5 הסריג 'תונולח'ל DBS רוטילקת

ןליא-רב ריאמ

(מ"עמ ינפל) $400 :ריחמ ,5 הסריג 'תונולח'ל DBS רוטילקת
02-5386837 :סקפ 02-5384258 :ןופלט
'3.11 תונולח'ל 5 הסריג DBS :הרותה םלועל שדח רוטילקת אציש ןנברו ןנרמל אוה בוט םוי
השולש רואל ואצי תופלוחה םינשב ןכש ,ןיטולחל שדח וניא הז רוטילקת .'95 תונולח' וא
יונישב שדחמ ילטיגידה סופדה רוא תא ולא השולש םיאור התעו DBS תרבח לש םירוטילקת
,ולא תונוכת יתש .'תונולח' תחת לעופה רוטילקתכ (2 ;דבלב דחא רוטילקתכ (1 :הרוצ
ןושארה ינרותה רוטילקתה) ינש דצמ '95 תונולח' תחת הלעפהו ,דחא דצמ םירגאמ דוחיא
רשאב ןה ,תוניחב המכמ יביטקארטאל הז שדח רוטילקת םיכפוה ,(וז הלעפה תכרעמ תחת לעופה
.וב םילולכה םירגאמה - ינכותה קלחל רשאב ןהו ,(שופיח וא טסקטב ןויע) הלעפהה תוחונל

לוכי 'תונולח' תחת דובעל ןיינועמ ךא ,ולצא םייקה רוטילקתה לע רומשל הצורה :הרעה
.טקסיד תועצמאב ןוכדיע תסריג שוכרל

(תיקלח) םירפסה תמישר

רבד לש ושוריפו ,םירוטילקת השולשב הכ דע ולעוהש םירפסה לכ תא ליכמ הז רוטילקת ,רומאכ
,הבשחמה תורפסב הלכו ,וישרפמו דומלתל רובע ,וישרפמבו ך"נתב לחה םירפס תואמ ודלקוהש
,הלילח ,אל) לארשי ינומא ימולש םינומא ויה הילע היפארגוילביבהו תודיסחה
תומישרל האוושהב תיחכונה םירפסה תמישרב ןויע .(ןלהל הארו ,תינרדומ היפארגוילביב
םיטקוש םניא DBS ישנא יכ הארמ ,םימדוקה םירוטילקתב םימייק ויהש םירפסה - תומדוקה
ן"במרה יבתכ בור ,(תיסחי ,םינטק םהמ םיבר יכ ףא) ופסונ םירפס תורשע :םירמשה לע
רבודמ וז הניחבמ .םירפס (!) םיתאמב ךרעב רבודמ לכה ךסבו ,רוטילקתה לע ולעוה
אלו ,ןליא-רב תטיסרבינוא רוטילקת לש ותרוכב לע רגת אורקל הרמוי ול שי רשא רוטילקתב
.אוה קיר רבד
- הז בושח רפס רדעיהב .ם"במרל הרות הנשמל תופצל היה ןתינ הזכ רגאמב :הרעה תאז לכבו
םינואגה ירבד ,ךכב אצויכ .(ם"במרה לעו לא םיבתכה לכ וליעוי אלו) רסח ומצע רגאמה
ןפואב .ןואג יאחא ברד תותליאשב חותפל ץילממ יתייה הווצמב ליחתמלו ,ירמגל םירדענ
לק דומלל שי ןכש ,(זנכשא חסונו דרפס חסונ) הליפתה רודיס תא דוע ףיסומ יתייה ישיא
,בגא .המכו המכ תחא לע לארשי לכ תוליפת ,רוטילקתב בלסרבמ ןמחנ 'ר תוליפת םא :רמוחו
.רוטילקתב דקפינ ומוקמ ךא ,דיסח הדוהי 'רל םידיסח רפס ונל חטבוה רזעה תרבוחב

שופיחה קשממ

ןתינ .ללכוש אוה יכ ףא ,DOS ב םדוקה קשממל דאמ המוד 'תונולח'ב שדחה שופיחה קשממ
הפשה יללכ יפ לעו ,('אל ךא' ;'וא' ;'םע דחי') םיינאילובה תונורקעה יפ לע םילמ שפחל
יכ ףא ,ידמל תיביטיאוטניא ךרדב עצבתמ שופיחה .דועו ,(שומישה תויתוא תפסות) תירבעה
הז קשממ לכה ךסב .םיוסמ דומיל תוכירצמ ,(שופיחה ןוויכ :ןוגכ) תומייוסמ שופיח תורוצ
.חונ
תנכותבכ אלש תחא תבב םילמ עברא שפחל ןתינש ירה ,ןליא-רב תטיסרבינוא תנכותל האוושהב
ךמסימ ךותב 'שופיח' עצבל ןתינ אל ,תאז תמועל .דבלב םילמ שולש שפחל ןתינ םש ןליא-רב
-רב תנכותש אלא ,תונכותה יתשב הנוש 'יופינ'הו ןוימה תטיש .ןליא-רב תנכותבכ הלעוהש
ןתינ ללככ .(ךופיה ףאו יופינ ,ןוימ ,אצממ) םיאצממב רתוי חלצומ לופיט תרשפאמ ןליא
לש שופיחה קשממש דועב ,רתוי ללכושמ ןליא-רב תטיסרבינוא לש שופיחה קשממ יכ רמול
.ךכ לע קולחל רשפא יכ ףא ,יביטיאוטניאו לק רתוי ונינפלש רוטילקתה

'םלכ' שרושה לש ויתועפוה תא יתשפיח רשאכ ןרקלדנמ לש היצנדרוקנוקל ןורתי יתאצמ ןיידע
תויועמשמ יתש ןיב דירפהל עדוי וניא הנכותה לש 'סכדניא'ה .ארקמב ,(השוב תועמשמב)
ינדי יופינ עצבל ךירצש איה האצותהו ,(םישנאה לכ) לכה (2 ;השוב (1 'םלכ' הלמה
תורוצה תא ןיימלו תופנל ןתינ םשש אלא ,ןליא-רב רוטילקתב םג בצמה ךכ הז הרקמבו)
הנשמ-תורתוכ תחת םילמה תועיפומ תספדומה היצנדרוקנוקב ,תאז תמועל .(תויוצר יתלבה
ןכש ,םהיתויועמשמ יפ לע םילמה תא חתפמל ךרוצ היהי קוחרה חווטל יכ קפס יל ןיא .תונוש
.דבלב דחא םינומוה ארקמב ןיא
הרזע

לעפוי דציכ ררבל ןויסנ .תמייוקמ הניא החטבההש ירה ,טירפתב העיפומ 'הרזע' הלמהש תורמל
ןיא ,בגאו .יניצר ןורסחב ןאכ רבודמ יכ רמול ךירצ ןיא .רבד בינה אל 'הלילש' םע שופיח
לע בושחל ןתינ .טפוסורקימ לש הבוחה תנוכתמ יפ לע ועצובי 'הרזע'ה יטירפתש יחרכה הז
.הנכותב הסנתמה לכ טבחתהל דיתע הב וז הייעבל םיפסונ תונורתפ

םירתוכו םירגאמ ,םירפס

רפס רותיא :תמייקה הייעבה םע רתוי הבוט תודדומתה היה בייחמ רוטילקתב םירפסה יוביר
האב וז הייעב .(ך"נתל שוריפ :ןוגכ) 'וגוויס' יפל םא ןיבו ,ומש יפל םא ןיב ,םייוסמ
יבתכ םייוצמ ןכיה ,לשמל .רדגומ טסקטב ןייעל הנכותב שמתשמה ןיינועמ רשאכ יוטיב ידיל
,השעמל ?'תונשרפ ירפס'ב אמש וא ,'הבשחמ ירפס' לש רודמב םיעיפומ וירפס םאה ?ל"רהמה
,םינוש םירפס לש דבלב תוצובק שמח תומייק ללגינה טירפתב ירהש ,היולג תועט ןאכ שי
ירפס רודמב ,וז ףא וז אל .תופסונ תוצובק תומייק 'גולאידה תבית'בש טירפתבש דועב
ירפס'ו 'תווצמה ירפס' םג ומכ) 'הבשחמ ירפס' איה ןהמ תחאו ,תוצובק המכ שי הבשחמ
רדסבש 'תורהט' תכסמו) ןויגהה תולימב ם"במרה ירבד תא טעמב יל ריכזהש המ ,('רסומה
לכוי ימו ?'דומלתל םישורפ'ב אלו 'הכלה ירפס'ב יוצמ 'ןשוחה תוצק' עודמ ,בגאו .(תורהט
ם"במרה לש תווצמה רפס עודמ :דועו ?'הבשחמ ירפס' תחת םיאבומ היפארגוילביב ירפסש שחנל
הלופכ תוירושיק עצבל רשפא יא םולכ ?'ם"במרה ירפס' תחת אלו 'תווצמ ירפס' תחת קר עיפומ
?רפסה לא
לע לקהל תנמ לע ,רפס לכל 'סיטרכ חותפ'ל שי םירפס תואמ ליכמה רגאמב יכ ,אופיא ,רורב
לש עוציב םג רשפאל ךירצ ךא ,תיבפלא רדס יפל םירפס אוצמל היהי ןתינ הז ןפואב .ןייעמה
,'?16-ה האמב ,(הנושארל) וספדנ רגאמב םירפס ולא' ןוגכ ,םירפסה רגאמ ךותמ תותליאש
תארקל וב שומישה תא לעייתו רגאמל דאמ ליעות םירפסה תמישר לש הנוכנ היינב .דועו
תחת יולה היחרז 'רל אבצה רפס תואצמיה ,תאז תמועל .תילאוטריווה היירפסה לא רבעמה
לווע תמרוג 'ם"במרה יבתכ' תחת ם"במרל ילוטנא 'ר בתכמ תואצמיה וא 'ן"במרה ירפס'
.םיימעפ העטמו

.רוטילקתה לא הוולינה 'טקפסורפ'ב רבכ ליחתמ םירפסב יעוצקמ יתלבה לופיטה ,בגאו
השישכ שפתינ ן"במרה שוריפ ךכו ,'םיכרכ' יפל םא יכ 'םירתוכ' יפל אל םייונמ םירפסה
יכ ,אופיא ,רורב .דועו ,םירפס העברא תויהל וכפה ל"רהמה לש תודגאה ישודיח ,םירפס
םיזרכומה םירפסה רפסמ תא יתוכאלמ ןפואב לידגהל םיחתפמל םרג חקמה תא חיבשהל ןוצרה
.(ןליא-רב תטיסרבינוא טקייורפ ישנאל םג ומכ ,בגא) רוטילקתה תא הוולמה בותיכב
םירגאמה תובישח

ילעב) םיטסקט תואמשכ ,התע .הז רוטילקתב םג יוטיב ידיל אב 'תוכיא השוע תומכ'ש ןורקעה
תא איבהל ןתינ ,ןויעלו שופיחל ןתינה דחא רוטילקתב ןייעמה ינפל םיחנומ ,(ןווגמ יפוא
תחא המגוד הנהו .םצמוצמ םוחתב רתוי ביחרמו קימעמ עדיל ,(םירקוחה תא םגו) םידימלתה
הווצמה רב דובכל) 'רירפצ' הלמה לש הרוקמב יתקסע םינש המכ ינפל .רוטילקתה לש וחוכל
תמייק הלמה יכ יל ררבתה תירבע ןושלל הימדקאה לש עדימה רגאמב .('יחיש רירפצ ינב לש
יכ רבתסה ,רוטילקתה תניחב רחאל ,התע .18-ה האמב רבחתהש ימינונא רפס ,'םימי תדמח'ב
ינפל הנש םיעבשכ רטפנש ה"לשה ןב ליטפעש 'ר ירבדמ ורוקמב חקלנ 'םימי תדמח'בש עטקה
עייסל יושע שדחה רוטילקתה ,התעמ רומא .(1731 = א"צת :ןושאר סופד) 'םימי תדמח' תספדה
.ויתורוקמ לש ברה ןווגימה לשב ,(םיפסונ םיניינעב םג ומכ) ןושל יניינעב

היפארגוילביב

'תורודה ארוק' :הבורמה תא קיזחמה טעמ ,םירפס השולש םייוצמ היפארגוילביב ירפס רודמב
.לכימ םייח 'רל 'םייחה רוא'ו ,א"דיחל 'םילודגה םש' ,(?1690 :רטפנ) וטרופנוק דוד 'רל
ןויע :המגודל .ונממ לדביהל יאשר היפארגוילביבל הרומ ןיאו ,ףלאמ אוה הז רודמב ןויע
ירומ לש ורמאמ םע ותאוושהו ,'םייחה רוא'ב ,(ךוניחה רפס סחוימ ול) יולה ןרהא 'ר ךרעב
המ יכ לילעב הרומ ,(790-787 'מע ,ם"שת ,הנ ,רפס-תירק) הז ןיינעב עמש-את 'י 'פורפ
שרופמ ,(1871 ,תינמרגב) ןיזור לש ורפסל ותוא ותונפהב ןייעמה יניע תא עמש-את םתסש
בשחמה אבש דע ןיעה ןמ םמש םלענו ,וז הייגוסב ולמעש םיפסונ םימכח ירבדבו שדח-ירפב
.הרואל הלפאמ םתוא איצוהו
לשב ימדקאה םוחתב םהמ תונהל רשפא יא היפארגוילביבה ירפסבש ברה חבשה תורמל ,םרב
ינרדומו בשחוממ םלוע לא אובל רשפא יא .הטעמה ןושלב ,םינכדועמ םה ןיאש הטושפה הדבועה
יחכונה רוטילקתה ןיא יכ רמול ךירצ ןיא .ןשוימ יפארגוילביב רמוח איה היינודנהשכ
תורחתהל לוכי אוה ןיא 'םירפס דקע תיב'ב וליפאש אלא ,יפארגוילביבה רוטילקתב הרחתמ
.(ידנורי לאומש 'רל 'דעומ להא'ב ןייע :המגודל)

,תיפארגוילביב הניחבמ הכלהכ םימושר םניא רוטילקתב םידלקומה םירפסה םג .וז ףא וז אל
לע ךמתסהל רשפא יאו ,ופוגל ןוחבל שי הרקמ לכו ,טסקטה חקלנ ןיאמ תעדל השקש ךכ
.וז תינרדומ היגולונכטמ שקבתמה ןוזחכ ,דבלב רוטילקתה

םירגאמ ןיב תוירושיק

רבדה ןכו ,רתאה לע םישרפמה לכ תלבקו 'םינשרפ' לע הציחל תרשפאמ ך"נתה ךותמ ףד תחיתפ
ונייה ,ונעגה אל ,'2 ם"תס' רוטילקתבכ תוירושיקה תמרל ,םנמא .ילבבה דומלתבו הנשמב םג
טסקטה לא ,(ימלשוריו ילבב) ידומלתה טסקטה ךותמ תוירושיק עצבל ןתינ אוהה רוטילקתבש
ןיבל ךורע ןחלושה ןיב תוירושיק ןיא המ םושמ .תלעופ תוירושיקה תאז לכב ךא ,יארקמה
.ןליא-רב רוטילקתב הפי לפוטמה אשונ ,יתעדל ,תיחרכה תוירושיק ,הרורב הנשמ
םידרפסה וניתובר

.בלה ןמ םיחכתשמ םידרפסה וניתובר ויה טעמכ ןאכ םירכזומה היפארגוילביב יבתכ אלמלא
שורגה רחאלש הפוקתהמ םידרפסה ימכח לש םהירבד ואבוה אלו טעמכ יכ יתאצמ ברה ירעצל
םא ,המגודל .(הרותה לע 'םייחה רוא' וא ,יבערש םולש יברמ 'םיקידצ תוגהנה' טעמל)
ירפסב אקווד ,תאז תמועל ?'םייחה ףכ' ןכיה זא ,רגאמב תמייק 'הרורב הנשמ'
:הטושפ איה ךכל הביסה .םיזנכשאה ןמ הלעמלו ,בטיה םידרפסה םיגצוימ היפארגוילביבה
רגאמב ללכוהש ורפסו ,ללכב ,(יאלוזא דוד ףסוי םייח) א"דיח לש יטסידפולקיצנאה יפואה
לע רתויב םיניינעמ םינותנ תאלעה םירשפאמ ,םירחאה םירפסה םע דחי ,טרפב 'םילודגה םש'
םוכיס אבומ ןליא-רב רוטילקתבש דועב) םיזנכשא םימכח לע רשאמ רתוי םידרפס םימכח
.(תובושת בתכש הכלה שיא היה אוהש יאנתב קרו ךא ,םכחו םכח לכ לע ינרדומו יתיצמת
תונבומ תואיגש

ינפב וז תורשפא ןיאו ,'שופיח' רשפאל התייה הכירצ ינושארה טלפב ךסמה לע רמוח תאלעה (1
.שמתשמה

,אבה דומעל דיימ רובעל ונייה ,'ףדפד'ל שמתשמל רשפאמ וניא טסקט לש דחא דומעב ןויע (2
.אבה דומעה לע שיקהלו ,םדוקה ךסמל הרזח רוזחל ותוא בייחמ אלא

תויוצמ דומע לכב יכ הלגמ 'תושרדמ יתב'ב ןויע .םידומעה הנבמל ידימ הבר תודמציה (3
וא ךרוא תלעב 'תידומיל הדיחי' לכ יל העודי אל .הקדצה לכ אלל - תורוש לש ןטק רפסמ
םשכ .(תידומלתה הידפולקיצנאה לע יתרעהל המודב) ךכב םעט לכ ןיאו ,דומעל םאתהב הנבמ
-תבב ןוחבל ןייעמה ךירצ םירחא םירפסב םג ךכ ,המצע ינפב הדיחיכ קרפ לכ אבומ הנשמבש
טביהה ןמ יכ ןאכ ריעהל יאדכ .תורוש לש ןטק רפסמ לע הלדוגב הלועה תידומיל הדיחי תחא
לוכי ןייעמה םש ,ןמרביל ש"רה ןוכמ םעטעמ אציש הז אוה רתויב בוטה עדימה רגאמ הזה
'לולג'ל אוה לוכי וילא עיגהש םוקמה ןמו ,תכסמב דומע לכ ,(סיפדהל וא ןייעל) 'ףדפד'ל
.בותכ ,(הליגמ וא) רפס לכ ומכ הרוחא וא המידק רפסה תא
סופד תואיגש

.('יכ,ומצעב'ו ,'תישארב ינש' םוקמב 'בינש') הקסיפ התואב תואיגש יתש ואצמנ ל"רהמב (1

.'ללכ ךרעב' תויהל ךירצו ,'ללכ ץרעב' אבומ םעלב ןב הדוהי 'ר לע ןוידב (2

.'ןיכחירצ' אבומ 'ןויצ םחנמ' תוהגהב (3

.('םיעד םימת' םוקמב) 'םיעד םיצת רפסב' אבומ 'םייחה רוא'ב (4

המל' תויהל ךירצו ,'יל המלצ' בותכ 'תובשומ' ליחתמה רובידב ב"ע ו תומבי לע תופסות (5
.'יל

.'שולש ןירזוג ןיד תיב' תועטב לפכינ א"ע י תינעתב (6

תורודהמב ןחבוא רבכ הז יוקיל .ןה םיבר יכ סופדה תואיגש לכ תא תונמל רשפא יא ,תמאבו
אוה שופיחהו הדימב ,תאז םע .אשונב רופיש רכינש רמול השקו ,(םי)רוטילקתה לש תומדוקה
ירה ,(םיעצובמ םישופיחה בור ,ןכא ,ךכו) תרדגומ הלימ יפ לע אלו ,אשונ וא ןיינע יפ לע
סופד תאיגש דציכ םיגדהל ןתינ ,ןבומכ ,יכ ףא) תינשמ הניה ,התובישח ףא לע ,וז הייעבש
.(בושח רוקמ לש יוליג עונמל היושע
טסקטילופ תרבח לש 'םינושארו ס"ש' רגאמל האוושה

:ךסמה לא ולע רתא לע םישרפמה ושקבתנשכו ,טסקטה תא איבה ,לשמל ,םיחספ תכסמב ןויע
ס"ש רוטילקתב ,תאז תמועל .(ןבומכ ,ארמגה םע דחי) יריאמה ונברו א"בטיר ,תופסות ,י"שר
דומיל לש רשקהב ,ללככ .ד"יר תופסות םג אבומ םהל ףסונבו ,ולא םישרפמ םייוצמ םינושארו
תראפת' שוריפ :יחכונה רוטילקתל האוושהב תופסות המכ טסקטילופ רוטילקתב שי 'וטנ' ארמג
.ס"שה לע תצבוקמ הטישו ד"יר תופסות שוריפ ,הנשמה לע 'לארשי
ןייעל הבישיב םידימלתל רשפאל ךנוצרב םא וא) דבלב ארמג דומילב קסוע התא םא :הנקסמ
הקימעמ הקידב הכרענ אל ,תאז םע) ףידע טסקטילופ רוטילקת ,דבלב ארמגל םישוריפב 'רדס'ב
אוה דלקומה חסונה םימייוסמ םיאנתבו ,םירגאמה ינש ןיב דלקומה טסקטה תא הוושמה רתוי
.(רקיעה

םוכיס

,וייוקיל לע םיליפאמ ויתונורתי .שדחה רוטילקתה לש וחוכמ עורגל ואב אל ילש ולא תורעה
לכב הבוח רוטילקתל ותוא תכפוה םירפס לש הבר הכ תומכב תבלושמה עדימה רוזחיא תינכתו
הנכותה לש ריחמה אלמלא .תידיסחהו תידומלתה ,תינברה תורפסה תצרענ וב תיב לכבו היירפס
.'תונקלו ץורל' ףיסוהל יתייה ךירצ ,(דחי םג וללה םירפסה לכ ףסואמ רתוי לוז ,הרקמ לכב)

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
http://www.biu.ac.il/~barilm/dbswin1.html

last updated: January 19, 1997