רוטילקת לע תידומלתה הידפולקיצנאה

ןליא-רב ריאמ

רשא הריציב דואמ האג יאדוו היה (ןילרב) ןליא רב ריאמ ברה ,יבס יכ רמואו חתפא
םוחתב ידוהיה םעה לש חורה תורצוא סוניכ לש הבשחמב לחהש ונוזח .ןלהל ראותת
יפלאו ,(ט"שת חספ דעומה לוחב רטפנ) וייח ימיב דוע םשגתהל לחהש ןוזח ,דומלתה
.תידומלתה הידפולקיצנאה לש םיכרכלו םיפדל וכפה הנושארב ונכוהש תויסיטרכה
:ןכ לע רתיו- ןויעל התע תנתינ איהו ,םיילאטיגיד םידיגו רוע התע המרק וז הידפולקיצנא
.רוטילקת לע - שופיחל

יללכ רואית

ךרוא) ולש היירפסל דבכ אשמ םה ,(סכדניא ךרכ דועו) םיכרכ םיינשו םירשעש טילחהש ימ לכל
.ןורתפה ורובע אצמנ - ןטק אל םוכסב םג רבודמש ךכ לע רבדל אלש ,(מ"ס םינומשכ ןב ףדמ
ןטק דחא רוטילקת יבג לע תשגומ ,הנממ תיצחמכ ךרעל - קויד רתיל - הלוכ הרותה לכ
.(טייב-הגמ 300 מ הלעמל תצק ליכמה)

.תידוהיה הכלהל תידוחיי הידפולקיצנא ונינפלש ירה ,רבודמ המב עדוי אל ןיידעש ימל
תקסועו הנד םא יכ ,דומלתב תמייתסמ הידפולקיצנאה ןיאש ירה ,'תידומלת' המש תורמל
בתכבש הרותב לחה ,תידוהיה הכלהה יניינע לכב ,(תוידפולקיצנאב לבוקמכ) יתיבפלא רדסב
רבודמ :ץרמנ רוציקב .דועו ,תבשב למשח ןוגכ תוינרדומ תויתכליה תולאשב רמוגו הפ-לעבשו
דוסי-רפס ,הקמועל תידוהיה הכלהה תא ריכהל ןיינועמה לכל הבר תובישח לעב 'עדימ רגאמ'ב
.םינש יפלא ךשמב ובתכנש םירפס רופס-ןיא לש הצממ םוכיס וניהש ונרוד-ןב

שופיחה קשממ

הירוטסיה

םינש תורשע ךשמב הידפולקיצנאה תנכה לע תדקוש רנטוה 'י ברה לש ותלהנהב ,גוצרה ברה די
הקיפה רוטילקתה תא .תילאטיגידה הידמה לא םיברה היתורצוא תא ריבעהל הלחה ףוס-ףוסו
וחכש וליאכ) רכזומ ישוקב הז טרפש הדבועה תורמל ,ת"ושה טקייורפ ,ןליא-רב תטיסרבינוא
תרבוחו רוטילקתה ובו היפהפי הרוצב בצועמה ןוטרכה יבג לע 'ןורחאה עגרב' ופיסוהו
שופיחה קשמימש ירה ,דחא םרוג ידי לע קפוס 'עדימה רגאמ'ש דועב ,רומאל .(הכרדהה
תנכות תקפהב םנויסנ תא ושכר רשא ת"ושה טקייורפ ישנא ידי לע עצוב קסידה לוהינו
ירה ,ומצעמ ןבומ הז רבד ןיאש תורמל .תואסריג המכב תוחתפתה ךות ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה טקייורפ
,4 הסריג ת"ושה טקייורפ לש קשמימל ןיטולחל טעמכ ההז םינותנה תגוצתו שופיחה קשממש
תונולח'ל םג םא יכ '3.11 תונולח'ל קר אל קסידה תמאתה ןוגכ) םירופישו תומאתה טעמל
.('95

לע ירמאמ האר) תיחכונה ותסריגב ת"ושה טקייורפ לש הז שופיח קשממ חבוש רבכו ליאוה
תויהל לוכי שמתשמהש ירה ,(םינוש םיקשממ ןיב האוושה םשו ,2 ם"תס תנכות
תקפהב םינש-ךורא ןויסנ תגציימ רשא המצוע תלעב הנכות וידיל העיגמ יכ חוטבו ךומס
.טרפב ינרותה קושל םירוטילקתו ,ללכב םיידוהי עדימ ירגאמ

יא :בוטהו ןשיה רפסה תמועל תילאטיגידה הקפהה לש היתונורתי תא בטיה םיגדמ הז רוטילקת
בשחמ תינכת אלב הידפולקיצנאה ידומע יפלא יבחרב ןופצה עדימה לכ תא תולדל תורשפא םוש
'היצנדרוקנוק' לאכ הנכותה לאו 'ינונק' רפס לאכ הידפולקיצנאל תוסחייתהה .המשל היואר
.הכ דע לבוקמה רפסב ותוארל רשפא יאש חכ רוטילקתל םינקמ.רוטילקתה תנכהב תועטומ דוסי-תושיג המכ לע ריעהל הבוח ,תאז םע דחי

רדגומ דומעל תודמציהה .א

ףא ,לבוקמה סופדל םאתהב ס"שב דומע לכ גצומ הב 'תירוקמ'ה ת"ושה טקייורפ תנכותל המודב
הלמ שופיח ,רמולכ .וז השיגב - ליעל רומאכ ,דאמ המוד תיארנה - הנכותה הכישממ ןאכ
ךכשנ לוכיבכ .םייוסמ דומעל - הייעבה ןאכו - קויד רתיל וא ,םיוסמ ךרעל ךילוי תמייוסמ
לש וניינע ןיאו ,תרדגומ תידומיל הביטח וניא הידפולקיצנאב דומע יכ רוטילקתה יננכתממ
לא רפסה םלועמ עוספל התע הז לחהש ימ יכ רבדה ינייפוא ךא .סופדה רדס רובע אלא דומעה
רחש ןיא יכ ןייצל רתוימ .דומע לש 'תוינבת'ב בושחל ךישממ ילאטיגידה םירוטילקתה םלוע
לשב תאז ,ימלשוריהו ילבבה דומלתב םייוסמ קודיצ הל אוצמל ןתינ רשא הסיפת ,וז הסיפתל
לש הניינע ןיא .תכחוגמ תיארנ איה הידפולקיצנאל סחיבש אלא ,היפארגופיטה 'תושדקתה'
היה ךירצ אליממו ,הידפולקיצנאב 'ךרע'ל םא יכ ,רדגומ דומעל סחייתמ תשקובמה הלמה
,רמאמ :וא) הידפולקיצנאב 'ךרע' לא עיגהל ,לשמל ,'ןהכ' הלמה תא אוצמל שקיבש שמתשמה
.תועמשמ רסח ימתס דומע לא אלו ,(תרחא ןושלב

ךרעל עיגהל ישוקה .ב

הביבח' ךרעב ןייעל יתשקבו ת"יח תואל יתעגה .םיכרע יתשפיחו 'ןייע'ב יתרחב טירפתה יפל
ךרעה לא הנממ עיגהל ןתינ אל ךא ,ךרעה לש הנשמה יקרפ תמישר תלבקתמ ,ןאכ .'התעשב הוצמ
תרעה לא עיגהל ידכב ,(ןלהל האר) םיילושה-תרעה לע שיקהל אלא שמתשמה לע ןיא .ולוכ
לש תוירושיקה תונורקע תא םיריכמ םניא הנכותה יחתפמ יכ הרורב הרוצב רכינ .םיילושה
דציכ םיאור ויה םנמז 'םיזבזבמ' ויה ול .טנרטניאה יבחרב 'םיטטושמ' םה ןיאו HTML
.דועו ,ולש הנשמה יקרפו קרפה שאר ןיב ,םמצע םירמאמה ןיב הנוכנ תוירושיק תעצובמ
ואצמנ יכ לע העדוה ובו ךסמ ,(תוריהמב ,ןכא) יתלביקו ,'םיגד' הלמ תא יתשפיח ,המגודל
שופיחה קשממו ,'םיגד' ךרעב ןיינועמ יתייה ינא ,םרב .תשקובמה הלמה לש תועפוה 219
לש היצפואה התיה הרסחש ןבומ .ונולשכב ןאכ הלגתמ תידומלתה תורפסה רובע ורוקמב הבנש
ןאכמ .(היצנדרוקנוקכ אלש) הידפולקיצנא לכ לש ןוגריאה ךרדכ ,'םיכרע תומש' יפל שופיח
רתוי דחא ךסמ ונייה ,(טצק רוט 'ז ךרכ) 'םיגד' ךרעה עיפומ וב ךרכל גלדל ךירצ יתייה
.יידמ

לא םא יכ ךרעה לא יתגליד אל ,השעמל .יתועט הררבתה דואמ רהמ ךא ,'םיגד' ךרעל יתגליד
לכל דוגינב - דומעל דומעמ לייאכ גלדל ךירצ יתייה ןאכמ .עיפוהל ךרעה ליחתמ וב דומעה
(ךרעב תמיוסמ הלמ שופיח ונייה) 'רתא'ה תדוקפ הדביא אליממ .(םדוקה ףיעסב ןייע) ןויגה
עיגהל יתייה רומאש וילאמ ןבומ .םירוט 26 ךותמ דחא רוטב ןאכ רבודמ ירהש ,תועמשמ לכ
רחאל ,ןכאו .םיוסמ ןיינע רתאל הסנמ יתייה ,לשמל ,ובו ,תחא הביטחכ ולוכ ךרעה לא
רתוי הברה ךכל עיגהל ךירצ יתייה ןבומכש אלא ,אלמה ךרעה תא יתאצמ הטעומ תוסנתה
שדח טירפת-טירפ תועצמאב הייעבהמ םמצע רוטפל וסינ ת"ושה טקייורפ ישנא ,בגאו) .םדקומ
התיה הרומא הידפולקיצנאה ,השעמל .תושדח תויורשפא יל הליג 'ןייע'ב ןויע .'ןייע' םשב
יחתפמ וכמס תאז םוקמבו ,'םיכרעל הלבגה'ב ומכ ,ארוקה ינפב םיכרעה תמישר תא גיצהל
.םהלש הכרדהה תרבוח תא אורקל בשי שמתשמ לכש ךכ לע הנכותה

תורתוימ םיילוש-תורעה לא רתי-תוירושיק .ג
ידימלת ידי לע ,םינש תורשע הזמ - תבתכנו תכלוה ,ןכ - תבתכנ תידומלתה הידפולקיצנאה
יכ תודוהל הבוח .בטומלו בוטל :איה הדבוע .הימדקא ישנא ידי לע אלו ,םינייוצמ םימכח
.ןיינעה ךלכב אל ךא ,הימדקאה לצב םיפפותסמ םניאש תוידפולקיצנא לש םירבחמ הברה ןיא
אלו ,הרוצה לע אוה שגדהו ,ארוקה תא תעגיימ הידפולקיצנאה לש הביתכה תרוצש איה הייעבה
הניא םיילוש תרעה לכ רשאכ ,םיילוש תורעה לש תובר תורשעב הוולמ דומע לכ .ןכותה לע
םג ומכ ,ותרוצב ידוחיי ,הז גוסמ רפס םיחקול רשאכ .םייוסמ רפסל םוקמ הארמ אלא
םילצנמ ןיאש קר אל זא יכ ,תרחאה הידמה לא (רפסה) תחא הידממ ותוא םיריבעמו ,ונכותב
ירפסמ תשגדה .רפסה לש וחורל ,יתעדל ,םיאטוח ףאש אלא ,תינרדומה היגולונכטה תא הכלהכ
תכרעמ השועש רתיה שומיש תא שמתשמה יניעב השיגדמ ךא בוהצ עבצב םיילושה תורעה
לכב תאז רמול יל השרויו ,םיבתוכ אל הככ .תולברסמו תורתוימ תוינפהב הידפולקיצנאה
.תועינצה אולמבו ,הכאלמב םישועה תווצל שכור ינא ותוא דובכה

..בלחב םיגד לע' :בותכ םש ,'םיגד' ךרעה ףוסב ןייענ הז תורעה בובירבש ךוחיגל המגדהכ
םיילושה תרעהל הליבומ (בוהצב שגדומה) רפסמה לע השקה '391.בלחב רשב ךרע ןייע
וז הרעהב 'ךוסח'ל היה בטומש דוע המ ,רתוימ הז לכש ןבומ .'אשת 'מע' תירוטאינימה
ךורע ןיאל 2 מ"תס יחתפמ וחילצה וב םוחת - 'בלחב רשב' ךרעל תימינפ תוירושיק עצבלו
ישנא ,הנכותה יחתפמ יכ ריבסהל ןתינ .(הידמ-PC לש םדוקה ןוילגב ךכ לע ןייע) רתוי
ךא ,םהלש ךותב טסקטב תושעל םיאשר ויה אל ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה טקייורפ
ישנאל טסקטה תא הנתנש תידומלתה הידפולקיצנאה תכרעמו ,הרימשב בייח רכש-רמוש עודיכ
הנוכנה הרוצב ול וגאדיו טסקטה לע ורמשי םירמושהש תופצל הכירצ התיה תרמשמל ןליא-רב
םא טעמל) םיילוש תרעה לכ אלל תוירושיק איה הנוכנה הרוצהו ,(רפס אצומ ןידכ)
.(רוא האר אל ןיידעש ךרע לא איה היינפהה

העונצ הקיפארג .ד
תוארל ןתינ ךכל דהו ,רוסחמב הכרד תישאר תא התשע ז"שתב רוא תוארל הלחהש הידפולקיצנאה
תרכומה תרחא הידפולקיצנא לכמ תוחפ) הידפולקיצנאל םירויאהו םימישרתה לש עונצה רפסמב
.יפארגה ןורסחה תא דחוימ ןפואב שיגדמ תילאטיגידה היידמל ריינה תיידממ רבעמה .(יל
רפסמ הב רוטילקת יבג לע תרחא הידפולקיצנא ףא םלועב ןיא יכ החטיבב עובקל לוכי ינא
םירקמ ,טעמל) םיטסקט םיראתמה םירויא הברה ןיא תידוהיה תרוסמב ,ןוכנ .ןטק הכ םירויאה
לש ודי בתכב תוחנמ תכסמ תוינשמל ם"במרה שוריפב הרונמה לש האנה רויאה ןוגכ םידדוב
םילשורי ,חאפק י"רה תרודהמ ,ןומימ ןב השמ וניבר שוריפ םע הנשמ :האר) !ומצעב ם"במרה
יכ רכינו ,וקדבנ םיגדה תונומת לכ .תונמיהל ןתינ הז ןורסח ,םלואו .(טע 'מע ,ז"כשת
- העורג התיה םיגדה לש 'ךסמה תגוצת' יכ ףא) ילאטיגידה ילכה לא קרוה ריינה לעש ןכותה
.(יפארגה םוחתב ןויסנב רוסחממ האצותכ ,םתסה ןמ

.לכשומ שומיש הב ושע אל םהו ,תלבגומ הניא טעמכש 'המיב' םיחתפמל ןאכ הנתינ יכ המוד
וז המישמב רוטילקתה דמוע ןכאו ,ריינה ירפס לש םחור לע רומשל התיה הנווכה יכ ןוכנ
ףלא הווש דחא רויא' תניחבב ,םירויא לש הז םוחת דואמ רישעהל היה יאדכ ,תאז םע .בטיה
ןתוא לכב 'רויס' עצבל שמתשמה לכוי הידפולקיצנאה לש האבה הרודהמבש תווקל שי .'םילמ
לש הנומת העיפומ תינכותה 'תחיתפ' םע ,בגאו) הידפולקיצאב וללכנש םירויאו תונומת
.(העורג הנומתה לש התוכיא ךא ,הידפולקיצנאה יכרכ לכ

תידומלתה הידפולקיצנאהמ המגוד


םינבומ תונורסח .ה

וילא 'ךסמ' לכמ ףסונ 'שופיח' עצבל היהי ןתינש ךכב רופיש ןועט ת"ושה טקייורפ לש קשממה
ןורקע יפ לע אלש 'יאמצע' ןפואב גהנתמ 'ךסמ' לכש ךכמ עבונ ןיינעה) שמתשמה עלקנ
.('תואנולח'ה

תנמ לע הנגה-עקת םע ,(ת"ושה טקייורפ ומכ ,בוש) אב רוטילקתה ,דחאה :תונורסח ינש דועו
.םיחיכש רתויו רתוי םישענ םיברוצ םירוטילקת וב םלועב םיחתפמה לש תויוכזה לע ןגהל
דצב הנגה יעקת לש המירע ,םירחא םישמתשמל םג ומכ ,יל שי ךא ,הז םע הייעב יל ןיא
םע דחאתהל הצור אלש תספדמל רוביחהמו םיעקתה לכמ ונתוא ליצי ימ .בשחמה לש ירוחאה
?םלוכ

יווה .תבשב ונממ תונהל רשפא יא :בל םש אל דועש ימל ,רוטילקתה לש ןורחאה ןורסחהו
הנושמ דחא םע רתוויי ןיידע ,תילאטיגידה הידמל םתוברת תא וקירי ןושלו םע לכ םא ,רמוא
.(תבשב דומילל) םירפס ול וראשיי ילאטיגידה םלועב םגש םימעה לכמ
הידפולקיצנאה דיתע לע והשמ .ו

תאו ,ונחנא רפסה םע ירהש ,רפס לש הרוצב רואל הידפולקיצנאה אצת דיתעב םג יכ המוד
,תאז םע .היהתש לככ תמדקתמ ,הקינכט לכב רשפא יא וב יסיפ עגמהו ריינה ףודפד תשוויא
תצירפל הידפולקיצנאה תא איבהל רשפאת רוטילקת לע הידפולקיצנאה תאלעה יכ קפס ןיא
רדס - יראיניל רדסב םיכרע תנכהב היולת הידפולקיצנא לכ םא ,לשמל .תושדח םיכרד
ךרוצ ןיא ,ןכומ 'תבש' ךרעה ,לשמל ,םא .ליבגמ יתורירשה רדסה ןיא התעש ירה - תיבפלאה
ךכבו ,רוטילקתה לא תולעהל ןתינ רמוחה תא .ועיפוי םיכרכה רתי לכש דע הנש םירשע תוכחל
.תוידפולקיצנאה יכרוע תא תודירטמה תוצופנ רתויה תויעבה תחאמ רטפיהל

ללכב םייוקילו ,ספדומה רמוחה תא רוטילקתה ףקשמ הנושארה הסריגב םאש אלא ,דבלב וז אל
רדס) ריהמ ןפואב םינוקיתהו םייונישה לכ תא 'סיפדה'ל היהי ןתינ ךליאו התעמש ירה ,הז
הרודהמ רואל איצוהל (ףסכהו) תורשפאהמ רתוי רהמ ךורע-ןיאל ,(םייתננש וא הנש לש לדוג
.'לארשי ץרא' לש הרקמב ומכ) הינש

םוכיס
דועב .ןכות לש אלו קשממ לש ןיינע םדוסיב םניה הביתכה ךלהמב עבצוה םהילע םייוקילה
טביהה עקר לע רקוב ,(םדוקה ןוילגב) הקינטירב הידפולקיצנא רוטילקת לע תרוקיבהש
ןאכ רבודמ ירהו .יתוהמ וניאש 'ינכט' יפוא לעב ןיינע לע רבודמ ןאכש ירה ,ינכותה
.היתובקעב ואובי תובר יכ םיווקמ ונלוכ רשא הסריג ,הנושאר הסריגב

היידמהמ רבעמב חבתשהו ךלה הכלהו הרות לש םולב רצואכ התלעמו הידפולקיצנאה לש התוהמ
שפחל התע ןתינ .תיתרפיסה היידמל ,(הפ-לעבש הרותל יוטיבכ בותכה ריינה) תיגולאנאה
,תיביטקייבוא הניחבמ .הכ דע תירשפא יתלב התיהש ךרדב הכותמ קיתעהלו דומללל ,תוכלה
,הפ-לעבש הרותה סוניכב שדח בלש הניה רוטילקתה לע תידומלתה הידפולקיצנאה תאלעה
.םשפנב רעשל ויה םילוכי הילא םיכלוהה ישארש הממ ההובגה הגסיפ

הידפולקיצנאה לש הייפוא תאו הרותה לש החיר תא תרמשמ תידומלתה הידפולקיצנאה רוטילקת
ךלה ,ריינה ךרדב ונייה ,תרחא ךרדבש עדימ רוזחיאל תילאטיגידה הידמה לוצינ םע דחי
ןויעב דמליש - הבישי רוחב םא ןיבו ,קוסע םא ןיב - םדאמ תופצל השק תצק .הכ דע דוביאל
,בוט) הלוכ הרותה לכ לא עיגהל ןתינ תוחפל התע ךא - הידפולקיצנאה יכרכ ב"כ דחא לכ תא
.'ודיב ודומלתו םשל אבש ימ ירשא' :םגתפל השדח תועמשמ תיינקה ךות ,(הקלח קר ןיידע

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/encyctal.html

last updated: Septemner 10, 1996 - August, 2003