הרותה תאירקב ומושירו ,(ףחצמ) סקדוקל הליגממ רבעמה

ןליא-רב ריאמ


   ינכטה רבעמב ולחש םיירוטסיהה םייונישה לע דומעל איה ןלהל אבומה רמאמה תרטמ
   ןכו  ,(םיפחצמ=) םיסקדוק יבג לע םירפס תביתכל תוליגמ יבג לע םירפס תביתכמ
   רבעמה ןמז ררבתי הליחת .הרותב האירק יגהנמב הז רבעמ לש ותופקתשהב ןייעל
   הנאבות ןכמ רחאל .הליגמה ינפ לע סקדוקה תונורתי ונודייו  ,סקדוקל הליגממ
   תורפסה ןמ ןהו ,תיארקה תורפסה ןמ ןה ,םיפחצמ ךותמ האירקה גהנמ לע תויודע
        .הרותב האירקה יגהנמ לע ינכטה יונישה לש ומושיר ראבתי ךכבו ,תינברה

        וילא רבעמה ןמזו הליגמה לע סקדוקה תונורתי .א

   תורופת רוע תועירימ יושע  ,וננושלב הליגמה וא  ,רפסה היה הקיתעה תעב
   התיה וז העירי .הרצו ,תיסחי ,הכורא רוע תעוצר הרצונש ךכ וידחי ,(תוקבדומו)
   וליפאו) ץע טומ הל היה תוקוחר םיתעל קרו ,(רתסא תליגמכ) המצע ךותב תלגלוגמ
   ךרוא ילעב ויה הז גוסמ םירפס 1.(ונימיב הרות ירפסבכ) הבבס איה וילע ,(םינש
   םירפס בותכלו רוציל ויה םילוכי יטרואית ןפואב םא ףאו ,הנתשמ תועירי רפסמו
   השענ אל לעופבש ירה ,אסיג ךדיאמ ירעזמ לדוג ילעבו ,אסיג דחמ יקנע ףקיה ילעב
   ,ודמע ,ארוקל האישנ לקשמ םג ומכ ,רפוסה לש הדובעה תויחונ לש םילוקיש .ןכ רבדה
   המגוד .ידמ םינטק וא םילודג םירפס תריצי וענמו הפוקתה ינב לש םהיניעל ,הארנכ
   תבכרומה הריציכ תרכומ התיה רשא סורמוה לש ורפסב תוארל ןתינ הז ןיינעל האנ
   וליבגה ,םירצויה דוע אמשו ,םירפוסה ,רומאל .(םיימעפ) םירפס העבראו םירשעמ
   םיקיתע םיבתכ תונמל ןתינ ,ךכב אצויכ .ןוכנל וארש יפכ רפס לש עצוממ לדוגל םמצע
   ,סופסוי לש 'םידוהיה תוינומדק'שכ ,תוליגמ ונייה ,םירפס המכ יבג לע ושענ רשא
         .םימסרופמ רתויהמ אוה ,(תוליגמ :ירק) םירפס םירשע יבג לע בתכנ רשא

   ירפסבש ףא ,םירפס השימחכ תנייצמ תרוסמה רשא הרות ישמוח השימחב רכינ תאז ןיעמ
   ,תוחונל הייטנב ןיאש ןבומכ .לודג דחא רפסל וידחי םירפסה תשמח םירבוחמ הרותה
   םירפס םישוע ויה םינוש םירקמבש תורשפא לוספל ידכ ,רפסה לדוג תא הליבגמה
   תא ףקשל רשע-ירת רפס לוכי ,ךכל המודב  2.ולוכ ך"נתה לש ףקיהב ףא  ,םילודג
   קר אל ,רמולכ .ידמ ןטק וניאש רפס קיתעהלו רצייל רבעב עצוממה רפוסה לש ותונוכנ
   םלוכ רפוסה םדימצה ןכ לעו ,סומעו לאוי ירפס ףא אלא ,ןטק בשחנ הידבוע רפס
   התע הנפנ ,הקיתעה תעב הליגמה םע וז תינכט תורכיה רחאל ,הנהו 3.דחא רפסל וידחי
              4.(תיברעב) ףחצמה אוה ,(תיניטאלב) סקדוק תרוצב רפסה לא

   וא ,רוע יבג לע תישענ תימשרה הביתכה התיה ךרעב הריפסל הנושארה האמל דע ,ןכבו
   הנושארה האמב ,םלואו .הליגמ תרוצב םיבתכנ ויה ךורא ךמסמ וא הדועתו ,סוריפאפ
   .סקדוקה אצמוהש תעב שודיח עריא ,(םדוק טעמ רשפאו ,הלש ןורחאה עברב) הריפסל
   המודה הרוצה לעב ,סקניפה ןכש ,סקדוקה תא איצמהל היה טועפ שודיח ךא ,הרואכל
   לודג שודיח הז היה ,השעמל ,םלואו 5.ןכ ינפל םינש תואמ עודי היה  ,סקדוקל
   הנושארה האמב ,םינפ לכ לע .סופדה תאצמהל דע רתויב לודגה ילוא ,רפסה תוברתב
   םיבותכ םיפד תצובק :םויכ תרכומה ותרוצב רפסה ,(אמורב ,הארנכ) אצמוה הריפסל
   סטרבור םשב יטירב רקוח לש ףלאמ רקחמ 6.דחאה םדיצב וידחי םירופתו ,םהידיצ ינשמ
   תוטישב תויושעה תוליגממ ,הנכשה םירצמב התשענש וז ,הביתכה הרבעוה דציכ דמלמ
                   7.'םיינרדומ'ה םירפסה םה ,םיסקדוקל ,תוקיתעה

   עריא יכ סטרבור הארמ ,םירצממ רחא בותכ רמוחו םיסוריפאפ תואמ תניחב רואל
   .הריפסל  תיעיברה האמל דעו הנושארה האמה ןמ ךשמנש יוניש לש ךילהת הז ןיינעב
   תא סקדוקה שפת תויטיאב קר ךא ,(אמורב) סקדוקה עדונ הריפסל הנושארה האמב רבכ
   48%כ סקדוקה הוויה הריפסל תיעיבר-תישילשה תואמב  .רפסה בוציעב הליגמה םוקמ
   90%כ סקדוקה הוויה תישימח-תיעיברה תואמב ךא ,(םיסקדוקו תוליגמ) םירפסה ללכמ
                                  .םירפסה ללכמ

   בורק ךא  ,םירצממ יגולואכראה אצמימה ןמ םיאב ולא םייטסיטטס םינותנ  ,םנמא
   .הז ללכב לארשי ץראו  ,תימורה הירפמיאה יבחרב השענה תא םיפקשמ םהש יאדוול
   לש התונכש ינפמ ןיב שקבתמ םירפסה רוציי םוחתב לארשי ץראל םירצמ ןיב ןוימדה
   תביתכ םוחתב ,(תימור תחאו) תוינווי םילמ תורשעש ינפמ ןיבו ,לארשי ץראל םירצמ
   קר אלש ,ןכ לע ,רורב .דומלתהו הנשמה תפוקתב תירבעה הפשל ורדח םרוצייו םירפסה
   תובר גפס טרפכ ידוהיה רפוסה ףאש אלא ,ללככ םזינלהה ןמ העפשוה תידוהיה הביבסה
   םירצמבו  ,ותונכשב לבוקמכ םירפס בתכו ,ותוא תבבוסה תיטסינלהה תוברתהמ
                                   8.תיטסינלהה

   לשב עריא  ,םיסקדוק יבג לע םתביתכל תוליגמ יבג לע םירפס תביתכמ הז רבעמ
   ינפ לע סקדוקה תונורתי ויה המ ררבל שיש אלא ,סקדוקב תוירבה ואצמש תונורתיה
   תורסח םא ףא יכ המוד .קיתעה המוקממ הליגמה תא קוחדל חילצה דציכו  ,הליגמה
   ויתונורתי ,ןכבו .התוללכב העפותה תא ךירעהל ןתינש ירה ,אשונב תוטרופמ תועידי
                         9:ןלהלדכ םה הליגמה לע סקדוקה לש

   דבלב דחא דצ לע בתוכ הליגמה רפוסש דועב .הביתכל לבוקמהמ לופכ חטש לוצינ (א)
   סקדוק תויהל דעוימה ןוילג לע בתוכהש ירה ,וינפל ןכומה ,(סוריפאפה וא) רועה ןמ
   לש וזמ תיצחמכ איה רפסב רועה תכירצש ,אופיא ,עמשמ .חטשמה ידצ ינשב שמתשמ
                                     .הליגמה

   םיוסמ םוקמל העגהש דועב .רפסה יקלח לכל החונ השיגב הלגתמה שומישב תוחונ (ב)
   םיתעל הב שיש הלילג ,(םדוקה האירקה םוקמל םאתהב לכה) הלילג הכירצמ הליגמב
   ועצמאב ןיב ,וב םוקמ לכל החריט אלל עיגהל ןתינ סקדוקבש ירה ,הטעמ אל החריט
                    .םדוקה האירקה םוקמב תולת אללו ,ופוסב ןיבו

   ,(לוגע חפנל האוושהב עבורמ חפנ) חפנ תוחפ ספות סקדוקה .רתוי חונ ןוסחיא (ג)
   לקשמ לק סקדוק םג ךכ .םילגלגתמ םה ןיא ןכש ,רתוי לק םירפס לש ימינפ רודסו
    .הליגמה ןמ רתוי לוטלטל ןתינ אליממו ,תתחפומה רועה תומכ לשב ,הליגמה ןמ רתוי

   רומיש לשב רקיעבו ,הליגמה לש תורתוימ תוחיתפמ האצותכ .רתוי הנטק היילב (ד)
   ,לשמל ,ךכ .הליגמה ןמ רתוי בוט סקדוקה רמתשמ ,וילא הדומצה השק הכירכב רפסה
   איה  ,('הרוגח'ו  'שובלמ') דב תועצמאב התשענ זנכשא גהנמב הרות רפס תרימש
   ץע קיתב הרותה רפס רמשנ דרפס יגהנמ יפ לעש דועב ,א,ג הליגמב תרכזומה 'תחפטמ'ה
   יכ ,אופיא ,רבתסמ .(1 'עהב ליעל תאבומה) י,ו ארתב אבב םילכ אתפסותבכ תכתמ וא
   סקדוקה לע רומשל רתוי חונ ,םוקמ לכמ ךא ,ןה תוקיתע רפסל ולא הרימש תוטיש יתש
                                10.הליגמה לע רשאמ

   ילעב ,םיצבק וא ,םירפס תריצי הרשפיא ,ההז חטשמ יבג לע הביתכה תומכ תלפכה (ה)
   ,ןכ לע רתי .הקיתעה הליגמל המודה לדוג ילעב ויה לקשמ תניחבמ םא ףא ,לופכ ןכות
   ףקיה ילעב םירפס תריצי תרשפאמ ,תונוילג תריפת תועצמאב ,סקדוקה לש רוביחה תרוצ
                          .הליגמה לשמ הברהב לודג ינכות

   ,הליגמה לשמ הכומנ סקדוקה לש תיפוסה ותולע ,רפסה ריחמ תלזוה :רקיע אוהו (ו)
   תונורתיה רתי לכ ויה הז ןורתי אלמלא יכ המוד .ןמקל ןיינעה ררבתיש יפכ
          .לשוכ ירוטסיה ןויסנמ רתוי אל סקדוקכ רפסה תעפוה התיהו ,םידמגתמ

   המדנ ,הליגמה לש וזמ תיצחמכ התיה סקדוקב רועה תכירצ יכ ליעל אבומה רואל ,הנהו
   .םירבדה ינפ ויה ךכ אל ךא 11,(!) םיזוחא םישימח ידכ רפסה ריחמ דרי וליאכ היה
   לש רוצייה תולע יבושיח תניחב רואל תרבתסמ 50%ב לפנ אל סקדוקה ריחמש ךכל הביסה
   ןיב - רפסה ריחמ ,ןכבו .הכרעה לש רדגב םא יכ ולא םיבושיח ןיא םא ףא ,םירפסה
   וא) תורוע  (א) :ןמקלדכ תויולעה ןמ בשוח - סקדוק תרוצב ןיבו הליגמ תרוצב
   (ה) ;דועו ,ןיכס ,לגרס :םיוולנ םירזיבא (ד) ;סומלוק (ג) ;ויד (ב) ;(סוריפאפ
   רפוסה לש הדובעה תועש (ז) ;הפיטע וא הכירכ (ו) ;תועיריה תריפתל םיטוח
   יכ המוד .המודכו ,היפוי ,התונקייד ,רפוסה תדובע ביט :תונוש (ח) ;(היגמהו)
   רפסה ןיב יתועמשמ לדבה םייקתה דחא ףיעסב קר יכ דימ דמלמ ולא תויולעב לק ןויע
   סקדוק רוציי ריחמ יכ ןכתיי אל ,רמולכ .(סוריפאפ וא) תורועה ףיעסב  :הליגמל
                          .הליגמ ריחממ 50% ידכל דע עיגה

   תורועב השעמל ןוכסחה יכ הלגמ םיסקדוקה רוציי ךילהתב קדקודמ ןויע ,ןכ לע רתי
                  :תועפות יתש ינפמ תאזו ,50% ידכל םלועמ עיגה אל

   ויה הליגמבש דועב ,הריפתלו הקבדהל םידחוימ םיילוש ךירצה סקדוקב ףד לכ (א)
   םא) םידומע רפסמ רחאל קר םיאב ,הקבדהל םידעוימ ויהש ,רתוי םילודגה םיילושה
   הליגמבש דועב ,דומע לכל לאמשמו ןימימ םיילוש שי סקדוקב יכ רוכזל שי .(ללכב
   לופכ סקדוקב 'זבזובמ'ה םיילושה חטש ,רמולכ .םידומע ינשל םיפתושמ םיילושה
   ןטק סקדוקב בותכה ,('רוט'ה וא) דומעה היה ללכ ךרדב (ב) .הליגמבש וליבקמ תמועל
   םיילוש ורמשנש רכינ ,(ידוהי אלה) יגולואיכראה אצמימה ןמ .הליגמבש הזמ ולדוגב
   ןוילגה ןיב חטשה סחיש ןאכמ .תוליגמ ןיבו םיסקדוק ןיב :םירפסה תונוילגב םיווש
   לש ינשה דצה טעמל) סקדוקה תערל הטנ בותכה חטשה ןיבל לצונמ יתלבהו קלחה
                                    12.(ףלקה

   וא) ףלקה תונוילגש העשב רועהמ קלח 'זבזוב' סקדוקה רוציי ךילהתב .ןכ לע רתי
   ןיבל סקדוקה ןיבש תיפסכה האוושהב קדקודמב ןדה רמאמב  .ולפוק  ,(סוריפאפה
   ,מ"ס 17.2 לש בחורב ויה ינוציחה קלחב סקדוקה תונוילג יכ טיקס הארה  ,הליגמה
   ךתח םעפ לכב יכ חינהל ןיאו ליאוה .דבלב מ"ס 13 היה ימינפה ןוילגה בחורש דועב
   ורפתנ ןכמ רחאלו ,הוושב ולפוק תונוילגה לכ יכ רבתסמ ,הנוש לדוגב ףד רפוסה
   םרג הז ךותיח .הדיחא הפש לעב רפסה אהיש ידכ ינשה דצה ןמ וכתחנו ,דחאה דצהמ
   .הליגמב עריא אלש יפכ ,םיפדה לש ןטקו ךלוהה בחורב הלגתמש יפכ ,ףלק לש ןדבואל
   ההז רתוי וא תוחפ לדוגב םייח-ילעב ןכש תחפ אלל טעמכ רפוסה רביח תוליגמה תא
   רוע ךותחל רפוסה ךרטצה אל ךכמ האצותכו ,דיחא רתוי וא תוחפ לדוגב תורוע וקפיס
   לש ימינפה ןוילגה ילוש תא ףיסוהל שי םג ךכ לע .סקדוקב עריאש יפכ  'רתוימ'
   דועב  ,קלח ןוילג רוציל 'ץלאנ' אוהו בותכל רפוסה היה לוכי אל םהילע סקדוקה
                  .הצריש לדוג לכב ןוילג רוציל היה לוכי הליגמבש

   דועב ןכש ,הריפתה יטוחב היה הליגמה תמועל סקדוקה רוצייב גשוהש רחא ןוכסח
   היה ךירצ הליגמה רובעש ירה ,תחא תבב תועיריה לכל הקיפסה סקדוקה תונוילג תריפת
                          .שדחמ ןוילג לכב םיטוחל רפוסה

   יכ טיקס לש ותעד תא לבקל ןיא ,תויולעה יבושיחו םינושה םילוקישה לכ רואל
   היה הליגמה רוציי תמועל סקדוק רוצייב גשוהש ,(סוריפאפ וא) תורועב ןוכסחה
   ,הארנה לככו ,דבלב 14% לש םומיסקמל יתכרעהל עיגה אלא 14,25% לש אל ףאו 13,44%
   ,הארנכ ,ךומנ היה סקדוקל הליגמהמ רבעמב ,ןובשח לש ופוסב גשוהש יפסכה ןוכסחה
                                      .10%מ

   לש וז תוטשל םירפוסהו םינוקה ואר המ לואשל שי זא יכ ,וז החנה לבוקת אל םא
   .לשמל ,םפסכמ 25% ךוסחל ךכבו ,סקדוק תושעל ויה םילוכיש העשב הליגמ לע הביתכ
   ,גשומ יפסכ ןוכסח ,ןכא ,ףקשמ סקדוקה לא הליגמה ןמ ריהמ יתלבה רבעמה ,רומאל
    .ךכמ תוחפ וא 10% לש המרב םא יכ ,25% לש המרב אל ףאו ,50% לש המרב אל יאדוו

   ל"ז ינולא 'נ בתכש םירבד ןקתל תנמ לע ,רתיה ןיב ,ובתכנ הפ םיאבומה םירבדה
   -ימיב לארשי ץראב רפסה תכאלמו רפסה' לע בר אל ןמז ינפל רוא הארש רמאמב
                    :ךכ ינולא בתכ המדקהה רחאל טעמ 15.'םייניבה

   תרוצמ לודגה יונישה .א :תוכיפהמ שולש ירבעה רפסה לע ורבע םייניבה ימיב
   רמוחמ  ,הביתכל רמוחב לחש לודגה יונישה .ב ;ףחצמה תרוצל הליגמה
   בתכב םינמיסב שומישב לודגה יונישה .ג ;ריינה רמוחל ףלקהו סוריפאפה
                  .דקונמ רמוחל דקונמ יתלב רמוחמ ,תועונתל

   ,הכיפהמ הניא תחא ןכש ,ולא תועיבקמ קלח אלא לבקל ןתינ אל ,ליעל רומאה יפ לע
   םייניבה ימיל םדק סקדוקל רבעמה ירה ,תישאר .םייניבה ימיב העריא אל תרחאהו
   ריינל סוריפאפמ רבעמל אורקל ןתינ םא קפס ,ריינל רשאו 16.סטרבור ידיב חכומכ
   םייונישל סחיב רזומו רז הארנ 'הכיפהמ' חנומה יכ רמול ךירצ ןיאו ,'לודג יוניש'
   אלא וניא תידומלתה תורפסב רכזומה ריינה ,ןכא  .הקיתעה תעב םייגולונכטה
   18.לארשי ץראב רצוי ףאש רבתסמו 17,םינוש םירבד ובתכ וילע רמוח  ,סוריפאפה
   יכ ףא ,(אמוג אקווד ואלו) ץע יביס סיסב לע רצויש הז ,ותמועל ,'ןוחט'ה ריינה
   בורקה חרזמל עיגה ורוצייש ירה ,הריפסל הינשה האמה לש התישארב ןיסב אצמוה
   לע רתי .הריפסל תינימשה האמה ,(יהלש וא עצמא) ינפל אל ,(םאלסיאה ןוטלש :ירק)
   םע קר התשענ יתועמשמ ןפואב הפוריאל ריינה תרידח יכ םירקוחה וארה רבכ ,ןכ
   שולש - הרשע םיתשה האמב ךרעל ,'תינוליח' הביתכל 'תירזנמ' הביתכמ רבעמה
   ימיבו דומלתה תפוקתב דיחא ראשנ 'ריינ' חנומה יכ הדבועה  ,םלואו  19.הרשע
   ינב יכ השיגדמ ךא ,יתועמשמ ןפואב התנתשה ורוציי תקינכטש העשב תאזו ,םייניבה
                 20.'לודגה יוניש' ריינל רבעמב ואר אל םהה תורודה

   תחא קר ,םייניבה ימי תונבכ ינולא עבק ןתוא תוכיפהמה שולשמ יכ ,ןכ םא ,אצמנ
   ינשדחה יפואה .דוקינה תאצמה :('הכיפהמ' ףא וא) לודג יונישכ הרדגהל תנתינ ןכא
   תומודק תופוקתב ,לוכיבכ ,'הינצינ'ב התולתל תלוכיה יאו ,וז 'האצמה'ב הלגתמה
   ףא יכ העיד התיה רקחמה תישארבש ןאכ ריכזהל יוארו) השודיח לע םידיעמ ןכא ,רתוי
               21.ןיינעב תויעמשמ-דח תוחכוה ןיא םא ףא ,(םודק דוקינה

   תואמב לארשי ץראב עריא 'ןוחט' ריינל סוריפאפ ריינמ רבעמה  :רבד לש וללכ
   הליגממ רבעמה ,ותמועל 22.ןאכ ןוידה רדגמ גרוח אוהו ,הריפסל תיעישתהו תינימשה
   .םינש תואמ ןב ךשמתמ ךילהת לש האצות םא יכ ,ריהמ וא יטמארד היה אל ,סקדוקל
   וא תיעיברה האמב ופוסו ,םדוק טעמ וא הריפסל הינשה האמה תישארב ךרעל ותישאר
                              .רחואמה לכל ,תישימחה

   וצר םא אלא ,דבלב םיסקדוק תרוצב םירפס םיבתוכ םירפוסה ויה םייניבה ימי תישארב
   ירפס בותכל וכישמה תרוסמה חוכב 23.םרפסל תדחוימ השודק וא םימודק דוה תוושל
   התיה אלש וא) תרוסמל הרורב הארוה ואר אל וב םוקמ לכב ךא ,תוליגמ תרוצב הרות
   :רפסה תיישעתב רתוי הלוזה תונמואב םירפוסה וזחא ,(לשמל ,םירצונכ ,תרוסמ םהל
                                    24.סקדוקה

   הפוקתב תינחלופה האירקה תוברתב ןמושירו ולא םייוניש תועמשמ תא ררבל רתונ התעמ
                           .םייניבה ימיב :רתוי תרחואמ

             (םיסקדוק) םיפחצמ ךותמ הרותב האירק .ב

   ,ינולא  'נ ידיב אוה ףא וקלחב ןודנ םיסקדוק ךותמ הרותב האירק לש הז ןיינע
                       25.אשונה תא ריהבהלו ףיסוהל שיש אלא

   יושעה הרות רפסמ רוביצב אורקל ןתינ םהיפל םיארקה ןמ תויודע ינולא איבה הליחת
   וריתה םיארקה יכ תוארהל התיה ינולא לש ותרטמ רקיעש אלא ,ףחצמ ונייה  ,סקדוק
   ,םיפחצמ יבג לע הרותה ירפס תביתכל רשא .הרות ירפסב ,(םימעטו) תודוקנ תביתכ
   ףחצמו ,רשא ןב ןרהא ,רשא ןב השמ) םייארק םיפחצמ השולשמ עויס ינולא איבה
   ףא ינולא .רוביצב האירקל ודעונ יכ בותכ םהלש ןופולוקב רשא ,(ץיבוקריפ-םיבותכ
   תואמב אטשוקב יחש ולופודנופא בלכ 'רל 'תדה בתכ ןגשתפ' רפסה ךותמ טטיצו ףיסוה
   הנש םיעבשכ ספדנש דיה בתכמ קלח ךותמ םירבדה תא איבה ינולא ,םלואו .ז"ט-ו"טה
   ,בושח רתויש המו ,סופדה רוא תא דיה-בתכ האר רבכ יכ ונממ טמשנש דועב ,ןכל םדוק
   רפסב ןייענו ,אופיא ,הנפנ .םיפחצמב האירקל סחיב תופלאמ תויודע שי רפסב יכ
   לש האירקה יגהנמ תא טרופמה ורואתמ תעבונ בלכ 'ר לש וירבד תובישח  26.הז
   'מעב ,ןכבו .םמצע ןיבו םניב ,םיארקה ןיבש םיגהנמה יקוליחב ותואיקבמו ,םיארקה
                          :ךכ בלכ 'ר בתוכ ורפיסמ 25-24

   ,תשובה הוסמ רסו האריה הדבאש תויהל םנמא :רבחמה ולופודנפא בלכ רמא
   יכאלמב םיביעלמ ויהו ...דבכנב הלקנהו ןקזב רענה ובהרי' קוספ םיקתנו
   רמאל השרפב תקולחמה התבר ,'ויאיבנב םיעתעתמו וירבד תא םיזובו םיקלאה
   אלש ר"העב ש"כו .ןורחאו ינש ימו ןושאר ארקי ימו ,ארקי אל ימו ארקי ימ
   םגו ,החפשממ םינשו ריעמ דחא היה ,אצמי םאו  .םייולו םינהכ םיאצמנ ויה
   ,הנהכב םילוספ םתצקו ,ונילע רשא השקהו הרמה תולגה בורמ ץראה ימע םה
   ארקי ימו  ,היהי אל ימו ןהכ םוקמב אורקל ברק היהי ימ הקולחה התברו
   הנוכנה הצעה ירחא תאצוי תנקותמ הנקתב וניקתהש דע .אל ימו יול םוקמב
   תואירקב ת"ס ואיצוי אלש הליהקה ישנא ןיבמ הבירמהו תקולחמה טיקשהל ידכ
   תבשב וליפאו ,הנשה תותבש לכב שמוח הרות ואיצוי ,(אלא :ל"צ) הלא ,השרפה
   עדוי ןוגה דחא שיא השרפה ארקי הבו ,הרותה תלחתה הבש תישארב תשרפ לש
   היהו ,םהינבמ תקולחמה הטקש הזבו .הנוקתכ הימעטבו הדוקנב הניגנב אורקל
   ונחנאו ,הז וננמז דע גהנמה הז ךשמנו .הלחתב רשאכ ורבחו שיא ןיב םולש
   ,יתעד יפל ,םנמאו .לאמשו ןימי ונממ תוטנ ילבמ אוהה גהנמה ירחא םיכשמנ
   יואר היה תוחפל ,תבש לכב הז היהי אל םאו ,ליוגב השרפה תאירק היה בוט
   ירחא ךשמי םדאה בל יכ הרות תחמש תושעל ידכ התמלשהו הרותה תלחתהב היהיש
   ,שמוחהמ השודקב ףידע אוה יכ שמוח הארישמ רתוי ,ליוג ותוארב האריה
                                  .'וכו

   תודוא לע תוקולחמ עונמל הנקתכ התשענ שמוחב האירקה ,בלכ 'ר תעדל  ,רומאל
   רתוי וקקזנ אלש ירה ,ליוגה לש וזמ הלק התיה שמוחה תשודקו ליאוה ןכש ,האירקה
   דוגינה ןמ .תורתוימ תוקולחמ וענמ ךכ ידי לעו ,ןושאר הלוע ןהכש תועבוקה תוכלהל
   רמול ןתינש יפכ) הליגמ היה אל ןאכ רבודמה שמוחה יכ רורב הלוע שמוחל ליוג ןיבש
   אורקל וניקתה םיארקה ,רומאל .ףחצמ םא יכ ,(ןלהל םיאבומה םיינברה תורוקמל סחיב
                .םיללפתמה רוביצב םולש ןיכשהל תנמ לע הליחתכל ףחצמב

                   :ךכ בלכ 'ר בתוכ 21-20 םידומעב ןכ ינפל ,הנהו

   תובורקה תולהקהו הנידנטסוק תלהק ונתלהקב ונתובא ןמזב היה םודק גהנמ
   ויהש ,ןתלוזו אקרבו אואנרובו אירווליס להקו ילופונירדא תלהק ןוגכ ,הל
   ...אוהה תבשה לע השרפה םיארוק ויה ובו ליוג ת"ס תבשו תבש לכב םיאיצומ
   ןזחה ונארקי אמש ארי היה לארשימ דחא לכ יכ גהנמה הז היה דאמ בוט גהנמו
   הנוגינב הנוקית םע השרפה אורקל ידכ ת"סל ברקתמ וחרכ לעב היהו ת"סל
   .םימעט אלו דוקנ יתלב ת"סה תויהל גהנמה ךשמנו .היתודוקנבו הימעטבו
   היה הזבו ,הרותב דחא לכ ארקל תראפתלו דובכל םהל גהנמה הז היהש ףרוצמ
                         .'וכו ,םהינב דומלה הברתמ

   אורקל היה ,םיינברה ןיבכ ,םיארקה ןיב םודקה גהנמה :םירבדה תמלשה ןאכ ונל ירה
   ,ליוגה ,הליגמה התיה אלו ליאוה .ףחצמה תמועל ליוגהמ האירקב היה ןורתיו .ליוגב
   תארקל דומללו ןנוכתהל םישנאל המרג ,(רוביצב) הב תינחלופה האירקהש ירה ,תדקונמ
   ,רתוי תרחואמ הפוקתב ,םלואו .(םתאירקב ושיוביו הרותל וארקיי אמש) האירקה
   ףסונ רואיב ,הנהו .ףחצמ ונייה ,שמוחב האירק ונקית ,תובירמו תוקולחמ עונמל
                  :ךכ ובתוכב ןכל םדוק תצק בלכ 'ר איבמ ןאכ רומאל

   תשרפ וארקו הרותה וליחתה הבש הנושארה תבשה הזב םודקה גהנמש עדו
   ןזחה דמוע היה ,שמוחב השרפ םימילשמש רחא לארשי גהנממ היה  ,תישארב
   םיארוקש גהנמה הז הנהו ...םיקוספו םירושיא ליחתמו ,ליוג ת"ס איצומו
   יולו ןהכ י"ע ליוגב תינש םעפ התוא םיארוק דוע כ"חאו ,שמוחב השרפה
   איהש דבל תישארב תשרפב הזו ,םדוקמ גהנמה היה ןכ הנה ,םילארשי השמחו
                               .הרותה תלחתה

        :תיארקה הדעב םיגהנמה יקוליח לע םיפסונ םיטרפ בלכ 'ר ףיסומ 27 דומעב

   יקורט תלהקו אייסור תוצראמ ב"ויכו אכצול תלהק ןוגכ  ,תולהק תצקמו
   אבו הרקיש תעב תבשב ליוג הרות רפס םיאיצומו וגהנ ,םתלוזו אטיל תוצראמ
   ליוג ת"ס איצוהל תולהק גהנממ היה ןכו ...ודובכל תרחא ץראמ םהלא יאנסכא
   ,התלעמו הרותה דובכ לע הרומ ,אוה בוט גהנמ הז לכו ...ןתח ארקיש תעב
     .הפחה ימיב ךלמכ בושח ןתחהו ,םוקמה ישנא יניעב אוה דבוכמ יאנסכאהו
   ליוג ת"ס איצוהל םויה דע םגהנממש קשמדו םירצמל וכלהש םישנא יל ורפס
   איצוהל םיגהנתמ ןכ םגו .םדוקמ ונגהנמ היהש ומכ השרפה אורקל תבש לכב
   .עובשה תשרפ אורקל םינברה וניחא גהנמכ עובשל ישימחו ינש םויב ליוג ת"ס
        .הורידאיו הרותה ולידגי הזב יכ דאמ בוט אוה גהנמה הזש יתעדלו

   ,וגהנ םינוש תומוקמב ךא ,ףחצמ ךותמ האירק היה םיארקה גהנמ רקיע  ,רמולכ
   דובכל םא ןיב ,הרותה דובכל תישארב תבשב םא ןיב :הליגמ ךותמ אורקל ,ליבקמב
   היה אל יארקה גהנמה יכ ,אופיא ,ונדמל ,םוקמ לכמ .ןתח דובכל םא ןיבו ,חרוא
   בולישו ,ףחצמ ונייה ,שמוחב האירק ,ליוגב האירק :תונוש תומגמ ףקיש אלא ,דיחא
   גהנמה יכ ,ןכ םא ,הארנ 27.ליוגב ךכ רחאו שמוחב האירק :דחי םג םיגהנמה ינש
   'ינרדומ'ה ףחצמה וא ,שמוחה לא ,(ליוגה) הקיתעה הליגמה ןמ רבעמה תא אטבמ יארקה
   םיארקה וקקזנ םעפ ידמו ,ףחצמל רבעמה םלשוה אל תונוש תוביס לשב םלוא  ,רתוי
   גהנמה תוראשיה לשב וא ,(בלכ 'ר לש ורבסהכ) תינברה הביבסה תעפשה לשב וא ,ליוגל
                          .ונכ לע ליוגב האירקה לש קיתעה

   ירפס תאירק תודוא לע םינושארה ןמ תויודעל אנ הנפנ ,םיארקה ןמ תויודעה רחאל
            :ךכ בותכ םש א"ע ס ןיטגב ןייענ הליחת ךא ,םיפחצמ ךותמ הרות

   אל ?רוביצב תסנכה תיבב םישמוחב אורקל והמ :ובלח 'רל לילג ינב היל וחלש
   תיבב םישמוחב ןיארוק ןיא :והיוורת ירמאד ףסוי ברו הבר  ...הידיב הוה
                           .רובצ דובכ םושמ תסנכ

   םיארוק ןיא - השימחהמ דחא שמוח קר יוצמ הב הליגמ ונייה ,םלש וניאש רפס ,רמולכ
   הרותה רפסמ האירקה הבוחכ הלבקתנש רחאש ךכמ עבונכ רוסיאה תא ראבל ןתינ  .וב
   הנטקה הליגמה השפתנ ,תחא הליגמ יבג לע םיבותכ הרות ישמוח תשמח ונייה ,'םלש'
   קודקדב הדפקה רסוח ןיעמ ,רוביצב האירקל סחיב דובכ רסוח לש יוטיבכ שמוחה לש
   םידלי דמלל םיגהונ ויהש החנהה איה וז הכלה ריבסהל תרחא תורשפא .הביתכה השעמ
   םישמוחב םיארוקהש םימכחל היה הארנ ןכ לעו ,(םינש וא) דחא שמוח תולעב תוליגמב
                    .תודלי השעמ התיה וליאכ האירקב םשאר םיליקמ

   תשודקל סחיב המוד קפס ררועתה ,םישמוח ךותמ רוביצב האירקב אצמנש קפסל המודב
   ואבוה א"ע דע - ד"ע גע ,א"ה ג"פ הליגמ ימלשוריב .םישמוחל האוושהב הרותה ירפס
                          :הז ןיינעב תקולחמו תוכלה המכ

   תוחפטמב םיאיבנ] ,םישמוח תוחפטמב םישמוח ,הרות תוחפטמב הרות םיכרוכ
   הרות  ,םישמוח יבג לע םישמוחו הרות יבג לע הרות ןינתונ ...[םיאיבנ
   הרות יבג לע םיבותכו םיאיבנ אל לבא ,םיבותכו םיאיבנ יבג לע ןישמוחו
   תחא השודק ןישמוחו הרות :קחצי בר רב לאומש 'ר םשב הימרי 'ר ...ןישמוחו
           28.הרות ןישמוח ןישוע לבא ,ןישמוח הרות ןישוע ןיא .ןה

   םישמוחה תשודקש התיה תירקיעה העידה :םישמוחה תייעבל תונוש תויוסחייתה ןאכ ירה
   ןישמוחה תשודקש העיד האבוה ,תאז תמועלו ,הנמיה הכומנו הרותה ירפס תשודקמ הנוש
    :םש ימלשוריה דומלתה ךשמהמ רכינ םישמוחל סחיב וז תויכרע-וד .הרותה רפסכ איה

   רב לאומש 'ר .איה התשודקב - ןישמוח האשעש הרות הרמא אדה :הסוי 'ר 'מא
   :ינת אהו .םיברב הב ןיארוק ןיא - הריסח הרות :ןתנוי 'ר םשב ןמחנ
   יהיו דע - רבדיוב ;ינימשה םויב יהיו דע - ארקיוב ;לובמה דע - תישארבב
                    .םיברב וב תורקל רתומ ,ןוראה עוסנב

   השודקש ורבס ןכש ,םישמוח השימח הרות רפסמ תושעל וריתהש םיארומא ויה ,רומאל
   םאו 29,ןכ תושעל ורסאש םיארומא ויה ,םתמועל .ןישמוחלו הרות ירפסל איה תחא
   רוביצב אורקל ורסא ךא ,םישמוחה לש םתישארב קר וריתהש ירה םישמוחב אורקל וריתה
                              30.םישמוחה לש םכשמהב

   םהב וארש שי :ןווגמ היה םישמוחל םסחיש אוה ולא םיארומא תוטישמ הלועה ללכה
   .ןיטולחל םישמוח ורישכהש הלאכ ףא ויהו ,יקלח לוספ םהב ואצמ םירחא ,רומג לוספ
   םיסקדוק ,רתוי םירחואמה םיסקדוקב וכשמה תא אצמ םישמוחל הז סחי יכ הארנ ,הנהו
   ולא  'םירשכ' יתלב םירפס ןיב ינושה תורמל ,רומאל .ימלשוריב ונודנ אל רשא
   םימכחהש ירה ,(הלוכ הרותה תא וליפא ליכמה סקדוק תמועל ,דחא שמוח לש הליגמ)
   ,סקדוקה תייעבל יתכליהה םידקתה תא תוליגמ יבג לע םישמוחב ואר רתוי םירחואמה
                           .תיתרוסמה הליגמכ וניאש רפס

   ,קבלא ח"ר תרודהמ) 'לוכשאה' ורפסב אנוברנב ןיד תיב בא קחצי ןב םהרבא  'ר
   ,םינואגה דחאמ םיחוקלה םירבדב וז הכלה לע ריעה ,(186 'מע ,ה"צרת םילשורי
               :ךכ בותכ ןכמ רחאלו ,הנודנה הכלהה תאבומ הליחת .הארנכ

   ןל יזח דוחלב ,רובצ דובכ ינפמ אלא רוסא וניאד והב ןנירמאד ןישמוח ינהו
   דובכ ינפמ - יכה וליפאו ,ןידיגב ןירופתו ןתכלהכ ןייושעד ןיתעד תוינעל
                           .םהב ןיארוק ןיא רובצ

   סחייתמ םישמוח לע ידומלתה רוסיאהש ,(ליעל רמאנכ) ריבסה ןואגה  ,רמוא יווה
   לקב דמל ותוא רוסיאל ןואגה זמר ,רומאל  .הרותהמ תוליגמכ םייושעה הלאל וליפא
   ןיא ,רמולכ .'ןידיגב ןירופתו ןתכלהכ םייושע' םניאש םישמוחב האירקמ רמוחו
            31.םיפחצמ ונייה ,םיסקדוק םייושעה םישמוח ךותמ רוביצב אורקל

   הרות ירפסב האירקל הכומס התיה םישמוחב האירקה תייעב יכ ינולא הארה רבכ ,הנהו
   לע ורסאש דועב ,םיפחצמ הרות ירפס דקנל וריתה ,(םיינברה ברקב) ןכש ,םידקונמ
   ירפסב האירק םיקסופהו םינואגה ורסא ,ןכבו .ןתכליהכ ושענש הרות ירפס דוקינ
   האירק וריתהש םיקסופ ואצמנ ,םלואו 32.תוטעמ אל תויאר שי ךכלו ,םידקונמ הרות
   היה רוסיאה רקיע יכ ורבס ןכש ,הכרבב הוולמ האירקה אהתש וליפאו ,ףחצמ ישמוחב
             33.םיפחצמב הרותב האירק וריתה םירפכבש דועב ,םירעה ינב לע

   לע םג ןמזה ךשמב עיפשה ףחצמ לע הביתכל הליגמ לע הביתכמ ינכטה רבעמה ,רמולכ
   תא ףידעה לודגה בורה .תיעבט תוגלפתה הרצונ וז הדוקנב ,םלואו .תינחלופה האירקה
   ומצע םיאתה םיקסופהמ קלח ךא ,אנד תמדקמ לבוקמה גהנמכ הליגמ ךותמ האירקה
   התוחפכ השפתנ וז האירק יכ אוה ןוכנה .םיפחצמ ךותמ האירק ריתהו הנתשמה תואיצמל
   .שמוחה לש ,(לוז :ירק) יממעה ויפוא לשב תאזו ,הליגממ האירקה תמועל תובישחב
   הלעמלמ םיפחצמה יקיזחמ לע וטיבה תוליגמב םיארוקה םימכחה ידימלת  ,רומאל
   ,תוליגממ האירק אלא הריכה אלש ,תרוסמה ץחלב יכ דוע הארנ ,ןכ לע רתי 34.הטמל
   ןתינ הז ןיינעבש ,אופיא ,אצמנ 35.םיפחצמה ,םישדחה םירפסהמ האירקה הלספנ
   ,יתרוסמה רפסה תא ףידעהש ינברה בורה ןיב תקולחמה ןיעכ ,טועימו בור לע עיבצהל
   יכ הביתכל קר אל ,ףחצמה 'ינרדומ'ה רפסה תא ףידעהש יארקה טועימה ןיבל ,הליגמה
                                  .האירקל םג םא

   וימיב ,1211 תנשב םירצמב הנקתנש תחא הנקתב דוע ןייעל ,אופיא ,יואר םויס תארקל
   יגהנמ תגהונה הליהק (םג) התיה ,(ריהק איה) טטסופב 36.ם"במרה ןב םהרבא 'ר לש
   הרותה התיה ילארשי-ץראה גהנמה יפל .הרותב האירק יגהנמ םללכבו  ,לארשי-ץרא
   תסנכה תיבב האירקב המויסו ,(תושרפ אלו) םירדס שמחו םיעבש האמל ךרעל תקלחנ
   ,ןכבו  .(ונגהנמ ,לבב גהנמכ ,הנש לכ אלו) םינש שולשמ הלעמל רחאל היה תבשב
   ,(ןכמ רחאלש) דועב ,הליגממ ארקנ רדסה אהיש המצע לע הלביק תילארשי-ץראה הליהקה
   עודי ללכ ותואב הליהק התוא הטקנ ,רמוא יווה .ףחצמ ירפס ךותמ השרפה הארקנ
   יגהנמ ינש תא הגזימ תילארשי-ץראה הליהקה ,רמולכ 37.'והיוורתל והנירמנ ךכליה'
   השרפ ןהו ,הליגמ ךותמ ילארשי-ץראה רדסב האירקה ןה ,וידחי (הליפתהו) האירקה
   ונדמל ונכרד יפ לע .ףידעה גהנמה והזיא ונדמלל  ,ףחצמ ךותמ ,(תילבבה הקולחב)
   םדוק תובר םינש רבכ עריא ,ףחצמה תרידח םע םיארקה לש תודדומתהה ןיעמ יכ ןאכמ
                 .ךדי חנת לא הזמ םגו ,הז גהנמב זוחא - םירצמב ןכל

                                    םוכיס

   תלעותו ,הליגמה ינפ לע סקדוקה לש ויתונורתיו ,ריהמ היה אל ףחצמל הליגממ רבעמה
   יוניש .םדי תחת םיאצויה םירפסה תרוצב יונישל םירפוסה תא ואיבה ,הז ללכב תיפסכ
   האירק ךשמה  :םינוש םינפואב הרותב תינחלופה האירקה לע ומושיר תא ריתוה הז
   דועב .וידחי םיגהנמה ינש לש בוליש וא ,ףחצממ האירק ,(םשור םוש ,ונייה) ליוגמ
   םירקממ דבל ,תינחלופ האירק ונממ אורקל אל ךא ,ףחצממ דומלל רתוה םיינברה ברקבש
   המישרמ הרוצב ףחצמל רבעמה רכינ םיארקה ןיבש ירה ,(םידדוב םיקוספו) ןפוד יאצוי
   תורכינ 'תינרדומ'ה תואיצמל רבעה תרוסמ תמאתה לש תונוש תוגרד  ,רומאל .הברהב
   ןיב תינחלופה האירקב שגרוה אלו טעמכ ףחצמל רבעמהש דועב  38.הרותב האירקב
   לש ונורתיל תוא ,הרותה תאירקב יזכרמ םוקמ ףחצמה שפת םיארקה ןיבש ירה ,םיינברה
                           .הליגמה ינפ לע 'שדח'ה ףחצמה


רמאמל תורעה
    םירפס אצמ' :ח,ב אעיצמ אבב :האר ,הקיתעה תעב ,הליגמ ונייה ,רפסה תרוצל  1
    :ג,י ןיבוריע ;'ןללוג - תורקל עדוי וניא םאו ;םוי םישולשל תחא ןהב ארוק -
    אתפסות םג האר .'ולצא וללוג - ודימ רפסה לגלגתנ :הפוקסאה לע רפסב ארוק היה'
    :רמוא קודצ 'רב רזעילא 'ר' :596 'מע לדנמרקוצ תרודהמ ,י,ו ארתב אבב םילכ
    האמוטל רוביח - ובש דומעהו ,אמט - ולש קיתהו ,רוהט - רפס לש ןיננלולא
    תורפסב סרחה ילכ ,דנארב 'י :האר ,'ןיגולאנא' = 'ןיננלולא' שוריפל .'האזהלו
    חתפנה קיתב רבודמש ,ןואגה שוריפכ רבתסמו ;דמ-במ 'מע ,ג"ישת םילשורי ,דומלתה
             .(ח,זט םילכב אינופמס קיתכ אוה םיקיתה ינידב לדבההו) דצהמ
    ,'דחאכ םיבותכו םיאיבנ הרות קבדל הצורה' :ב"עס גי ארתב אבב :ןייע   2
    - ארקמה תפוקתב רפוסה תכאלמ' ,ןרה 'מ :האר 'עצוממ' לדוגב םירפס לע ;'וכו
    ,ל"נה  ;87-65 'מע ,(א"משת) נ ,ץיברת ,'הביתכה ירזיבאו םירפסה תוליגמ
    382-347 'מע ,(ב"משת) אנ ,ץיברת ,'םייניבה ימיל ןארמוק ןיב םירפסה תוליגמ'
    לע דוע' ,ל"נה ;[HUCA, 56 (1985), pp. 21-62 :דבועו תילגנאל םגרות רמאמה]
    -643 'מע ,(ג"משת) בנ ,ץיברת ,'תישימחה היארה :ארקמה תפוקתב םירפסה תוליגמ
    ,(ב"משת) זט ,לארשי ץרא ,'ינש תיב ימי תליחתב םירפסה תוליגמ' ,ל"נה  ;644
    ,'תירצונה הריפסל תונושארה תואמב ארקמ ירפסו הרות ירפס' ,ל"נה ;92-86 'מע
     :דוע הארו ;106-93 'מע ,(ט"משת - ו"משת) י ,םודקה חרזמה רקחלו ארקמל ןותנש
    H.  L. Pinner, The World of Books in Classical Antiquity, 2nd ed.,
    Leiden 1958; E. Levin, 'The Transcription of the Torah Scroll', ZAW, 94
    (1981), pp. 99-105.
    הנשמה ימיב תואסרבה' ,גרבשרה ש"א :םג האר ,רועה תנכה לש ילאירה עקרל
    אבכוכ-רב ימימ םיאצממה ,ןידי 'י ;106-93 'מע ,(ב"ערת) ג ,םדקה ,'דומלתהו
    סקניפה ,סקדוקה' ,ןרה 'מ ;ךליאו 165 'מע ,ג"כשת םילשורי ,תורגיאה תרעמב
                 .164-151 'מע ,(ח"משת) זנ ,ץיברת ,'וידה תויחולו
    םירפסה רשע םינש לש םרוביח יכ דומלתה ילעב וריבסה ב"ע די ארתב אבבב   3
    יושע ןטק רפסו ליאוה ,רמולכ .'סכרימ רטוזד ידייא'ש ינפמ השענ תחא הליגמב
    הגאדה תא ףקשמ הז שוריפ .הלודג תחא הליגמל םירפס רפסמ ופריצ ,דוביאל תכלל
    היהיש ,ומצע רפוסה ןעמל התיה הגאדה יכ ענמנה ןמ אל ,םרב .ארוקל ,רפסה לעבל
                 .ודי תחתמ ,תורגיא אלו ,רפס איצוהלו בותכל חונ ול
    רבכ העבוהש הרעשהה תא תקזחמ וז הדבוע יכ הארנו ,תיפויתאב אוה הלמה רוקמ  4
    םירצמ לש הכוויתב) היפויתאמ םאלסיאל עיגה ףחצמה יכ הריפסל תיעישתה האמב
    לע האר .(ידאמח 'גאנב ולגתנ םהלש סקדוקה ירפס רשא םירצונ םג ויח הב הנוילעה
                                       :ךכ
    Mohamed A. Hussein, Origins of the Book, New York 1972. p. 93.
    ,םירצמב ותעידיו רפסה תודוא לע תיפארגוילביב המישר היוצמ רפסה ףוסב  ,בגא
    םושרה לע .הזינגה רקחב םיקסועל עייסל ידכ ךכב שיו ,הז ללכב םאלסיאה תישארבו
                                :ףיסוהל דוע שי םש
    A. Grohmann, From the World of Arabic Papyri, Cairo 1952.
    היה רצק ןמז ינפל דע .הברהב םודק אוהש ירה ,סקניפה לש ינוויה ומש ףא לע  5
    האמה ןמ  ,(חלכ איה) דורמנב ןוגרס ןומראב אצמנש הז רתויב םודקה סקניפה
                            :האר .הריפסה ינפל תינימשה
    M. E. L. Mallowan, Nimrud and its Remains, I, London 1966, pp. 149 ff.
    הרשע-עבראה האמה ןמ םירחוס תיינא לש הירבש ןיב הזכ סקניפ הלגתנ התע ,םרב
             :האר .(יקיניפ וא ירצמ אצומל זמור אצמימה רוקמשכ) ס"הנפל
    George F. Bass and Cemal Pulak, 'Excavations at Ulu Burun in 1986',
    American Journal of Archaeology, 93 (1989), pp. 1-12.
    103 'מע ,ג"כשת םילשורי ,לארשי ץראב תונוויו תינווי ,ןמרביל 'ש :האר  6
            :האר ,העפותה תועמשמו ,םירצונה ןיב סקדוקה תצופת לע .ךליאו
    B. Gerhardsson, Memory and Manuscript, Uppsala 1961, pp. 201 ff.; Irven
    M. Resnick, 'The Codex in Early Jewish and Christian Communities', The
    Journal of Religious History, 17/1 (1992), pp. 1-17.
                           :רמאמכ רקחמה אצי הליחתב  7
    C. H. Roberts, 'The Codex', Proceedings of The British Academy, 40
    (1954), pp. 169-204.
                       :רפסכ שדחמ אציו ,ץפושו ןכדוע רמאמה
    Colin H. Roberts and T. C. Skeat, The Birth of the Codex, London 1983.
                          :רפסל יננפה הירא-תיב 'מ 'פורפ
    Eric G. Turner, The Typology of the Early Codex,  University of
    Pennsylvania Press 1977.
    ,סטרבור ןד ןהב תוירוטסיהה תויעבל שדקומ וניא הז בושח רפסב ןוידה רקיע ,םרב
    רפסמ ,תונוילגה תומכ ,(בחורו ךרוא) לדוג :סקדוקה לש תוינכטה תולאשב םא יכ
                     .דועו ,סוריפאפ תמועל רוע ,םירוט ,תורוש
    תיטסינלה העפשה ,רתיה ןיבו  ,ללכב ינשה תיבה ימי יהלשב הביתכה אשונל  8
    יהלשב םינהכל םימכח ןיב סומלופה ,ןליא-רב 'מ :ןייע ,םיידוהיה םירפוסה לע
    -רב תטיסרבינוא לש היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע ,ינש תיב ימי
                     :ןכו ;ךליאו 302 'מע ,ב"משת ןג תמר ,ןליא
    M. Bar-Ilan, 'Scribes and Books in the Late Second Commonwealth and in
    the Rabbinic Period', Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum,
    Section II, vol. I, MIKRA, M. J. Mulder (ed.), van Gorcum, Assen /
    Maastricht & Fortress Press, Philadelphia 1988, pp. 21-38.
    הנשמה תפוקתבו ינש תיב ימיב םירפסו םירפוס ,ןליא-רב 'מ :בחרומ ירבע חסונ
            .ה"נשת ןליא-רב תטיסרבינוא ,ימינפ ,תיעיבר הרודהמ ,דומלתהו
    54 'מע ,(7 'עה ליעל) טיקסו סטרבור לצא םילקשנ םירחאו ולא תונורתי   9
                       :האר ,הז אשונב םירחא םישגדה .ךליאו
    L. D. Reynolds & N. G. Wilson, Scribes and Scholars, 2nd ed., Oxford
    1974, pp. 30-32.
    ,רחואמה לכל תיעיברה האמה תב ,ףסכ היושע הרות רפסל הקיתע 'הרוגח' לע  10
    ,בגא .39-37 'מע ,(ו"משת) 2 ,םינומיר ,'הרותל קיתע סט' ,דלבסגלק 'א :האר
    ירה ,וז תורשפא שיחכהל ןיאש ףא ךא ,דחא שמוח תב הליגמל הרוגח וז התיה ותעדל
    מ"ס  26 ,(םולצתה ןמ יבושיח יפ לע) אוה ףסכה טוח ךרוא .היאר ותייאר ןיאש
    ודיצ יכ רמול ונילע ונחרוכ לעו ,סרקב םייתסמ טוחה לש דחאה ודיצ ,םרב .ךרעב
    הארנש אלא ,דבלב וז אלו ,דגנכש דצב סרק ןיאש ןוויכ .המוד הרוצב םייתסה ינשה
    וכרוא היה המ תעדל רשפא יאש ירה ,(ותושבגתה רחאל) רבשנ טוחה יכ הנומתב בטיה
                                 .טוחה לש ירוקמה
    ףחצמהו הרותה רפס' ,ינולא 'נ :םיימעפ העבוהש ינולא 'נ תעד איה תאזכ  11
    -321 'מע ,(ט"לשת) דכ ,ארקמ תיב ,'םיארקהו םינברה תדעב רוביצב הרותה תאירקב
    ,'םייניבה-ימיב לארשי ץראב רפסה תכאלמו רפסה' ,ל"נה ;(331 'מע :דחוימב) 334
    םיזוחא םישימחמ רתויב דרי רפסה ריחמ' :בתכ םש .25-1 'מע ,(ד"משת) ד ,םלש
    ,םינפב ןלהל דוע הארו ,עיתפהל ידכ וז העידב שי .'הליגמ תרוצב רפסה הלעש הממ
                          .23 'עהב םיניוצמה ינולא ירבדו
    חטשה זוחא ,רתוי ןטק דומעהש לככ ירה ,מ"ס ינש :חיננ ,םידיחא ןוילג ילושב 12
                              .רתוי לודג 'זבזובמ'ה
    T. C. Skeat, 'The Length of The Standard Papyrus Roll and the Cost-  13
    Advantage of the Codex',  Zeitschrift fuer Papyrologie und Epigraphie,
    45 (1982), pp. 169-175.
    היה ןוכסחה יכ םירבוסה ,46 'מע ,(7 'עה ,ליעל) טיקסו סטרבור תעדכ אלש  14
    יבישחת  .(תמדוקה הרעהב ןיוצמה ענכשמ אל רמאמ לע תוכמתסה ךותמ) ךרעב 25%כ
    תירשפא יתלב החנה ךותמ ןיאצויו ,ךותיח לשב םיילושה 'זובזב'מ םימלעתמ טיקס
    לש רוצייה תויולע תא בשיח טיקס יכ ןייצל שי דוע .לצונ סקדוקב ףדה לכ היפל
    גשוי יתעדל .ויביכרמל רוצייה תויולע תא 'קריפ' אל ךא ,הליגמ תמועל סקדוק
    ועיגי רפסה ריחמ תא םיעבוקה םימרוגה רתי לכ תולעש יאנתב קר 25% לש ןוכסח
    ,(ריינה וא) רועה ביכרמ יכ הלוע ויבושיח יפל ,רמולכ .30% ךרעב לש ךסל
    רפוסה לש הדובעה ביכרמ יכ איה וירבד תועמשמ ! 70% ידכל עיגה רפס תביתכב
    לככ יכ לכל עודיה םע דחא הנקב הלוע וניאש ןותנ ,25% ךרעב התיה תיפוסה תולעב
    :םירבדה ףוליחו) רתוי ךומנ לעופה לש הדובעה ביכרמ ,רתוי תמדקתמ היגולונכטהש
    ,רומאל .(רתוי הובג לעופה לש הדובעה ביכרמ תחתופמ אל היגולונכט תלעב הרבחב
    רוציי ןיב םיריחמה רעפ םצמטצי זא יכ ,תיסחי ההובג רפוסה תדובע תולע ןכא םא
                               .הליגמ רוצייל סקדוק
    ,(7 'עה ליעל) טיקסו סטרבור תנעטמ רתוי יתועמשמ ילכלכה קומינה ,םוקמ לכמ
    ןמ רוריבב לדבנה טאמרופב תורושבה תא ץיפהל וקקותשה םירצונה' יכ ,40 'מע
    תונשרפ וניהו ,ססובמ וניא ,יגולואית יניעכ הארנ הז ןועיט .'תידוהיה הליגמה
                                     .קוה-דא
                      .11 'עה ליעל םשרנ ינולא לש ורמאמ 15
    הריפסל תיעיברה האמב םיימורה לש םתאצמה אוה' סקדוקה וא ףחצמה יכ ותעיבק 16
                              .תקיודמ הניא 'תירצונה
    ןיטגב רסאנ ריינ לע טג ;ב,ב הליגמב הנודנ ריינ לע הבותכ רתסא תליגמ   17
    רטש .דועו ,ו,י הרפ ;כ,ד תובא ;ב,ח :תבש ןוגכ ,הנשמב דוע רכזומ ריינהו ,ד,ב
    ,ריינמ ושענ םינוש םיצפח םג ןכו ,א"ע ט ןישודקב אתיירבב יונש ריינ לע בותכה
    אתפסותב האר ,(הארנכ ,הרוגח לש גוס ,'וינתמ תא הב רוגחל') ףכו קולח ןוגכ
                   .593 'מע לדנמרקוצ תרודהמ ,ה-ב,ה ,ב"ב ,םילכ
    ,רחסמה ,(ךרוע) ןיביי 'ש ,'לארשי ץראב ותישעתו ריינה' ,ןיילק 'ש  18
    תאצמה לע .84-61 'מע ,ז"צרת םילשורי ,םדק ימיב לארשי ץראב הכאלמהו הישעתה
                               .ןלהל דוע האר ריינה
    L. Febvre & H. J. Martin, The Coming of The Book, London 1976,    19
    pp. 15, 29 ff.
    רוצייב ,(םיירבעה תמועל) םיבורמה םיינוויה םיחנומל ,תאז תמועל ,הוושה  20
    םיחנומה תמועל) דועו ,ןלוק ,סומלוק ,סוטסוסכוד ,ארתפיד  :ירבעה רפסה
    ולא םיחנומ .(8 'עה ליעל :טוריפ רתיבו ;קבד ,בתכמ ,ףלק ,רוע :םיירבעה
    תופיצרה תא םישיגדמו ,אסיג דחמ םייתוברתה םייונישה תא ,הארנה לככ םיפקשמ
                      .אסיג ךדיאמ ,(הנושה) 'ריינ'ב תיתוברתה
    שגפמב תודהיה לע םאלסיאה תעפשה לש אצאצכ תוארל שי דוקינה תא יכ רבתסמ  21
    רואל תאזו  ,הריפסל תיעיבשה האמב לארשי ץראב ןהיתש ןיב עריאש ינושארה
    לע הבורמה הדפקהה לשבו ,תירבעב 'םהיתוליבקמ'ו תיברעב םייטירקאידה םינמיסה
                 .תיקדנופכ תנהכ אהת אלו ,ןארוקה לש הנוכנה האירקה
    ,םיירבע די-יבתכ לע תואצרה ,רדיינשנייטש 'מ :האר ,ריינה תאצמה לע  22
    מ"א ;125-124 'מע םש ןמרבה מ"א תורעהבו ,ךליאו 29 'מע ,ה"כשת םילשורי
    ןמרבה .םש תורעהבו 40 'מע ,ח"כשת םילשורי ,ותוחתפתהב ירבעה רפסה ,ןמרבה
    ,ןובת 'א :דוע האר  .הריפסל 105 תנשב ריינ תאצמה לע תיניס תודע לע ךמתסמ
    ריינ לע) ;ךליאו 37 'מע ('ןוחט' ריינ לע) ך"שת היבחרמ ,סופדהו ןותעה ,רפסה
                             ;ךליאו 174 ('םיטוטרמס'
    D. Hunter, Papermaking Through Eighteen Centuries, New York 1930 (rep.
    New York 1971) pp. 109 ff.; Ch. Singer and others (eds.), A History of
    Technology, III, Oxford 1964, pp. 411 ff.
    ,'ריהק תזינגמ הליגמ תרוצב ג"סר חסונ "הריצי רפס"' ,ינולא 'נ :האר  23
    ךותמ ןתנ יברד תובא לש םודק עטק' ,ןמגרב 'מ ;טכ-ט 'מע ,(ב"משת) ב ,ןירימט
    ,םירכנה ןיב הליבקמה העפותה לע .222-201 'מע ,(ג"משת) בנ ,ץיברת ,'הליגמ
                 .52-51 'מע ,(7 'עה ,ליעל) טיקסו סטרבור לצא האר
    תונורסחה ןה ךכל דעהו ,םיסקדוק יבג לע קתעוה ימלשוריה דומלתהש רשפא   24
    בתכנ דומלתה יכ ונדמלל םיאב לא תונורסח .הדנו תוכמ ,תבש תותכסמ יפוסב
    לע דומלתה בתכנ ול ,ןכבו ?תאז םידמל דציכ .םיסקדוקב ,(קתעוהש וא ,ותליחתב)
    ,תוליגמ :ירק ,םירפסה תא .םינפוא המכב תולגיהל ןורסחה היה יופצ תוליגמ יבג
    :ד"ע אע ,א"יה א"פ הלגמ 'וריב שרופמכ ןתליחת יפלכ תולולג ןהשכ םיחינמ ויה
    ,ותליחתל רפסה {ן}יללוג ךכיפל ,ןכימו ןכימ 'רותל ופוסב רפסל דומע ןישועו'
    םיארוקש םוקמבש רמול הצור אלא ,אקווד וואל 'התיעצמא'ו ,'התיעצמאל הרותהו
    אבב ילבבב הליבקמב ,םנמא  .ונגהנמכ םידדצה ינשל רפסה תא םיללוג ,םיקסופו
    ,ןפוסל ןתלחתמ םיללגנ םירפסה לכ ,אינתדכ' :ךפיהל הכלהה היונש א"ע די ארתב
    הרקמב יכ המוד ,םרב .'ךליאו ךליא דומע ול השועו ,ותיעצמאל ללגנ הרות רפסו
    לארשי ץראב ורוקמש חסונה תא ףידעהל בטומ ,לארשי ץרא ירפסב ונא םיקסועשכ ןנד
    שי םתליחתל םילולג םירמשנ ויה םירפסש ךכל המגוד .לבבב ורוקמש חסונה ינפ לע
    ולחהו םילהת רפס ואיבה ,(לארשי ץראב) יכ רפוס םש א"ע טי הרז הדובעב תוארל
    ףוסב םילמהש ךכ ,התישארב הליגמה תא חתופ ארוקה ,רמולכ  .'א קרפב וב אורקל
    דציכ ראבל השק אליממו  ,םינפב ןתויה לשב הליגמב רתויב תורומשה ןה הליגמה
    ךירכת לטונ םדאש ךכל תמרוג סקדוקב הביתכה ,תאז תמועל .דוביאל ולא םיפד וכלי
               .יפוסה םיפדה ץבוק ךירכתה ןמ טמשנ םישמ ילבו ,םיפד לש
    .283-220 'מע ,(ג"נשת) ב ,דומלת ירקחמ ,'ימלשורי יקרפ' ,ןמסוז 'י :דוע האר
    תדעבו םינברה תדעב רוביצב הרותה תאירקב ףחצמהו הרותה רפס' ,ינולא 'נ  25
    הלגממ' ,ןילבה ז"ש :דוע האר .334-321 'מע ,(ט"לשת) חע ,ארקמ תיב ,'םיארקה
                    .152-151 'מע ,(ן"שת) זט ,רפס ילע ,'סקדוקל
    הלמר ,לימגלא 'י ברה תרודהמ ,תדה בתכ ןגשתפ ,ולופודנופא בלכ 'ר   26
    ,ןייטשנרב 'ש :ןכו ,םש רידהמה ירבדב האר ,ויתוריצי לעו ,רבחמה לע .ז"לשת
         .דפ-גכ 'מע ,(1952-3) 24 ,HUCA ,'יארקה ולופודנפא ןב בלכ תורבחמ'
    ןהכ תאירק ןוגכ האירקב םיפסונ םיניינע דומלל שי בלכ 'ר לש וירבדמ   27
    'עה ליעל תניוצמה טארוטקודה תדובעב האר .ןנע ירבדמ הלועכו ,אקווד) הרותב
    םיביטברסנוקה גהנמכ) רוביצה לא וינפו דמוע ארוקהשכ האירק ,(ךליאו 76 'מע ,8
                                 .דועו ,(ונימיב
    םילודג רפסו בתכ) סקדוקה לש תינוציחה הרוצה לע רוביצב האירקה תעפשה לע
    ריבסהל ידכ ךכב שיו ,ךליאו 84 'מע ,(7 'עה ,ליעל) רנרט לצא האר ,(רתוי
      .םיליגרה םירפוסה תמועל ,ם"תסה ירפוס לש תדחוימה היפארגואילפה תא אעמיק
    ,ב ,א"לשת םילשורי ,םדק תאצוה ,םוליצ סופד ,ןדייל די בתכ יפ לע חסונה 28
            .דיה בתכ ןוילגב םושר םיתווזמ םיירגוס ךותב אבומה .671 'מע
    וניא שמוח יכ עבקנ ,(בורה תעד תא תפקשמה) וז הטיש יפ לעש יניעב בורק  29
      .(חרוטב אלא) םישמוחל הרותה תקולח תא עונמל ידכ ונייה ,דומע ףוסב םייתסמ
    םאו ,הב דמלתהל קוניתל הליגמ ןיבתוכ ןיא :יאנתכ' :א" ס ןיטגל הוושה  30
    - םינהכ תרותב ;לובמה רוד דע - תישארבב :רמוא הדוהי 'ר ;רתומ - םילשהל ותעד
    אוה ,ולא תוליגממ דמל רוביצהש הדבועה לשב יכ ןכתיי .'ינימשה םויב יהיו דע
    האירקה הרתוה ןכ לעו ,הרותב םירחא םיעטקמ רתוי בוט םירפסה ישאר תא ריכה
                .(הליגמב לוספ אצמיי אמש ששח היה אלש) ולא תוליגממ
    לאוי ןב רזעילא 'ר :לשמל ,האר ,םיקסופה ןיב טעמ אל רכזוה הז ןיינע  31
    'מ תרודהמ ,רפס תירק ,יריאמה םחנמ 'ר ;ךליאו 270 'מע ,ב ,ה"יבאר רפס ,יולה
    ידוסי רודס ,רדלפ 'ג ;ונ 'מע ,'ג קלח ינש רמאמ ,ז"טשת םילשורי ,רלשרה
                  .ךליאו 648 'מע ,א"משת םילשורי ,א ,לוח ,ןורשי
    תאבומה םינואג תבושת ,םירפוס תכסמ :ךותמ םה ינולא איבהש תורוקמה   32
    תוסחוימה הרות רפס תוכליה ,ןואג יאה בר תבושת ,כק ףיעס 91 'מע ירטיו רוזחמב
    ,יניס ,ןוסמרבא ש"ר ירבדב רפסה לע האר] ינולצרבה ילזרב ןב הדוהי 'רל תועטב
    ,יולה הדוהי 'ר ,'לוכשאה'ה לעב קחצי ןב םהרבא 'ר ,[חיר-זצק 'מע ,(ד"משת) הצ
    תוסחוימה ת"ושב) א"בשרה ,ם"במרה לע 'החונמה' לעב בקעי ןב חונמ 'ר ,ם"במרה
                    .דועו ,הנוריגמ ןבואר ןב םיסנ 'ר ,(ן"במרל
    'ר ;'םירשי תמות' לעב אייחי ןבא םת דוד ןב בקעי 'ר :םה ינולא תורוקמ  33
    םייח חרוא ,הלודגה תסנכ ירייש ,יתשינבנב םייח 'ר ;גמק םייח חרוא ,וראק ףסוי
    .(וירבדב בטיה ןייע ,םיפסונו) 'בקעיל תמא' לעב יזאגלא בקעי לארשי 'ר ;ב"ע כ
    וניהו) הליגמ תכסממ עודי םירפכה יבשויל םירעה יבשוי ןיב האירקה תמרב רעפה
    ;97 'מע ,(8 'עה ,ליעל) סומלופה ,ןליא-רב 'מ האר .(תונוש תויוברתב ליגר
    ,'ללהו הליגמ תאירק תוכליה לע האירקה תעידי יא לש המושיר'  :ל"נה
    קלח ,(1987) 54 ,Proceedings of the American Academy for Jewish Research
                                 .12-1 'מע ,ירבע
    ולכתסה רשא 'תוברתה' ילעב םיליכשמה לש סחיב תוארל ןתינ המוד העפות   34
    ,('הכרה הכירכה' ןדיע תישארב תוחפל) הכרה הכירכב םירפסה יקיזחמ לע לוזלזב
           .ךכ לשב לוז השענ ןכותה ףא לוכיבכו ,תיסחי ,הלוז םתולעש םירפס
    רקיע יכ הארנו ,םיפחצמ םה םיינורמושה הרותה ירפס בור יכ ןייצל יואר   35
    האילמ הרהט לע דיפקהל םינורמושה םירפוסה ולכי אלו ליאוהש אוה ךכל םעטה
    'י :האר .ףחצמ תרוצב יושע םיבתוכ םהש רפסה םא ער ואר אל יזא ,םירפסה תנכהב
    הרותה ירפס לכ ,תאזב אצויכ .139 'מע ,ו"לשת םילשורי ,םינורמושה רפס ,יבצ-ןב
    ,םואבצרווש  'מ  :האר .(הדוסיב תיפויתא הלמ) ףחצמ לע םיבותכ םישאלפה לש
       .66-65 'מע ,(ו"משת) 54-53 ,םע עדי ,'תועסמו םיגהנמ - היפויתא ידוהי'
                               :האר ,הנקתה לע  36
    J. Mann, The Jews in Egypt and in Palestine Under the Fatamid Caliphs,
    I, Oxford 1920 (rep. 1969), pp. 222 ff.;
    'מע ,ח"צרת םילשורי ,לארשי ץרא ינבו חרזמ ישנא ןיבש םיקוליחה ,תוילגרמ 'מ
                    .150 'מע ,(ה"כשת) ל ,ןויצ ,רותשא 'א ;171
       .וס-זנ 'מע ,(ה"משת) וצ ,יניס ,'ירסיקב והבא 'ר תנקת' :ירמאמ האר 37
    תוארל ןתינ יגולונכט שודיחל תרוסמה לש התעינכ יאל תפסונ המגוד   38
    תיללכה קפסה תלטהל המודב ,תספדומ רתסא תליגממ האירקל תיתכליהה תודגנתהב
    ,ג"לשת םילשורי ,תובושתה תורפסב םירקחמ ,אנהכ ז"י :האר .ספדומה רפסה תשודקב
                                 .ךליאו 272 'מע

                                    :התע האר
    William V. Harris, 'Why Did the Codex Supplant the Book-Roll?', John
    Monfasani and Ronald G. Musto (eds.), Renaissance Society and Culture,
    Essays in Honor of Eugene F. Rice, Jr., Italica Press, New York, 1991,
    pp. 71-85.
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/codex.html

last updated: April 27, 1997 - June 14, 2001