ןליא רב ריאמ לש תיבה רתאל רוזח
טושפ שופיחל רובע
If you can't read the Hebrew you may search in English

:שופיחל ללמ
:שופיחל טסקט
:רבחמ
:רואת
:חתפמ תולימ

:שופיח יניפאמ
תומלש םילימ
ריהמ שופיח
  לילצה תברקב    שרוש תברקב    קייודמםילימ שופיח

:טלפ יניפאמ
:ילמיסקמ תומאתה רפסמ
:דומעב תואצות רפסמ
  תורוש שולש    תחא הרוש    דבלב ץבוק םש:יפ לע טלפ גצה
:טלפב תומאתה שגדה
:הרוש רפסמ גצה

זקוק לעזרה

תודוא

?(תנבה אל דוע םא) בוט הז המל

ןליא רב ריאמ ל ינורטקלא ראודב תונפל ןתינ תועצהו תובוגתל


ןליא רב תטיסרבינוא לש םיטקייורפ תאנדס תרגסמב בתכנ רתאה