DBS תרבח תאמ םירוטילקת השולש


הבשחמו דומלת ,ך"נת


ןליא-רב ריאמ

 המכ ינפלמ DBS תרבח לש ך"נתה רוטילקת לע הבתכה תא םירכוז יאדוו הז רודמ יארוק
 תטקוש הניא הרבחה םייתניב .(50-48 'מע ,1995 ראובפ ,38 ףיכו םיבשחמ) םישדוח
 תומיאת ךרוצל רקיעב) םדוקה רוטילקתל רתוי תללכושמ הסריג האיצוה איהו הירמש לע
 םירגאמ ללוכ דחאה :םיפסונ םירוטילקת ינש דוע ןכו ,(םיפסונה םירוטילקתל
 הלבק ,תודיסח ,רסומ ,הבשחמ ירפס' :םיארקנה םירגאמ ללוכ ינשהו ,םיידומלת
                               .'היפרגוילביבו

 הז רוטילקת תוושהל היה יאדכ ידומלתה רוטילקתה לש ויפוא לע דומעל תנמ לע
 ןיב יתועמשמה לדבהה הרואכל .ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה טקייורפ רוטילקתל
 רתוי קימעמ ןויע ךא ,('תונולח' תמועל DOS) הלועפה 'תפטעמ'ב ץוענ םירוטילקתה
 ןיא הזב שיש המ :םירגאמה לש םנכותב לודג ינושב רבודמ אלא ךכ רבדה ןיא יכ הלגי
                          .הזב ןיא הזב שיש המו הזב

 ויהי תודהיה תורוקמ תא ףיקהל םירמייתמה םירוטילקת ינשש וזכ תורשפא ןיא הרואכל
 אל ללוכ ,(!4 הסריג) ןליא-רב רוטילקת .בצמה אוה ךכש איה הדבועה ךא ,םינוש הכ
 ,תאז תמועל .ת"וש ירפס םיתאממ רתויו הכלהו הדגא ישרדמ םג אלא דומלתו ,ך"נת קר
 לש לודגה בורה) וישרפמו ך"נת (1 :םיאבה תורוקמה תא םיאיבמ DBS ירוטילקת
 ךא) תונטק תותכסמ ,אתפסותו הנשמ ,דומלת (2 ;(ןליא-רב רוטילקתב וניא םישרפמה
 הנשמה שוריפ :ןליא-רב רוטילקתב םניאש םישוריפ תפסותב (הכלהו הדגא ישרדמ אלל
 םחנמ וניברל 'הריחבה תיב' ,הנשמה לע בוט-םוי תופסות ,ארונטרבמ הידבוע וניברל
 רשא הבשחמ רוטילקת (3 .ש"ארה תופסותו דומלתה לע תופסות ,ילבב דומלת לע יריאמה
 תרצוקמ הסריג :הטיש התואב םיקפומ םירוטילקתה ,חכשש ימל ,בגאו .ןלהל ןודיי
 הלעמל הלוע ןליא-רב רוטילקת דועב) 100$ ךרעב רובע האילמ הסריגו 20$ ךרעב רובע
                                  .(700$-מ

 קרש ירה דחא רוטילקת ול שיש ימ :וז איה םינושה םירגאמה ןיב םילדבהה תועמשמ
 אצי אל ןיידע דחאה תא שכרש ימו ,רחאה רוטילקתה ידי לע 'הסוכמ' ונממ ןטק קלח
 רוטילקת לש וחוכל בטיה תעדומ DBS תרבחש רכינש אלא ,דבלב וז אל ...ותבוח ידי
 דחא ת"וש רפס ףא הללכ אל איהש הביסה הארנכ תאזו ,ת"וש ירפס תניחבמ ןליא-רב
 הז ,אקווד םימכחה ידימלת רוביצ לא הנופ אל DBS תרבח .(קדצבו) הירגאמ ןיב
 תרזעב היגוס ןיכהל הצורה הז ,'יתב-לעב' רתויה רוביצל םא יכ ,הכלה ירומל קקזנה
        .ריכה אל םעפ ףאש ןפואב ש"ארה תופסות תא תוארל הצור וא ,יריאמה

 אוה יתואר תדוקנמו ,ההז קשממה םירוטילקתה תשולשבש ירה ,שמתשמה קשממ תניחבמ
 ןונגסב תינמז-וב םינוש םירגאמ  לוהינ :רתויב ההובגה המרב DOS תנכות ףקשמ
 התליאש תורוצ יכ ףא ,דועו תובושת רומשל ,רמוח אצייל רשפאש ןבומ .'תונולח'
 אל ךא ןליא-רב טקייורפב תומייק ,הסונמ שמתשמ לש םוכחית תופקשמה ולאכ ,תונוש
             .(תואבה תורבוחה תחאב רבדה ררבתיש יפכ) DBS ירוטילקתב

 ישילש רוטילקת הנורחאל הקיפה וז הרבח ךא ,DBS לש םירוטילקת ינש ורקסנ ןאכ דע
 ןאכ ?הז רוטילקת ללוכ המ .היפרגוילביבו הלבק ,תודיסח ,רסומ הבשחמ :הנוכמה
 ירפס :םרקיע ולאו ,םיבר תוגהו הבשחמ ירפס ללוכ רפסה :העתפה שמתשמל הנוכנ
 ,םירקעה ,תובבלה תבוח ,ירזוכ) הבשחמ ירפס ;(ךוניחה ,םידרח ,ם"במרל) תווצמ
 'ה שודיק רמאמ ,תורגא ,ןויגהה תולמ ,םיכובנ הרומ) ם"במרה ירפס ;(ן"רה תושרד
 תוחרוא ,הרובד רמות ,רואמה תרונמ ,םירשי תליסמ ,הבושת ירעש) רסומ ירפס ;(דועו
 ירפס ;(דועו ךלמילא םעונ ,שמשו רואמ) תודיסח ירפס ;(דועו ,[ש"ארל סחוימ] םייח
 היפרגוילביב ירפס ;(דועו ,הרוא ירעש ,רהוז ינוקית ,שדח רהוז ,רהוז) הלבק
 ירפס ;(דועו ,לכימ םייח 'רל םיחה רוא ,א"דיחל םילודגה םש ,תורודה ארוק)
 סופדה שבכמ לע תולעל וכז אל הכ דעש םירפס דאמ הברה ,רוציקב .דועו דועו ל"רהמה
                                 ...ילטיגידה

 רגאמב תורחתהל דעונ טייב-הגמ 100-מ הלעמל תצק ,םירפס לש הז לודג רגאמ יכ המוד
 אלא ,דבלב וז אל .ןליא-רב רוטילקתב יוצמ ולא םירגאממ דחא אל ףא ןכש ,ןליא-רב
 וא ןיידב רבודמ ןיא :DBS ירוטילקתב שמתשמה לש ופוצרפ ףקות-רתויב ףשחנ ןאכש
 ותטילש תא רפשל וא אדוול תנמ לע תורוקמל קוקז אוהו ותונמוא ותרותש םכח דימלתב
 ףילחי הזש תנמ לע רוטילקתה תא הנוקה בושייה ןמ םדא םתסב םא יכ ,םלוכ תורוקמב
 לש רתוי בחר רוביצל םינווכמ DBS ירוטילקת .ולש (קבאה-ספות) םירפסה ןורא תא
 וניאו) םהיתורודל לארשי ילודג לש םרואמ תונהיל הצור ומוי-למע רחאלש הז ,םישנא
                            .(אקווד הכלהב ןיינועמ

 תורודהמה ,תישאר .ץעורל ול דמוע רוטילקתה לש הז 'יממע' יפוא יכ המוד ,םרב
 תורודהמ ,רוציקב וא ,'תויעדמ יתלב' וא 'תויממע' ןלוכ ןה רוטילקתה ךמסנ וילע
 וגפש ךכב אוה ןנורתי לכו ,ןהילע ךומסל ןתינ םא בר קפסש םירפס לש תונשוימ
 הכיפהמה  תא  ןאכ ורבע הנליו יסופד) ולא תורודהמ לע םירצויה תויוכז
 ,'רקחמה איש'כ בשחיהל לוכי וניא ם"במרל ןובת-ןבא םוגרת יכ רורב .(תילאטיגידה

 הארהש יפכ סחנפ יבר ויחאל אלא וניאו ה"ארל תועטב סחוימה) ךוניחה רפס ףאו
 ברה עגייתנ המכ .ץמחוהש ןיי אלא וניא תנשוימ הרודהמב אצויה ,(עמש-את 'י 'פורפ
 תא ילאטיגידה סופדה לע ולעהו ואב התעו ,ודי תחת תנקותמ הכאלמ איצוהל לעוועש
                        .רבכשמ תורכומ ויתואיגשש חסונה

 דע הלגנ ,רהוזה רפס ידומעב ,לשמל ,ןייענ םא .רהוזה רפס לש ובצמ אוה ךכמ רומח
 א"ע אס 'מע ;ב"ע בל ףד תא םיאצומ ונא א"ע הכ ףד רחאל ,תומש רפסב יכ הרהמ
 הל המלענ ןמה תשרפו ,(הנליו סופד ,רוקמה טסקטל האוושה ךותמ) עוטק ןפואב עיפומ
 'רעצעזה-רוחוב'ל ול וטמשנ םידומע תורשע המכ יכ הלגי קדקודמ ןויע .רהוזה ןמ
 תיפוסה האצותהו ,רוטילקתהמ (הספדהה תולקת לכב דימת ומישאה ותוא סיפדמה רוחבה)
 העוט רגאמב וחטבמ םישי לבל רהזיהל בייח ילאטיגידה רהוזב שמתשהל בשחש ימש איה
          !םייניעב ךשוחו תובזכא ול םייופצ רהוז יצוצינ םוקמבו העטמו

 ארוק' רפס אבומ לשמל ךכ .קיודמ אלו ןשוימ וקלחש אלא בר רמוח הז רוטילקתב שי
 תיזזת הכומ ץרש הז ,ינרדומה ןייעמהו ,(?1690-ב רטפנ) יטרופנוק דוד 'רל 'תורודה
 אלש וליאכו ,הדסונ לארשי תמכחש ינפל הברה בתכנש רמוח ארוק בשחוממ שודיח לכל
 .א"דיחל 'םילודגה םש' אוה וב אצויכ .םינוירוטסיהה לש םשרדמ תיבב רבד שדחתנ
 היה יואר ,'תורודה ארוק' םג ומכ ,ורפסש ירה לארשי ילודגמ דחאב רבודמש םגה
 לבחו ,תוילגרמ 'מל לארשי ימכח לש הידפולקיצנא תומדב לשמל ינרדומ ןוכדיעל
           !הנש םיתאממ הלעמל ינב םירקחמ לע היתודתי הכמת DBS תרבחש

 ודמעש םירפסה םה המ :איה תלאשנה הלאשה ןכש תפסונ הניחבל יואר הז ןיינע
 ?תכמסומל העבקנש איה תיפארגוילביב הרודהמ וזיא ?םירגאמה ידילקמ לש םהיניעל
 רוטילקתבש אלא ,ןליא-רב רוטילקתל סחיב םג תמייק וז הלאש יכ תודוהל הבוח ,ןכא
 ,לשמל .רפס ותוא לש תונוש תורודהמ יתש רוטילקתה לע וניקתהו םיקיפמה ומכחתה הז
 .הזב אצויכו ,קבלא-רודואית תרודהמ הבר-תישארבו (הנליו) 'ליגר'ה הבר-תישארב
 םג יעדמה םלועהו ינברה םלועה יניעב ןח אוצמל לדתשמ ןליא-רב רוטילקת ,רמולכ
 ןויסנ לכ אלל ינברה םלועב ראשנ DBS רוטילקתש דועב ,(יתעדל ,קיפסמ אל) דחי
 יל ןיא .לארשי תמכח לש דוסיה תולאשמ תחא איה ,תכמסומ רתויה הרודהמה יהמ עובקל
 ןיב רבד לש ופוסב וברקי םיבשחוממה תודהיה ירגאמ לכ ומכ ,DBS רוטילקת יכ קפס
                      .ימדקאה רקחמה םלועל תובישיה םלוע

 ,ימדקא עקר ילעבל םימיאתמ םה ןיאו ,הבורמ תוריהז םינועט DBS ירגאמ :םוכיסל
 - ךרובמ ןוויכ אוהו - ידיתעה ןוויכה לע םיעיבצמ םישדחה םירגאמה ,ןוכנ .ירעצל
 תולקב תורוקמ תיילד רשפאתו ,תילאטיגיד היהת היתורודל לארשי תרות לכ ויפל
 ,ןטק דחא דעצב הליחתמ לימ 10000 תב ךרד ,עודיכ .הכורא ךרדה זא דע ךא ,תיסחי
 לע וא ריינ לע סיפדמ אוה םא הנשמ הז ןיאו ,סיפדמה תושעל ךירצש ןושארה דעצהו
 ןתינ שבושמ רפס לע .וידי תחת שבושמ חסונ איצוי אלש קודבל ,תילאטיגיד הידמ
 ,ע"וש) הזינג ןועט אוה ירה - ארבנשמ התעו ,ארבנשמ ארבנ אלש ול בוט יכ רמול
                                .(א,טער ,ד"וי

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
http://www.biu.ac.il/~barilm/dbs2.html

last updated: December 19, 1996