וישרפמו ך"נתה - ינרות רוטילקת

ןליא-רב ריאמ


םירשעל בורק םע דחי ך"נתה לולכ וב ינרותה רוטילקתה :םלועל אב שדח בכוכ
לכ לע הז רוטילקתל דחוית וז הבתכ .דועו דועו ,ארזע-ןבא ,ן"במר ,י"שר :וישרפמ
.ויתונורסחו ויתונורתי

קשמימ תועצאמב טולשל ןתינ םהב םירגאמ 21 םייוצמ רוטילקתב .םירגאמה :תישאר
,בשחמ יבג לע ך"נתב (1995 תנשב) שודיח ןיא ,םנמא .שופיח תנכות םע דחי שמתשמ
,י"שר :םה ולאו ,ך"נתל םיוולתמה םירחאה םירגאמה לכ אוה הז רוטילקתב רקיעה ךא
לע ימלשורי םוגרת ,ןתנוי םוגרת ,סולקנוא םוגרת ,ןויצ תדוצמ ,דוד תדוצמ ,ן"במר
םינקז תעד ,ונרופס ,ינוקזח ,ייחב וניבר ,םירוטה לעב ,ם"בשר ,ארזע-ןבא ,הרותה
ןורחאו ,ם"יבלמ ,םייחה רוא ,ג"בלר ,ק"דר ,יש תחנמ ,הרותה לע ,(תופסותה ילעב)
.המכח ךשמ :ביבח

טקייורפ םע םירכזנה םירגאמה תא תוושהל שי הנכותה לש היתונורתי לע דומעל ידכ
ךדיאמ תונושה םירפסה תורודהמ םעו ,אסיג דחמ ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה
-רב רוטילקתב םיעיפומ םניא םירגאמה בור יכ רכינ ןושאר טבממ רבכ ,ןכבו .אסיג
לש ,(4 םגו ,3) הנורחאה הסריגב .הז רוטילקת לש ודוחיי לע דמלמש המ ,ןליא
בורה .לכה טעמכ הז ךא ,סולקנואו י"שר ,ך"נתה ,ןבומכ ,םיעיפומ ןליא-רב רוטילקת
דחוימב .ינורטקלאה םשובלב הנושארל התע םיעיפומ הז רוטילקתב םירגאמה לש לודגה
ןתנויל סחוימה םוגרתה תא ןה ולילכהש לע הז רוטילקתב םירגאמה ינוב תא חבשל שי
ךא המוד ילארשי-ץרא םוגרתמ םיעטק) 'ימלשורי' יורקה םוגרתה תא ןהו לאיזוע ןב
הממ רתוי ונל םינתונ םה ןכש םירגאמה ילעבל ש"לצ קינעהל שי הז הרקמב .(הנוש
יכ םירידהמה ובשח םש) קוק ברה דסומ לש תולודגה תוארקמה תרודהמב לבקל ןתינש
.(ברה ירעצל ,הפש השק - תימרא

עצבל ,םיטסקטה לכ תא גיצהל ןתינ יכ ,תאז ןייצנ תאז לכבו ,רמול רתוימ טעמכ
תא רומשל וא) דחוימ ץבוקב וא 'דרוב-פילק' ךותב תואצותה תא רומשל ,םישופיח
.(תספדימ לש טלפכ םיאצממה

םירגאמה ביט

ודלקוה םיטסקטה ,רמולכ .יעדמ אוה ןיאש איה הז רוטילקת דגנכ תירקיעה הנעטה
יכ רוטילקתל ללכ הרושק הניא וז הנעט ,םלואו .(תיעדמ) תרוקיב לכ אלל םירגאמל
תואיגש אוצמל הצורה .טרפב תולודג תוארקמלו ,ללכב ונלש םירפסה לש םביטל םא
ןוכמה שאר) ןהכ 'מ 'פורפ לש ותמדקהב אנ ןייעי ,םיפלאלו תואמל ,ולאכ
תוארקמה לש ןושארה ךרכל ,(תולודגה תוארקמה לעפמ השענ וב ןליא-רב תטיסרבינואב
הנה .םינש המכ ינפל ןליא-רב תטיסרבינוא תאצוהב אציש עשוהי רפס - תולודגה
קיתעמה רמא' :בותכ א,אי היעשי לע י"שרב יכ הלגתה 'א"מר' הלמה שופיחב .המגוד
ה"הגהב א"מרה ינקז מ"א בתכש המ לע םינואג המכל לואשל יתישקה יפרוח ימיב
.'וכו ,'רהוזה יפ לע יתצרתו ,ב"וט 'יג םג אוה אלהו ט"ח 'יגב זוגאש ה"ר 'להב
שוריפ ןיא ,ןאכ יולג רבדה םאו ,תחאכ םיאב קיתעמה ירבדו י"שר ירבד ןאכ ירה
,רמולכ .תועט ללכל ןייעמה אוביש ןאכמו ,רבדה שרופמ םירקמה רתי לכב םגש רבדה
ףוליח םג ומכ ,תועטב םהל סחויש טסקט הלגתי ן"במרב וא י"שרב שופיח תשקבב
םעטה ןמ שמתשמה ידי לע ורכוי אל ולא לארשי ילודג ובתכש םיטסקטש רשפא .םירבדה
.רתויב םיבוטה םיטסקטה תא גישהל וצמאתה אל הנכותה יחתפמש טושפה

תורודהמב םימייקה םיטסקטב םא יכ הנכותה יחתפמב היולת הניא וז הנעט ,השעמל
,לשמל) רתוי םיבוט םיטסקט גישהל ןתינ יכ םדא ךשחלי םא היהו .תוליגרה תולודגה
יכ ול רומא התא ףא ,(קוק ברה דסומב האציש לעוועש ברה תרודהמב הרותה לע ן"במר
ופידעה הנכותה יחתפמו םירצוי תויוכז ןיגב םולשת ךירצמ ולא ןיעמ םיטסקטב שומיש
לש תופנ עבשב ןחבנש 'יעדמ' רצומ ינפ לע ,(ךשמהב דוע ךכ לעו) לוז רצומ איצוהל
.תיעדמ תרוקיב

שופיחה עונמ

.והשמ הילע תדמלמה הדבוע ,(!DOS 3) תוילמינימ תושירדב תקפתסמ המצע הנכותה
לש לודגה רגאמה ךרוצל הכ דע השמתשה MMT-ש 'שופיחה עונמ'ב ןאכ רבודמ ,ןכאו
ףידעהל שי יכ ריעהל יאדכ .(ןליא-רב טקייורפב 'הרחתמה' רוטילקתה) תודהיה יעדמ
ונוכנ תרחא ןכש ,'ירחא' ןהו 'ינפל' תמודיקב ןה X ןויצ ךות הלמ לכ שופיח
.שפחמל תועתפה

רפסמ רוקמל וא רפסל 'גלד'ל היה רשפא יאש התיה הנכותב שומישב הצצש תויעבה תחא
חתפנ רתוי רחואמש ץבוק ,ץבוקב םיאצממה תרימש תועצמאב הרתפנ הייעבה .לשמל ,43
הייעבה ,םלואו .הדיבאה האצמנ 'שופיח' תדוקפ תרזעבו ,הנכותב ללכומה ןלילמתה םע
ונאש חיננ ,רמולכ .החונ הרוצב טסקט גיצהל תלוכיה רסוח איה יניעב ,תיזכרמה
,תודלקה הברה תועצמאב אלא תאז תושעל תורשפא ןיא ,ג קוקבח תא תוארל םיניינועמ
,ךכב אצויכ .טסקטה תגוצת לע אלו שופיחה עונמ לע ססוב הנכותה לש הרקיע ןכש
,ק"דר שריפ ותוא ארקמה תא תוארל יתיצר ק"דר שוריפב תמיוסמ הלמ יתשפיחש רחאל
תמייק ,הנכותה יחתפמ תא חבשל שי ןאכו ,תאז תמועל .עוציבל לק הז היה אלו
רחאלש ירה ,ך"נתב הלמ שפחמה ,רמולכ .וישרפמ ןיבל ך"נתה ןיב האילמ תוירושיק
המודב םישרפמה לכ תא 'הלעמ' הנכותה זאו ,'םישרפמ' שיקהל ןתינ האצמנ איהש
בושחל שי ךא ,יביטקרטאל רוטילקתה תא תכפוה וז הנוכתש קפס ןיא .תולודג תוארקמל
.הכופהה ךרדה לע םג

תלוכיה :(3 הסריג) ןליא-רב רוטילקתב הלולכ הניאש ,(תוחפל) תחא הנוכת תמייק
.(4 הסריגב ,ןיטולחל אל יכ ףא ,הנקותש תורשפא) דחאכ םירגאמה לכ לע שפחל
םירגאמה לכ לע שופיח שקבל אוה לוכי ,'דוס' חיננ ,תמיוסמ הלמ שפחמש ימ ,רמולכ
.דרפינב םירגאמהמ דחא לכב שופיח עצבל אוה בייח ןליא-רב רוטילקתבש דועב ,דחיב
תעדל לוכי וניאש ,(הלאכ ונבורו) טוידהה רובע דחוימב הבר תובישח וז הנוכתל
תא יתמצמצ רשאכ ,תאז תמועל .תשקובמה הלמה תא שפחל וילע רגאמ הזיאב שארמ
רזע אל 'הרזע'ה ץבוק) ולוכ ך"נתהמ תואצות יתלביק ,דבלב לאקזחי רפסל שופיחה
.רומח בצמה זא יכ ,(יתיגשש אוה ינא אלו) שופיחה-עונמ יונב ךכ ןכא םאו ,(ללכ

תופסונ רזע-תונכות

קשמימו ,'תונולח' ומכ תגהנתמ ,(DOS 3 :ליעל םשרנ רבכ) לוכיבכ ,הטושפה הנכותה
איה יכ רמול הבוחו 3 הסריג MMT תנכות השעמל תאז .חונו יתודידי דאמ הלש שמתשמה
הרוצב םירדוסמה 'תונולח'ב םיאצממה לכ תא גיצהל ןתינ .תיתודידיו שומישל החונ
הנוכת ,יאמצע םילילמת דבעמ הנכותה תקפסמ ,ךכל ףסונב .'לפמ'ב וא 'תצבושמ'
וז הנוכת .ירבע ןלילמת ןיא םהלש בשחמה לעש ל"וח יבשות רובע דחוימב הבושח
האיבה 'דרוב-פילק'ה תועצמאב םיצבקל רגאמהמ םיטסקט ריבעהל תלוכיהו ,תניוצמ
ץבוקה רובעי רתוי רחואמ רשאכ) הנכותה לש םילילמתה דבעמב וז הבתכ בותכל יתוא
וא ,ןותיעה ךרוצל ,שוטניקמבש ףד-ברל רבעוי ההגה רחאלו ,ןייטשנייא ןלילמתל
.(טנרטניאב ותוארל ןתינש ץבוקל רמוי רתוי רחואמש ליגר ASCII ץבוקל

הפי .(לארשיב םג) וז הנוכת ןייצל שי .עונצ תויהל ןיא (א :ןלילמתל תורעה המכ
,('תונולח' ףא וא QTEXT ןונגסב) 'הרזע'ה תא רפשל שי (ב ;(רבכעב ךמותו) דאמ
תודוקפב הברה ףיסוהל שי (ג .ירבע ןלילמתב םילגרומ םניאש ל"וח ינבל דחוימב
;יאמצע 'לודומ' ול קפסל וליפא ילואו ,תמאב ליעי היהי ןלילמתהש תנמ לע 'הספדה'
האר) תורזונמ ן"ינונ לש הרקמב ,בגא .QTEXT לש ןונגסב םג הביתכ רשפאל שי (ד
םישענ בתוכה ירבד ןכ אל םאש ,[ ןמיסה תא ןונ םוקמב בותכל שי (רתא לע יש תחנמ
.םימותס

,םירפסמהו תילגנאה ינמיס תא 'ךופהת'ש (וזכ יל שיו) הנטק הנכות ףיסוהל יאדכ
ל ןהו ןייטשנייאל ןה) רכומ טמרופב ץבוק 'אציי'ל רוטילקתה לש ןלילמתה לכוי ךכו
.(WORD

קוויש

אוה ןויערה .דבלב ל"וחב השענ הכ דעש םכחותמ קווישב ונא םילקתנ לארשיב הנושארל
,י"שר ,ך"נת ללוכה רוטילקת ,15$ לש ילמינימ ריחמב רוטילקתה תא הנוק םדאש
:רפסמב) הרבחל רשקתמ אוה ,ויניעב ןח הנכותה האצמ םא ,היהו .תודוצמו ן"במר
דוק לבקמ אוה רדסוה ןיינעהש רחאלו ,85$-מ דרפנ אוהש עידומ ,(םניחב ונייה
היהי אל דספהה ,ןויסנל ךכ - רוציקב .םירגאמה לכמ תונהל לוכי אוה ותועצמאבש
קסע והזש ודותו ,15$ ב םלש ך"נת לבקת לכה ךסב ,הצורמ היהת אל םא םג יכ לודג
.בוט

דועית

לש הפיה הנומתב םיעיקשמ םא .לבחו ,םוצמצה דוסב השענ הנכותה לש דועיתה
ריאשהל .םינושה שופיחה יכרד לש טרופמ רואיתב עיקשהל שיש רמוחו לק ,ןייטשנזור
- ל"וח ישנא תבוטל תילגנאב היצח - רוטילקתה תפטעמ ךותב הלולכה תרבוחל לכה תא
קוידב הז ירהו ,יוארכ הנכותב שמתשהל טוידהה לע השקמ ךא ,הקפהה תא ליזומ ןכא
.השעיש םיצור הנכותה יחתפמש המ

ריחמ

הנכות תוושהל ןיאש רורב .הריחמ אוה הנכות לש הביט תעיבקל םינוירטירקה דחא
לשב ןה ןאכ שיגדהל בושח הז רטמרפ .'תישפוח' איהש הנכותל ראלוד תואמ לש ריחמב
הארנ ,(100$) יפוסה שקובמה םוכסה יכ הדבועה לשב ןהו ,תדחוימה קווישה תטיש
הברה הלעת ,שופיח-עונמ אלל ,ולא םירפס תיינקש הייארו) טלחהב ריבס יניעב
.(רתוי

?םיאתמ רוטילקתה ימל

ואלו ,םדא לכ ,רמולכ .ך"נת דומלל ןיינועמה דחא לכל םיאתמ רוטילקתה - לכ םדוק
דומילב םיניינועמה תירב-ינב םניאש םישנא םימייק .ידוהי ףא וא) יתד אקווד
אלש תווקל שי רוטילקתה לש תורחאה ויתונוכתו וריחמ יפל .(ונתיאמ תוחפ אל ך"נתה
.(דחא קתועמ רתוי ףאו) הז רוטילקת שוכרת אלש לארשי-ץראב תחא היירפס היהת
'הרודהמ'הש שוריפב רמול שי םיטנדוטסלו תודהיה יעדמב עדמ ישנאל ,תאז תמועל
תואסריגהש תווקל שי .(היוארה תוריהזב) םאתהב גוהנל שיו 'תיעדמ' הניא תעצומה
קמעה' הרותה לע ב"יצנה שוריפ ,לשמל) םיפסונ םירגאמ הנליכת רוטילקתה לש תואבה
םיטסקטה ןמ קלח וקדביי דצה ןמו ,דועו ,הרותה לע 'יטיפואנ'ה םוגרתה ,('רבד
וא ימדקא דסומ לש ירשפא הלועפ ףותישב) טסקטה לש תיעדמה הרודהמל האוושהב
רוקמה המ 'תודוא (לע)' תבית ךותב 'הרזע'ה ךותב ןייצל היהי ךירצ זא וא .(ינרות
.םיטסקטה ןמ דחא לכל

םוכיס

םלועב לבקתהל בוט יוכיס ול תונקמ רשא תוידוחיי תונוכת המכ יחכונה רוטילקתב שי
הרות' :םימכח ירבדל שדח שוריפ עיצמ רוטילקתה .םיבשחמ ילעב םג םהש םידמולה
לוגע קסיד יבג לע ילטיגיד ץבוק רותב תחנומ הרותה התע ןכש ,'תיווז ןרקב תחנומ
.הב קוסעל אובנש ונתיאמ דחא לכל הכחמו

תאז םתחקל םא .תבשב הנכותהמ תונהל רשפא יא :ןורסח דוע ןייצל יתחכש טעמכ
ךלהמב עובשה תשרפל ןנוכתהל םיליגר םתא ךכל ףסונבו ,םתחקלש חינהל שיו ,ןובשחב
רפס ןיא - ונלש םירפסב םייוקילה רפסמל המוד הנכותב םייוקילה רפסמ זא ,עובשה
.תולקב וז הדבוע ףשוח ינרותה רוטילקתהו ,לודג וא ןטק יוקיל וב ןיאש
(םיינרותה) םירגאמה לע םירצויה תויוכז

שי ,ינורטקלא םינותנ רגאמ לעבל וא ,רפס בתוכל ,םירצוי תויוכז קוח יפ לע
וניאש רפס קוושל וא יספדהל םדאל רוסאש ךכב רבדה הלגתמש יפכ ,רגאמ\רפסב תויוכז
תכבוסמ הבושתה ןאכש ,רורב ?הילע 'תויוכז' שי ימל .הרותה ןיינעב המו .הפי .ולש
אלא ,(הרותה תא סיפדהל לוכי דחא לכ ירהש) טסקטכ הרותה לע ןניא תויוכזה - רתוי
הדובע תועש יפלא ועקשוה יכ הדבועה ןובשחב תקלינ ןאכ .ינורטקלא רגאמכ הרותה לע
וקוושלו MMT לש ינורטקלאה רגאמה תא קיתעהל ,לשמל ,רוסא ןכ לעו ,טסקטה תדלקהב
.חוכיו ןיא ןאכ דע .(הנוש 'עונמ' םע וא) השדח תרגסמב

ן"במר שוריפ לשמל ומכ ,ך"נתל םישוריפ לש תויעדמ תורודהמל סחיב תררועתמ הייעבה
םג אליממו) םיסופדב תועיפומה ולא לע ןביטב תולועה תורודהמ ,ם"בשר שוריפ וא
האצותכו ,האצוהה תיבל תוכייש תיעדמה הרודהמה לע תויוכזה .(יחכונה רוטילקתב
ילעבמ תושר תלבק ינפל ולא םירגאמב שומיש תושעל לוכי אל ינורטקלא רגאמ ףא ךכמ
םיצור ונאש רוטילקתהש אוה רבדה שוריפו ףסכ הלוע וז ןיעמ תושר תלבק .תויוכזה
.(םיחוור תוחפ ,תוינק תוחפ =) רקויב רתוי הברה הלוע ילמינימ ריחמב קוושל

םיל"ומה םע הלועפ ףותישב ואצי הנכותה תורבח :ןלהלדכ אוה ןאכ עצומה ןורתפה
טסקטה תא איבי רוטילקתה ?דציכ .םידספומ ויהי אל םידדצה ינשש תנמ לע םיקיתווה
עדימה רגאמ יכ שרופמ ןויצ ךותו ,םישוריפ וא תואסריג יפוליח אלל 'וטנ'
.ומצע רפסב ןייעל בייח היהי וקמועל חסונה לע דומעל הצורהו ,'רצוקמ' רוטילקתב
ליעות רחא דצמ םירוטילקתה יקיפמו דחא דצמ םירפסה יקיפמ ןיבש וז הזויבמיס
רפסמ תומייק םויכ רבכ ,ןכאו .דספומ אצי אל דצ ףא ןובשח לש ופוסבו ,ארוקל
ןהו ינורטקלא טמרופב ןה :לופכ ןפואב םירפס תוקיפמה ב"הראב םירפס תואצוה
.םלוכל םוקמ שיש םינעוט הז אשונב ןיינע-יניבמו ,ריינ טמרופב

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/dbs1.html

last updated: January 25, 1996 - June 29, 2001