בלסרבמ ןמחנ 'ר יבתכ

ןליא-רב ריאמ

(רוטילקת) וידימלתו א"עיז בלסרבמ ן"רהומ וניבר יבתכ :הנכותה
1 :הסריג
םיינרות םירוטילקת :םלוכ דגנכ ת"ת :ןרציה
(מ"עמ ללוכ) ח"ש 149 :ריחמה
09-792-0838 :ןופלט
'95 תונולח' וא '3.11 תונולח' :תומיאת
www.brelov.org.il/cd :תשרב תבותכ
תא הליכמה הנכותהמ לעפתהל ידכ בלסרב דיסח תויהל בייח ךניא
יעדמ וא תודהיה יעדמ שיא תויהל בייח ךניאו ,ןמחנ 'ר לש ויבתכ
םשה תא אשונה שדח רוטילקתבש גשיהה תא תוארל ידכ ,בשחמה
.'וידימלתו א"עיז בלסרבמ ן"רהומ וניבר יבתכ' :בייחמה
הרוצב תאז חיכומ ונינפל חנומה שדחה רוטילקתהו ,ילאטיגידה םלועל הרדח בלסרב תודיסח
לכלו ,בלסרב תודיסחל - דעוימ ףא תמייוסמ הדימבו - שדקומה רוטילקת ונינפל .תצרחנ
.ויצירעמ גוחו וידימלת ידי לע וילע ובתכנש םיבתכה וא ןמחנ 'ר לש ויבתכב םינייעמה
םירוטילקתה לכ ךרדכ ,םיטסקט קרו ךא ליכמ וניא שדחה רוטילקתה ,ליגרכ אלש ,םלואו
תונומת םג ,םיטסקטל ףסונב ,וב שי אלא ,םיילאוטסקט עדימ ירגאמ םיליכמה תודהיב
אוה הז רוטילקתש ירה ,הידמיטלומ רגאמ ןיעמל םירגאמ בוליש לש וז הניחבמ .םינוגינו
.ונימב דיחי
ינפב רגאמ לש גוס לכ רוקסל תבייחמ תונומתו םינוגינ ,םיטסקטל רוטילקתה וז הקולח
,ובש םיטסקטב אוה רוטילקתה לש ורקיע יכ םידומ לכהו ליאוה .ןלהל השעיי תאזכו ,ומצע
.הליחת םיטסקטב חתפנ
ילאוטסקטה רגאמה

,םינושארו ס"ש רוטילקתב רבכשמ ול תורכומה 'תוימלצ'ה תא דיימ ההזי רוטילקתב ןייעמה
רוטיקתב ומצע תא חיכוה רבכש ילאוטסקט 'עונמ' ותואב רבודמ ןכש ,ךכב אלפ לכ ןיאו
איה רוטילקתה לע המושרה הסריגה םא םג ,רומאל .םילולכישו םירופישל הכז התעו ,םדוקה
הבוגתה תוריהמב רכינ החוכו ,םיילאוטסקט םירגאמ 'הצירמ' רבכש הנכותב רבודמש ירה ,1
.יל רכומה ,(ירבע וא יזעול) שופיח-עונמ ףאב ןיאש תוידוחיי תונוכתב םג ומכ ,הלש
,ך"נת םג ול ףרוצמש ירה ,ןמחנ 'ר יבתכל שדקומ רוטילקתהש תורמל יכ דוע ריעהל יאדכ
יואר רשא דוסי רפס אוה ך"נתה היפל ,DBS תרבח לש םירוטילקתמ תרכומה השיגל המודב
עצבל ידכ ןהו ,וזכש רותב ןה ,תקדצומכ וז השיג תיארנו - אוהש רגאמ לכב אצמייש
.תודהיה םלוע לכ לש ותיתשתב דמועה ך"נתה ןיבל ןמחנ 'ר יבתכ ןיב 'תוירושיק'
ינפב דמועה רפס ונייה ,'םירתוכ' העבשו םירשע דוע רוטילקתה לע םימייק ך"נתל ףסונב
רתונו) דחא רוטילקת לע בלסרב תרות לכ תא ונל ירהו ,םייוסמ רבחמ ידי לע בתכנו ומצע
.ךכמ הלעמל אל םא ,הפי דבוע שופיחה ןונגנמ .(ןלהל האר ,ףסונ רמוחל םוקמ הברה דוע
לש ת"ושה טקייורפ תנכות לש שופיחה ןונגנמ לש םוכחיתה תמרל עיגמ אוה ןיא ,ןכא
תמר התואב ךרוצ ןיא םימעפה בורבו תוליגרה תורטמל ,ינש דצמ ,ךא ,ןליא-רב תטיסרבינוא
חונ לכה ךסבו ,האנ איה 'קשמימ'ה לש הגוצתה םג .תיביטיאוטניא חרכהב הניאש םוכחית
רוטילקתב ,(םיטסקטה םוחתב) תוידוחיי תועפות יתש לע ןאכ ריעא ,תאז םע .הב שמתשהל
.הז
,רחא רוטילקתב ןתמגוד ןיאש שופיח תורוצו תוירטמיג רתאל תלוכיה אוה דחאה ןיינעה
ירה ,הירטמיגל רשא .ולש דוקינה םע ילאוטסקטה רגאמה תא קיתעהל תלוכיה איה תרחאהו
הלמה רדס יפל םילמ ישאר ,הליגרה :תואבה םיכרדב תוירטמיג יוליג רשפאמ הז רוטילקתש
לכו ,הנורחאו הנושאר תוא יפל הלמ שופיח וא ,(ןרדסכ אלשו ןרדסכ) םילמ יפוס ,תשקובמה
,תידוחיי וז הטישש קפס ןיא .(תורוצ המכב) קוספ - תולבגימב אלש וא - תולבגימב ולא
םש) ןליא ,חיננ ,ומשש הווצמ-רבה רוחב לע רבדל הצורהש ןוגכ ,תושרדל דחוימב התלעותו
הכלנ רמאל ידוהי שיא' :גכ,ח הירכז תא הלקנ לע אצמי אוהש ירה ,(יארקמ וניאש
תויוצמ תוירטמיג תורשע ,בגא) ודיב היוצמ ןשרדה לש ותכאלמ יצח רבכ ירהו ,'(םכמע)
לכוי אל הב תשרדנ הרותהש הדימכ הירטמיגה תא רוקסל הצריש ימ לכו ,בלסרב תרותב
.(הז רוטילקתמ םלעתהל
אל) דקונמה רגאמה ךותמ דקונמ טסקט קיתעהל תלוכיה איה וז הנכותב דחוימה רחאה ןיינעה
,(Qtext-ו שגד וקדבנ אל) Word םילילמתה דבעמ ךותל (ןמחנ בר יבתכמ קלח םא יכ ,ך"נת
:ןיינעה תא םיגדמה רצק טסקט הנהו .ירמגל ענכשמ ןפואב
ז תוא חמ ן"רהומ יטוקיל רוציק .1

טסקט תקתעהש אלא ,'ארקמ תעד' תנכות ןוגכ ,םידקונמ םירגאמ המכ םייוצמ רבכ ,םנמא
ינפב רגתא טלחהב הווהמ רגאמה לש וז הנוכת יכ יניעב הארנ .דוקינ תללוכ הניא םכותמ
.תירבעב םידקונמ עדימ ירגאמ איצוהל הצורש ימ לכ
שאר .םירגאמל סחיב הרעה תישארו ,תורעה המכ הנה הנכותה תונוכתמ תולעפתהה םע דחי
םתוא גיצהל שי - האמ רחמו ,רשע-דחא םויה - םירפס המכ אורקה ינפב םיאיבמ רשאכ ,לכל
.המודכו ,אורקה ינפל תאבומ הרודהמ וזיא ,בתכ המ ,בתכ ימ :התואנ תיפארגוילביב הרוצב
הרקמב .אשונה תגצה ךרוצל םג בושח תיפארגוילביבה תוריהבה רסוח תרסהל רבעמ ,הז ןיינע
רגאמה אושנל בתוכה לש ותקיז המו ,רפס הזיא בתכ ימ תעדל םדא לכוי דציכ ,ונינפלש
.המודכו ,םידקונמ םירגאמ ולא ,ןכ ומכ ?(רוטילקת=)
תישארב רבכ םא .יעבדכ ההגה ורבע אל םיטסקטהש רכינ ,ןכבו .םיטסקטה תוכיא לע והשמ
והשימש ירה 'ןייע)לומי' :וא ,(!תדקונמו ,תחא הלמכ) 'רישהכרבל' בותכ ן"רהומ יטוקיל
,הליפת תוכלהב ,ךכב אצויכ .רוטילקתה סופד חבזמל ולעי םרט םיטסקטה תא רשיאו ןחב אל
ל"צו 'םןוגרתבש' םש ;'ץראל ץוחב' :תויהל ךירצו 'ץראל ךווחב יכ' :בותכ םייפכ תאישנ
'אוה בקיעש םז וניבר' ;םילמה ןיב קלחל שיו 'רמאמבל"ז' :הנשה שאר תוכלהב ;'םוגרתבש'
ל"צו 'תנייחב' ;'לילי ילוליו' ל"צו 'לילי יוליו' ;'אוה בקעיש םש וניבר' :ל"צו
,'הכונח ימי 'חמ םי לכב' :ד"וי תוכלה יטוקילב ;'ןכ לעו' ל"צו 'ן כלעו' ;'תניחב'
.תיבה קדבל םלוכ םה םייואר םתסה ןמו ,םירגאמה לכ תא רדסכ יתקדב אל .'םוי לכב' ל"צו
,וידימלת ינפל ברה יבתכ תא תתל ותכאלמב רהימ יכ רמולו קידצה תא קידצהל ןתינ ,ןכא
ורבע םיטסקטהש תורמל יכ 'תוירחא תכ'ב עידוה ףא אוהו ,הפונמ חמק איצוי דיתעב יכו
דע םיעיגמ ונייה אלול היה בטומ ךא ,'ךכ לע םיארחא ונניאו תויועט דוע ונכתיי' ההגה
לוכי אוה ןיאו ,ןכותל רשאב ןהו הנכותל רשאב ןה איה הז הרקמב ל"ומה תוירחא .ןאכ
וא ותוא חבשל ונילעו ,לכב איה ל"ומה די .הזה לעמב התיה אל ודי יכ רמולו טמתשהל
.'יתימאה' יארחאה ימ ןוחבל ילבמ ותוא תונגל
,(יתעתפהל) יתיליג םיטסקטה תא יתקידב ךלהמב :םיקחמנ םניאשו םיקחמנה תומשה לע והשמ
יטוקיל) ספדומה טסקטב רבדה ךכ ןכא םאה יתקדב .ויתויתואב 'ה םש בתכנ םימעפ תואמ יכ
.'יי' (םויכ) תלבוקמה הרוצב 'ה םש אבומ סופדבש יתאצמו ,(ח"כשת םילשורי ,תולפת
תומשה לכ וכפה ילאטיגיד טסקטל ספדומ טסקטמ םיטסקטה תרמה ךילהתבש ,ןכ םא ,אצמנ
ידכו ,שרופמה םשה תא סיפדמש ימ לשכיהל יושע הז ןפואב .שרופמה םשל ,(עמשמ יתרת)
לש ת"ושה טקייורפ יחתפמ הב וכלהש ךרד ןיעמ) סופדה ןיעמ הגוצת רשפאל שי ןוועמ ריסהל
,'יי' בותכל 'שדח' טסקטבו ,רוקמה יפ לע ןקתל ןיפוליחל וא ,(ןליא-רב תטיסרבינוא
.ונוכמ לע םשה תא ריאשהל ןתינ ך"נתהמ טוטיצבש דועב
קר אלו) תוינוכמב םג שי 'וברוט' .םיאתמ וניא הנכותה םשכ TURBO םשה :הלק הרעה דועו
חישקה קסידה לע המתוח תא ריתות הז גוסמ הנכותש הפצמ יתייה ינא .('לקסאפ-וברוט'ב
.BRASLAV :ןוגכ ,םיאתמה םשב ילש

דאמ רצ רשג ולוכ םלועה לכ

'ר לש ותרותב דחא ןיינע לע הרצקב ריעא הרות ירבד ילבמ הז ףד איצוהל אלש תנמ לע
,רצ רשגל לושמ םלועה יכ ןמחנ 'ר ירבד םה םימסרופמ .הרואכל ,עודי ןיינע אוהו ,ןמחנ
חסונב םיאבומ םירבדהש יפכו ,'ן"רהומ יטוקיל רוציק' ךותמ ליעל ולא םירבד ואבוהש יפכ
רצ רשג לע רבעל ךירצ םדאהש עדו' :חמ הרות אנינת ,ן"רהומ יטוקילב טעמב הנוש
,איה תומסרופמהמ וז הרות יכ המוד .'ללכ דחפתי אלש - רקעהו ללכהו ,דאמ דאמ
.ולוכ םלועב לגלגתמה ןוגינב ןגנתהל התכז רבכו

,זא דע עודי יתלבו הנושמ רפס תיריהקה הזינגב הלגתה הנש םיעשתמ הלעמל ינפל ,הנהו
:(םירוטב) ךכ םש בותכ ,רתיה ןיבו ,ןהב תכלל ךירצ 'ה אריש תודימו לשמ ירבד וב שיו
םילהבמ םיכרד ירבוע אלה \ םישנאל הזה םלועה ךכ \ וילע םירבועה ורבעיש רשג ומכ'
,דאשבאב ןב דיעס ילשמ ,רשיילפ 'ע :ךותמ) 'םנולמל [להבל] םימכחל יואר ךכ \ םנולמל
םאה :תקולחמב יונש הז רוביח לש ונמז .(םיו"ו ינש ופסוה ;261 'מע ,ן"שת םילשורי
םודק רוביחב וא ,(רגיר ,רשיילפ) הריפסל תירישע-תיעישתה האמב רבחתנש רוביחב רבודמ
הליבקמ ןאכ שיש אוה בושחהו ,הנשמ הז ןיא ןאכ ןודנה ןיינעל .(רגרב ,יבכרה) הברהב
דיימ 'הלהב' וא 'דחפ' רוכזיא (2 ,רשגל םלועה ןוימד (1 :םירוביחה ינש ןיב תינויער
ינוש םייק תינרוצו תינושל הניחבמש תורמל הבורק איה םירוביחה ינש תרטמשכ) ןכמ רחאל
(לארשי-ץראב ורוקיבב) ןמחנ 'רש תעדה לע הלעיה ?ירקמ הז ןוימד םולכ .(םירוביחה ןיב
?ונממ עפשוהו עודי יתלב רוביח ידירשב ןייע
ילאקיזומה רגאמה

אוה ןוגינהו ,החמש אלב הרות ןיא :תודיסחה לש המלועמ והשמ רוטילקתה םיגדמ הז םוחתב
רגאמ לע ףסונב ילאקיזומ רגאמ לש ותללכה םצע ,ןכאו .ותדובעבו 'ה תבהאב יתוהמ קלח
הקיזומה ןמו טסקטה ןמ תינמז-וב תונהל ןתינ ירהש ,ומצעל ךרובמ ןיינע אוה ,ילאוטסקט
חוטב ןוכתמ וניה ,(הגמ 51-ו ,40 ינב םיצבק) WAV יצבק לש טאמרופה ,םלואו .דחי םג
וב שיש עדימ רוטילקת תקפה איה הנוכנה ךרדה ,השעמל .ללכושמ אוה םא םג ,בשחמ 'עוקת'ל
שי ,תאז םע .רוטילקתה תא רקיית וז ןיעמ הקפה יכ הארנש אלא ,ילאקיזומ דחא 'ץורע'
.(ןלהל) תונומתה רגאמב הלגתמה לופכה טאמרופה תטישל המודב ,MOD יצבק תאבה לוקשל
(תונומת) יתוזחה רגאמה

הקיזומ ,םיטסקט לש רגאמ (הנושארל) שכורה לבקמ הז עדימ רגאמה יכ ליעל ןייוצ רבכ
הסריג) ACDSee תנכות תא תקוושמ איהש ךכב תושעל תקוושמה הרבחה הלידגה .תונומתו
די-בתכ םהבו ,תונוש תונומת תוארל ושפנ הקשחש ימ לכ תלעותל SHAREWARE תנכותכ ,(2.1
תונומת לש ףצר) slide-show עצבל רשפאמ הנכותה .דועו ,ןויצה םוקמ ,(?ימ לש)
.הלש תומדקומ תואסריגמ היתרכהו איה הבוט וז הנכות ,ןכא .דועו ,(הגוצתב תופלחתמה
יתש תרזעב תונומתה תא יתנחב .WMF -ו GIF :םיטאמרופ ינשב ואבוה תונומתה ,ןכ לע רתי
הכומנ היצולוזרה .ןורשכב אלש םתכאלמ תא ושע םיקרוסה יכ המוד ,ירעצלו ,תונוש תונכות
אצומ יניא .תועורג תואצותל ךילוה הנומתל ZOOM עצבל ןויסנה .עורג 'םקרמ'הו יידמ
ובורש דוע המ ,(הנבה רסוחמ תיעוצקמ הקירסב העקשהב וכסח םא אלא) ךכל הבוט הביס
.יונפ ןיידע רתונ קסידה לש לודגה
םוכיס

הצורהו ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ויתונייעמ תצפהב שדח ךבדנ וניה ונינפל דמועה רגאמה
,'תודדובתה' :ןוגכ תונוש םילמ יפ לע רוטילקתה תא ןוחבל לוכי ותרות תא ריכהל
תודיסח לש התרותש הנושארה םעפה תאז יל עודיה לככ .דועו ,''ה תדובע' ,'תוננובתה'
ירה ,תוילאטיגיד תוירפס ךותל המשנה תא קוחדל רשפא יאש ףאו ,רוטילקת לע הלוע יהשלכ
רוטילקתה לש ותושדקתהו ןשיה לש ותושדחתהבש תלעותה תא תפסונ םעפ חיכומ רוטילקתהש
.(רמוחו לקמ ,הלוכ הרותה וילעו רוטילקת ,השודק איה תמל הבצמ םא)

הנכות ןיא יכ תמאה לע תודוהל שי ךא ,וז הנכותל סחיב תורעה רפסמ תומייק ,ןכא
ןייעמ ידוהיה םידמולה קוש הארי בורקה דיתעב יכ תווקל שי .תורעהמ 'הייקנ' תאצויה
םידוהי לשמ םא ןיבו םידיסח לשמ םא ןיב ,םירוטילקת יבג לע הרותה תמכח לש עבונ
דעצב ךא ,טא-טא רבוע תובישיה םלועו הרותה תודהי יכ הז רוטילקת למסמ ירובע .םירחא
.בשחוממה רפסה םלוע לא ,חוטב

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/braslav.html

last updated: December 2, 1997