ארקמ תעד


רוטילקת לע תיכ"נת הידפולקיצנא


an icon of the program

ןליא-רב ריאמ

ארקמ תעד :רצומה
03-577-5777 :'לט מ"עב יקצמיטס :קוושמה
(ףסונ הנקתה טקסיד תועצמאב) 95 וא 3.11 תונולח :םאות
תשרב הדובעל םג םיאתמ :הרעה
ח"ש 990 :ריחמה

ך"נתל םישוריפ תרדיס רואל איצומ םילשוריב קוק ברה דסומש הנש םירשעמ הלעמל הז
,רוא האר עשוהי רפסש םוימ לחה הב דומללו התוא תונקל יתלחתה .'ארקמ תעד' םשב
םירבדו תישארב ירפס ואצישכל וז תרדהנ הרדיס םויסל הכחמ לארשי תיב לכ ןיידעו
ארקמה ירפסל ינרדומו שדח שוריפב רבודמ ,(?ןכתייה) ריכמ וניאש ימל .רואל
םייסאלקה םינשרפהש תולאש הברהל הבושת ארוקה אצמי וב ,(י"שר שוריפב הוולמ)
םיקרפל ףא וא ,הרותה ירפסל םימוכיסו תואובמ ךכל ףסונבו ,םהילע ובישה אל הרותל
םיטוטרסבו תופמב ,תונומתב םיוולמ ,םיניע תריאמ הרוצב ואצי םירפסה .םידדוב
ירה ,וז הרדיסב םינוש םייוקיל תורמלש קפס יל ןיאו ,(סחי-תומישר ומכ) םיפסונ
תורדיסב ןודל םוקמה ןאכ אלו) ארוקה ינפל תדמועה רתויב הבוטה םויכ איהש
.(ןהיתונורסחבו ןהיתונורתיב ,תורחתמה

- 1 הסריג 'ארקמ תעד' - רוטילקת תרוצב (יעבטה) המוקמ תא התע האצמ וז הרדיס
אוהש יפכ ,(םלשומ טעמכ) ינרדומ שוריפ םע ך"נת :תחאכ ליעומהו הנהמה בלושמ ךכבו
תא קר אל קודבל רשפאמה שופיח קשמימו ,דחא דצמ ףדמה לע םירפס תרדיסכ םייק
ירהש ,ןטק אוה ךכב חוורה ,הרואכל .ינש דצמ ,שדחה שוריפה תא םג םא יכ ,ך"נתה
,ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה טקייורפ רוטילקתמ ןה ך"נתל םישוריפ ונל םירכומ
- ינרדומה שוריפה דבלמ - ללוכ 'ארקמ תעד' שוריפ ,םלואו .DBS רוטילקתמ ןהו
יאשונ הברהל רוטילקתב שמתשמה תא האיבמ םהב שופיחה תלוכיו ,םימוכיסו תואובמ
.םירחאה םירוטילקתב הרכהל םינתינ םניאש דומיל

שי ןאכ ךא ,ךכ לכ םישרמ וניא ,(תואובמו םימוכיס + שדח שוריפ) הז רופיש ,ןכא
שוריפהו ,(!שודיח הזו) אלמ דוקינב עיפומ ך"נתה :הנכותב רחא רופיש לע ריעהל
םינוקיסקלב הנכותה הוולמ ןכ ומכ .(רתויב ךרוצ ןיאו) יקלח דוקינב עיפומ ומצע
ך"נתב 'םיאשונ'לו ,(1300) תומוקמ תומשל ,(3000 -מ הלעמל) ארקמב םישיאל :םינוש
ימו ,תופמ הנומשב הוולמ הנכותה .הב שמתשמה לע דאמ הנכותה הליקמ ךכבו ,(139)
יקוספ לש הירטמיגל םתמאתה ידכ ךות םיגשומ וא םילמ לש הירטמיג אוצמל הצורש
טקייורפ לש הזל ההז אוה הנכותה קשמימ :הרעה דועו .תאז תושעל לוכי - הרותה
םה ןליא-רב טקייורפ ישנא ירהש ,אלפ ךכב ןיאו ,(3 הסריג) ןליא-רב לש ת"ושה
טקייורפ לש) דחאה קשמימה תא תרכה רבכ םא ,רמולכ .תונכותה יתש תא וחתיפש
,הנכותה לע םילמ ריבכהל םעט ןיא .יספא אוה היינשה הנכותל רבעמה ןמז ,(ת"ושה
.דועו דועו ,םישופיח רומשל ,דחי םירגאמ המכב תופצל ןתינ יכ ןייצל בוט קר
תועצובמה טלחהב תוינויח תונוכת - רוציקבו ,(דקונמ) רמוח סיפדהל ןתינש ןבומכ
.הכלהכ
הנכותה תונוכת

די-בתכל םאות הנכותב יארקמה טסקטה :דוקינה איה הנכותה לש הבושחה הנוכתה
שמתשמה היה לוכי אל הכ דעש אלא ,רתויב ןמיהמה יארקמה טסקטל בשחנה 19a דרגנינל
'תונולחל ך"נת' תנכותו שוטניקמב TES לש הנכות טעמל) דוקינהמ תונהל בשחמב
לש תמדוקה הסריגב ףא היה דוקינה ,השעמל) דוקינ םג שי ףוס-ףוס ,התע .(תילגנאב
.('ארקמ-תעד' אלל םינוטילקתב יקצמיטס ך"נת

אוה דוקינה דציכ םיגדהל םוקמה ןאכ אלו ,יארקמה טסקטה תנבהב רזוע טלחהב דוקינה
ונאש חיננ .הנטק המגוד ול ירה ,יארקמה דוקינל שי תובישח המ חכשש ימ .שוריפ
(הקורח ה"פ) 'חספ'ל הנווכה םאה עדוי וניא ארוקה התעו ,'חספ' הלמב םיניינועמ
תמועל .םירחא םירוטילקתבו ת"ושה טקייורפב בצמה ךכו ,(הלוגס ה"פ) 'חספ'ל וא
תא תופנל תולקב ןתינ ,תדקונמ הרוצב ך"נתה תא הגיצמ וז הנכותו ליאוה ,תאז
תוניינעמה תורוצב ןייעמה רתונ ךכו ,(גחה תורוצ לכ :ירק) תויוצר ןניאש תורוצה
.'תורתוימ'ה תואצותה לש תיתועמשמ הנטקה ךות ותוא
היורקה הנוכת) ך"נתב חתפמ תולימו 'םיאשונ' תמישר שי הנכותלש ירה ,דוקינהמ דבל
שי ןאכ .ך"נתב 'םומ ילעב'ב םיניינועמ ונאש חיננ .(4 ת"ושה טקייורפב 'החפשמ'
וז המישר ןוכנ .רחא םוקמב ול ןיאש רזע-תמישר ,הנכומ םילמ תמישר שמתשמה ינפל
,'עורש ,םורח' ,לשמל ,הב םירסח) דבלב םיכרע הרשע-דחא הב שיו ,האילמ הניא
שפחיש הסונמ דמול םג .ריעצה דימלתל אקווד וואלו ,דימלתל עויס הב שי ךא ,(דועו
ןיבש וא ,'הנמא' הלמה תא םג ללוכ הז ךרע יכ חוכשל יושע ,לשמל 'תירב' ךרעה תא
עצבל ןתינ ,ןבומכ .דועו ,'ץוצענ'ה תאו 'קדח'ה תא אוצמל ןתינ ך"נתב םיחמצה
ך"נתב תומושרה םישנ 149 לבקנ 'ןימ' ךרעב 'השא' אלמנ םאו ,םינוקיסקלב שופיח
לוכיה רחא ילכ לכ ןיא יכ רורב .(!'תרפוסה' תא ,בגא ,וחכש ןוקיסקלה יכרוע)
.הז ןיעמ שופיח עצבל
,רחא דצמ 'תוחפשמ' יפל םיגשומ תמישרו ,דחא דצמ דוקינ ,ולא תונוכת יתש בלשנ םא
,שמתשמל העיצמ הניא תרחא הנכות ףאש 'ארקמ תעד'ב תונוכת לש בוליש ןאכ שיש ירה
תלוכיה :הביבח הנוכת דועו .ך"נתה דומילל תינויח הנכותל התוא תכפוהה הדבוע
תקולח יפל אלש 'ךותח' טסקטהש ונייה ,'עובש תשרפ' יפל יארקמה טסקטה תא ראתל
:יתדע אצומב תולת ךות) הרטפהה יהמ תעדל ןתינ ךכל ףסונבו ,תלבוקמה םיקרפה
.(םיקלטיא וא םינמית ,םידרפס ,םיזנכשא

the first screen  of the program


תופמ תצק

אל תויושע תופמה ,תישאר .ןהילע ץילמהל השק ךא ,תופמ הנומש תובלושמ הנכותב
ןהש) תוליגרה תופמל סחיב תוויע איה האצותהו ,'ןוסכלא-טבמ'כ םא יכ 'לע-טבמ'כ
דע .(ץראה רודכ תומימקע לש האצות אוה ,םייקו הדימב ,תוויעהו ,לע-טבממ דימת
דעונש סלטא - 'ארקמ תעד סלטא'בש תופמה ןיב רשק לכ ןיאש ירה ,עיתפמ רבדהש המכ
.הרוצב אלו ןכותב אל :רוטילקתה ןיבל - 'ארקמ תעד' תרדיס תא םילשהל ורוקמב
העיגה סודרוה תוכלמ תפמ וא םיאנומשחה תוכלמ תפמ דציכ יל רורב אל ,בגא
ינפל תובר םינש המייתסה ארקמה תפוקתש יל המדנ היה ןכש,תיכ"נת הידפולקיצנאל
אלש בוט - ולא תופמש ירה יתואר תדוקנמש תודוהל בייח ינא ...סודרוה תיילע
תוירושיק ירהו ,טסקטה ןיבל תופמה ןיב תוירושיק לכ ןיא ,בגאו .ורצונשמ ורצונ
לש 'עקר'ב הפמה תא םישל ןתינ - וישכעל ןוכנ .לקנב תושעיהל התיה הלוכי וז
.והשמ הז םג .םינייעמ ונא וב טסקטה וא שופיחה
תובזכא תצק

םיניינעל סנכינ אל ךא ,רוטילקתה לע הלודג תצק תיארנ 'הידפולקיצנא' הלמה
רושיק םוחתב תחאה :רוטילקתה תכאלמב םישועל יל שי תורעה יתש ,םלואו .םייטנמיס
,םינוקיסקלל רשא .דוקינ םע ץבוק תרימש םוחתב תרחאהו ,ך"נתה םע םינוקיסקלה
לש לודגה םבור ומכ ,ןמוימ אל אוה םא טרפב ,שמתשמל קר עויס םהב שי ,ליעל רומאכ
.המודכו ,'ינענכ'כ ורדגוהש ולא לכ שפחל ןוגכ ,שופיח עצבל ןתינ .םידימלתה
דיימ עיגהל היה יאדכ ,םישיא המכ םילבקמו 'דג' תא םישפחמ ונא םא ,םלואו
ישיא ,הדיסח י"שי לש ורפס ןיעמ) ולא םישיאמ דחא לכ לש תופונמה תואצותל
יכ רמוחה םע תורכיה תורטמל קר אל ןוקיסקלב רזעיהל שמתשמה היה לוכי ךכ .(ארקמה
אצמנש תורוש שולש ןב טסקטל הרוקש המ ןיעמ) דבלב 'הקלקה' תועצמאב ואצומל םג םא
לש תלוכי תפסותב אלמ יארקמ טסקטל ותוא 'תחתופ' טסקטב 'הקלקה'ו ,שופיח רחאל
.(תרשוקמ תונשרפ
ירה ,תדקונמה ותרוצב יארקמה רמוחה לע רומשל הצרנ םא .בושח ךא ,ןטק ןיינע דועו
טסקטכ ץבוקה תא חתפי ,לשמל ,Word 6 ןלילמת ,רמולכ .דוקינ לוטנ ץבוק לבקנש
טסקט לש וז הנוכתמ ברימה תא תוצמל יאדכ היה אל םאה ?המל .דוקינ אלל ךא ,ירבע
וניאש ,בגא ,3 הסריג לש) ת"ושה טקייורפ קשממב היולת המשאה ,ןבומכ ?דקונמ
,דוקינ ריכמ וניא ןיידעש קשממ ,('דרוב-פילק'ה תועצמאב טסקט תרבעה רשפאמ
התיה הכירצ ,ירבע דוקינ םיעדוי 2 שגד וא Word 6 ש ןוויכ ,םלואו .ונרעצל
.ולש דוקינה םע דחי טסקט לש הרימש רשפאל הנכותה
תולקתב לופיט

.(ךכמ רתויו) בוט תוריש יתלביק .יקצמיטסל יתרשקתה הנכותה תנקתהב הלקת רחאל
תנעטכ ,תויהל לוכי .הפי דימת תואריהל םיברסמ םיטנופה ןיידע ךא ,הנקתוה הנכותה
םינקתומה םיטנופב איה הייעבה יכ ,ןופלטה לש ינשה דצב ידיב עייסש ריעצה רוחבה
,םינפ לכ לע .(הנכותה הניקתמש םיטנופה םע תושגנתה ןיעמ םירצויה) ילש בשחמב
רפסמ רחאל .תויעב שי ןיידע - םיטנופה ייונישו הגוצתב םינושה םירופישה תורמל
.הדות .ןורתפ םע ילא רוזחי רפועש חוטב ינא תוינופלט תוחיש


םינטק םיניינע המכ

יתלביקו םוקמה לע םיטרפ יתשקיב .'הנומה' תא יתלביק םירתא - ןוקיסקלה ךותמ
הרומא התיה םשה לע הציחל - רבד דועו .םזגומ תצק .'לאקזחיב תרכזומה ריע'
רושק יוצרה ןורתפה .תואיצמב ךכ הרוק אל הז ךא ,שופיחה תביתל םשה תא 'ריבעה'ל
.תירוטסיה-תיפארגופוט הניחבמ םוקמה יוהיזב םג םא יכ הנוכנ תוירושיקב קר אל

תוטמשה

יבג לעש 'ארקמ תעד' לש היתורצואמ המכ שמתשמה ינפב איבהל 'וחכש' הנכותה יחתפמ
םירפסב ומכ אלש ,םימעט הז רגאמב ןיאש (?) ומצעמ ןבומה תא ריכזהל ,תישאר .ריינ
טסקט בצעל אלש שממ לש הביס האור יניא ,דקונמ טסקט בצעל היה ןתינ םא .םיירוקמה
.האבה הרודהמל ...ןוצר יהי .םיישקל בטיה עדומ ינאש תורמל ,םימעט םע
תעד' שוריפ תא תוולמה םיילושה תורעה תא איבהל 'וחכש' הנכותה יחתפמ ,ןכ ומכ
שוריפל השק םש - 'לאיעי' םשב ןויע .המגודל .םיבר םיפלאל תולועה תורעה ,'ארקמ
,תאז םע .רתא לע 'ארקמ תעד' שוריפו םימיה ירבד רפסל ןייעמה תא איבמ -
יכ (חי,וט א"הד לע) לדייז השמ 'ר לש ומשמ הבושחה הרעהה תא איבמ וניא רוטילקתה
תורעה תטמשהש רורב .ת"יח - ן"יע יפוליחב 'לאיחי' אוה 'לאיעי' םשה לש וניינע
יהי .רוטילקתב עייתסהלמ םירקוחה תא עיתרתו שוריפה תוכיאל קזנ תמרוג םיילושה
.האבה הרודהמל ...ןוצר

תואמב הוולמ 'ארקמ תעד' שוריפ יכ ך"נתה ידמול לכל ריכזהל יאדכ .הטמשה דועו
.דועו דועו ,סחי-תומישר ,םייגולואיכרא םיאצממ ,תופמ ,תונומת ,םירויא לש תובר
.האבה הרודהמל ...ןוצר יהי .לבחו ,רוטילקתב רכז ןיא ולא לכל
םוכיס

דוקינ ,קיודמ יארקמ טסקט :תוחלצומ תונוכת המכ לש בוליש איה 'ארקמ תעד' תנכות
תרוצב עדימ ירגאמ ,םישופיחל חונ קשמימ ,ך"נתל תינרדומ תונשרפ ,טסקטל אלמ
דחוימב - בושח רזע-ילכל הנכותה תא תוכפוה ולא תונוכת .דועו ,םינוש םינוקיסקל
אל רועישה תא חותפל יושע ידיתעה הרומה .ך"נתה דומילל ,םהל קר אל ךא ,םידימלתל
,םידימלת :אלא ,עשוהי רפסב ך"נתה תא חותפל השקבב ,םידימלת :תויסאלקה םילמב
ירומ תא הדיעצמ וז הנכותש קפס ןיא .'קפא' תא ואצימו 'ארקמ תעד' תא וליעפה
.המידק לודג דחא דעצ םהידימלת תאו ,רפס יתבב ך"נתה

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/daatmikr.html

last updated: July 8, 1997 - February 11, 2002