משלי אסופוס בספרות ישראל

ביבליוגראפיה

מאיר בר-אילן

 

 

איילי, מ', אמשל לך משל, תל-אביב תשמ"ח.

אלקיים, שלי (עורכת), החיות כמשל, חסר מקום דפוס (הוצאת משרד הבטחון), תשנ" א.

בן גריון, עמנואל, שבילי האגדה: מבוא לאגדות-עם של העמים ושל ישראל, ירושלים

      תש"י, עמ' 176-173.

בודנהיימר, ש', החי במקרא, ב, ירושלים תשט"ז, עמ' 122-119.

ברכיה הנקדן, משלי שועלים, ירושלים ותל-אביב תש"ו.

ברקאי, י', הסיפור המיניאטורי, ירושלים תשמ"ו.

גוטמן, ט', המשל בתקופת התנאים, ירושלים (ת"ש) תש"ט.

גפן, א', 'לשון השועל וזנבו', טללי אורות, ו (תשנ"ה), עמ' 412-399.

הברמן, א"מ, 'חוד חידה ומשל משל', סיני, כו (תש"י), עמ' שנט-שעא.

הלוי, א"א, עולמה של האגדה, תל-אביב תשל"ב, עמ' 246-232.

השכל-שיין, חסידה, "משלי שועלים" לרבי ברכיה בן נטרונאי הנקדן, עבודה לשם קבלת התואר

      מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ו.

זינגר, א', 'עיון במשלי שועלים', מחקרי ירושלים בפולקלור, ד (תשמ"ג), עמ' 91-29.

זקוביץ, י', 'בין משלי איסופוס לספרות המקרא', ידע-עם, כ (תשמ"א), עמ' 9-3.

יסיף, ע', 'משלי שועלים', הספרות, (1981) 31-30, עמ' 214-212.

לאווינגר, ד"ש, הוספות על משלי שועלים, בודאפשט תרח"ץ.

לוינסקי, יו"ט, 'על הגמל הפורח ביריד המזרח', ידע-עם, ח (תשכ"ג), עמ' 16-11.

נוי, ד', 'ספורי בעלי חיים במצרים העתיקה', מחניים, קה (תשכ"ו), עמ' 121-116.

נוי, ד', הספור העממי בתלמוד ובמדרש, ירושלים תשכ"ח.

נוי, ד, 'השועל והדגים', מחניים, קכא (תשכ"ט), עמ' 133-132.

נוי, ד', סיפורי בעלי חיים בעדות ישראל, חיפה תשל"ו.

נוי, ד', 'מסיפורי בעלי-חיים למשל ולסיפור ילדים', ש' וורסס, נ' רוטנשטרייך

      וח' שמרוק (עורכים), ספר דב סדן, ירושלים תשל"ז, עמ' 244-222.

פלאי, מ', דור המאספים בשחר ההשכלה, ישראל תשס"א, עמ' 113-108.

פלוסר, ד', '"הראית מימיך ארי סבל?"', ב' אופנהיימר (עורך), המקרא ותולדות

      ישראל, מחקרים במקרא ובספרות ימי בית שני לזכרו של יעקב ליוור, תל-אביב

      תשל"ב, עמ' 340-330.

פליישר, ע', 'עיון בספרות המשלים העברית הקדומה', בקורת ופרשנות, 12-11

      (תשל"ח), עמ' 54-19.

שווארצבאום, ח', 'משלי איסופוס אצל חז"ל', ידע-עם, ח (תשכ"ג), עמ' 56-54. 

שטרן, ד', המשל במדרש: סיפורת ופרשנות בסיפרות חז"ל, הקיבוץ המאוחד תשנ"ה.

שנהר, עליזה, '"משלי שועלים" בספרות העממית ובסיפרות ילדים', מעגלי קריאה, 3 (1977) ,

      עמ' 40-25.

שפאן, ש' (מתרגם), משלי איסופוס, ירושלים תשל"ב.

תבורי, י', 'הפתיחות לפרשה השביעית של אסתר רבה ומדרש אבא גוריון', מחקרי

      ירושלים בספרות עברית, טז (תשנ"ז), עמ' 18-7.

תודר, ש', 'הגמל במשלי בעלי-חיים', מחקרי המרכז לחקר הפולקלור, א (תש"ל), עמ' שסט-שפח.

  

 

 *  Blackman, Philip, Aesop's Fables, London: B. W. Hecht, 1938.

 

 *  Burkert, Walter, The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek
Culture in Early Archaic Age (trans. by Margaret E. Pinder and W. Burkert),
Cambridge, Massachusetts - London: Harvard University Press, 1992, pp. 120-124. 

 

 *  Brunner-Traut, Emma, Altaegyptische Tiergeschichte und Fabel, Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1977.

 

 *  Daube, D., Ancient Hebrew Fables, Oxford 1973.

 

 *  Gordon, I., Edmond, Sumerian Proverbs, Philadelphia 1959.

 

 *  Grotanelli, 'P., 'Aesop in Babylon', H. Kuehne, H. Nissen, J. Renger (eds.),
Mesopotamien und Siene Nachbarn, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1982, II., pp. 555-572.

 

 *  Jacobs, Joseph, The Fables of Aesop, London 1899.

 

 *  Lambert, W. G., Babylonian Wisdom Literature, Oxford 1960, pp. 186 ff.

 

 *  Landsberger, Julius, מתליא דסופוס: Die Fabeln des Sophos, Posen 1859.

 

 *  W. Wright, A Short History of Syriac Literature, London: Adam and Charles Black, 1894, pp. 241-242.

 

 *  Levison, S., Die Zoologie des Talmuds, Frankfurt a/M 1858, pp. 77-81 (n.v(..

 

 *  Murray, R., 'Aramaic and Syriac Dispute-Poems and Their Connections', M. J. Geller
and J. C. Greenfield and M. P. Weitzman (eds.), Studia Aramaica, Oxford - New
York
: Oxford University Press, 1995, pp. 157-187.

 

 *  Perry, B. E., Aesopica, Urbana 1952.

 

 *  Sedlar, Jean W., India and the Greek World, Totowa, New Jersey: Rowman and Littlefield, 1980, pp. 99-106.

 

 *  Sekles, S., The Poetry of the Talmud, New York 1880, pp. 57-73.

 

 *  Schwarzbaum, H., 'Talmudic-Midrashic Affinities of Some Aesopic Fabels',
Jewish Folklore Between East and West: Collected Papers (E. Yassif, ed.), Beer-
Sheva: Ben-Gurion University of the Negev Press, 1989, pp. 197-214 [ = Laographia, 22 (1965), pp. 466-483; = Henry A. Fischel (ed.), Essays in Greco- Roman and related
Talmudic Literature, New-York: Ktav Publishing House Inc., 1977, pp. 425-442.

 

 *  Schwarzbaum, H., The Mishle Shu`alim (Fox Fables) of Rabbi Berechiah Ha-Nakdan: A Study in Comparative Folklore and Fale Lore, Kiron, 1979.

 

 *  Schwarzbaum, H., Jewish Folklore between East and West [A. Yassif (ed.)], Beer-Sheva: Ben-Gurion University of the Negev Press, 1989, pp. 197-214.

 

 * Williams, R. J., 'The Fable in the Ancient Near East', E. C. Hobbs (ed.), A Stubborn Faith, Dallas, 1956, pp. 3-26.

 

הכתובת האלקטרונית של מסמך זה היא:

 

https://faculty.biu.ac.il/~barilm/aesopbib.html

Last updated: December, 2004