Bible for Windows 3 הסריג תילגנאב תונולחל ך"נת תנכות

ןליא-רב ריאמ


לש תועש ףוס-ןיא ועקשוה הב המכח הנכותב ןייעל תורשפאה ונל תנמדזמ םוי לכב אל
יבחרב ונלייט ,םינוש םיגוסמ תונכות רבכ וניאר ,ןוכנ .דחי םג תונכית לשו הדלקה
.הלעמל קחרה תונכותה לש 'ףר'ה תא הלעמ ןלהל הנודנה הנכותה ךא ,טנרטניאה םלוע

טעמל) דיגהל יל שיש תירקיעה הנעטה זא יכ הנכותה לש תוערגימה ןוויכל ךלנ םא
םא - 'ןוילעה ןורישע'ל תדעוימ וז הנכותש איה ,(ןלהל םהב ןודנש םיטנופה ןיינע
יעדמב םירקוח לשו ,דחא דצמ בשחמה ישמתשמ לש - תונכותה םוחתב הזכ חנומ שי
ליחתהל לוכי ך"נתב ןושאר ראות ול שיש ימ קר .ינש דצמ ,הירוטסיהו ןושל ,תודהיה
תילגנא ,תינווי ,ך"נת ,תירבע ןושלב ינש ראות ול שיש ימ קרו ,הנכותהמ לעפתהל
ןיאו ,ולאכ הברה ןיא ,ןוכנ ,ןכ .תלעותה אולמ תא הנממ קיפהל לוכי תיניטלו
םוקמה ןאכ אלש הנטק הייעב וז ךא ,םיבשחמ םגו ך"נת םג תינווי םג םיעדויה םיבר
.הב ןודל

יללכ רואית

הדבוע ,תירבעו תינווי ,תיניטל ,תילגנא :תופש המכב תלעופ 'תונולחל ך"נת' תנכות
'תונולח'ל חותיפ איה 3 הסריגב הנכותה .ידוחיי והשמל התוא השועה המצעל איהשכ
,םייאמצע DOS ימושייכ ןכ ינפל ,(ןלוכ אל ךא ,ןבורב) תורכומ ויהש תונכותל
רזע ילכו םירגאמ - תונכות רגאמל ןתוא תכפוה רוטילקת לע ינגרוא ןפואב ןתללכהו
יכ רמולו םידקהל ינוצרב ,הנכותה לש םירגאמה תגצה ינפל .המצע ינפב המרב -
וואלו ,ירצונה דמוללו ןייעמל תדעוימ איהש םירבדה עבטמו ,ב"הראב החתופ הנכותה
ןיא ,ונייהד ,'תיעדמ' םא יכ תירצונ הניא הנכותה ,םרב .ידוהיה שמתשמל אקווד
לאה רבדל האמצה שפנ לכל םינופה תרחא תד ינב לש םירגאמ הבו הנכותב רבודמ
שארב ,םהבו ,תורצנה לש תורוקמב םיקסועה עדמ ישנא לש הנכות םא יכ ,(ןויסמהו)
.ך"נתה :הנושארבו

תירבה' םירצונה ידי לע הנוכמה) ך"נתה :םיינש הרואכל םה הנכותבש םירגאמה
אוה ך"נתה .('השדחה תירבה' םלצא םינוכמה) םירצונה לש םינוילגנוואהו ('הנשיה
י"כ לע תססובמה הרודהמ ,טרגטוטש) ך"נתה לש תיעדמה הרודהמה ונייה ,BH חסונב
,תינוציחה תורפסהמ קלח :'סונוב' דוע ארוקה לבקמ ךכל ףסונב .(B 19a דרגנינל
םירכומ ולא םירפס .'הפירקופא' ללוכה םשב ונוכ תירצונה תרוסמבש םירפס םתוא
םירפסה תורודהמב םוטרה 'א לש וא אנהכ 'א לש םהימוגרת ךותמ ירבעה ארוקל םלוכ
.תילטיגידה םתרוצב ולא םירפסב ןייעל היה ןתינ אל הכ דעש אלא ,םהלש םיינוציחה
,היבוט ,(טכיל י"ע םג םגרות) 4 ארזע :םיאבה םירפסה תא םיללוכ ולא םירפס
תופסות ,והימרי תרגיא ,ךורב ,אריס-ןב ,המלש תמכח ,רתסאל תופסות ,תידוהי
ירבעה וחסונב ןארמוקמ םויכ ונל רכומה) אנק םילהתו ,םיבקמ ,השנמ תליפת ,לאינדל
איה ךא ,םיינוציחה םירפסה לכ תא תללוכ הניא וז םירפס תמישר ,ןכא .(ירוקמה
םללכבו) ימדקא עוצקמכ ולא םירפס דומלל ןיינועמש ימ לכל הדבכנ יד המישר
.(ןליא-רב תטיסרבינואב ילש םיטנדוטסה

אנהכ לש ושוריפב לק ןויעו ,ל"ז וניתוברל עודי היה ולא םירפסמ קלחש וילאמ ןבומ
אלש אלא ,ל"זח תורפסל וז תורפס ןיב תוליבקמ טעמ אל הלגי םייינוציחה םירפסל
.םתועמשמבו ולא תוליבקמב ןודל םוקמה ןאכ

יכ רמול קר לכוא ךא ,םהב קוסעל הז רוט לש ותמגמ ןיאש ירה ,םינוילגנוואל רשא
םהל שיש ,(םימעפ המכ תירבעל ומגרותש) ולא םירפס לש תיעדמ הרודהמב רבודמ
ףא ולא םירפס .הנשמה תפוקתב לארשי םע לש הירוטסיהה תרכהל הבורמ תובישח
רזע-ילכל הנכותה תא תכפוהה הדבוע ,תונווגמו תונוש תורעהב םינייוצמו םישרופמ
.הפוקתה תורפס לש םיינושארה תורוקמה תא דומלל הצורה לכל הלעמב ינושארהנכותה תונוכת

םייוצמ ונא רשאכ ,רמולכ .תוירושיקה איה 'תונולחל ך"נת' לש תוקזחה תונוכתה תחא
ולא ,רמולכ ,'תוימינפ תוינפה' ארקנש המ לא עיגהל תולקב ןתינ ,לשמל ,ך"נתב
,'א קוספ תישארב רפסב יתויהב ,לשמל .םייוסמ קוספל םיסחייתמ ך"נתב םיקוספ
- פוהו ,םיאתמה ןוקייאה לע השקה .האירבה אשונל תויוסחייתה שי ןכיה תעדל יתיצר
איה ןכש ,רתויב המישרמ וז תוירושיק .('נוואהמ םיקוספ םג ללוכ) תומאתה 78
.םייטנבלרה תורוקמה לכל תוריהמב עיגהל דמולל תרשפאמ

שי .תיקודקד-תינושל הניחבמ שארמ תרדגומ התויה איה הנכותה לש תרחא הקזח הנוכת
-לכ לודג וניאש ילאוטסקט רגאמ וניה ,(םינוילגנוואה םע דחי ףא) ך"נתה יכ רוכזל
הרוצ לכ שארמ רידגהל ןתינ ןכ לעו ,(תורגבה תניחב תניחבמ אל ,בשחמה תניחבמ) ךכ
הלמה שוריפ המ תעדל וניצרו תינוויב םוחנ רפסל ונעגה :המגוד .טסקטב תיקודקד
אוה וז הלמ לש התרדגה יכ ונעידומו ןולימה ץצ דיימ ןוקייאה לע השקהב .oranou
.וזכו וזכ איה תיאנולימה התרוצ יכו ,'םימש'

יריבחת-יקודקדה ורשיפל ונדרי אלו ך"נתב קוספ םיארוק ונאש חיננ .םולכ דוע הזו
חתנל םישקבמו קוספ םילטונ :םישוע תירבע ןושלל וא ך"נתל םירומש ךרדכ)
תרדגומ הלמ לכ ,תיריבחת הניחבמ ך"נתה לכ לש טרופמ חותינ תללוכ הנכותה .(ותוא
ל"וחב םייח םתא םא יכ רבדה שוריפו ,('וכו ,ףוג ,ןיינב) תינושלה התרוצ תניחבמ
:העידיה ה"הב ךירדמה ונינפלש ירה ,התוא דומלל םיליחתמו תירבע םיעדוי םכניאו
םא .ך"נתב קוספ לכ לש תועמשמהו תינושלה הרוצתה יהמ קוידב דיגהל תעדויה הנכות
!דחי םג סוינזג יפ לעו BDB יפ לע חתפוממ ך"נתה לכש ירה םיניבמה רובע תאז חסננ
רבדמב ומכ) 'ב' שומישה תילמל שי תיריבחת הניחבמ יכ םתעדיה ,בגא .רתויב םישרמ
?תיארקמה תירבעב םינוש םישוריפ 13 (יניס

.'שבי שקכ ולכא םיאובס םאבסכו םיכבס םיריס דע יכ' :י,א םוחנב המגודל ןייענ
ך"נתה ירגאמ בורש ךרדכ ,דוקינ אלל ותוא אורקל השקש דוע המ ,השק הז קוספ
תומעטומ ןניא) ןהשכ םילמה לכ םיאבומ הז רגאמב ,הנהו .בשחמב םויה דע םיאבומ
התרוצש אלא ,דבלב וז אלו ,(יקצמיטס תרבח לש הזכ רגאמ םויכ םייק) תודקונמ (ךא
אוה הלמה לש שרושה יכ בותכ 'םאבסכו' הלמל תחתמ ,ונלש הרקמב .תרדגומ הלמ לכ לש
ןיבל הנודנה הלמה ןיב) ןכ ומכ .(הלוגסו היופר תיבו רסח םלוחב ך"מס) 'אבס'
םינולימה ךרדכ םתארוהש רוציק ינמיס ,רמולכ ,msc 3mp v :ךכ בותכ ,('שרוש'ה
,ולוכ ך"נתה לכו ,רומאכ ,המגוד קר וזו .לעופ ,םיבר-ישילש-ףוג ,רכז :איה
.םישרופמ אליממו םינמוסמ ,םידקונמ 'לעיו' דעו 'תישארב'מ

תופשה לכב םיטסקטה תא ליבקמב גיצהל ןתינ ,הייעבה המ ?עטקה תא םתנבה אל דוע
,(לאינדב ימראה וא) ירבעה טסקטה תא יתגצה ,לשמל .םכל (תונבומ ןניאשו) תונבומה
?התוא יתנבה אלו תינוויב הלמ תאצמ .ינוויה חסונלו ,ילגנאה חסונל ותלבקה ךות
ול םינמסמו הייחתל ררועתמ ןולמהו ,ןולמה לש ןוקייאה לע םישיקמ ,הייעב םוש ןיא
Liddle & Scott םלש ןולימ :ךסמה תיזחל תצפוק איה דיימו ,תשקובמה הלמה תא
ך"נת קר אל רבכ הז .ומצע ינפב ילכ אלא וניאש ,(7 'סמ ,ינוניב לדוגב הרודהמ)
.ך"נתל הרומה ,ןבומכו ,תיניטלל החנמ ,תירבע תונשלבב ךירדמ ,תינוויל הרומ אלא

לש לודגה בורה ןהו) רכומה גוסה ןמ םירגאמ תנכותב ןאכ רבודמ אל יכ רבדה שוריפ
.(רחא ילאוטקט רגאמב רבודמ םא ןיבו ך"נתב רבודמ םא ןיב ,הז גוסמ תונכותה
,םינולימ המכ תללוכה 'המכח' הנכות ,תונכות לש שדח 'רוד'ב ןאכ רבודמ
תבוטל םייארקמ-םינפ םירושיק לש םלש רגאמ םגו ,םינושה םיטסקטל תויצנדרוקנוק
.השרד וא רקחמ

בתכינ המ תעדל םתיצרו םכתא ןיינעמה קוספה לא םתעגהש וישכע .לכה אל דוע הזו
השקה ,(םירבד רפסל החיתפב םתא םא ,לשמל) סלטאב ןייעל ןתינ ןכיהו ,רקחמב וילע
תורפסל םכתא הנפמה תיפארגוילביב המישר םילבקמ םתא דיימו הדובעה-ילכ לע הלק
ירפס תמישרב םירפס המכ ,ןכא .דועו ,ארקמה לש סלטאל ,(ןבומכ ,תידוהי-אלה) רזעה
טביה ילעב םירפס םדג יתאצמו ,(אקווד יתבוחל תאז ףקוז יניאו) יתרכיה אל ץעיה
תנבומ הדבוע ,רזעה ירפס ןיב ירבע רפס יתאצמ אלש ךכ לע רבדל אלש ,ירצונ
יקוספ לכ ורשוק הילא תיללכה תיפארגוילביבה המישרה תא יתאצמ אל ףאו ,המצעלשכ
.ינומכ תויפארגוילביב בבוחל תבזכאמ העפות ,ך"נתה

תוייעב תצק

איה - ללכ הנכותב המשאה ןיא ,דיימ ררבתיש יפכו - הנכותה לש תירקיעה הייעבה
הנוכנ אל הרוצב הנכותב םיעיפומ תינוויה םג ומכ תירבעה ,רמולכ .םיטנופה תייעב
הלמה לש טנצקאהו ,(םיוסמ דוקינב הוולמ איהשכ) ן"יע הניא ן"יעה .תתוועמו
דבעמ ךותל ינוויה טסקטה תא םיקיתעמ םא .תירבעה ד"מל תואה תרוצב עיפומ תינוויה
?דיגא המ !תירבעב דוקינ ינמיס םיצבושמ ובו ינווי טסקט םילבקמ Word םילילמתה
רתיל וא ,טפוסורקימ 'תמשא'ב הרצונ וז הייעב ,השעמל .ונינפל הגלפה רוד תגיגח
האצותכו ,תורחא תונכות תמאות הניאש טפוסורוקימ לש תירבעה הכימתה לשב ,קויד
ןיבל םיגצוימ תויהל םירומאש םיטנופה ןיב ,(תוריתס) 'םיטקילפנוק' םירצונ ךכמ
.םיירבעה םיטנופה

ןורתפ ,תירבע הכימת אלל תונולח תנכות תא ןיקתהל אוה הז הרקמב טושפה ןורתפה
תרחא הרטמ לכלש אוה רבד לש ושוריפ ןכש ,(ונתנידמב לוז וא) חונ ךכ-לכ אל וניהש
הסריגב 'תונולח'ב שמתשנ הזה ך"נתה ךרוצלש דועב ,תחא הסריגב 'תונולח'ב שמתשנ
רתי לכש דועב ,דבלב תחא הנכות ךרוצל ,(קסידב רקי םוקמ זבזבנ ךכו) תדחוימ
.תרחא הסריגב 'תונולח' לע וצורי תונכותה

אוה וז הייעבל ןוכנה ןורתפה ,הנכותה יחתפמל יתצלמה ךכו ,רתוי קוחרה חווטב
הזה גוסהמ תינושל-בר הנכות .םיבורמה םיטנופה תגצה ךרוצל 'יטרפ דוק'ב שמתשהל
'תובוט'ה אלל םיטנופב שמתשהל :'תונולח'ל שגד לש ןורתפה תא ץמאל ,יתעדל ,תבייח
םירבדה םירומא דחוימב .הגוצתב תימינפה הריתסל תמרוגה הכימת ,טפוסורקימ לש
Silver תרבח תכמות ןהב תופשלו ,ללכב םלועה תופש לכב ויתוליבקמלו הז ך"נתל
תופש םע דובעל תרמייתמה הנכות (?תיטפוק לע ,לשמל ,םתבשח) Mountain Software
תירקיעה הייעבה ,ןוכנ .(םצמוצמה םג ולו) 'שגד' םע דובעל יתעדל תבייוחמ תובר
-הטונו טקפרפ-דרוו תמגוד DOS תחת םילילמת-ידבעמ רובע רגאמה תנכות רוקמבש איה
םג ןוכנ .ורקמהו םיטנופה םוחתב הבר תלוכי ילעב םילילמת ידבעמ ינש ,הנב
רובע ,רומאכ ךא ,Ami-Pro םע ומכ Word םע תורבדיה תרשפאמ יחכונה הבצמב הנכותהש
,בגא .הייעב ול שיש ירה - תירבע הכימת םע 'תונולח'ב שמתשמה יוצמה ילארשיה
ומכ ,הז רוטילקת םג ,םתחכש םאו) 95 אטרכנא תיידפולקיצנאב םג היוצמ וז הייעב
תינמרגב טואלמוא ןהבו) תיזעולב תונוש םילמו ,(טפוסורקימ תיבמ אצי 'תונולח' םג
ללגב קר ,הנושמ הרוצב שדוקה-ץראב תועיפומ ,(תידרפסב וא תיתפרצב טנצקא וא
.ליעל תרכזומה תירבעה הכימתה

ןפואב םיגצומ םינוקייאה .חונ ךכ-לכ וניאו ,יניעב הנושמ םירגאמ \ שופיחה קשמימ
יכ המוד ירה ,הדובעה ילכ לש וז הגוצתל םימייוסמ תונורתי שיש תורמלו ,לופכ
ףא) ןליא-רב לש ת"ושה טקייורפ תנכות יחתפממ והשמ דומלל ולכוי הנכותה יתנכתמ
עצבנ ,םיוסמ רגאמב יתויהב ,המגודל .(רתוי השלח הנכות איה םירחא םיטביהב יכ
םינתשמהו) תשקובמה הלמה תרדגהל גולאיד תבית חתפיתש םוקמב ךא ,הלמל סחיב שופיח
תקדצומ אלו תלבלבמ הדבוע ,םירגאמה לכל סחיב גולאיד חתפינ ,(ךכב םיכורכה
'סונימ'ה לע השקהו טסקטה לש יאנולימה ךרעב ןויע רחאל ,ךכב אצויכ .יניעב
שופיחב חותפל ךרוצ שי ךכמ האצותכו ,ירמגל טסקטה ןולח רגסנ - ןולחה תריגסל
.שדחמ ותגצה וא טסקטה

תיבושחימ הניחבמ רתויב ההובג המרב הנכותב ןאכ רבודמ לכה ךסב .תוטוז הלא ךא
,'םינינפ' המכ הנכותב שיש ירה ,תיתונכיתה הניחבה ןמ .דחי םג תינכות הניחבמו
ץבוק תא ךורעל תלוכיה תא ,Power Mousing ה תא ראתל יאנפ יל היה אל דועש אלא
לש הנושארה הגילב וז הנכות תודימעמה תונוכת ,דועו 'הרזע'ה ךותמ ini -ה
.םיטסקטל תונכיתה

תומיאתו םוכיס

איה וז הנכות - ימדקאה םלועה רובע יכ המודש ירה ,ןכותה לש תיעוצקמה הניחבה ןמ
םידמול וב םיהובג םידומילל דסומב) המצע תא תדבכמה תיעוצקמ היירפס לכב הבוח
םוקמל םיארוק ל"וחב .(תיניטל וא תינווי ,תירבע ןושל וא לארשי תודלות ,ך"נת
ןלוכב אל יכ ףא) הטיסרבינוא םשב דסומל םיארוק ץראבו ,יגולואית ןוכמ הזכ
,ילארשיה שמתשמה רובע תויעב רפסמ הנכותב שי ,ןוכנ .(ולא םימוחתב הוושב םיחמתמ
הרומא היירפסה אליממש םירפסל ףילחת הווהת הנכותה םאו ,ןורתפל תונתינ ולא ךא
ןיאו ,תילכלכה הניחבהמ םג תיאדכ איהש ירה ,ריינה לע רוקמהמ הבוט איהו ,תונקל
.תירקחמהו תיטקדידה הניחבהמ ףאש רמול ךירצ:ףסונ ןויעל
.ז"משת םילשורי ,הבוצ-םרא רתכ לש ורופיס - רתכה ,שומש ןונמא :בר םוחב ץלמומ:טנרטניאב רתא שי ,הנכותה תרציימ ,Silver Mountain תרבחל
http://www.silvermnt.com/

:תפסונ היצמרופניא שקבלו בותכל םג ןתינ
info@silvermnt.com

תונורחא תושדח

.תונולחל ך"נת תנכות לש 4 הסריג הזרכוה 95 רבמבונ תישארב
4.5 הסריג הזרכוה 1996 רבמטפסב
6 הסריג הזרכוה 2001 ב

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/biblewin.html

last updated: November 4, 1996 - 21 August 2001