םיכאלמ לש תומש

ןליא-רב ריאמ


תומשה דחוימבו ,שוריפב הכז םהמ ןטק קלח קר רשא תומש יפלא םיעודי תידוהיה תרוסמב
םירקוחה ידי לע וקלוח ולא תומש .ופוג ארקמב םייוצמ םשרפל תונויסנ רשא םייארקמה
תא ררבל ןויסנ השענו ,דועו ,םישנ תומש ,םייטרפ תומש ,םוקמ תומש :תובר הנשמ-תוצובקל
1.דועו ,(תיתרבחהו) תיתדה םתועמשמ תא ,יגולומיטאה םרוקמ


,תיארקמ-רתבה הפוקתב תומשה רקחמ לע ןירקה אלו טעמכ םייארקמה תומשה לע ססובמה רקחמה
רחאל ויחש םישיאה תומש המ תעדל השק ןיידע םיבר רזע-ירפס לש עויסב םג ,השעמלו
.םשוריפ תא תעדל השקש רמוחו-לק ,ארקמה


םירכזומה םיכאלמהמ קלח לש תומשה תא תינושאר הרוצב רוקסל איה ןלהל ןוידה תמגמ
תולכיהה תורפס ,תידומלתה תורפסה ,תינוציחה תורפסה ,ך"נתה :היתורודל תידוהיה תורפסב
,תומשה תייגוס תא רידת הוולמה יגולואיתה טביהה תורמל 2.הקיתע תידוהי היגאמ ירפסו
יראנילפיסידרטניא יטסאמונוא יפוא אשי ןלהל ןוידהש ירה ,םיכאלמה תומש תא יאדוובו
המכל שוריפ עצוי .ולא תומש םיעיפומ םהב םיטסקטה תונשרפלו תירבעה ןושלל הקיזב ,דבלב
תא תוצמל תוסנל ילבמ תאזו ,םשוריפ ךלהמב תוררועתמה תויעבה וררבתי ןכו ,ולא תומשמ
.ןוידה תא וא רמוחהך"נתב .א


3.םימיה ירבדבו לאינדב הלכו תישארב רפסב לחה ,בורל םיכאלמ ך"נתב םירכזומ ,עודיכ
;זט,ח לאינד) לאירבג ,דבלב םינש םה ארקמה ןמ םיעודיה םיכאלמ תומשש ירה ,תאז תורמל
םירחואמה םירפסה דחאמ אלא םיעודי םה ןיאו ,(א,בי ;אכ,י ;גי,י לאינד) לאכימו ,(אכ,ט
.ארקמבש


הנשה שאר ימלשוריה דומלתב .לבבמ לבב ילוע םע ואב םיכאלמה תומש יכ ורבס דומלתה ימכח
:ךכ אבומ ד"ע ונ ,ב"ה א"פ


ךליהו ןאכמ ..."םינתיאה חריב" הנושארב ;לבבמ םדיב ולע םישדח תומש :הנינח 'ר רמאד
ןדיב ולע םיכאלמה תומש ףא :רמא שיקל ןב ןועמש 'ר ..."םירשע תנש ןסינ שדחב יהיו"
ךליהו ןאכימ ,"ול לעממ םידמוע םיפרש" ,"םיפרשה ןמ דחא ילא ףעיו" הנושארב ;לבבמ
."םכרש לאכימ םא יכ" ,"לאירבג שיאהו"


לשב תאזו ,לבבמ ולע םהש ,הרואכל ,ריבס רבדה הארנ םישדוחה תומשל סחיב ,ןכא
4.דבלב תרחואמה תיארקמה תורפסב םתעפוה לשב םג ומכ ,ולא תומש לש הרזה היגולומיטאה
תומש שי ארקמב יכ איה הדבוע .חרכהב לבבמ ולע אל ולאש ירה ,םיכאלמה תומשל רשאבו
עיפומ לאכימ םשהש דוע המ ,(הכימ) והיכימ ;והירבג :לשמל .המוד הנבמ ילעב םיירופואית
.(דועו ;גי,ה א"הד ;ח,ח ארזע ;גי,גי רבדמב) םישנא המכ לש םמשכ ארקמב


ןמ דורמנ לתמ ןוקרטסוא יבג לע דעותמ ,('לאכ[ ]' :קויד רתילו) לאכימ םשה ,ןכ לע רתי
ןיא ,רומאל 5.לאינד לש ונמז ינפל בר ןמז ונייה ,ס"הנפל תיששה האמה לש ישילשה עברה
ףא תאזו) םיילבב םניא ףאש םשכ םירחואמ םה לאכימו לאירבג תומשה וליאכ חינהל הביס
היה ןתינ רתויה לכל .(לבבב בתכנ לאינד רפס לש ינשה ויצח םא הלאשל סנכיהל ילבמ
םייארקמה תומשה בורכ) ו-ה-י ירופואיתה ביכרמה תא וללכי 'ה יכאלמ לש םהיתומשש תופצל
:תואבל ןמיס םילגמ ולא תומש ינש ,תאז םע .םולכ ךכב ןיא ךא ,(ירופואית ביכרמ ילעב
.('ו-ה-י' אלו) 'לא' וניה ,עירכמה םבורב ,םיכאלמה תומשבש ירופואיתה ביכרמה


בקעי רשאכ .הנווכב רבדה השענ יכ המוד ארקמב םיכאלמ לש תומש תואצמיה רסוחל רשא
המל' :ךאלמה ובישה ךכ לעו ,'ךמש אנ הדיגה רמאיו בקעי לאשיו' :בותכ ,ךאלמה תא עינכה
לאשת הז המל' :ןושמש יבא חונמל ךאלמה רמא ךכב אצויכ .(ל,בל תישארב) 'ימשל לאשת הז
,םישנאל םהיתומש תא תולגל וענמנ םיכאלמהש ,רמולכ .(טי,גי םיטפוש) 'יאלפ אוהו ימשל
המודב ,ולא תומש ףושחל וצר אל םיכאלמה תומש תא ועדיש םישנא םתוא ףאש רורב אליממו
לש םהיתומש תא דוסב רומשל ,םינש תואמב תרחואמה הפוקתמ עודיה ,םייסיאה גהנמל
6.םיכאלמה


תויוברת ינב םיפתוש הל) תיממעה הנומאה הצוענ םשה יוליג יאל הביסה ,הארנה לככ
,ארקמב תשרופמ הניא וז הנומא ,ןכא 7.וז טולשל לכוי םדא לש ומש עדויה יכ ,(תונוש
:כ-טי,ב תישארבב זמורמב העיפומ איה ךא


ארקי המ תוארל םדאה לא אביו םימשה ףוע לכ תאו הדשה תיח לכ המדאה ןמ םיהולא 'ה רציו
םימשה ףועלו המהבה לכל תומש םדאה ארקיו .ומש אוה היח שפנ םדאה ול ארקי רשא לכו ול
.הדשה תיח לכלו


וצל םאתהב ,םהילע ותונדא תא אטיב אוה םייחה ילעב תומש תא עבק םדאהש ךכב ,רמולכ
םיכאלמה תוענמיה ירוחאמ דמע 'הטילש-יעצמא'כ םשה תעידי לש הז ןורקע יכ הארנו ,לאה
תושעל םבייחלו םיכאלמה תא 'עיבשהל' םה ולכוי לבל ,םדו-רשבל םהיתומש תא תולגלמ
8.לאה ידי לע םתושעל ווטצנ אלש םירבד


וניה 'לאכימ' םשה .יעמשמ-דח וניא ,םישנא תומש םג ומכ ,םיכאלמה לש תומשה שוריפ
דיקפת ,'ה תא חבשמה ךאלמל האי הז םש .'הל חבש ותארוהו ,'?לאכ ימ' תירוטר האירק
עודי '?ונהולאכ ימ' :'לאכ ימ'ל תובורקה םילמב 'הל חבש ,םנמא .ו היעשימ רבכ רכומה
תרישב יכ חוכשל ןיא ,םרב 9.םינש תואמב ארקמל תרחואמה תולכיהה תורפסמ קר הנושארל
.(אי,וט תומש) 'שדקב רדאנ הכמכ ימ 'ה םילאב הכמכ ימ' :המוד האירקב 'ה חבוש םיה
םדוק םינש תואמ ,(םיכאלמ םג ומכ םדא ינב) 'ה תא םיחבשמ ויה המוד חבשש ןכ לע ,רבתסמ
10.תאז םידמלמ 'לאשימ'ו 'והיכימ' תומשהש רשפאו ,ןכל


,לא םשה תפסותב 'רבג' לעופה :ליגר ירופואית םשכ אוה 'לאירבג' םשה שוריפ ,הרואכל
לש הברה ותלוכי תא ןייצמ לאירבג םשה ,רומאל .דועו ,לאקזחי ,והירבג :תומשל המודב
,'לאה לש רבגה' אוה ןאכ םשה שוריפ יכ רתוי רבתסמ ,םרב .הרובג ול קינעה לאהש ךאלמה
תא םשה אטבמ ךכבו ,לעופ אלו םש אוה 'רבג' ונייה ,('והישיא' םשכ) 'לאה לש שיאה'
11.לאה ךאלמכ םשה אשונ לש ותוהמ


המודב ,דומלתה תפוקתב םידוהיה ןיב שומישב ויה אל לאירבגו לאכימ תומשה ,הארנה לככ
םשה ,םנמא .והילאו דוד ,השמ ומכ תומשב שומישמ ,תטלחומ אל יכ ףא ,תנווכמה תוענמיהל
רבדה אבוהו ,ןמינב יאצאצמ דחא לש ומשכ זט,ח א"הדמ הנושארל עודי יטרפ םדא םשכ לאכימ
הפוקתב קר יכ הארנ ,תאז םע .יכדרמ לש ויתובאמ דחא לש ומשכ ,ו,ז רתסאל ינשה םוגרתב
רדח לאירבג ךאלמה .ולא תומשב שמתשהל ולחה םאלסיאה ןוטלש תחת וא תידומלת-רתבה
םש לעו דמחומ םש לע דליל אורקל לבוקמ היה םימלסומה ןיבו ,תימאלסומה היגולולגנאל
12.(לירבי'ג=) לאירבג


ומש תויהל לאירבג םשה לחה ךכו ,הז ןיינעב םימאלסומה ןמ םידוהיה ועפשוה ,הארנה לככ
.ידוהי לשןארמוקבו תינוציחה תורפסב .ב


לעו ,ללכב םיכאלמה לע םשוהש ברה שגדב תינוציחה תורפסה תנייפאתמ ארקמל האוושהב
תורפסבש םיכאלמה תומשב תוכורכה תויעבה לכב ןודל תורשפא ןיא ,ךכ לשב .טרפב םהיתומש
.ןאכ השעית אל רשא הלדגה ,םינומ תרשע ןוידה ףקיה תא לידגהל ילבמ תינוציחה


13 .ןיעב לולבת אפרל דציכ היבוטל הליגש ךאלמ ,לאפר ךאלמה הנושארל עיפומ היבוט רפסב
תולועפ ןיב יגולומיטאה רשקה תא הנושארה םעפב תוארל ןתינ הז רופיסב ,הארנה לככ
הדבוע ןייצל יואר .רתוי תרחואמה תורפסב דאמ חתופ רשא רשק לש גוס ,ומש ןיבל ךאלמה
.םייקתה םא קפסו ,ףפור הארנ וידיקפת ןיבל ךאלמה םש ןיב רשקה ללכ ךרדב ןכש ,וז


,דלונה ךרל דיתעל לוחיאכ םא ןיב ,םייולה דחא לש ומשכ ז,וכ א"הדב עיפומ לאפר םשה
הרקמבש ,אופא ,הארנ .(וירוהמ דחא תא וא) קוניתה תא אפירש לאל הדות תעבהכ םא ןיבו
לש ומש תויהל םדא לש םודק םש בסוה ,(לאירבג םג הארנכו) לאכימ לש והרקמב ומכ ,הז
תפוקתב 14.הז לעופב ךאלמה דיקפת תיילתו םשה לש ילעופה קלחה תועמשמ לוצינ ךות ךאלמ
לככ .םירחא םיכאלמ תומשב שומישמ תוענמיהל המודב לאפר םשב םידלי וארקנ אל דומלתה
.תידומלת-רתבה הפוקתב התיה הז םשב שומישה תישאר ,הארנה


תורפסבש םימודקהמ דחאכ בשחנה ,הז רפסב םיראותמ הנושארל 15.םיכאלמ םייוור ךונח ירפס
םיכאלמה .םהידיקפתו םהיתומש לש טרופמ רואית ךות ,םיכאלמ לש תורובח ,תינוציחה
םירחא תומוקמב ,םרב .(א,ט 'א ךונח) לאירבגו לאפר ,לאירוא ,לאכימ :העברא םה םיבוטה
,לשמל) לאירוא לש ומוקמב לאונפ ךאלמה עיפומ ,(םירפס המכ ךותמ ורוקמב רבוחש) רפסב
םירכזומ לאינד רפסב דרפנב םירכזומה םיכאלמה יכ בל םישל שי ,תישאר 16.(ט,מ א ךונח
לאכימ :םימודקה תומשה לע ,תינש .םיריכב םיכאלמ העברא לש תחא הצובקב 'א ךונחב
.לאונפ וא לאירוא םג 'א ךונחב ףסוה ,(לאפר םג הארנה לככו) לאירבגו


רואש ונייה ,'היחרז'ל המוד םשה תארוה 17.ךאלמ לש םשכ אל ךא ,יארקמ אוה לאירוא םשה
הארוה ,ךאלמה לש ומש תארוהל רשא .דליה לש וייח תא ריאי ,ובוטו ודסח רמולכ ,'ה
תא רוזגל םוקמ שי םאש ירה ,םש ותואב יורקה םדא לש ומש תארוהל ההז חרכהב הניאש
ףא ,תאז תמועל ,לאונפ םשה .םלועב רואל יארחא הז ךאלמש ,רבתסמ ,זא יכ ,ומשמ ודיקפת
קבאנש רחאל .ןירדהמל 'יכאלמ' םשכ הארנ םדא ינב לש םשו םוקמ לש םש שמיש ארקמב יכ
יתיאר יכ לאינפ םוקמה םש בקעי ארקיו' :בותכ ,ומש תא תולגל הצר אלש ךאלמה םע בקעי
,לאונפכ ארקמב בותכ אוהה םוקמה .(אל,בל תישארב) 'ישפנ לצנתו םינפ לא םינפ םיהלא
היפל ,הדוסיב הנוכנ תיארנ תיארקמה היגולומיטאה .לאונפ - לאינפ אוה דחא םשש רורבו
'יניעוילא' לש ומש תועמשמל הבורק ותועמשמש םש ,לאה ינפ (תייאר) איה םשה תארוה
18 .תורחא םיכרדב םשה תא ראבל ןתינ יכ ףא ,יארקמה


תקפוסמ הסריג יפ לעו ,הארנה לככ ,'לאירוא' םשב שומיש םידוהיה ושע אל דומלתה תפוקתב
19.יארקמ םש אוה ףאו ,('והירוא' וא 'לאירוא' לש ורוציק) 'ירוא' םשב ושמתשהש ןכתי
שיר .םשה לש ושרדמ םש אבוה ףאו ,(א"ע חנ ןיטג) דומלתב עיפומ 'לאינפ' םשה ,ותמועל
תב ,היפיב ןיפוצ לכה ויהש - תנפצ ;המש לאינפ תב תנפצו תחא השאב השעמ' :רמא שיקל
,'יתימא' םש הז היה םא לודג קפס ,םרב .'םינפלו ינפל שמישש לודג ןהכ לש ותב - לאינפ
הקיתעה תעב יכ דמלל אב םשה לש ושרדמ אקוודו ,לאינפ םשב לודג ןהכ היה ןכא םא ,רמולכ
.לאינפ ךאלמה לש ומשב םדא ארקנ אל ,(םויה דעו)


'מע טכיל תרודהמ ;גי,ו תוידוה) ןארמוקמ עודי 'םינפ יכאלמ' יוניכה יכ רעוי הז רשקהב
רתוי תרחואמה תורפסב 20.ט,גס היעשיב ,(היוגש) האירק יפ לע יושע אוהש רשפאו ,(113
.ןהלש לאירשלו ליעל לאינפל הבריק ומשב שיו 21,'םינפה רש' יוניכה עדונ


םג םש םיעיפומ ,ורכזוה רבכש העבראהמ דבלו ,םיכאלמ העבש לש המישר תאבומ כ 'א ךונחב
תישארב] 'לכותו םישנא םעו םיהלא םע תירש יכ') 'לאירש' ,('ה ןוצר ,רמולכ) 'לאוער'
שומיש אלל ורתונ ולא תומש .('הימר'ל המודב ,ינממורי לאה ,רמולכ) 'לאימר'ו ,([טכ,בל
.תינרדומה לארשי-ץראב שדחתהש 'לאירש' םשה טעמל ,ונימי דע


,(כ,בל 'א ךונחב 'לאיטוז' תא ףיסוהל ןתינ םהילע) 'םיבוט'ה םיכאלמה תומשמ דבל
,ןמרא ,אפיקטרא ,יזחמש :םהבו ,(טס ;ו םש) 'םיער' םיכאלמ לש המישר 'א ךונחב העיפומ
,לאננח ,לאססב ,לאירטב ,סורמרא ,לאזזע ,לאקרב ,לאקנ ,לאינד ,לאימור ,לארוט ,לאבכוכ
22.םהיתואמל םיכאלמ דועו דועו ,לאזזעו לאמור ,לאמות ,לארתי ,לאספמיס


,לאיכלמ :(די-גי,בפ םש) הנשה תונוע תא םיגיהנמה םיכאלמה תומש תא ףיסוהל שי ולא לע
ולא םיכאלמ לש םהיתומש רוריב .לאימולאו ,לאשושי ,לארנדא ,לארנ ,לאיאלמ ,ךלמילא
ןוידה ךרוצל ,םרב .ומוקמ ןאכ ןיאש ןויד ,דיה יבתכ לש תונושה תואסריגב ןויעב ךורכ
ירופואיתה ביכרמל ןכו ,רחא םוקממ םירכומ יתלב םבור ,תומשה לש עפשל בל םישל יד התע
ררבתי רשא ביכרמ ,םיכאלמה תומש קלחב ינוויה ביכרמל ןכו ,('הי' אלו) 'לא' עובקה
.יקלח ןפואב ןלהל


דוע המ ,רמוחה לכ תא ףיקהל דעונ אלו ,דבלב ינושאר היה ןאכ ןוידה ,רבד לש וללכ
לש אצומה תדוקנמ אל ,עודיה לככ ,יכ ףא ,םינוש םירקוח ידי לע ןודנ רבכ וקלחש
.ןוקיטסמונואהל"זח תורפסב .ג


רכזומ 'םיבורכה בשוי' אופקה יארקמה יוטיבה קרו ,הנשמב םירכזומ םיכאלמה ןיא ,עודיכ
רסוח לע דמלמ רבדה ןיא ,םרב .אביקע 'ר תעדל ,הרמואל ןיאש הכרב חסונב ג,ז תוכרבב
23.הז הרקמב ףא ףקת 'הייאר הניא - וניצמ אל' ללכהו ,לוכיבכ ,םיכאלמב םיאנתה תנומא
אבצ רש לאכימ םשל ...טחושה' :רמאנ 503 'מע לדנמרקוצ תרודהמ ,חי,ב ןילוח אתפסותב
םש ןאכ ירה .(םיפסונ םינימ יניינע ךומסב םשו) 'םיתמ יחבז רשב הז ירה - ...לודגה
ךאלמה רכזומ ךכב אצויכ .(די,ה עשוהי יפ לע) רחא יארקמ יוניכ ףרוצ ול דחא יארקמ
'לאירש' ,הארנכ ,אוה) 'םינפה רש לאירוס'ו 24,(א"ע ז תוכרבב) תחא אתיירבב 'לאירתכא'
םיכאלמ לש תומש וריכה םיאנתהש ,אופא ,רורב 25.(א"ע אנ םש) תרחא אתיירבב ,(ךונחבש
26.םיכאלמ-ירדענו 'םירזנוצמ' םייאנת םיטסקט ארוקל המדנש המל רבעמ


,םיכאלמ לע םיבר םירופיס םיעקושמ ,הרותל םיימראה םימוגרתב םג ומכ ,םיארומאה תורפסב
שי ולא תומש ללכמ 27.תידומלתה הפוקתה םדוק ועדונ אלש םיכאלמ לש תומש םג רתיה ןיבו
.רדגומ הנבמ ילעב תומש תרחאהו ,םיינווי תומש ,תחאה :תועפות יתש לע ריעהל


יתשמ רזגנ אוהש וילע ורמגו ונמינש םש ,'ןורטטמ' אוה ינווי םש ול רשא םסרופמ ךאלמ
ריכזהל יואר ,םלואו 28.('ה לש) אסכה דיל ךומסה ךאלמה ,'סונורת-הטמ' :תינוויב םילמ
איה ,הארנכ ,ותארוהש םש ,(ב"ע גי הגיגח) אתיירבב רכזומה 'ןופלדנס' תא הז רשקהב
לש ומש ,רמולכ .(חא=) 'ןופלד(א)' + (דחי=) 'ןוס' :םיינווי םיביכרמ ינש לש ףוריצ
חלשנ וניאש ימ) םיכאלמה תרובח םע ,(םיכאלמה) ויחא םע דחי יורשה ךאלמכ שרפתי ךאלמה
ולע םיכאלמה תומש יכ ורבסש םימכחהש הארנ ,ןופלדנס לש ומש שוריפ אהי רשא אהי .(ודבל
לבקל ולכי ,(סונוגיטנאו ןוילטבא :ןוגכ) םינווימ תומש ילעב ויה םמצע םהו ,לבבמ
הלגתמה םזיטרקניסה תייעב םהל הקיצה אלו ,םיינווי תומש יאשונ םיכאלמ שפנ-ןויווישב
.םיכאלמה לש םמשב


29.('היפהפי' ףא ילואו) 'לאגזגז' ןוגכ ,לא xyxy תרוצב תומש לע התע רעוי תאז דוע
שרושכ הארנה) תויתוא לש לופכ ףוריצ ולו ירופואית ביכרממ בכרומה םש לש הז הנבמ
שרפל הארנ 'לאגזגז' םשה 30.התע םהב ןודל םוקמ ןיאש םירחואמ תומש לע עיפשה ,(עבורמ
המודב ,'לאיי' הז ךאלמ לש ומש היה וליאכו ,(םיימעפ) י = ג + ז :לש ירטאמיג ףוריצכ
ימש יכ' תא םייק הז ךאלמ ,רמולכ .(רתוי רחואמה) 'לאוהי' וא ,(איבנה) 'והילא'ל
31 .םיירופואית םיפוריצ ינשמ בכרומה םש ונייה ,(ב"ע חל ןירדהנס) 'וברקב:הז שחל רמול עצוה א"ע זס תבשב


.םודסד אעראמ וחלתשיאד יכאלמ ןילא - יאלרמאו יאלרש ,הייסכ סכ ,אייסמ סמ ,הייזב זב
.'וכו ,ךיסמסמ ;ךיזבזב ךיזב ךזב :ןיביאכ אניחש האסאלו


םיסמסממו םיערוקש םש לע םיכאלמה תומש' :ולא תומשמ המכ רתא לע שריפ י"שר רבכ
ןיד תא סמסמל היה םיכאלמה דיקפת יכ הארנ ,ןכאו .'אעזב ןושל ,זב .ותוא םיסכסכמו
לש ומש ,םרב .(וריתסהל) ער לכמ וילע תוסכל םג ומכ ,(שחלה תועצמאב) םחלשש םדאה
לע) 'ה םשב רבוג'ל הבורק תירבעה ותארוהש ,(םיימעפ) 'זב'מ רוזגכ הארנ 'הייזבזב'
.ימרא שרושמ רוזג םשה ןיאו ,'(ןיחשה


לפכוה םהב תומש ףא םיעודי ,הפוקת התואב ויחש םישנאה תומש ןיבמ יכ ריעהל שי תאז דוע
םרשקל ןתינ 32,תלפרועמ ולא תומש תועמשמש ףאו ,'אה אה ןב' ,'גב גב ןב' :ןוגכ ,ביכרמה
.םיכאלמה לש תומשה הנבמ םע


םאה רוריבב תעדל השק ,התורפסו דומלתה תפוקת לש יטסמונואה םוחתב רקחמה בצמ יפ לע
,הארנה לככ 33.םייטרפ תומשכ םיכאלמ תומשב ,(רתויו הנש 700 תב) וז הפוקת ינב ושמתשה
.ההז םש ילעב םייטרפ םישנא ויה ארקמב םא ףא ,םיכאלמל ודחויש תומשב שומיש השענ אל
תומש .לאפר וא לאירוא תומשב םהידליל אורקל םידוהי ולחה םייניבה ימיב קר יכ המוד
זעה אל שיא יכ הארנו ,םייכאלמ ורתונ לאגזגז וא ןורטטמ ןוגכ םיכאלמל םידחוימה
.םדו-רשב לש תומשל םכפוהלתולכיהה תורפסב .ד


תורחא תועד שי יכ ףא ,הריפסל תישימחה דעו תישילשה תואמב ךרעל הרבחתנ תולכיהה תורפס
,טסקטה לש הנוכנה האירקב תעייסמה תיטפוניס הרודהמב רוא התאר וז תורפס 34.וז הלאשב
וא ,םיבר םירפסמ תבכרומ תולכיהה תורפס 35.התנבהב תוכורכה תויעבה ןה תובר ןיידע ךא
םייונישל רבעמ ,םרב .םינוש םינייפאמ ילעב ,תושבוגמ יתלב תויתורפס תוריצימ ,בטומ
תורפסב םיכאלמל שיש ברה םוקמה :טלחומ ןויוויש שי תחא הדוקנב ,םינושה םיטסקטה ןיבש
םירכזומ םהב םירפס שיו ,(יתבר תולכיה :לשמל) םיכאלמ טעמ םירכזומ םהבש םירפס שי .וז
רתוי םירכזומ וז תורפסב יכ רובסה ,םינפ לכ לע .(הבכרמ השעמ ,לשמל) םיכאלמ הברה
יתלבו ינושאר יפוא אשונ ןאכ ןוידהו ליאוה .םימיזגמה ןיב אצמיי אל םיכאלמ האממ
36.וררבתי אלו ,ורפסיי אל ,םינושה םיכאלמה התע ודקפתי אל ,רהצומב יגולואית


תואקסיפ ,רפש ;ישילשה ךונח :הנוכמה) תולכיה רפס ךותמ חוקל ןלהל ררבתי רשא עטקה
יואר .םיכאלמ לש םהיתומש תועמשמב יגולומיטא ןויד וב שיש ךכב אוה ודוחייו ,(70-1
ךא ,תידומלתה תורפסב םייק ,ארקמב בטיה רכינה ,תיממע היגולומיטאב קוסיעה יכ ריכזהל
תורפס תא 'גציימ' רנא'ז וב תוארל רשפא יאש ,הז רנא'זש ןאכמו 37,רתוי התוחפ הרוצב
.שדח שובלב םא ףא ,קיתע רנא'ז רזחשל ןויסנ ןיעמ הווהמ ,תולכיהה:םיכאלמ המכ לש םמש תועמשמ תא ןקיטסימה שרוד ,(28-26 # ,רפש) תוכומס תואקסיפ שולשב


לש ויתויכז בותכל הנוממ אוהש רשה יוי לאיכזכז תא האור אוהשכ רשה יוי רוצילגו
ורתכו ורדהו ודוה ףנעש ינפמ לאפנע ומש ארקנ המלו ...לאפנע תא האור אוהשכ ...לארשי
ומש ארקנ המלו ...ןוילע רצויכ ןוילע עיקר תוברע ירדה לכ תא הסכמ ורוהיזו וויזו
רהנ לש ישא רתוס אוהו ...רונד רהנ ישאר העברא לע םינפב הנוממ אוהש ינפמ לאישא רתוס
ינפל םינזאמ ףכב תויכז לכ לקוש אוהש ינפמ ייזוח דקש ומש ארקנ המלו ...רונד
וכעודו רוניד {רהנב} רהנב וב ףעוז אוהש ינפמ יירונפ ומש ארקנ המלו ...'ה'ב'ה
ליעמ ףטועו םייח ידגב רזוא אוהש ינפמ רשה יוי ייהבוגזא ומש ארקנ המלו ...ומוקמב
ירפס לע הנוממ אוהש ינפמ תיממ יוי לאירפוס ומש ארקנ המלו ...אובל דיתעל םייח
.םייח ירפס לע הנוממ אוהש ינפמ היחמ יוי לאירפוש ומש ארקנ המלו ...םיתמ


,לאיפרש ,לאילייח) םיפסונ םיכאלמ לש םמש רוקמל סחיב תוירוטר תולאש שי תולכיה רפסב
דבל ,םיכאלמ לש תומש שוריפ לש הז ןויסנב ןיינעמה .התע ךיראהל ךרוצ ןיא ךא ,(םיפרש
.תינרדומה תוארה תדוקנמ םיכרפומ םיארנ וישוריפ בורש ךכב אוה ,וגוסמ ןושאר ותויהמ
הז יגולומיטא שרדמ יכ הארנ ,םיכאלמה תומשל 'ןוכנ'ה שוריפה לש הלאשל רבעמ םלואו
שיגרה ךכ לשבו המומעל הכפה ןמז-רחאל םתועמשמש תומש ,ןשרדל םודקה תומשב שומיש ףקשמ
.םשרפל ךרוצ רבחמה


םע רשקנ ,'ומש ארקנ המלו' העובקה החסונה תועצמאב שרופ אל יכ ףא ,'לאיכזכז' םשה
שרוש ,'הכז' שרושהמ עבונכ םשה תא ןיבה ןשרדה ,רמולכ .'תויכז בותכל הנוממ'כ ודיקפת
תרצוי ,(דומלתהמ םיכאלמ תומשל המודב) שרושה תלפכה אליממו ,לוכיבכ ,'החנ' א"הה וב
,רתויב ךז אוהש ךאלמ לע הרוה ירוקמה םשהש ןכתי ,םרב .א"ההמ תומלעתה ךות עבורמ שרוש
,(לגלג ,ףטפט :ןוגכ) הלועפה לש שגדה וא תופיכתה ,ןורתיה לע הרומ שרושה לש תוליפכהו
.תידומלתה תורפסב םימוד תומש ואצמנ רבכו


תוארל ,ועיצה רבכש יפכ ,רתוי רבתסמ .הומת םש אוהו ,'לא + ףנע'מ שרופ 'לאפנע' םשה
םיבכרומה תומש ,םנמא .(םיימעפ) א"הה הטמשנ וב ,'לא + הפ + הנע' :שלושמ פוריצ םשב
ןוגכ ,םימייק םא ףא) רתוי תרחואמה תורפסבו ארקמב םיחוור םניא םישלושמ םיפוריצמ
ונייה ,'תונע'ל ודיקפתמ רזגנ ךאלמה םש יכ רבתסמ ןיינעה תניחבמ ךא ,('יניעוילא'
,לאה לש 'לוקמר'ה אוה לאפנע יורקה ךאלמה ,רמולכ .לאה יפמ אצויה לוקה תא היבגהל
'הנע' לעופה תארוה ,םנמא .תידומלתה הפוקתב םכחה לש ולוק תא ריבגמה 'ארומא'ל המודב
יכ חוכשל ןיא ךא ,ל"זח לצא תלבוקמה תועמשמב אלו ,ארקמב ותארוהל המודב איה ןאכ
הבוט תשלושמה העצהה תיארנ הרקמ לכבו ,(השודקב ,לשמל) הליפתב םג תמייק וז תועמשמ
39.תירוקמה העצההמ


יבתכמ קלחב םייארקמה תומשהמ קלח ומכ ,םילמ יתשכ בתכנ) 'לאישא רתוס' םשה ,הארנה לככ
.'לא + ישא + רתוס' :שלושמ ףוריצמ בכרומכ הכלהכ שרפתמ ,(לא ונמע ;עוש יכלמ :דיה
.םתובכל ףא וא םטיסהל ,לאה ינפלש שאה תורהנב לפטל לגוסמה ךאלמה ,רמולכ


ןיאו ,םותס ושוריפו ,םיפסונ תומוקממ עודי ,(תונושה ויתואסריגל) 'ייזוחדקש' םשה
:םיביכרמ השולשמ ףרוצמ םשה ןאכ ףא יכ ןכתי .תלבקתמ יתלב ןשרדה תעצה יכ רמול ךירצ
,םיביכרמ השולשמ יושע ותויהב אקווד הניא ,ןכ םא ,םשה לש ודוחיי .''ה + הזח + דקש'
םיפסונ תומש ליכמ התע ןודנה טסקטהש ירה ,הז גוסמ תומש לש תיסחיה תורידנה תורמל ןכש
בתכנה) 'ה אוה ירופואיתה םשהש ,ןכ לע ,רבתסמ .םיביכרמ השולש ילעב תומש יאשונ
+ הזח' ףוריצה ,ןכ םא .'לא' הליגרה הרוצה אלו ,(םיד"וי ינש ידי לע תרצוקמה ותרוצב
םיביכרמל םדוקה 'דקש' ,םרב .('יזחמש'ל המודב) 'ה האור :ותארוהו ,'לאזח'ל בורק ''ה
תבטיה ילא 'ה רמאיו' :בי,א הימריב דקשה תשירד ןיעמ ,לעופה ראותל זמורכ הארנ ולא
- דקושש ימכ 'ייזוחדקש' תא שרפל רבתסמ ,ךכיפל .'ותשעל ירבד לע ינא דקש יכ תוארל
לש ורואיתב ךאלמל םיאתמ םשה יכ הארנו ,'ה תא תוארל - תוצירחב ץמאתמ ,ונייה
.('לאינפ'ל בורקו) ןאקיטסימה


שבתשה םשהש ןכתיו ,ללכ םינבומ םניא ןשרדה ירבד ףאו ,ןבומ רסח רתונ 'יירונפ' םשה
.םימודק םימיב דוע


תיארנ םשה תסריג ,(40 ןכנימ) רחא די-בתכב .תומשה לכמ הנושמ 'ייהבוגזא' םשה תרוצ
םשה 40.ושריפ אל םא ףא ,הז םש לש וניינע לע םולש 'ג דמע רבכו ,'הגובזא' :רתוי הנוכנ
;ו + ב ;ז + א) הנומש איה גוז לכ לש הירטאמיגהש תויתוא לש תוגוז השולשמ יושע ומצע
:ןיעמו) 7 :קחשימ-תייבוקב תוידגנה תואפה לע םירפסמה תוגוז לש ףוריצל המודב ,(ה + ג
ןאכ שי וליאכ ןשרדה ידי לע אבומה שוריפל םוקמ ןיא יכ ,ךכ םא ,רורב 41.('לאגזגז'
הריצי אוה הז םש יכ הארנ .ררבתה אל ומצע םשה יכ ףא ,'םייח ידגב רזוא' לש ןוקירטונ
,הלענ לכמ הלענה השודק ,לאה תשודק שוליש תא שיגדהל דעונש תויתוא-קחשימ לש תיתוכאלמ
ותשודק םא ,רומאל .היולגה תשדוקמה תיגולופיטה תועמשמה לעב רפסמה ,עבש לעמ הלענ
ףא שודק לאה יכ ןייצל דעונ 'הגובזא' םשהש ירה ,עבש הרפיסב תאטבתמ לאה לש הליגרה
.תרכומ תואיצמ לכל לעמ ,'הנומש' איה ותשדוקו ,ךכמ


םשה לש ושוריפ והזש ןכתיו) לאה רפוס :ןוכנ לע ,הארנה לככ ,שרפתה 'לאירפוס' םשה
תיארנ םייח ירפס לע הנוממה ךאלמב 'לארפוש' םשה תיילת ,םלואו 42.('ירטש' יארקמה
םיעודי יכ הדבועה לשב םג אלא ,םירפס ןיבל רפוש ןיב רשק ןיאש ינפמ קר אל ,ההומת
דיקפתמ רזגנ לארפוש םשה יכ רבתסמ ךכיפל 43.וב םיעקותהו רפוש םיאשונה םיבר םיכאלמ
ךאלמה םשל הבורק ותרוצש םש ,לאה ינפל רפושב עוקתל וא ,לאה רפוש תא תאשל ךאלמה
תא חינמש ימכ וילעב לע ,הארנה לככ ,דיעמ רשא םש ,(דומלתהמ דוע עודיה) לאירתכ(א)
.לאה לש ורתכ תא אשונ ,תוחפה לכל ,וא ,לאה שאר לע רתכה


בור ךא ,םיכאלמהמ המכל תומש-שרדמ עיצמ ,(ישילשה ךונח) תולכיה רפס ,רבד לש וללכ
.תיממע היגולומיטאכ תוארנ ויתועצהםיזרה רפסב .ה


תמייתסמ וב םוקמב ןיחבהל לק אל יכ ןייצל הבוח הקיתעה תידוהיה תיגאמב ןוידה תישארב
יעטק ,השמד אברח - םייגאמה םיטסקטה ללכ ןיב .תיגאמה תורפסה הליחתמו תולכיהה תורפס
םיכאלמה יובירב דחייתמה דחא טסקט שי - דועו ,תויגאמ תורעק ,תולכיהה תורפסבש היגאמ
אוה יכ קפס ןיאו ,הזינגב ולגתנש די-יבתכ יפ לע ספדוה רפסה .םיזרה רפס אוהו ,ובש
ןודנה אשונה אוה םיכאלמה תומשו ליאוה ,םינפ לכ לע 44.וחסונל רשאב ידוסי רוריב ןועט
וא יתורפסה, יגאמה ,יגולואיתה :הז רוביח לש םירחאה ויטביה ןלהל וררבתי אל ,ןאכ
.ינושלה


תומש חתפמ' ,רתיה ןיבו ,םינוש תוחתפמ ורפס ףוסב איבה ,תוילגרמ 'מ ,רפסה רידהמ
.(הרודהמה לש הקויד תדימל סנכיהל ילבמ) הז חתפמ לע ססבתמ ןלהל ןוידהו 45,'םיכאלמה
רפסממ תיצחמל בורק ונייה ,םיכאלמ לש תומש 707 ל עיגמ רוביחב םיכאלמה תומש ןיינמ
7100 ךרעל וב שיו ,יסחי ןפואב ןטק ומצע רוביחה ,ןכ לע רתי .ארקמב םיעיפומה תומשה
תייטנ לע דמלמה םישרמ ןותנ ,רוביחהמ 10%-כ םיספות ובש םיכאלמה תומשש ןאכמו ,םילמ
בשחל ןתינש וזמ הברהב ההובג טסקטל סחיב תומש לש וז 'תוסיחד' .רפסה רבחמ לש וביל
רפסמ תיתוהמ הרוצב םנכותב םינושה) הימחנו ארזע ןוגכ ,תומשה יבורמ םייארקמה םירפסב
ףא הבר תומש לש 'תוסיחד' ילעבכ םיארנ םימיה ירבד תא םיחתופה םיקרפה יכ ףא ,(םיזרה
יטסאמונואה םייפואב םיברקתמ תולכיהה תורפסו ךונח ירפס ךותמ םידדוב םיעטק קר .רתוי
.םיזרה רפסל


תומשה 707 ללכמ טימשהל ןתינ יכ הלגת 'חתפמ'ב תומשה לש תקדקודמ הניחבש דימ רעוי
,םרב .ןכ רבדה ןיאו ,ךאלמ םשכ רידהמה ןייצש 'יטידורפא' ןוגכ ,תומש המכ ,םש םימושרה
,יתומכה ןותנה תא הנשת אל תומש רפסמ לש הפסוה וא התחפה ,תומש לש םיהובג הכ םירפסמב
לכמ רכומ וניא לודגה הקלחש תידוחיי תומש תביטח לש המצע ינפב תוכיאל תכפוהה תומכ
ירופואיתה ביכרמהש דועב ,'לא' תמויסב םימייתסמ %37 קר ,ולא תומש ךותמ .רחא רוקמ
.(לאוהי ,והיעד :ןוגכ ,םידדוב םירקמב טעמל) אצמנב וניאו טעמכ 'ו-ה-י'


המכ לע רעוי קר ןאכ ןוידה ךרוצלו ,ינשרד ,לוכיבכ ,םירמוא םיזרה רפסבש םיברה תומשה
ךאלמ ,הז רוביחב ,(םימעפ) עיפומ 'לאיזר' םשב ךאלמש ,עיתפמ הז ןיא יכ המוד .םיכאלמ
'לארפוש'ל בורקה 'לאירפוש' םג רכזומ ןכו 46,תלהק לע ןתנויל סחוימה םוגרתמ עודיה
םימוד םהיתומשו ,םש םיכאלמה תומישרב םיניוצמ 'לאכימכמ'ו 'לאחזחז' ףא .תולכיה רפסמ
.ליעל םינודנה תומשל םתרוצב


,'דוה דוה' ,'דוה' :םיכאלמ העברא לש תומשב אבומה 'דוה' ביכרמה אוה רחא ןיינעמ םש
תומש ךרדכ וליפכה ,(זל,ז א"הד) יארקמ םש לטנ רבחמה ,רמולכ .'דוהימש' 'דוהיבא'
וא ,(ג,ח א"הד ;יארקמ םש אוה 'דוהיבא' ףאו) 'דוה'ל 'יבא' ול םידקה ,םירחואמ םיכאלמ
'עדימש'ל ףא וא) 'תימרימש'ל בורקה םש ,חכ,ב א"הד) רחא יארקמ םשכ 'ימש' ול םידקהש
היה אל ,תינרדומה לארשיב לכל רכומה ,הז םש יכ ןייצל רתוימ הז ןיא 47.('לאומש'לו
.(הלמכ אל ףאו ,םשכ אל) תידומלתה תורפסב שומישב


הוואת ,םיכאלמ תומשב תוברהל הליגר יתלב הוואת התיה םיזרה רפס רבחמל ,רבד לש וללכ
דוסב םיעודיה םיכאלמ תומש לש הז ןיינעב תיארקמה השיפתה לש ינשה בטוקב תאצמנה
.םוצמצהתויללכ תורעה .ו


המכ הלגמ הנש ףלאל הבורקה ןמז-תפוקת ךרואל םידוהיל ועדונש םיכאלמ לש תומשב ןויעה
הרצונ תוברה םינשה ךלהמב .הללכהב רבדל ןתינ םחוכמש תועפות ,ולא תומשל סחיב תועפות
ןתינש יפכ ,הכלהכ םראבל הליכשה אל תיממעה היגולומיטאהו ,םיכאלמ תומשב היצלפניא
איהו) םיכאלמה לש םיעובק-יתלבה םידיקפתהמ ףא אלא ,תולכיה רפס ךותמ קר אל תוארל
.(תיגולואית הייעב


תומשב ןייעמה .ןמזב םירחואמה יאדווב ,םיכאלמה תומש לש יתוכאלמה יפואהמ םלעתהל ןיא
שי ,םרב .תומשה לש יתוכאלמה יפואב שיגרי ,ולא תומשב םישודגה תורוקמב טרפבו ,םיברה
הריצי םעביטמ ויה ,(תונוש תויוברתב ,ללכב תופשה אל םא) םישנא תומש יכ רוכזל
'םייעבט'ל ובשחנ רתוי רחואמ קרו ,הליחתב ובשחנ ךכ תוחפל וא ,'תיתוכאלמ'
םיגציימ םניא םיכאלמה תומשב תויתוכאלמהו יסחיה רוחיאה ,רמולכ .'םייביטאמרונ'ו
תולקהמ דומלל ןתינ אמש ,אברדא .תונושה תופוקתב םישנא תומש תורצוויהמ תינורקע הגירח
הב הברה תולקה לע ,םיזרה רפסב וא ךונח ירפסב לשמל ,םיכאלמ לש תומש ורצונ הב הבורמה
.הקיתעה תעב םישנא לש תומש ורצונ


ןחובה .הז ללכל םיגירח שי יכ ףא ,'לא' אוה םיכאלמה לש תומשה בורב ירופואיתה ביכרמה
ןתינ ןכא םא הומתל ךירצ םייארקמה תומשבש ירופואיתה ביכרמל סחיב םירקוחה תורבס תא
.('ו-ה-י' :הפוצמכ ,אלו) 'לא' ביכרמה לש ותוחכונמ והשלכ ןויער דומלל


אליממו ,םהילע ףפח השודק לש דוהו ,הקומע תיתד היווחמ קלח םדוסיב ויה םיכאלמה תומש
תומשב ינוליחה שומישה .םמשב םיכאלמה ועדונש רחא ינוליח שומיש ולא תומשב השענ אל
.תידומלת-רתבה הפוקתב קר ,הארנכ ,לחה אוה ףאו ,ידמל םצמוצמ היה ,ולאםוכיס


,תמיוסמ הדימב ,הליבקמה ךרד ,םיכאלמה תומש תא ריהבהל תנמ לע תכלל שי הכורא ךרד
וז תוכורכ תונושה תויעבה ןיא יכ ףא ,ולא תומשב תוכורכה תויגולואיתה תולאשה תרהבהל
.וזב


תעה ןמ ,(דבלב םירבג לש) םיידוהיה תומשה רקחמב םוחת-תתכ הלגתמ םיכאלמה תומשב ןוידה
'תומשה יקחשימ' לע םג ומכ ,תומשה לש הריציה חכ לע והשמ ונממ דומלל ןתינו ,הקיתעה
.ורצונ םה םהיפ לע


םיטביהה ללכל תוסחייתה ךותמ םיכאלמה לכ לש םהיתומש לש יתטישו ינדפק ןוימש קפס ןיא
רתוי בחר חתפ חותפל יושע ,םייגולואיתו םיינכות םא ןיבו ,םייגולוליפ םא ןיב ,םהלש
,הבוציע תפוקתב ,(תודהיהו) םידוהיה לש ,יתדהו יתוברתה ,יגולוכיספהו ינחורה םלועל
.התושבגתהו התווהתה

תורעה

M. H. Silverman, Religious :האר ,םייתד תונויער םיפקשמכ ביבו ארקמב תומשה לע 1
Values in the Jewish Proper Names at Elephantine, Neukirchener Verlag
Neukirchen-Vluyn, Verlag Butzon & Bercker Kevelaer, 1985; J. H. Tigay,
'Israelite Religion: The Onomastic and Epigraphic Evidence', Patrick D. Miller,
and others (eds.), Ancient Israelite Religion, Essays in Honor of Frank Moore
.Cross, Philadelphia: Fortress, 1987, pp. 157-194

הרודהמ ,ןוילע יכאלמ ,תוילגרמ 'ר :האר ,םיכאלמ ןיינעב תורוקמה לש יקלח ףוסיא 2
G. A. Davidson, ;(הבר תוריהז ןועט הז ןוקיסקל ,םרב) ד"כשת םילשורי ,הינש
.Dictionary of Angels, New York 1967


.ט"כשת םילשורי ,ארקמב םיכאלמב הנומאה ,אפור 'א :האר 3

ןמ םינוקרטסוא יבג לע 'ןוס'ו 'ןסינ' ,'[ןו]שחרמ' םישדוחה תומש ולגתנ הנורחאל 4
J. Naveh, 'Aramaic Ostraca and Jar Inscriptions from :האר .ס"הנפל תיעיברה האמה
Tell Jemmeh', Atiqot, 21 (1992), pp .49-53 (Hebrew).


.239-237 'מע ,ג"נשת םילשורי ,תוירבע תובותכ תפוסא ,בוטיחא 'ש :האר 5

,ינוחמש נ"י :םגרת ,ז,ח,ב םיאמורה םע םידוהיה תמחלמ תודלות ,סויבאלפ סופסוי 6
.140 'מע ,א"כשת םייתעבג

זמר ,הכיא ש"קלי) היער לכ [ז] ה"ד א השרפ (רבוב) הכיא - אטוז שרדמב אבומל הוושה 7
ןייז ילכב םיניוזמ םדירוהו םשב תרשה יכאלמ עיבשה ,והימרי דוד לאמנח השע המ' :(טרתת
,םתומש תא ה"בקה םהל הנישש דע ,ןתמיא ינפמ וחרב ,ןכ םידשכה וארש ןויכ ,תומואה לע
.'םתומש ה"בקה הנישש יפל ,לוכי אלו ןדירוהל לאמנח שקבו עיקרל םלעהו

םש יוניש) שבכנה לש ומש תא הניש שבוכה םהב םירקמב תוארל ןתינ הז ןויערל המגוד 8
ב"למ ;אמ,בל רבדמב ;(המ,אמ תישארב) :ןוגכ ,ותונדאל יוטיבכ ,(ךלמ לש םש וא םוקמ
:האר .והולביק לכה אלש ירה ,ןאכ עצומה שוריפל רשא ,םרב .זי,דכ םש ,דל,גכ
C. Westerman, Genesis 1-11: A Commentary (translated by J. J. Scullion), London
SPCK, 1984, pp. 228-229; I. Rapaport, The Hebrew Word Shem and its Original
תומשל דוע הוושה .Meaning, Melbourne: The Hawthorn Press, 1976, pp. 73-79
לש ומשב ארק לאה ,רמולכ .'םיהלא חור ותא אלמאו ...לאלצב םשב יתארק האר' :ג-ב,אל
,לאהמ עבונ וחוכש התליג םג אלא ,לאה תוחוכמ לאלצבל הקינעה קר אל וז האירקו ,לאלצב
.וב טלוש לאהש ןכ לע רורבו


.22-19 'מע ,ז"משת ןג-תמר ,תולכיהו הליפת ירתס ,ןליא-רב 'מ 9

Jeaneane D. Fowler, Theophoric Personal Names in Ancient Hebrew, Sheffield 10
.(רלואפ :ןלהל) .JSOT, 1988, pp. 128-129


.75 ,115 ,231 'מע ,רלואפ :האר 11

J. Horovitz, 'Jewish Proper Names and Derivatives in the Koran', HUCA, 2 12
.(1925), pp. 145-227.


.61-54 'מע ,א"נשת םילשורי ,דומלתה תפוקתב לבב ידוהי ,ינפג 'י :ןייע 13


.172-171 'מע ,א ,ו"כשת ןג-תמר ,םידוהיה תודגא ,גרובצניג 'ל :האר 14


Michael C. Astour, Hellenosemitica: An ethnic and cultural study in West Semitic


Impact on Mycenaean Greece, Leiden: E. J. Brill, 1965, p. 236.

חרזמה רקחלו ארקמל ןותנש ,'םימכחו ןארמוק ישנא לש ידוסה םמלוע' ,ןליא-רב 'מ :האר 15
.301-285 'מע ,(ז"נשת) אי ,םודקה

.218-216 'מע ,ו"טשת םילשורי ,ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ תליגמ ,ןידי 'י :האר 16
M. J. Davidson, Angels at Qumran, Sheffield: JSP :ףיקמה ןוידה תא האר ,ןאכ ןוידה לכל
.(Sup Ser 11), 1992

ןיעמ ,(ב,גי ב"הש) 'לאירוא תב והיכימ' :םעברי ךלמה לש ומא לש המש אוה ןיינעמ 17
'מע ,רלואפ לצא האר ,'רואילא'ו 'לאירוא' םשה לע דוע .לאירואל לאכימ ןיב םודק רוביח
.113

'הילפ' םשל הבורק םשה תארוהו ,לאה לא הינפכ םשה תא שרפל תפסונ תורשפא תמייק 18
,96 'מע ,רלואפ :דוע האר .(לאב ואשונ לש וחטבימ עיבמה םש ,'ה לא ללפתמ) 'היללפ'ו
.119 ,123

יבר לש ומשמ םימכח ינפל ירוא ןב אנינח 'ר שרד שרדמ הז' :א הבר ץרא ךרדל הוושה 19
'א :ךכ לע דמע רבכש יפכ ,('ידיא'מ 'ירוא' שבתשהש הארנכו) תקפוסמ הסריגה ,םרב .'ןתנ
.110 'מע ,ד"כשת םילשורי ,םוליצ סופד ,םיארומאו םיאנת תודלות ,ןמייה

P. Winter, 'Isa 63:9 (Gk) and the Passover Haggadah', Vetus Testamentum 20
.4 (1954), pp. 439-441

,(ח"משת) אק ,יניס ,'(?) יעדמה רקחמב םינפה רש עושי לש ולרוג' ,ןליא-רב 'מ :האר 21
.אפק-דעק 'מע

G. A. Barton, 'The Origin of the Names of Angels and Demons in the Extra- 22
Canonical Apocalyptic Literature to 100 A.D.', JBL, 31 (1912), pp. 156-167;
H. B. Kuhn, 'The Angelology of the Non-Canonical Jewish Apocalypses',
.JBL, 67 (1948), pp. 217-232

M. Mach :(תטרופמ היפארגויליבבב הוולמ) בושחה רפסה תא האר 23
Entwicklungsstudien des juedischen Engelglaubens in Vorrabbinischer Zeit
.Tuebingen: J. C. B. Mohr 1992, esp. pp. 394-396

,(לאה לש ורתכ תא אשונה ךאלמה ונייה ,לא - רתכ - תיליחת ף"לא) 'לאירתכא' לע 24
ןד 'י ,''ה לש ןיליפתה דגנ יארקה סומלופהו רתכב 'ה תרתכה ןויער' ,ןליא-רב 'מ :האר
הקיטסימה תודלותל ןושארה ימואלניבה סנכה ירבד ,המודקה תידוהיה הקיטסימה ,(ךרוע)
.233-221 'מע ,ז"משת םילשורי ,[ו ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ] תידוהיה

רבכ עודי ,('לאירוס' / 'לאירש' םשב 'רש' ביכרמה תעפוה םגש רשפאו) 'רש' יוניכה 25
H. J. Polotsky, 'Suriel der :דוע האר .('לודגה רשה לאכימ' :א,בי לאינדמ
Trompeter', Le Museon, 49 (1936), pp. 231-243; G. Vermes, 'The Archangel
Sariel', J. Neusner (ed.), Christianity, Judaism and other Greco-Roman
.Cults, Studies for Morton Smith at Sixty, III, Leiden 1975, pp. 159-166

'מע ,ז"שת םילשורי ,תירוטסיהה ןתולשלתשהו לארשיב תושרדה ,ץנוצ 'ל ט"וי :האר 26
.329 ,470


.271-256 'מע ,ט"לשת םילשורי ,םינמגרותמ לש םתדגא ,ןאנש 'א 27

'מע ,(ה"משת) 15 ,תעד ,'ולצאש המו ודגנכש המ ,ויתחתמש המ :'ה אסכ' ,ןליא-רב 'מ 28
.35-21

תשולש .('לאגזנגז' אוה אוהו) 'םורמ ינב לש רפוס בר לאגזגז' :י,אי ר"בד :האר 29
לע ןתנוי םוגרת יפ לע אוה 'היפהפי' ;(!סופד) א"ע זס תבשב ונייוצ םירחאה םיכאלמה
'ר) 'היפיפי'ו ;(ןאנש) 'הפהפי'כ םג ספדנ ומש ךא ,(רדיר תרודהמ) ו,דל םירבד
S. M. Olyam, A Thousand Thousands Served Him, Tuebingen: J. :התע האר .(תוילגרמ
.C. B. Mohr, 1993, pp. 79-81

(םיכאלמ לש) םישודק תומש תמישר .דועו ;'לאילחלח' ;'לאיהזהז' ;'היצפצפ' :לשמל 30
...ןוריפלפל ,ןוריפכפכ' :בותכ םש הזינגהמ יגאמ עימקב תוארל ןתינ המוד םש הנבמ ילעב
(םירידהמה לצא 'ןוריפר??' :םוקמב) ןוריפר[פר] ןוריפקפק ...ןוריפעפע ,ןוריפספס
P. Schaefer und S. Shaked, Magische Texte aus der :האר .'ןוריפתפת ןוריפשפש
םיעבש תמישרל דוע הוושה .Kairoer Geniza, Tuebingen: JCB Mohr, 1994, I., p. 31
,ןוריפכפכ ,ןוריפיפי ,ןוריבטיביט ,ןוריתחתח' :םהבו ,(222 'מע ,םש) לאה לש תומשה
תעפשהב היושעכ תיארנ 'ןור-' תמויסהו ,האירק-םא ןה ד"ויה תויתוא .'וכו ,'ןוריפלפל
.רבסה ןועט ה"פ תואב הבורמה שומישה .תינוויה

הרודהמ ,תועדו תונומא יקרפ - ל"זח ,ךברוא א"א :האר ,הז םשל םירחא םישוריפ ינש 31
.50 'עה 152 'מע ,ו"לשת םילשורי ,תישלש

,(ץ"רת) ב ;350-325 'מע ,(ט"פרת) א ,וננושל ,'םייונכהו תומשה רקחל' ,ןיילק 'ש 32
.15-3 'מע ,(ח-ז"צרת) ה ,רקוסה ,'םיראתהו םייוניכה רקחל' ,ל"נה ;272-260 'מע

'א (1) :האר ךא ,אצמנב הניא תידומלתה תורפסב םירכזומה םישיאה לש תימש המישר 33
י"ד (2) ;(הבורמ תוריהז ןועט רפסה ;19 'עה ליעל) ,םיארומאו םיאנת תודלות ,ןמייה
892-837 'מע ,ב"צרת םילשורי - ןילרב ,ב ,לוכשא הידפולקיצנא ,'םיארומא' ,ןייטשנרוב
דומלתל תומשה רצוא ,יקסבוסוק 'ב (3) ;(יל עודיה לככ ,הגוסמ תטרופמהו הבוטה המישרה)
רצוא - ימלשורי דומלת ןושל רצוא ,יקסבוסוק 'מ (4) ;ם"שת - ו"לשת םילשורי ,ילבב
.ה"משת םילשורי ,תומשה

P. :האר ,רצק םוכיס ;(8 'עה ליעל) תולכיהו הליפת ירתס ,ןליא-רב 'מ :האר 34
Alexander, '3 (Hebrew Apocalypse of) Enoch,' James H. Charlesworth (ed.), The
.Old Testament Pseudepigrapha, New York: Doubleday, 1983, I. pp. 223-315

P. Schaefer, Synopse zur Hekhalot-Literatur, Tuebingen: J. C. B. Mohr, 1981 35
.(רפש :ןלהל)

היגאמ הקיטסימ' ,רואילא לחר :התע האר תולכיהה תורפסב היגולולגנאה לש הקלח לע 36
גרבנזור 'שו טנמיד הרובד ,לדיא 'מ ,'תולכיהה תורפסב םיכאלמה תרות - היגולולגנאו
רלה 'א הרש רוספורפל םישגומ הלבקבו תידוהי היפוסוליפב םירקחמ :הרשל החנמ ,(םיכרוע)
:דוע האר .56-15 'מע ,ג"נשת םילשורי ,יקסנליו

P. Schaefer, The Hidden and the Manifest God, Albany: State University of New
.York Press ,1992


.ד"כשת ביבא-לת ,םהישרדמו ך"נתבש םייטרפה תומשה טוקלי ,ףודרה מ"ד :האר 37


.457-447 'מע ,(ג"משת) בנ ,ץיברת ,'תישארב רצויו ןורטטמ ,לאיפנע' ,ןד 'י 38

ומכ םשה שרפתי זאו) 'אזע - [היוה=] םש' אוה 'יאזחמש' יכ רובסש ימ שי ,םרב 39
,(ו"כשת) אל ,ןויצ ,'"םדה לע ולכאת אל"' ,ץנירג מ"י :האר .(יזוע אוה םשה - 'והיזע'
.(56 'עה 14 'מע :דחוימב) 17-1 'מע

G. G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition 40
.New York: The Jewish Theological Seminary of America, 2nd ed., 1965, pp. 65-74;
,הרשל החנמ ,(םיכרוע) גרבנזור 'שו טנמיד הרובד ,לדיא 'מ ,'"תוינימש לש םש"' ,ןד 'י
םילשורי ,יקסנליו רלה 'א הרש רוספורפל םישגומ הלבקבו תידוהי היפוסוליפב םירקחמ
.134-119 'מע ,ג"נשת

'מע רפש) תולכיהב רכזומה 'חטבא' ךאלמה לש ומש תא שרפל שי המוד ןפואב הארנה לככ 41
.'וכו ,'לארשי יהולא 'ה הגובזא ;לארשי יהלא 'ה חטבא :ןהיתומתוח ולאו' :(174 # ,414
אדהסל ןירוק אייח 'ר לש ח"בטאב' :האר וז הטיש לע .יי = ח + ב = ט + א ,רמולכ
.(ב"ע בנ הכוס) 'ןונמ


.625 'מע ,ז ,א"משת םילשורי ,תיארקמ הידפולקיצנא ,'ירטש' ,בוטיחא 'ש :ןייע 42

.12-7 'מע ,(ז"משת) הל ,חרזמה רוא ,'םיכאלמ יניינעב רוזחמל תורעה' ,ןליא-רב 'מ :האר 43

:האר ,תוילאוטסקטה תויעבה לע .ז"כשת םילשורי ,םיזרה רפס ,תוילגרמ 'מ :האר 44
.P. Schaefer, Hekhalot-Studien, Tuebingen: J. C. B. Mohr, 1988, p. 15


.166-158 'מע ,םיזרה רפס ,תוילגרמ 'מ 45


.227-223 'מע ,(ג"שת) זט ,םינזאמ ,'ךאלמה לאיזר' ,יקצדורוה א"ש 46


יארקמה םשב שמתשה אלו 'יבקע' היה אל רבחמה ,תאז םע 47:סופדב עיפוה הז רמאמ
םירקחמ :תומש הלאו ,(םיכרוע) ירובת 'יו ףייר 'י ,יקסמד 'א ,'םיכאלמ לש תומש' ,ןליא-רב 'מ
.חמ-גל 'מע ,ז"נשת ןג-תמר ,םיידוהיה תומשה רצואב

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/angel.html

last updated: March 17, 1999