןכש ,רתויב הבושח הניה דחאכ 'החותפ'ו 'הרוגס' הנכות לש וז הנוכת
םוקמבו ,רוטילקתה יבחרב לייטל דאמ לק .רפסה 'ןוילג' יבג לע ,לוכיבכ ,בותכל
תציחלו ,די גשיהב אצמנ לכה - ףדמהמ ךרכ רחא ךרכ דירוהלו ,םיפד יפלאב ףדפדל
.והנשימל דחא םלועמ דמולה תא הריבעמ רבכע

ההובג תוכיאב ןה הקיזומהו ,(תיתלשממה תונותיעה תכשלמ רכינ קלח) תונומתה
הידפולקיצנא ןיא .רוטילקתל התבסה תא הידפולקיצנאה הקידצמ וז הניחבמ .רתויב
ןייעל תולקב הכ תרשפאמה ריינמ הידפולקיצנא ןיאו ,הקיזומ ןגנל תלגוסמה ריינמ
אלא ,דבלב וז אל .דימלתה לש הדובעה יפד ךותל ןתוא קיתעהל וא תונומתב
.םייוסמ ךרעל םירשוקמה םירחאה םיאשונה תא תולק רתיב תוארל רשפאמ רוטילקתהש
,תימרא ,הליפת :םהו םיאשונ רפסמל ךילומ ,'ירדנ לכ' ךרעה רחא שופיח ,המגודל
תנבה יכ רורב .(!'וב-לכ תויונח'לו 'לוק-תב'ל ףא תועטבו) דועו ,םירופיכה םוי
יבג לע בותכה ידפולקיצנא ךרע תאירקב רשאמ רתוי הקומע וז ךרדב והשלכ ךרע
ןה רוטילקתה תא תוארל ןתינ ךכל ףסונב .תועמשמ לכ רסח יתיבפלא רדסב ריינ
ןהו ,יתיבפלא רדסב םיכרעה לכ תמישר :ריינ לע הידפולקיצנאה לש 'לטיה'כ
יעטק לכ תמישר ,(אלמ לדוג + תנטקומ) תונומתה לכ תמישר :עדימ ירגאמכ
דומיל) 'עדימ-ימוחת' הנומשל וקלוח הידפולקיצנאה ימוחת לכ .דועו ,הקיזומה
שופיחה ינפוא בולישו ,(דועו ,יללכ ,ב"הרא ,תומוקמ ,םישיא ,הירוטסיה ,תודהי
.דמולה תא ןיינעמה אשונ לכל החונו הלק העגה רשפאמ םהינימל
םייוקילו תונורסח

לכ לע םג ומכ ,וז הידפולקיצנא לע תורעה רפסמ ריעהל אלש רשפא יא
:תורעה רפסמ הנהו ,הידפולקיצנא

ידנק אישנה לש ומוקמ המ יתנבה אל ,המצע ינפב הכורב הירוגטק ,םישיא רודמב (1
המ ,ךכל הקדצה םיווהמ םניא לארשי תנידמל ותקיזב םיקסועה םיטפשמ ינש) רגאמב
יקציבסוק לש םמש ,תאז תמועל .(םילשורי ירהבש 'ידנק די' חכשנ המ םושמש דוע
אלו תודהיב דקמתהל אוה תודהיל הידפולקיצנא לש התמגמ .רדענ והבא יבר לשו
'םירזוכ'ל םוקמ ןיאש ןייצל יאדכ הז רשקהב .המוחתב םניאש םיאשונ תוסכל תוסנל
לש ומש םניא 'ןויצע רפכ' וא 'ץובק' ,'בייק' ףאו ,םישיאה תיירוגטק תרגסמב
םג תאצמנ 'בייק' ,ןכאו .תומוקמה תיירוגטקב אצמיהל ויה םירומא ולא .םדא
.תיתלהנימ-תינכט תועט ןאכ שיש רורבו ,'תומוקמ'ב

רוטילקת תובקעב הידפולקיצנאה תלהנה תכלוה הז ןיינעב ,'ןודיח'ל רשא (2
רוציל היה יאדכ ,םלואו .(םינושארה ויה אל ךכב םג ינמודמכש) טפוסורקימ
היה ןודיחה ,'ץוביק' ךרעה לא יתעגה םא .םינוש םיאשונבו תונוש תומרב םינודיח
קוסעל אלו ,טרפב תיצוביקה העונתהו ללכב תידוהיה תובשייתהה תלאשב קוסעל ךירצ
.(הידפולקיצנאה לש תיללכה תרגסמב ןהילא עיגהל היה םיאתמש) תויללכ תולאשב

םוי'ל התוא רשיקש ימ ךא ,תרדהנ איה טנארבמר לש 'קחצי תדיקע' תנומת (3
לעש דעומה ,'הנשה שאר' אוה וז הנומת לש המוקמ ,ןבומכ .הגשימ השע 'םירופיכה
.קחצי דקענ הדגאה ילעב יפ

.םיכרועה לש הריחבה ילוקיש לע קולחל ןתינ יכ המוד ,םיכרעה תריחבל סחיב (4
,תאז תמועלו ,'לגופ סוילוי ריס' וא ,'ןייטשלוא' לע ךרע םייק רוטילקתב ,לשמל
םיבר םג ומכ ,(ןי'זולוו תחת רוכזיא טעמל) םייק וניא 'ןי'זולוומ ב"יצנה'
.ליעל רכזומכ ,םירחא
תמישר רשפאל היה יאדכ ,הקיזומ יעטקו תונומת ,םיכרע תמישר תמייק םא (5
.םירשוקמ םה םהילא םיכרעל םאתהב 'תורעה'

בתכנ ןכו ,תקייודמ הרוצב אלש ןנחוי 'ר לש ומשמ םירבד ואבוה 'האירב' ךרעב (6
.הריפסל תישילשה האמב יח אלה אוהו ,היינשה האמב יח ןנחוי 'ר וליאכ

יתרקיב םהב םירגאמה תמישר לש הנורסחב יתשגרה רוטילקתב 'לויט'ה םויס םע (7
הייצפוא תפסוה .טנרטניאב טוטישה תוינכותב ,לשמל ,םייק אוהש יפכ ,('גול'ה)
ןיבל דמולה דימלתה ןיב רשקה תא תרפשמ ,(תמייקה 'הינמיס'ה םע דחי) התיה וז
.עדימה רגאמ
ילארשיה דימלתל המאתה

,אלממ וניא רחא רוטילקת ףאש ללח תאלממ ונינפלש הידפולקיצנאה יכ קפס יל ןיא
ךרעב תוארל ןתינ ךכל המגוד .קפסל תולגוסמ ןניא ריינמ תוידפולקיצנא ףאו
ונרעצל ,ןשוימ וניה תוידפולקיצנאה לש ריינה תורודהמ לכבש ךרע ,'קחצי ,ןיבר'
יהי ;חצרנל שדקומה ךרעב חצורה לש שרופמה ומש תא חיצנהל אוה ער םעט ,בגאו)
שמתשהל תורשפאה איה ,רתוי אל םא ,תוחפ אל הבושח ,םלואו .(ךורב ורכז
בלשל ןתינש ,(הקיזומו) תונומת 'קנב'כ םג םא יכ עדימ סיסבכ קר אל רוטילקתב
תלוכי םג ומכ ,םיכרעה ןיבש תוירושיקה ,ךכל ףסונב .דימלתה לש הדובעב ןתוא
רוטילקת השעמלו ,ריינמ הידפולקיצנאב שומישה לע הליפאמ והשלכ ךרע לש שופיחה
ןדיע ףוס תא םירשבמ ,ןאכ ורקסנ אלש םירחא םירוטילקת םג ומכ ,הז
איצוהש ב"הראב האצוהה תיב בשוחש המל דוגינב) ריינ יבג לע תוידפולקיצנאה
.(םידומע 32,600 םהבו םיכרכ 34 תב תונמאה תודלותל הידפולקיצנא הנורחאל

רוטילקתה :רוטילקתב הנבומה דחא ןורסח םייקש ירה ,ולא םיטלוב תונורתי תמועל
םיילאיצנטופה םישמתשמהמ קלחמ ותוא קיחרתש הדבוע ,תילגנאה תרהט לע יושע
הפשה םוסחמ זא יכ ,(םירגובמל) תילגנאב תודהיל רוטילקת הז היה ול .לארשיב
שקבתמכ ההובג המרב םיתעל) תילגנאה הפשה ,םלואו .יתועמשמ תוחפ הברה היה
תוללכמה לא 'התכ הלענ' םא .ילארשיה רעונה תביבח קוידב הניא ,(הידפולקיצנאמ
אלא ,תילגנאב ילאמינימ עדי טנדוטסמ שורדל ןתינ ןאכש ירה ,הימדקאה לאו
:ליעל רומאכ .וז הידפולקיצנאב שומיש הימדקאהמ ענומ היפארגוילביבה רדעיהש
.רעונל הידפולקיצנא
- ילארשיה אקווד ואל - ימלועה ידוהיה קושל דעוימכ רוטילקתה לע טיבנ םא ,םרב
.הליחתב הארנש הממ יתועמשמ תוחפ הברה תילגנאה ןורסחש תודוהל הבוח זא יכ
רעונל הנושארבו שארב דעוימ רוטילקתה יכ ןובשחב חקוי םא םירבדה םירומא טרפב
םא יכ ןורסח לכ ןאכ ןיאש ירה ,ךכ םאו ,(הווצמ-רב תנתמכ ,לשמל) ב"הראב
.ןורתי

םוכיס

ףא יכ הז רשקהב ןייצל הבוחו - רוטילקתב ואצמנש םילקה םייוקילה תורמל
הז רוטילקתש ירה - םהינימל םייוקילו תואיגש ואצמנ טפוסורקימ תיידפולקיצנאב
יל רורב .הנושארה הסריגל סחייל ןתינ תואיגשה תאו ,ההובג תוכיא לעב אוה
.הז רוטילקת לש האבה הרודהמב ומלעיי ,ןלוכ אל םא ,ןבורש

קפס יל ןיאש ירה ,לארשי תנידמב רפסה תיבל ילאידיאה רוטילקתה הז ןיא םא םג
תירבע הסריגו ,הלוגב ידוהי רפס תיב לכב דובכ לש םוקמ סופתי אוה דיתעב יכ
.ידוהי בשחמ לכ לע הבוח רוטילקתל ךופהת ,אצת םא ,ולש

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/encycjud.html

last updated: June 18, 1997