היתורודל תירבעה תורפסב סופוסא ילשמ
ןליא-רב ריאמ

יללכ אובמ

םילשמ רפסל גהנש הריפסה ינפל תיששהו תיעיבשה תואמב הארנכ יחש ינווי דבע היה סופוסא
.תיברעמה תוברתה לש דוסיה ינבאמ תחא תויהל וכפה וילשמו ,םייח-ילעב םישנאומ םהב
.תונוש תופשבו ,םינוש םירקוח ידיב ופסאנו ובתכוש ,םינוש םידוביע ורבע ולא םילשמ
היה םא יכ ,ול םיסחוימה םילשמה (לכ) לש םאיצממ היה אל סופוסא יכ וליג םירקוחה
ןהו הקיתעה םירצמב ןה .ברעמהו חרזמה תרוסמ ןיבש ךוויתב ,הבושח םא םג ,הילוח
וא םיחמצ םייח-ילעב 'םיבככמ' םהב םילשמ ,'יפוסא'ה גוסהמ םילשמ ולגתה רמושב
.לשמה 'ירוביג'ל ,(היצאמינא) תוישונא תונוכת תקנעה ידי לע םיממוד ףא

.תורודה ךלהמב ורקחנו ,ופסאנ םהו ,'םייפוסא' םילשמ 400-כ םיעודי תימלועה תורפסב
םאתהב) יתורפסה ביטומה ,תיתורפס-תיטסירולקלופ התייה רקחמב תירקיעה דבוכה תדוקנ
.'תואיצמב ותזיחא' ףא וא ,יפארגואיגה ורוקמ ,ביטומה תצופת ,(ןוספמות-הנראא חתפמל
ולא םילשמ לש םתואצמיה .םיבר םימוגרתו םייוקיח ,םידוביעל הכז ולא םילשממ רכינ קלח
- םוקמבו ןמזב - ולא םילשמ לש ילאסרבינואה יפואה תא השיגדמ ההז ףא וא המוד הרוצב
.ולא םילשמ לש 'םייחב בשומ'ה תא רתאל תרשפאמ הניא אליממו

תידוהיה תורפסב

וב ,(וט-ז,ט םיטפוש) םתוי לשמ אוה דחאה .'יפוסא'ה גוסהמ םילשמ ינש םייוצמ ך"נתב
זראה םהיניב םיחחושמ וב לארשי ךלמ שאוהי לשמ וא ,ינשה םע דחא םיחחושמ םיצעה
.םיפסונ םייפוסא םילשמל תוזימר ך"נתב שיו ןכתיי .(חי,הכ ב"הד ;ט,די ב"למ) חוחהו
.םייפוסא םילשמ רפסמ םייוצמ (לבבב ס"הנפל תיששה האמב ךרעל רבחתנש) רקיחא רפסב םג
םינואגה תורפסלו םדקומה ך"נתל תיסחי) םילשמ הברהש ירה ,תידומלתה תורפסל רשא
ילשמ' ןוגכ ,םימייוסמ םינויפיא ילעב םילשמ םהבו ,וז תורפסב ורפוס ,(תרחואמה
.דועו,'םילעוש ילשמ' 'םיסבוכ ילשמ' ,'םיעור ילשמ' ,'םיכלמ

,ןילי 'א 'דהמ) םכחה רקיחא רפס ךותב םייפוסא םילשמ רפסמ םיעודי תינוציחה תורפסב
ירבד וב ועקתשנש 'יתמכח' רפס והז ןכש ,אלפ ךכב ןיאו ,(הס-בס 'מע ,ח"צרת םילשורי
.תורוד המכמ םימכח לשמ המכח

יכ הדבועה לשב ךכ םינוכמ 'םילעוש ילשמ' םשב תידומלתה תורפסב םינוכמה םילשמה
הארנ .ולא םילשמב תורבדמה תויומדה תחאכ לעושה עיפומ ,דימת אל ךא ,םירקמ טעמ אלב
המודב תויחבש (םכחה :ירק) ימומרעה אוה לעושה יכ תישונאה הבשחמב הצוענ ךכל הביסהש
.(א,ג תישארב) תויחה לכמ םורעה אוה שחנה היפל - הנממ הנושבו - תיארקמה השיפתל
ןוגכ) לעושה לש ותוהנתה .ותוא דוצל ישוקה לשב לעושל ,המרע וא ,המכח וסחיי םתסה ןמ
.תוישונא תונוכת לעבכ לעושה תייארב ועייס וינפ הארמ םג ומכ ,(ולש החפשמה ייח
תורפסב .לשמה לש 'רנא'ג'ל יוטיבכ 'יפוסא לשמ' חנומב שמתשהל בטומ יכ הארנ ,תאז םע
םניא ולא םילשממ המכ יכ ןייצל יוארו ,םייפוסא םילשמ תורשע המכ ורמתשנ תידומלתה
.רחא רוקממ םירכומ

ןנחוי 'רו ,(א"ע חכ הכוס) 'םילעוש תולשמב' יקב היה יכ רמאנ יאכז ןב ןנחוי ןבר לע
דימת אל .(ב"ע חל ןירדהנס) 'םילעוש ילשמ' תואמ-שולש ול ויהש ריאמ 'ר לע רמא ארומאה
דומלתה ימכח .(ונידיבש ולא טעמל) םנכות היה המו ,םילשמה ורפוס תוביסנ ולאב תעדל ןתינ
םיגדמ ינשרפ יעצמאכ ןהו ,(תיטסינלהה תוברתבכ) תויכוניח תורטמל ןה םילשמב ושמתשה
םייפוסא םילשמ םג ובלוש םתסה ןמו ירוטר חוכ שי ,אוה רשאב ,לשמל .הרותב םינוש םיקוספל
,ולא םילשמ ועקתשנ ןהב תומוקמהמ ןה קיסהל ןתינש יפכ ,רוביצה ינפל םימכחה תושרדב
.םהיתושרדב םיחדבמ םירופיסב ושמתשה םימכחה יכ העידיה חכמ ןהו

תונוש תוליבקמ לע וריעה ,ולא םילשמב ,ןבומכ ,וקסע ,רולקלופהו תורפסה ,דומלתה ירקוח
.ךכב אצויכו ,המצע תידומלתה תורפסב לשמה תואסריג ,יתורפיסה ביטומה תניחבמ

הרוצו ןכות

:תיטקאדיד (הדוסיב תיארנ) איה םתנווכ ןכש המכחה תורפסמ קלח םילשמה םיווהמ ןכותה תניחבמ
,תאז םע .ויהולאל םדא ןיבש םיסחיב םיקסוע םילשמה ןיא .תוירבה ןיב גהנתהל שי דציכ
,דמלינה חקלל וא לשמנל ידוהי דמימ תיינקה תועצמאב 'דוהיי'ל םילשמה 'וכז' םיתעל
םניא םה יכ ןבומ ומצעמו ,יוהיזל םילק ולא םיידוהי תודוסי .ומצע ירופיסה קלחל ףא םיתעלו
תירוגילאה תועמשמ יכ ריעהל יואר .םירחא םימע לש םהיתורוסמב םיליבקמה םילשמב םימייק
םיתעל ,יתרבחה וא יטילופה םוחתב ,תיריטאס איה םיתעל ,הדיחא הניא רופיסה לש
.תיטקאדידה תרופיסל םייפוסאה םירופסה םיכייושמ 'רהצומ ןפואב' יכ ףא ,תיטסירומוה

לש ורקיע .רצקה רופיסה לש תינבתב יושעה ירוגילא רופיס וניה לשמה ,הרוצה תניחבמ
הניחבמו ,תיכוניח וא תירסומ :תיטקאדיד המגמ לעבו ןונש ,יתיצמת ותויהב אוה הז רופיס
םגתפה ירסומו ,דבלב םגתפ תרוצב ועדונ ולא םילשממ קלח ,ןכאו .םגתפל לשמה המוד וז
תפוסא לש יפוא תידומלתה תורפסל ןיא ,עודיכ .לכל רכומ םגתפה יכ החנה תדוקנמ ואצי
םירפסמהש וא ,עטוקמ יפוא ילעב םניה הב םיאבומה םילשמה יכ ןבומ אליממו ,םילשמ
.והשלכ יתורפס רוקממ רכומ וניאש אלמה רופיסל םיזמור

םהיניבמ ויהש ירה ,ל"זח לש םילשמה תרוסמב ,ללכ-ךרד ,וכישמה אל םה יכ ףא ,םייניבה ימי ימכח
- הילגנא) ןדקנה היכרב 'ר ןוגכ הריציו הארשה לש שדוחמ רגאמ סופוסא ילשמב ואצמש
,תאז םע .(12-ה האמה ,דרפס) אפורה הראבז ןבא ריאמ ןב ףסוי וא ,(13-12 תואמה ,תפרצ
הנבודמ דיגמה ילשמ ומסרפתה רתוי תרחואמ הפוקתבו ,תחפ יללכ ןפואב ,םילשמב שומישה
.ינשה דצהמ תידיסחה תורפסב םילשמו ,דחא דצמ ,(ץנארק בקעי 'ר)

רכינש יפכ ,(ךכ רבדה ןיא יכ ףא) םידלי ירופיסכ סופוסא ילשמ ושפתנ ינרדומה ןדיעב
תיתוברתה ותובישחמ הז יתורפס גוס דרי הז ןפואב .תובר תופשב םידליל תוארקיממ רבדה
'יתודלי' עושעש לא ךרדה הרצק ןאכמו 'תיממע תורפס'ל ךפהו קיתעה םלועב 'המכח תורפס'כ
.ינרדומה םלועב

סופוסא ילשממ דחא לשמ הנהו
.יארקא ןפואב ארוקה ינפל םיגצומה םייפוסא םילשמ 23 התע ליכמ רגאמהםילשמה לש םרודיס

ןכותב ןה ,רמוחה ףקיהב ןה היינשהמ תחא תולדבינ סופוסא ילשמ לש תונושה תורודהמה
ךלוהה דחא רדסמ טעמכ ןיאש המוד .םרדיסו םילשמה ןוגריא תרוצב יאדוובו םילשמה
ןכש ,ולא םילשמב םינדה לכל 'עירפה' הז רדס-רסוח .ול םדקש רחא רדסמ לש ויתובקיעב
.('ד קרפ :ןוגכ) לשמל תיכרע-דח הרוצב סחייתהל היה ןתינ אל

:םייוסמ 'סנוא' לש ירפ םלוכו ,תורוצ המכב סופוסא ילשמ ורדוס הכ דע ,ןכאו
;(הכיאו םילהת ,ילשמב :ך"נתב םיקרפ המכ ומכ) לשמה תא תחתופה הלמה לש יתיבפלא רדסב (1
;(ל"נכ) חקלה תא תחתופה הלמה לש יתיבפלא רדסב (2
;(ךופה ןפואב ךא ,ןארוקה רודיס ומכ) םדוק רצקה לכ :רופיסה לש וכרוא יפל (3
.(לשמל ,ה'לשרה ירופיס ומכ) רדס רסוחב (4

תע םירבדה לש ירוקמה רדסה רסוחל יוטיבכ ,םייק רדס לכ יפל אלש תאזב םיאבומ םילשמה
ידכ בשחמב שומיש השענ ךכבו ,לשמ לכ 'ץצ' (ילאמודנר) יארקא ןפואב .הפ-לע םירמאנ ויה
רבעמ ןוגכ ,תרחא לא תחא היידממ בותכה רפסה תרמהב ןאכ רבודמ ןיאש ןויערה תא עיבהל
םילשמה תא הארי דחא לכ :שדח ןיממ 'רפס' תריציב ןאכ רבודמ אלא ,ספדומ רפסל די-בתכמ
ירהש ,םימייקה םילשמה לכ 'וצוצי'ש םדוק םיימעפ 'ץוצי' דחא לשמ םיתעלו) רחא רדסב
.(יארקא ללוחמ = רזיימודנאר לש וביט הז

'רפס'ה לש בשחוממה יפואה לע והשמ

ףא שדקומה רתא םייק תימלועה תשרב יכ ררבתה הז 'רפס' הנבינו ןנכותש רחאל
תצקמב הנוש ךרדב יכ ףא ,יארקא ןפואב 'םיצצ' םילשמה םש ףאו ,סופוסא ילשמל אוה
ללוחמ לש בולישו ,שופיח-עונמב םג עייתסמ הז רתא ,םלואו .(PERL-ב טפירקס תועצמאב)
רפסה תא 'תונבל'ו תולגל םירשפאמ ינש דצמ עדימ-רוזחיא תינכתו ,דחא דצמ יארקא
.שדחמ םעפ לכ

ןכות' תא ימאניד ןפואב רוציי 'םילשמ'ו 'סופוסא' לש 'חתפמה תולמ'ב שופיח :המגודל
םינוירטירקה לע םינועה םיצבקה לכ תמישר תא תוארל לכוי ארוקהו ,םילשמה לש 'םיניינעה
,לשמל ,'לעוש' םע דחי 'סופוסא' חתפמה תולמב שפחל ןתינ ,ןכ לע רתי .ולש התליאשה לש
יטסיטאטס אצממ לבקתי אחרוא בגאו ,םילעוש שי םהב םילשמה לש המישר רצווית ךכו
...הז יפוסא רתאב 'םיבבותסמ' םילעוש המכ :הלאשה לע הנועה

?יפוסא לשמ והמ

יטקלמ לש תואר תדוקנמ ,ןכאו ,הז לשמ לש ןויפיאב ונד אל סופוסא ילשמב םיקסועה בור
'לשמ'ב רבודמ םא יד .םתפוסאל 'ךייש' אל המו 'ךייש' המ הנשמ ךכ לכ הז ןיא םילשמה
תואר תדוקנמ ,םלואו .'להקב אבל' רופיסה תא רישכהל ידכ םייח-ילעב וב םירכזומש
,לשמל .חרכהב יפוסא לשמ אוה םייח-לעב רכזומ וב לשמ לכ םאה ריהבהל ךרוצ שי תיתורפס
המודא הפיכל באזה ירבד םג ומכ ,םעלב לא ןותאה ירבד וא ,הווח םע שחנה תחיש םאה
'תירוגילא תורפס'כ ורדגוי םא ידש וא ,הגוסה תניחבמ םייפוסא םילשמל ולא םירופיס םיכפוה
.ותרדגהב 'יפוסא' לשמב רבודמ יכ 'בייחתה'ל ילבמ

רופיס אוה יפוסא לשמש איה - הבושתב םיניינועמ ונאו הדימב - וז הלאש לע הבושתה יכ המוד
תוכילממ תויחה םא .םדא-ינב אלל םהלשמ םלוע ךותב םילעופ (םיממוד וא) תויחה וב ירוגילא
לא תוסחייתמ תויחה םא ךא ,יפוסא לשמב רבודמ זא יכ ,היינשה לא תחא תוסחייתמ וא ,ךלמ
גוסמ הירוגילאב אלא 'יפוסא' לשמב רבודמ ןיאש ירה ,(באזהו ןותאה ,שחנה ירקמבכ) םדאה ינב
('באז - םדאל םדא' :ןוגכ) היחל םדא לושמ םהב םירחא םירקמב םג זא יכ הנוכנ וז הרדגה םא .רחא
.'יפוסא' ןויפיא אלל 'ליגר' לשמב םא יכ 'יפוסא' לשמב רבודמ ןיאש ירה

הגוס-תתל םיכיישכ 'םיינונאק' םייפוסא םירופיס םיפשחנ ךכבש אוה וז הרדגהבש ןורסחה
.הפוסאה ךותב לילכהל שי םירחא םירופיסש דועב ,הפוסאה ןמ 'םאיצוה'ל שי אליממו ,הנוש
טקלמה ןוגכ ,םייפוסא םילשמ לש השדח הפוסא טקלל אבהש ךכב אוה ןורתיה ,אסיג ךדיאמ
.ותפוסאל רופיסה תמאתה תעיבקל הדימ-תמא ול שיש ירה ,היתורודל לארשי תורפסמ ולא םירופיס

:םיגוס-תת השולשל קלחל ןתינ םייח ילעב לע םירופיסה תא :םוכיסל
- 'הפוקש' הירוגילאכ םהיניב םיסחי םימייקמו םישנאומ ,(םיממוד וא) תויחה וב רופיס (1
גוסהמ תויח לש תוליעפ רואית לשמל ,טעמל) 'יפוסא' רופיס הז ירה - תישונאה תוליעפל
.(סירומ דנומסד ראתמש
היידב וא) ירוגילא רופיס אוה םדא ינב םע (םירבדמ :וא) םיסחייתמ םייח ילעב וב רופיס (2
.(םירג םיחאה ירופיסמ קלח ןוגכ ,והשלכ גוסמ
יפוסא רופיס וניאו םייח-ילעב לש תונוכת ראתמ םייח לעב לע (לשמ וא םגתפ) רופיס (3
,לותחה תא בלכה אנוש עודמ :יגולויטיא וניינעו אריס-ןבד תיב-פלאב ורוקמש רופיס ,לשמל ,טעמל)
,ךכב אצויכ .('המ'גיפ תשבול הרבזה עודמ' לוכיבכ יגולויטיא יפוא לעב ינרדומ רופיס וא
,אדירג הרופאטמב אלא יפוסא רופיסב רבודמ אלש ירה םדאל תקנעומ 'תיתייח' הנוכת רשאכ
.(כ,ה תובא) 'יראכ רובגו ,יבצכ ץרו ,רשנכ לק ,רמנכ זע יוה' :ןוגכ

ידוהי לשמל ימואל-ןיב לשממ :יפוסאה לשמה

יתלבה רוקמל ,ללכ ךרד ,םיעדומ ויה םהירבדב םייפוסא םילשמ ובלישש םידוהיה
הרוצב 'ודביע' םה םילשמב שומישה ךרוצל .םהירבד לש (ימואל-ןיבה :וא) ידוהי
ילשומ וכלה םיכרד המכב .'ידוהי' יפוא לעב לשמל והוכפהו לשמה תא תרחא וא וזכ
:םהילשמ 'דוהיי'ב םילשמה

םילשמה ןוגכ ,קהבומ ינאגפ עקר ילעב םייפוסא םילשמב ושמתשה אל םילשומה (1
ורתונ ןיידע ,תאז םע דחי .המודכו ,סלוקרה וא סונוו ,רטיפוי ,סואז תא םיריכזמה
קר אל .'הריזחהו הרומחה החייסה' לע לשמב ןוגכ ,םהירבדב םיינאגפ םידירש
הלמב שומישה - רקיע אוהו - אלא ,תצקמב הומת הארנ לשמה ךרוצל ריזחב שומישהש
.לשמה לש ינאגפה אצומה לע רוריבב דיעמ - ינאגפ גח ונייה ,'סדנלק'

,לשמנב ונייה ,'חקל'ה לש קלחב רקיעב םילשמה 'דוהיי' תא ואטיב םילשומה (2
םוקמלו ןמזל םאתהב הנתשה '(ירסומה) חקל'ה לש קלחהש ינפמ אלפ לכ ךכב ןיאו
םתוא לש תונושה תורוסמב תולגל ןתינ ךכל תודעהו ,לשמה ףוג רשאמ תולק רתיב
חקלה ,לשמל ,ךכ .הנוש ובש 'חקל'ה ךא ,ההז אל םא המוד לשמה םהב םילשמ ,םילשמ
לע אלא וניא הז 'חקל' יכ ףא ,הרות דומלל שיש אוה 'םיגדהו לעושה' לשממ שקבתמה
ץוחמ (םדאה ינבל וא) םייח-לעבל םויק ןיא יכ אוה 'יתימא'ה חקלהו ,לשמה ךרד
.ידוהי ןיינע לכ ךכב ןיאו ,םתויח םוקמל

קוספל םיגדמ שוריפ לשמה הוויה הז ןפואב .ך"נתהמ קוספ ול ךומסבו לשמ אבוה םימעפ המכ (3
,תלהק רפסב קוספ שוריפ םיגדמה 'םירביאה ןיב חוכיוו'ה המגודכ
.הערפ לש רסחה וביל תא םיגדמה 'רומחהו לעושה יראה' לשמב וא

לשמב ןוגכ ,השעמה רופיס ךותב 'םיידוהי' תודוסי ובלוש םיגירח םירקמב (4
לש הז קלחב 'ידוהיה' דוסיה בוליש יכ הארנ ,םרב .'באזה תא המירש לעושה'
.הז לשמבש יסחיה יגולונורכה רוחיאה לע תודע הווהמ לשמה

םייפוסאה םילשמה לש חקלה

.לשמה לש יטקאדידה קלחה אוה ,ופוס םש לע אלא אצמוה אל לשמה לש ורקיע יכ רוכזל שי
חקלהו ,תורוצ המכב הנבהל ןתינ לשמה ךכ תוצוצינ המכל תרזפתמ רוא ןרקש םשכ ,םלואו
גוהנל ךירצ דציכ אוה לשמ לכמ חקלה יכ רמול ןתינ ללככ .דיחא תויהלמ קוחר ונממ דמלינה
קזוחמה) ישיאה רסומה ,םייתדה םייחה :םייח ימוחת המכל קלחל ןתינ הז ללכש אלא ,םייחב
.יללכ ןפואב םייחה ,(יתד ףקותב
דחא חקל ןיא יכ הלקנ לע הלגמ םהלש םינושה םיפסואבו תונושה םהיתואסריגב םילשמב ןויעה
.םייפוסאה םילשמה לש ילאסרבינואה יפואל תמרות ,רתיה ןיב ,וז הדבועו ,דחא לשממ


םייפוסאה םילשמה לש תואיצמב הזיחאה

'םתוי לשמ' ,לשמל .תמייוסמ תואיצמ לש עקר לע דלונ לשמו לשמ לכ יכ רמול ןתינ ןורקעכ
אצמוה םילשמה ןמ דחא לכ יכ חינהל ןתינ המוד ןפואבו ,םייוסמ יתרבח ירוטסיה עקר לע אצמוה
תוביסנל םיאתי 'םתוי לשמ'ש ךכל םרג ישונאה עבטה לש וביט ,םלואו .תומייוסמ םייח תוביסנב
ןתינ המוד ןפואבש ןבומו ,(תרחא תוברת ,תרחא הפוקת ,רחא םע) ןיטולחל תונושו תורחא םייח
ינמז-לע אוה םילשמה עבט םג ומכ ישונאה ןימה עבט ,רמולכ .םירחאה םילשמל המוד 'הירוטסיה' סחייל
.לשמו לשמ לכ לש ואצומ - היה םא - היה המ עובקל דאמ השק אליממו ,ימוקמ-לעוהיתודלותל תידוהיה תורפסב סופוסא ילשמ לע היפארגוילביב


תימלועה תשרב םייפוסא םירתאל םירשק

translated by: George F. Townsend (1814-1900) תילגנאב סופוסא ילשמ
.zip ץבוקב רפסה לש ילגנאה חסונה תא לבקל ןתינ

תילגנאב סופוסא ילשמ

'גרבנטוג טקייורפ'מ קלחכ תילגנאב סופוסא ילשמ

'גרבנטוג טקייורפ'מ קלחכ תינמרגב סופוסא ילשמ

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/aesop.html

last updated: November 24, 1997 - June 24, 2001